Home

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 15e FINANCIEEL VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD OVER HET EUROPEES LANDBOUWFONDS VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING (ELFPO) BEGROTINGSJAAR 2021

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 15e FINANCIEEL VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD OVER HET EUROPEES LANDBOUWFONDS VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING (ELFPO) BEGROTINGSJAAR 2021

Brussel, 9.9.2022

COM(2022) 447 final

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

15e FINANCIEEL VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD OVER HET EUROPEES LANDBOUWFONDS VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING (ELFPO)

BEGROTINGSJAAR 2021


Inhoud

1.Begrotingsprocedure

1.1.Financieel kader

1.2.Ontwerpbegroting 2021

1.3.Vaststelling van de begroting 2021

1.4.Vaststelling van de gewijzigde begrotingen

2.Beheer van de kredieten

2.1.Beheer van de vastleggingskredieten

2.1.1.Elfpo- en EURI-plattelandsontwikkelingsprogramma’s

2.1.2.Technische bijstand

2.2.Beheer van de betalingskredieten

2.2.1.Elfpo- en EURI-plattelandsontwikkelingsprogramma’s

2.2.2.Technische bijstand

3.Uitvoering van de begroting 2021

3.1.Besteding van de vastleggingskredieten

3.1.1.Elfpo- en EURI-plattelandsontwikkelingsprogramma’s

3.1.2.Technische bijstand

3.2.Besteding van de betalingskredieten

3.2.1.Elfpo- en EURI-plattelandsontwikkelingsprogramma’s

3.2.2.Technische bijstand

3.3.Analyse van de gedeclareerde uitgaven per maatregel

3.4.Uitvoering van de Elfpo- en de EURI-programma’s


1.Begrotingsprocedure

1.1.Financieel kader

De uitgaven voor plattelandsontwikkeling in 2021 zijn gefinancierd binnen het meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027. Dat financieel kader is vastgelegd in Verordening (EU) 2020/2093 van de Raad1. Voor 2021 en 2022 zijn ook aanvullende middelen uit het herstelinstrument van de Europese Unie (EURI)2 beschikbaar gesteld om het hoofd te bieden aan de gevolgen van de COVID-19-crisis voor de landbouwsector en plattelandsgebieden in de Unie.

De toewijzing voor plattelandsontwikkeling en de toewijzing voor marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen na de jaarlijkse technische aanpassing van het MFK zijn opgenomen in tabel 1.

Tabel 1 — Financieel kader 2021-2027

RUBRIEK 3

in miljoen EUR; lopende prijzen

Natuurlijke hulpbronnen en milieu in verband met het GLB

2021a)

2022b)

2023c)

2024

2025

2026

2027

TOTAAL

55 713,0

53 365,9

53 626,9

53 757,9

53 890,9

54 021,9

54 155,9

waarvan:

Marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse steun

40 368,0

40 638,2

40 692,2

41 649,0

41 782,0

41 913,0

42 047,0

Plattelandsontwikkeling

15 345,0

12 727,7

12 934,7

12 108,9

12 108,9

12 108,9

12 108,9

Aanvullende middelen uit het EURI (externe bestemmingsontvangsten)

2 387,7

5 682,8

a)Na de netto-overdracht van 557,0 miljoen EUR tussen het ELGF en het Elfpo voor landbouwbegrotingsjaar 2021

b)Na de netto-overdracht van 618,8 miljoen EUR tussen het ELGF en het Elfpo voor landbouwbegrotingsjaar 2022

c)Na de netto-overdracht van 825,8 miljoen EUR tussen het ELGF en het Elfpo voor landbouwbegrotingsjaar 2023

Aangezien de wetgevingsprocedure voor de wetgevingsvoorstellen van de Commissie voor het GLB na 2020 niet tijdig kon worden afgerond, werd een overgangsverordening3aangenomen waarbij Verordening (EU) nr. 1305/2013 werd verlengd tot en met 2022 om een onderbreking van de steun aan landbouwers en andere GLB-begunstigden te voorkomen. De overgangsverordening verlengde de meeste GLB-regels van de periode 2014-2020, met toevoeging van de Elfpo-toewijzing voor 2021 en 2022 (“oude regels — nieuw geld”),waarmee een soepele overgang naar het toekomstige kader van de strategische GLB-plannen was gewaarborgd.Daar kwam voor de periode 2021-2022 nog een bedrag van 8 070,5 miljoen EUR (in lopende prijzen) uit het EURI bij in de vorm van externe bestemmingsontvangsten.

