Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10542 — MITSUBISHI / CHUBU ELECTRIC POWER MIRAIZ / MCRE) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst) 2021/C 518/03

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10542 — MITSUBISHI / CHUBU ELECTRIC POWER MIRAIZ / MCRE) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst) 2021/C 518/03

22.12.2021

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 518/4


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.10542 — MITSUBISHI / CHUBU ELECTRIC POWER MIRAIZ / MCRE)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2021/C 518/03)

1.

Op 14 december 2021 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

Mitsubishi Corporation (“MC”, Japan);

Chubu Electric Power Miraiz (Japan), dat deel uitmaakt van Chubu Electric group;

MC Retail Energy (Japan).

Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power Miraiz verkrijgen gezamenlijke zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, punt b), en artikel 3, lid 4, van de concentratieverordening over het geheel van MC Retail Energy.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Mitsubishi Corporation: wereldwijd geïntegreerde handelsonderneming die ondernemingen ontwikkelt en exploiteert in verschillende bedrijfstakken. MC is onderverdeeld in tien bedrijfstakken: aardgas; industriële materialen; petroleum en chemische oplossingen; minerale bronnen; industriële infrastructuur; automobiel en mobiliteit; levensmiddelenindustrie; consumentenindustrie; elektriciteitsoplossingen; en Urban Development Group;

Chubu Electric Power Miraiz: kleinhandelslevering van elektriciteit in Japan, maakt deel uit van Chubu Electric Group. Chubu Group is een multi-disciplinaire groep gevestigd in de regio Chubu in Japan met activiteiten op het gebied van elektriciteitsvoorziening en aanverwante activiteiten, gaslevering en brokerage voor warmteopslag, on-site energieactiviteiten, adviesverlening en investeringen in het buitenland, vastgoedbeheer- en IT-diensten;

MC Retail Energy: kleinhandelslevering van elektriciteit in Japan.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.10542 MITSUBISHI / CHUBU ELECTRIC POWER MIRAIZ / MCRE

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 (“de concentratieverordening”).

(2)PB C 366 van 14.12.2013, blz. 5.