Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10453 — Blackstone / Francisco / Dynamo) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst) 2021/C 387/04

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10453 — Blackstone / Francisco / Dynamo) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst) 2021/C 387/04

24.9.2021

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 387/17


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.10453 —Blackstone / Francisco / Dynamo)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2021/C 387/04)

1.

Op 15 september 2021 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

Blackstone, Inc. (“Blackstone”, Verenigde Staten);

Francisco Partners Management, L.P. (“Francisco Partners”, Verenigde Staten);

Dynamo Software Group (“Dynamo”, Verenigde Staten).

Blackstone en Francisco Partners verkrijgen gezamenlijke zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, punt b), en artikel 3, lid 4, van de concentratieverordening over Dynamo.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Blackstone: vermogensbeheer in een breed scala van activaklassen, waaronder private equity, onroerend goed, publieke schuld en eigen vermogen, groei-aandelen, opportunistische kredieten, niet-investeringswaardige kredieten, reële activa en secundaire fondsen;

Francisco Partners: private-equity-investeringen uitsluitend gefocust op technologie- en technologiegebaseerde ondernemingen;

Dynamo: software voor alternatieve vermogensbeheerders en levering van een cloudgebaseerde oplossing die beleggers en alternatieve vermogensbeheerders helpt bij het onderhouden van beleggersrelaties door middel van het indienen van nalevingsdocumenten, het in kaart brengen van belanghebbenden en rekeningoverzichten.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.10453 – Blackstone / Francisco / Dynamo

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 (“de concentratieverordening”).

(2)PB C 366 van 14.12.2013, blz. 5.