1.2.Ontwerpbegroting 2021

De oorspronkelijke ontwerpbegroting voor begrotingsjaar 2021 werd op 27 juli 2020 door de Commissie vastgesteld en bij de begrotingsautoriteit ingediend. Deze bevatte 15 002,9 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en 14 715,1 miljoen EUR aan betalingskredieten voor het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) voor de programmeringsperiode 2014-2022. Op 7 september 2020 nam de Raad zijn standpunt over de oorspronkelijke ontwerpbegroting aan. Op 12 november 2020 werden de amendementen van het Europees Parlement op het standpunt van de Raad over de oorspronkelijke ontwerpbegroting aangenomen.

Op 13 november 2020 diende de Commissie nota van wijzigingen nr. 1/2021 bij de ontwerpbegroting in. Daarin was wat het Elfpo betreft rekening gehouden met:

-het akkoord tussen de Raad en het Europees Parlement over een overgangsperiode van twee jaar, met inbegrip van de uitvoering van NextGenerationEU vanaf 2021;

-de herziene bedragen voor de overdrachten tussen het ELGF en het Elfpo naar aanleiding van de kennisgevingen van de lidstaten;

-de financiële gevolgen van het besluit van de medewetgevers inzake forfaitaire uitzonderlijke steun die de lidstaten in reactie op COVID-19 aan landbouwers mogen verlenen.

Daardoor vielen de vastleggingen en betalingen (respectievelijk 15 345 miljoen EUR en 15 022,2 miljoen EUR) hoger uit dan in de ontwerpbegroting. Daarbovenop kwam nog een bedrag van 2 387,7 miljoen EUR aan vastleggingskredieten uit het EURI in de vorm van externe bestemmingsontvangsten. Evenals in voorgaande jaren moest het bemiddelingscomité worden bijeengeroepen. Het slaagde er echter niet in om binnen de bemiddelingsperiode van 21 dagen overeenstemming te bereiken over een gezamenlijke tekst.Aangezien het bemiddelingscomité geen formele overeenstemming had bereikt, diende de Commissie conform artikel 314, lid 8, VWEU op 10 december een tweede ontwerpbegroting voor 2021 in. De Raad en het Europees Parlement keurden de tekst op respectievelijk 14 december en 18 december 2020 goed.

1.3.Vaststelling van de begroting 2021

De op 18 december 2020 aangenomen begroting 2021 was voor het Elfpo gelijk aan de tweede ontwerpbegroting van de Commissie, zowel wat de vastleggings- als de betalingskredieten betreft.

Tabel 2

Aangenomen begroting 2021

Begrotingsrubriek

Vastleggingskredieten

(in EUR)

Betalingskredieten

(in EUR)

Elfpo 2014-2022

08.030102 Interventietypes voor plattelandsontwikkeling — Programma’s voor 2014-2022

15 308 020 100

14 996 000 000

08.010200 Ondersteunende uitgaven voor het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo)

1 850 000

1 850 000

08.0302 Elfpo — Operationele technische bijstand

35 119 860

17 153 750

08.039902 Voltooiing van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) — Operationele technische bijstand (vóór 2021)

0

7 196 250

EURI 2021-2022 (externe bestemmingsontvangsten)

08.030103 Interventietypes voor plattelandsontwikkeling die worden gefinancierd uit het herstelinstrument voor de Europese Unie (EURI)

2 381 748 705

595 437 176

08.0303 Elfpo — Operationele technische bijstand gefinancierd uit het herstelinstrument voor de Europese Unie (EURI)

5 969 295

1 492 3241.4.Vaststelling van de gewijzigde begrotingen

Bij gewijzigde begroting nr. 6/20214 werden de betalingskredieten voor Elfpo-plattelandsontwikkelingsprogramma’s met 450 miljoen EUR verlaagd. Daarbovenop kwam een verlaging met 219,83 miljoen EUR via de algemene overschrijving (167 miljoen EUR) en via de eindejaarsoverschrijving (52,83 miljoen EUR).

Tabel 3

Begroting 2021 na de wijzigingen

Begrotingsrubriek

Vastleggingskredieten

(in EUR)

Betalingskredieten

(in EUR)

Elfpo 2014-2022

08.030102 (Interventietypes voor plattelandsontwikkeling — Programma’s voor 2014-2022)

15 308 020 100

14 546 000 000

08.0102 (Ondersteunende uitgaven voor het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo))

1 850 000

1 850 000

08.030200 (Elfpo — Operationele technische bijstand)

35 119 860

17 153 750

08.039902 (Voltooiing van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) — Operationele technische bijstand (vóór 2021))

0

7 196 250

EURI 2021-2022 (externe bestemmingsontvangsten)

08.030103 Interventietypes voor plattelandsontwikkeling die worden gefinancierd uit het herstelinstrument voor de Europese Unie (EURI)

2 381 748 705

595 437 176

08.0303 Elfpo — Operationele technische bijstand gefinancierd uit het herstelinstrument voor de Europese Unie (EURI)

5 969 295

1 492 3242.Beheer van de kredieten

2.1.Beheer van de vastleggingskredieten

2.1.1.Elfpo- en EURI-plattelandsontwikkelingsprogramma’s

De goedgekeurde begroting 2021 bevatte 15 308 miljoen EUR aan vastleggingskredieten voor de Elfpo-plattelandsontwikkelingsprogramma’s. Daarnaast ontving het Elfpo 2 382 miljoen EUR uit het EURI in de vorm van externe bestemmingsontvangsten voor interventietypes voor plattelandsontwikkeling. De Elfpo-vastleggingskredieten bedroegen in 2021 in totaal 17 690 miljoen EUR.

