Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9926 — ADI/Maxim) (Voor de EER relevante tekst) 2021/C 76/07

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9926 — ADI/Maxim) (Voor de EER relevante tekst) 2021/C 76/07

5.3.2021

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 76/21


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.9926 — ADI/Maxim)

(Voor de EER relevante tekst)

(2021/C 76/07)

1.

Op 24 februari 2021 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

Analog Devices, Inc. (ADI, Verenigde Staten);

Maxim Integrated Products (Maxim, Verenigde Staten).

ADI verkrijgt uitsluitende zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, punt b), van de concentratieverordening over het geheel van Maxim.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

ADI: ontwerp, vervaardiging en op de markt brengen van een brede portefeuille aan oplossingen, waaronder geïntegreerde schakelingen, algoritmen, software en subsystemen die gebruik maken van analoge, mixed-signal en digitale signaalverwerkingstechnologieën. ADI’s producten zijn bestemd voor klanten over de hele wereld in een aantal sectoren, waaronder industrie, communicatie, automobiel en consumenten;

Maxim: ontwerp, ontwikkeling, vervaardiging en op de markt brengen van een breed gamma aan analoge, mixed-signal en digitale geïntegreerde schakelingen. Haar producten zijn bestemd voor klanten op diverse geografische locaties in de sectoren: automobiel, communicatie en datacentra, computing, consumenten en industrie.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.9926 ADI/Maxim

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 (“de concentratieverordening”).