Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10414 — Apollo Management/AS Graanul) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst) 2021/C 348/04

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10414 — Apollo Management/AS Graanul) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst) 2021/C 348/04

30.8.2021

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 348/5


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.10414Apollo Management/AS Graanul)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2021/C 348/04)

1.

Op 23 augustus 2021 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

Apollo Management, L.P. (“Apollo”, Verenigde Staten);

AS Graanul Invest (“Graanul”, Estland).

Apollo verkrijgt uitsluitende zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, punt b), van de concentratieverordening over het geheel van Graanul.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Apollo Management: internationaal vermogensbeheer en portefeuillebeleggingen, o.a. op het gebied van onderwijs, verzekeringen, financiële diensten, verlichting en vrije tijd;

Graanul: exploitant van productiefaciliteiten voor biomassa en biobrandstof, warmtekrachtkoppelings- en bio-energiecentrales in Estland, Letland, Litouwen en in de Verenigde Staten.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.10414 — Apollo Management/AS Graanul

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 (“de concentratieverordening”).

(2)PB C 366 van 14.12.2013, blz. 5.