Tabel 4

Beheer van de vastleggingskredieten in 2021

(in EUR)

Elfpo (2014-2022)

Begrotingspost 08.030102

Kredieten aan het begin van 2021

15 308 020 100

In 2021 beschikbare kredieten

15 308 020 100

In 2021 gebruikte kredieten

15 308 020 100

EURI (2021-2022)

Begrotingspost 08.030103

Kredieten aan het begin van 2021

2 381 748 705

In 2021 beschikbare kredieten

2 381 748 705

In 2021 gebruikte kredieten

2 365 670 558

2.1.2.Technische bijstand

In artikel 51, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1305/2013 is bepaald dat het Elfpo tot 0,25 % van zijn jaarlijkse toewijzing kan gebruiken voor de financiering van op initiatief van de Commissie verrichte acties op het gebied van technische bijstand. In de begroting 2021 was oorspronkelijk 1,8 miljoen EUR beschikbaar voor niet-operationele technische bijstand, 35,1 miljoen EUR voor operationele technische bijstand en 6,0 miljoen EUR voor uit het EURI gefinancierde operationele technische bijstand.2.2.Beheer van de betalingskredieten

2.2.1.Elfpo- en EURI-plattelandsontwikkelingsprogramma’s

Voor de Elfpo-plattelandsontwikkelingsprogramma’s 2014-2022 was in de goedgekeurde begroting 2021 een bedrag van 14 996 miljoen EUR aan betalingskredieten opgenomen. Daarnaast bedroegen de van het voorgaande jaar overgedragen beschikbare bestemmingsontvangsten 240 miljoen EUR en de in de loop van het jaar geïnde bestemmingsontvangsten 162 miljoen EUR. De bestemmingsontvangsten hadden betrekking op zowel de Elfpo-programma’s 2014-2022 als de Elfpo-programma’s van vóór 2014. De betalingskredieten werden bij gewijzigde begroting nr. 6/2021 met 450 miljoen EUR, bij de algemene overschrijving met 167 miljoen EUR en bij de eindejaarsoverschrijving met 52,8 miljoen EUR verlaagd. Rekening houdend met alle bestemmingsontvangsten en overgeschreven bedragen was in 2021 in totaal 14 728 miljoen EUR aan betalingskredieten beschikbaar. Daarvan werd 14 566 miljoen EUR aan betalingskredieten gebruikt. De resterende 162 miljoen EUR aan bestemmingsontvangsten werd automatisch van 2021 naar 2022 overgedragen.

De begroting 2021 bevatte 595 miljoen EUR aan betalingskredieten voor uit het EURI gefinancierde interventietypes voor plattelandsontwikkeling. Daarvan werd 65,5 miljoen EUR in 2021 besteed.

Tabel 5

Beheer van de betalingskredieten in 2021

(in EUR)

Elfpo (2014-2022)

Begrotingspost 08.030102

Kredieten aan het begin van 2021

14 996 000 000

Gewijzigde begroting nr. 6/2021

-450 000 000

Algemene overschrijving

-167 000 000

Eindejaarsoverschrijving

-52 830 000

Uit 2020 overgedragen bestemmingsontvangsten

240 278 320

In 2021 geïnde bestemmingsontvangsten

161 580 418

In 2021 beschikbare kredieten

14 728 028 738

In 2021 gebruikte kredieten

14 566 447 176

EURI

Begrotingspost 08.030103

Kredieten aan het begin van 2021

595 437 176

In 2021 beschikbare kredieten

595 437 176

In 2021 gebruikte kredieten

65 479 075

2.2.2.Technische bijstand

De totale betalingskredieten in de begroting 2021 voor technische bijstand uit het Elfpo op initiatief van de Commissie omvatten 1,8 miljoen EUR voor niet-operationele technische bijstand, 24,4 miljoen EUR voor operationele technische bijstand en 1,5 miljoen EUR voor uit het EURI gefinancierde operationele technische bijstand. Daarvan werd 1,8 miljoen EUR besteed aan niet-operationele technische bijstand en 17 miljoen EUR aan operationele technische bijstand. In 2021 heeft geen betaling plaatsgevonden in het kader van de uit het EURI gefinancierde operationele technische bijstand.3.Uitvoering van de begroting 2021

3.1.Besteding van de vastleggingskredieten

3.1.1.Elfpo- en EURI-plattelandsontwikkelingsprogramma’s

Tabel 6 geeft een overzicht, per lidstaat, van de bedragen die zijn toegewezen bij Verordening (EU) nr. 1305/2013, zoals laatstelijk bij Verordening (EU) 2021/3995 gewijzigd in verband met de overdrachten tussen de pijlers, en van de in 2021 vastgelegde bedragen.

