Home

Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maaktVoor de EER relevante tekst.

Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maaktVoor de EER relevante tekst.

20.8.2021

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 336/1


Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

(2021/C 336/01)

Datum waarop het besluit is genomen

10.12.2020

Nummer van de steunmaatregel

SA.59632 (2020/N)

Lidstaat

België

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Régime d'aide au sauvetage et à la restructuration pour les faibles montants et petits bénéficiaires

Rechtsgrondslag

Régime d'aide au sauvetage et à la restructuration pour les faibles montants et petits bénéficiaires

Les aides sont octroyée par la SOGEPA S.A. (Région wallonne)

Fondement: décision du comite de gestion de la SOGEPA S.A. du 30/6/2016

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Redding ondernemingen in moeilijkheden

Vorm van de steun

Begrotingsmiddelen

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

28.7.2017 — 31.12.2023

Economische sectoren

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

SOGEPA S.A.

Avenue Maurice Destenay 13 à 4000 LIEGE — Belgique

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

9.6.2021

Nummer van de steunmaatregel

SA.62119 (2021/N)

Lidstaat

Oostenrijk

Regio

SALZBURG, PINZGAU-PONGAU, LUNGAU, SALZBURG UND UMGEBUNG

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Gewährung von freiwilligen Entschädigungsleistungen und die Förderung von Maßnahmen zur Minderung oder Vermeidung von durch den Wolf, Biber oder Fischotter verursachten wirtschaftlichen Belastungen im Land Salzburg

Rechtsgrondslag

§ 18 lit. a Salzburger Landwirtschaftsförderungsgesetz 1975, LGBl. Nr. 16/1975 idgF. iVm der gegenständlichen Richtlinie

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Steun ter vergoeding van door beschermde dieren aangerichte schade, Steun voor met de primaire landbouwproductie verband houdende investeringen in materiële activa of immateriële activa op landbouwbedrijven

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: EUR 0,9 (in miljoen)

Jaarbudget: EUR 0,3 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

100 %

Looptijd (periode)

tot 31.12.2023

Economische sectoren

Teelt van gewassen; veeteelt; jacht en diensten in verband met deze activiteiten

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Land Salzburg — Abteilung 4: Lebensgrundlagen und Energie

Fanny-von-Lehnertstraße 1, 5020 Salzburg

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

15.7.2021

Nummer van de steunmaatregel

SA.63337 (2021/N)

Lidstaat

Zweden

Regio

SVERIGE

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

COVID-19-liquidity support to mink fur producers

Rechtsgrondslag

Act 2006:806 on the sampling of animals

Ordinance 2006:815 on the sampling of animals (provtagningsförordningen)

Draft regulation on compensation to mink farms on the basis of decisions pursuant to the Act (2006: 806) on sampling of animals, as a result of SARS CoV-2/covid-19

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Opheffing ernstige verstoring in de economie

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: SEK 60 (in miljoen)

Jaarbudget: SEK 60 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

tot 31.12.2021

Economische sectoren

INDUSTRIE

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Statens Jordbruksverk

551 82 Jönköping

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

6.8.2021

Nummer van de steunmaatregel

SA.63549 (2021/N)

Lidstaat

Portugal

Regio

PORTUGAL

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

PT Loan Guarantee Scheme 3.2 TF

Rechtsgrondslag

Article 13 of Decree-Law 10.J/2020 of 26 March 2020 establishing exceptional measures to protect the credits of families, companies, private social solidarity institutions and other entities of the social economy, and a special regime of State guarantees regarding the COVID-19 disease pandemic; — Decree-Law 211/98 of 16 July 1998 regulating the activity of mutual guarantee companies, as amended by Decree-Law 157/2014 of 24 October 2014, Decree-Law 100/2015 of 2 June 2015 and Decree-Law 309-A/2007 of 7 September 2007.

