Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10447 — NN / METLIFE GREECE / METLIFE POLAND) (Voor de EER relevante tekst) 2021/C 453/04

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10447 — NN / METLIFE GREECE / METLIFE POLAND) (Voor de EER relevante tekst) 2021/C 453/04

9.11.2021

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 453/5


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.10447 — NN / METLIFE GREECE / METLIFE POLAND)

(Voor de EER relevante tekst)

(2021/C 453/04)

1.

Op 29 oktober 2021 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

NN Group N.V. (“NN”, Nederland);

MetLife Life Insurance S.A. (“MetLife Greece”, Griekenland);

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. (“MetLife Poland”, Polen).

NN verkrijgt zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, punt b), van de concentratieverordening over het geheel van MetLife Poland.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

NN: financiële dienstverlener die genoteerd is aan Euronext Amsterdam met een aanwezigheid in 20 landen, waaronder verschillende Europese landen en Japan. NN biedt diensten op het gebied van pensioenen, verzekeringen, beleggingen en bankieren aan. NN is actief in levensverzekeringen (waaronder pensioenen) en vermogensbeheer in onder meer Polen; in Griekenland is NN actief in levens- en ziekteverzekeringen (waaronder pensioenen);

MetLife Greece: aanbieder van levens- en ziekteverzekeringen (met inbegrip van pensioenen) in Griekenland;

MetLife Poland: aanbieder van levensverzekeringen (met inbegrip van pensioenen) en vermogensbeheer in Polen.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.10447 NN / METLIFE GREECE / METLIFE POLAND

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 (“de concentratieverordening”).