Tabel 6

Budgetten voor 2021 — Eind 2021 vastgelegde bedragen

Elfpo (2014-2022)

EURI (2021-2022)

Begrotingspost: 08.030102

(in EUR)

Begrotingspost: 08.030103

(in EUR)

LS

Toewijzing 2021

Vastgelegd in 2021

Toewijzing 2021

Vastgelegd in 2021

BE

101 120 350

101 120 350

14 246 948

14 246 948

BG

276 362 304

276 362 304

59 744 633

59 744 633

CZ

317 532 230

317 532 230

54 879 960

54 879 960

DK*

155 064 249

155 064 249

0

0

DE

1 635 145 136

1 635 145 136

209 940 765

209 940 765

EE

107 500 074

107 500 074

18 636 494

18 636 494

IE

380 591 206

380 591 206

56 130 739

56 130 739

GR

776 736 956

776 736 956

108 072 886

108 072 886

ES

1 320 014 366

1 320 014 366

212 332 550

212 332 550

FR

2 342 357 917

2 342 357 917

256 456 603

256 456 603

HR

320 884 794

320 884 794

59 666 188

59 666 188

IT

1 654 587 531

1 654 587 531

269 404 179

269 404 179

CY

29 029 670

29 029 670

3 390 542

3 390 542

LV

143 740 636

143 740 636

24 878 226

24 878 226

LT

238 747 895

238 747 895

41 393 810

41 393 810

LU

13 190 338

13 190 338

2 606 635

2 606 635

HU

476 870 229

476 870 229

88 267 157

88 267 157

MT

23 852 009

23 852 009

2 588 898

2 588 898

NL

161 088 781

161 088 781

15 513 719

15 513 719

AT

635 078 708

635 078 708

101 896 221

101 896 221

PL

1 297 822 020

1 297 822 020

279 494 858

279 494 858

PT

575 185 863

575 185 863

104 599 747

104 599 747

RO

1 181 006 852

1 181 006 852

204 761 482

204 761 482

SI

134 545 025

134 545 025

21 684 662

21 684 662

SK

318 199 138

318 199 138

48 286 370

48 286 370

FI

432 995 097

432 995 097

61 931 116

61 931 116

SE

258 770 726

258 770 726

44 865 170

44 865 170

Totaal

15 308 020 100

15 308 020 100

2 365 670 558

2 365 670 558

* Overeenkomstig Besluit C(2022)464 van 21.1.2022 heeft DK alle EURI-bedragen in 2022 geprogrammeerd.


3.1.2.Technische bijstand

De vastleggingskredieten voor operationele technische bijstand in de begroting 2021 bedroegen 35,1 miljoen EUR voor Elfpo-plattelandsontwikkelingsprogramma’s 2014-2022 en 6 miljoen EUR voor EURI. Tabel 7 geeft een overzicht van de besteding van de vastleggingskredieten die in 2021 voor operationele technische bijstand beschikbaar waren (29,1 miljoen EUR). Een kwart van het vastgelegde bedrag ging naar het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling en naar informatietechnologie. In 2021 is niet gebruikgemaakt van vastleggingen vanuit het EURI. Deze zijn automatisch als externe bestemmingsontvangsten overgedragen naar 2022.

Tabel 7

Technische bijstand — Besteding van de vastleggingskredieten

Begrotingsonderdeel: 08.030200

(in EUR)

Omschrijving

Vastgelegd bedrag

Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling

7 388 711

Informatietechnologie

6 686 051

Platform voor technisch advies over financiële instrumenten

6 200 000

Institutionele communicatie

3 191 000

Europees innovatiepartnerschap

2 880 690

Europees evaluatienetwerk

1 508 887

Audit en controles

658 190

Databank biologische landbouw

480 000

Overige

150 000

Totaal

29 143 5303.2.Besteding van de betalingskredieten

3.2.1.Elfpo- en EURI-plattelandsontwikkelingsprogramma’s

Voor de Elfpo-programmeringsperiode 2014-2022 is 14 566,4 miljoen EUR van de beschikbare betalingskredieten (14 728,0 miljoen EUR) uitgegeven. Voor de EURI-programmeringsperiode 2021-2022 is 65,5 miljoen EUR van de beschikbare betalingskredieten (595,4 miljoen EUR) uitgegeven. De tabellen 8a, 8b en 8c bevatten een uitsplitsing van de in 2021 gedane betalingen per declaratieperiode voor respectievelijk het Elfpo, het EURI en gecumuleerd voor beide.