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Opheffing ernstige verstoring in de economie, Vergoeding schade veroorzaakt door natuurrampen of andere buitengewone gebeurtenissen

Vorm van de steun

Subsidie/rentesubsidie, Garantie

Begrotingsmiddelen

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

6.8.2021 — 31.12.2021

Economische sectoren

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Banco Português de Fomento

Rua Professor Mota Pinto, n.o 42-F, 2.o Andar, Sala 2.11 4100-353 Porto

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

19.7.2021

Nummer van de steunmaatregel

SA.63558 (2021/N)

Lidstaat

Frankrijk

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Aides automatiques à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée — modification temporaire dans le cadre de la crise de covid-19

Rechtsgrondslag

Règlement général des aides financières du CNC

Articles 211-1 à 211-102 et 911-56

Délibération no 2020/CA/19 du 1er octobre 2020 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, article 20

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Cultuur

Vorm van de steun

Subsidie/rentesubsidie

Begrotingsmiddelen

Jaarbudget: EUR 100 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

80 %

Looptijd (periode)

1.7.2021 — 31.12.2021

Economische sectoren

Productie van films en video- en televisieprogramma's; maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Centre national du cinéma et de l'image animée

291 bd Raspail, 75675 Paris Cedex 14

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

19.7.2021

Nummer van de steunmaatregel

SA.63559 (2021/N)

Lidstaat

Frankrijk

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Aides automatiques aux oeuvres audiovisuelles du genre de fiction et documentaire de création — modification dans le cadre de la crise de covid-19

Rechtsgrondslag

Règlement général des aides financières du CNC

Articles 311-1 à 311-81, 311-89 et 911-56

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Cultuur

Vorm van de steun

Subsidie/rentesubsidie

Begrotingsmiddelen

Jaarbudget: EUR 160 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

80 %

Looptijd (periode)

1.7.2021 — 31.12.2021

Economische sectoren

Productie van films en video- en televisieprogramma's; maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Centre national du cinéma et de l'image animée

291 Bd Raspail, 75675 Paris Cedex 14

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

28.7.2021

Nummer van de steunmaatregel

SA.63950 (2021/N)

Lidstaat

België

Regio

BELGIQUE-BELGIE

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

COVID-19: Prolongation of “target group” reductions for employers active in the travel and hotel sectors (SA.62562 and SA.62651)

Rechtsgrondslag

Draft Law of 15 July 2021 laying down temporary support measures in response to the COVID-19 outbreak /Projet de loi du 15 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 / Wetsontwerp van 15 Juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Opheffing ernstige verstoring in de economie

Vorm van de steun

Vermindering socialezekerheidsbijdragen

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: EUR 16,8725 (in miljoen)

Jaarbudget: EUR 16,8725 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

tot 30.9.2021

Economische sectoren

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

National Social Security Office / Office national de Sécurité Sociale / Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Place Victor Horta 11, 1060 Saint-Gilles / Victor Hortaplein 11, 1060 Sint-Gillis

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

6.8.2021

Nummer van de steunmaatregel

SA.64148 (2021/N)

Lidstaat

Slovakije

Regio

Bratislavský, Stredné Slovensko, Východné Slovensko, Západné Slovensko

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Schéma štátnej pomoci na podporu profesionálnych športových klubov v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 — II.

Rechtsgrondslag

1.

Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci)

2.

Zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

3.

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

4.

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

5.

Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Opheffing ernstige verstoring in de economie

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: EUR 10 (in miljoen)

Jaarbudget: EUR 10 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

tot 30.11.2021

Economische sectoren

Sport

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Fond na podporu športu

Stromová 9, 831 01 Bratislava

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum waarop het besluit is genomen

12.8.2021

Nummer van de steunmaatregel

SA.64318 (2021/N)

Lidstaat

Slovenië

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

COVID-19: Assistance to the operators of cableway installations

Rechtsgrondslag

Act on Intervention Measures to Assist the Economy and Tourism Sector (ZIUPGT) — Article 46

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Opheffing ernstige verstoring in de economie

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: EUR 3,7 (in miljoen)

Jaarbudget: EUR 3,7 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

tot 31.12.2021

Economische sectoren

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Mateja HABE

Langusova ulica 4 1535 Ljubljana

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.