Home

Door de lidstaten meegedeelde informatie betreffende sluiting van de visserij 2021/C 80 I/04

Door de lidstaten meegedeelde informatie betreffende sluiting van de visserij 2021/C 80 I/04

9.3.2021

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CI 80/4


Door de lidstaten meegedeelde informatie betreffende sluiting van de visserij

(2021/C 80 I/04)

Krachtens artikel 35, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een controleregeling van de Unie die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen (1), is besloten de visserij te sluiten overeenkomstig de bepalingen in de onderstaande tabel:

Datum en tijdstip van sluiting

24.12.2020

Duur

24.12.2020 - 31.12.2020

Lidstaat

België

Bestand of groep bestanden

WHG/07A.

Soort

Wijting (Merlangius merlangus)

Gebied

7a

Vissersvaartuigtype(s)

---

Referentienummer

38/TQ123


(1)PB L 343 van 22.12.2009, blz. 1.