Tabel 8a

Betalingen in 2021 voor Elfpo-plattelandsontwikkelingsprogramma’s 2014-2022(in miljoen EUR)

Voorfinanciering 2014-2022

0

Vergoeding betalingsaanvragen vóór K4 2020

3 723 578

Vergoeding betalingsaanvragen K4 2020

6 428 277 135

Vergoeding betalingsaanvragen K1 2021

2 915 035 248

Vergoeding betalingsaanvragen K2 2021

2 959 735 315

Vergoeding betalingsaanvragen K3 2021

2 259 675 901

Totaal 2021

14 566 447 176

Tabel 8b

Betalingen in 2021 voor EURI-plattelandsontwikkelingsprogramma’s 2021-2022(in miljoen EUR)

Vergoeding betalingsaanvragen K2 2021

1 595 781

Vergoeding betalingsaanvragen K3 2021

63 883 294

Totaal 2021

65 479 075

Tabel 8c

Betalingen in 2021 voor Elfpo- en EURI-plattelandsontwikkelingsprogramma’s, resp. 2014-2022 en 2021-2022(in miljoen EUR)

Voorfinanciering 2014-2022

0

Vergoeding betalingsaanvragen vóór K4 2020

3 723 578

Vergoeding betalingsaanvragen K4 2020

6 428 277 135

Vergoeding betalingsaanvragen K1 2021

2 915 035 248

Vergoeding betalingsaanvragen K2 2021

2 961 331 096

Vergoeding betalingsaanvragen K3 2021

2 323 559 195

Totaal 2021

14 631 926 251

De maandelijkse besteding van de betalingskredieten (januari tot en met december 2021) is weergegeven in de onderstaande grafiek.

Grafiek 1


De uitsplitsing per lidstaat en per declaratieperiode van de door de Commissie in landbouwbegrotingsjaar 2021 betaalde bedragen is weergegeven in de tabellen 9a, 9b en 9c.

Tabel 9a

In de periode 1.1.2021 - 31.12.2021 gedane betalingen

Elfpo 2014-2022 — Begrotingspost 08.030102

(in EUR)

