Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10415 – Black Diamond/Specialty Chemicals International) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst) 2021/C 321/05

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10415 – Black Diamond/Specialty Chemicals International) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst) 2021/C 321/05

10.8.2021

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 321/6


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.10415 – Black Diamond/Specialty Chemicals International)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2021/C 321/05)

1.

Op 2 augustus 2021 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

Black Diamond Capital Management L.L.C. (“Black Diamond”, VS);

Specialty Chemicals International B.V. (“Specialty Chemicals”, Nederland), die onder gezamenlijke zeggenschap staat van Investindustrial V L.P. (Luxemburg) en Black Diamond.

Black Diamond verkrijgt uitsluitende zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening over het geheel van Specialty Chemicals.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Black Diamond: beleggingsadviesonderneming die zich toelegt op vier beleggingsgebieden: i) private-equityplatform dat belegt in noodlijdende titels, met zeggenschapsstrategie; ii) hedgefondsen; iii) een closed-endfonds dat belegt in (noodlijdende) titels, zonder zeggenschapsstrategie; en (iv) door zekerheden gedekte leningsverplichtingen. Black Diamond heeft momenteel gezamenlijk zeggenschap over Specialty Chemicals;

Specialty Chemicals: houdstermaatschappij voor Polynt-Reichhold, die zich bezighoudt met de ontwikkeling, productie en distributie van op maat gemaakte chemische producten en hoogwaardige chemische producten, met name onverzadigde polyesterharsen, chemische tussenproducten (anhydriden), gerelateerde producten (weekmakers), specialiteiten (thermohardende stoffen), en harsen voor composietmaterialen en coatings.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.10415 – Black Diamond/Specialty Chemicals International

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 (“de concentratieverordening”).

(2)PB C 366 van 14.12.2013, blz. 5.