LS

Voorfinanciering

Vóór K4 2020

K4 2020

K1 2021

K2 2021

K3 2021

Totaal

BE

0

0

16 305 557

7 968 392

50 783 967

8 142 312

83 200 228

BG

0

0

130 553 008

55 875 629

106 736 837

61 490 910

354 656 384

CZ

0

35 831

75 162 751

177 459 342

69 025 532

35 429 034

357 112 490

DK

0

0

31 836 619

41 175 683

32 040 326

11 659 096

116 711 724

DE

0

127 088

615 994 801

350 691 286

243 755 103

143 513 248

1 354 081 524

EE

0

0

13 583 353

57 081 723

9 892 879

11 088 214

91 646 169

IE

0

0

159 253 565

24 948 321

36 889 388

122 303 208

343 394 482

GR

0

0

416 823 745

51 138 235

89 353 019

78 498 400

635 813 400

ES

0

0

485 496 869

143 853 124

354 973 522

165 002 677

1 149 326 192

FR

0

2 740 258

1 016 670 228

504 045 737

206 694 417

183 025 698

1 913 176 336

HR

0

5 448

64 466 585

152 187 918

92 160 972

73 336 166

382 157 088

IT

0

0

724 325 649

169 929 429

333 376 448

243 258 558

1 470 890 084

CY

0

0

7 725 582

4 703 001

6 836 074

2 989 797

22 254 455

LV

0

0

53 150 277

32 650 476

20 368 857

17 919 094

124 088 704

LT

0

0

48 516 906

50 798 088

45 767 798

43 915 261

188 998 052

LU

0

0

5 730 115

6 300 161

1 121 093

2 261 751

15 413 120

HU

0

696 819

182 774 809

97 604 281

171 968 297

123 536 976

576 581 182

MT

0

0

5 389 174

2 064 623

5 750 345

1 755 945

14 960 087

NL

0

0

33 792 407

88 683 652

16 192 326

24 521 095

163 189 480

AT

0

0

316 981 284

49 818 363

139 036 804

74 900 711

580 737 161

PL

0

0

664 660 948

233 808 441

312 027 091

208 520 925

1 419 017 405

PT

0

0

174 777 230

100 242 065

57 386 535

61 308 434

393 714 264

RO

0

0

545 658 795

153 740 143

256 743 860

259 033 520

1 215 176 318

SI

0

0

40 365 194

11 400 849

49 386 259

17 964 295

119 116 597

SK

0

0

55 731 665

40 103 644

34 805 949

8 323 772

138 965 031

FI

0

0

128 917 073

19 694 684

55 610 235

184 122 727

388 344 719

SE

0

0

229 435 016

29 483 906

40 915 639

19 874 454

319 709 015

UK

0

118 134

184 197 930

257 584 053

120 135 746

71 979 622

634 015 485

Totaal

0

3 723 578

6 428 277 135

2 915 035 248

2 959 735 315

2 259 675 901

14 566 447 176Tabel 9b

In de periode 1.1.2021 - 31.12.2021 gedane betalingen

EURI — Begrotingspost 08.030103

(in EUR)

LS

K2 2021

K3 2021

Totaal

BE

0

BG

0

CZ

0

DK

0

DE

0

EE

14 171 391

14 171 391

IE

1 258 205

1 258 205

GR

0

ES

0

FR

1 413 035

1 413 035

HR

0

IT

0

CY

0

LV

0

LT

0

LU

1 595 781

424 686

2 020 467

HU

0

MT

0

NL

0

AT

0

PL

0

PT

6 956 099

6 956 099

RO

0

SI

0

SK

0

FI

39 659 878

39 659 878

SE

0

UK

0

Totaal

1 595 781

63 883 294

65 479 075Tabel 9c

In de periode 1.1.2021 - 31.12.2021 gedane betalingen

Elfpo 2014-2022 en EURI 2021-2022 — Begrotingsposten 08.030102 en 08.030103

(in EUR)

LS

Voor-financiering

Vóór K4 2020

K4 2020

K1 2021

K2 2021

K3 2021

Totaal

BE

0

0

16 305 557

7 968 392

50 783 967

8 142 312

83 200 228

BG

0

0

130 553 008

55 875 629

106 736 837

61 490 910

354 656 384

CZ

0

35 831

75 162 751

177 459 342

69 025 532

35 429 034

357 112 490

DK

0

0

31 836 619

41 175 683

32 040 326

11 659 096

116 711 724

DE

0

127 088

615 994 801

350 691 286

243 755 103

143 513 248

1 354 081 524

EE

0

0

13 583 353

57 081 723

9 892 879

25 259 605

105 817 560

IE

0

0

159 253 565

24 948 321

36 889 388

123 561 414

344 652 688

GR

0

0

416 823 745

51 138 235

89 353 019

78 498 400

635 813 400

ES

0

0

485 496 869

143 853 124

354 973 522

165 002 677

1 149 326 192

FR

0

2 740 258

1 016 670 228

504 045 737

206 694 417

184 438 733

1 914 589 372

HR

0

5 448

64 466 585

152 187 918

92 160 972

73 336 166

382 157 088

IT

0

0

724 325 649

169 929 429

333 376 448

243 258 558

1 470 890 084

CY

0

0

7 725 582

4 703 001

6 836 074

2 989 797

22 254 455

LV

0

0

53 150 277

32 650 476

20 368 857

17 919 094

124 088 704

LT

0

0

48 516 906

50 798 088

45 767 798

43 915 261

188 998 052

LU

0

0

5 730 115

6 300 161

2 716 873

2 686 437

17 433 587

HU

0

696 819

182 774 809

97 604 281

171 968 297

123 536 976

576 581 182

MT

0

0

5 389 174

2 064 623

5 750 345

1 755 945

14 960 087

NL

0

0

33 792 407

88 683 652

16 192 326

24 521 095

163 189 480

AT

0

0

316 981 284

49 818 363

139 036 804

74 900 711

580 737 161

PL

0

0

664 660 948

233 808 441

312 027 091

208 520 925

1 419 017 405

PT

0

0

174 777 230

100 242 065

57 386 535

68 264 533

400 670 363

RO

0

0

545 658 795

153 740 143

256 743 860

259 033 520

1 215 176 318

SI

0

0

40 365 194

11 400 849

49 386 259

17 964 295

119 116 597

SK

0

0

55 731 665

40 103 644

34 805 949

8 323 772

138 965 031

FI

0

0

128 917 073

19 694 684

55 610 235

223 782 605

428 004 597

SE

0

0

229 435 016

29 483 906

40 915 639

19 874 454

319 709 015

UK

0

118 134

184 197 930

257 584 053

120 135 746

71 979 622

634 015 485

Totaal

0

3 723 578

6 428 277 135

2 915 035 248

2 961 331 096

2 323 559 195

14 631 926 251In tabel 10 worden per lidstaat de betalingen in het kader van het Elfpo 2014-2022 in 2021 vergeleken met die van 2020. Al met al zijn de betalingen met 0,02 % licht gedaald ten opzichte van 2020 (14,566 miljard EUR tegen 14,569 miljard EUR).

Tabel 10

Betalingen aan de lidstaten – Vergelijking tussen 2021 en 2020 – ELFPO 2014-2022

(in EUR)

LS

2020

2021

Verschil 2021 t.o.v. 2020

Tussentijdse betalingen

Voor-financiering

Totaal

Tussentijdse betalingen

Voor-financiering

Totaal

(in €)

(in %)

BE

88 584 037

0

88 584 037

83 200 228

0

83 200 228

-5 383 809

-6.08%

BG

303 027 096

0

303 027 096

354 656 384

0

354 656 384

51 629 288

17.04%

CZ

404 124 382

0

404 124 382

357 112 490

0

357 112 490

-47 011 892

-11.63%

DK

95 833 669

0

95 833 669

116 711 724

0

116 711 724

20 878 055

21.79%

DE

1 356 476 457

0

1 356 476 457

1 354 081 524

0

1 354 081 524

-2 394 933

-0.18%

EE

101 341 372

0

101 341 372

91 646 169

0

91 646 169

-9 695 202

-9.57%

IE

333 834 915

0

333 834 915

343 394 482

0

343 394 482

9 559 567

2.86%

GR

528 268 504

0

528 268 504

635 813 400

0

635 813 400

107 544 896

20.36%

ES

1 221 601 180

0

1 221 601 180

1 149 326 192

0

1 149 326 192

-72 274 988

-5.92%

FR

1 934 227 583

0

1 934 227 583

1 913 176 336

0

1 913 176 336

-21 051 246

-1.09%

HR

359 224 921

0

359 224 921

382 157 088

0

382 157 088

22 932 168

6.38%

IT

1 526 134 448

0

1 526 134 448

1 470 890 084

0

1 470 890 084

-55 244 363

-3.62%

CY

22 041 064

0

22 041 064

22 254 455

0

22 254 455

213 391

0.97%

LV

149 973 725

0

149 973 725

124 088 704

0

124 088 704

-25 885 021

-17.26%

LT

189 905 805

0

189 905 805

188 998 052

0

188 998 052

-907 753

-0.48%

LU

14 153 119

0

14 153 119

15 413 120

0

15 413 120

1 260 000

8.90%

HU

565 477 931

0

565 477 931

576 581 182

0

576 581 182

11 103 251

1.96%

MT

18 058 042

0

18 058 042

14 960 087

0

14 960 087

-3 097 954

-17.16%

NL

129 324 063

0

129 324 063

163 189 480

0

163 189 480

33 865 417

26.19%

AT

573 115 163

0

573 115 163

580 737 161

0

580 737 161

7 621 998

1.33%

PL

1 206 122 592

0

1 206 122 592

1 419 017 405

0

1 419 017 405

212 894 812

17.65%

PT

579 760 866

0

579 760 866

393 714 264

0

393 714 264

-186 046 602

-32.09%

RO

1 151 121 193

0

1 151 121 193

1 215 176 318

0

1 215 176 318

64 055 125

5.56%

SI

125 726 538

0

125 726 538

119 116 597

0

119 116 597

-6 609 940

-5.26%

SK

193 701 890

0

193 701 890

138 965 031

0

138 965 031

-54 736 859

-28.26%

FI

305 132 363

0

305 132 363

388 344 719

0

388 344 719

83 212 357

27.27%

SE

326 138 276

0

326 138 276

319 709 015

0

319 709 015

-6 429 261

-1.97%

UK

767 049 393

0

767 049 393

634 015 485

0

634 015 485

-133 033 908

-17.34%

Totaal

14 569 480 584

0

14 569 480 584

14 566 447 176

0

14 566 447 176

-3 033 408

-0.02%3.2.2.Technische bijstand

In landbouwbegrotingsjaar 2021 was voor operationele technische bijstand 24,4 miljoen EUR en voor het EURI 1,5 miljoen EUR aan betalingskredieten beschikbaar. Uiteindelijk werd een bedrag van 17,0 miljoen EUR besteed. In 2021 werden geen EURI-betalingskredieten besteed.

In tabel 11 zijn de betalingen gegroepeerd per hoofdactiviteit. Het grootste deel ervan ging naar informatietechnologie en naar het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling.

Tabel 11

Technische bijstand — Besteding van de betalingskredieten

Begrotingsonderdeel: 08.030200, 08.039902

(in EUR)

Omschrijving

Betaald bedrag

Informatietechnologie*

4 591 250

Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling

4 514 777

Platform voor technisch advies over financiële instrumenten

2 449 751

Europees innovatiepartnerschap

1 891 751

Europees evaluatienetwerk

1 453 872

Institutionele communicatie

696 550

Databank biologische landbouw

577 167

Audit en controles

517 946

Europees Solidariteitskorps

259 375

Overige

75 234

Totaal

17 027 673

* Inclusief adviesbureaus voor breedband.3.3.Analyse van de gedeclareerde uitgaven per maatregel

De tabellen 12a, 12b en 12c geven voor het Elfpo, het EURI en gecumuleerd voor beide een overzicht, per maatregel, van de gedeclareerde betalingsaanvragen in 2021 (4e kwartaal van 2020 tot en met 3e kwartaal van 2021), van de cumulatieve gedeclareerde uitgaven vanaf het begin van de programmeringsperiode, en van het financieringsplan voor de Elfpo-programma’s 2014-2022 en de EURI-programma’s 2021-2022.

De uitgaven voor het Elfpo 2014-2022 hadden in 2021 voornamelijk betrekking op maatregel 04 (investeringen in materiële activa), maatregel 13 (betalingen voor gebieden met natuurlijke of andere specifieke beperkingen) en maatregel 10 (agromilieuklimaat). De uitgaven voor EURI 2021-2022 hadden in 2021 voornamelijk betrekking op maatregel 11 (biologische landbouw) en maatregel 4 (investeringen in materiële activa).Tabel 12a

Gedeclareerde Elfpo-uitgaven 2021 (K4 2020 tot en met K3 2021) en totale cumulatieve uitgaven (K4 2014 tot en met K3 2021)

vergeleken met de financieringsplannen

Gedeclareerde uitgaven 2021 (K4 2020 tot en met K3 2021)

Cumulatieve gedeclareerde uitgaven (K4 2014 tot en met K3 2021)

Financieringsplannen
2014-2022

Elfpo-maatregel

(in miljoen EUR)

(%)

(in miljoen EUR)

(%)

(in miljoen EUR)

(%)

Maatregel 01

Acties inzake kennisoverdracht en voorlichting

87,1

0,6 %

433,7

0,6 %

1 047,8

0,8 %

Maatregel 02

Bedrijfsadviesdiensten, bedrijfsbeheersdiensten en bedrijfsverzorgingsdiensten

56,8

0,4 %

180,8

0,2 %

566,1

0,4 %

Maatregel 03

Kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

36,2

0,2 %

176,8

0,2 %

461,8

0,4 %

Maatregel 04

Investeringen in materiële activa

2 917,6

20,0 %

13 921,7

18,2 %

28 572,0

22,4 %

Maatregel 05

Herstel van door natuurrampen of rampzalige gebeurtenissen beschadigd agrarisch productiepotentieel en invoering van passende preventieve acties

79,9

0,5 %

390,0

0,5 %

1 008,3

0,8 %

Maatregel 06

Ontwikkeling van landbouwbedrijven en ondernemingen

959,2

6,6 %

4 734,8

6,2 %

8 368,1

6,6 %

Maatregel 07

Basisdiensten en dorpsvernieuwing in plattelandsgebieden

906,3

6,2 %

4 309,6

5,6 %

7 987,4

6,3 %

Maatregel 08

Investeringen in de ontwikkeling van het bosareaal en de verbetering van de levensvatbaarheid van bossen

408,3

2,8 %

2 243,8

2,9 %

4 735,5

3,7 %

Maatregel 09

Oprichting van producentengroeperingen en ‑organisaties

38,2

0,3 %

143,4

0,2 %

310,6

0,2 %

Maatregel 10

Agromilieuklimaat

2 352,7

16,1 %

14 758,4

19,3 %

20 558,6

16,1 %

Maatregel 11

Biologische landbouw

1 177,7

8,1 %

6 698,9

8,8 %

10 414,3

8,2 %

Maatregel 12

Betalingen in het kader van de Natura 2000-richtlijn en de kaderrichtlijn water

111,4

0,8 %

540,1

0,7 %

781,4

0,6 %

Maatregel 13

Betalingen voor gebieden met natuurlijke of andere specifieke beperkingen

2 707,5

18,5 %

17 464,7

22,9 %

22 885,0

17,9 %

Maatregel 14

Dierenwelzijn

333,1

2,3 %

1 804,3

2,4 %

2 596,3

2,0 %

Maatregel 15

Bosmilieu- en klimaatdiensten en bosinstandhouding

40,7

0,3 %

124,7

0,2 %

273,4

0,2 %

Maatregel 16

Samenwerking

200,8

1,4 %

607,9

0,8 %

1 905,0

1,5 %

Maatregel 17

Risicobeheer

315,3

2,2 %

1 535,8

2,0 %

2 565,2

2,0 %

Maatregel 18

Financiering van aanvullende nationale rechtstreekse betalingen voor Kroatië

0,0

0,0 %

108,1

0,1 %

108,2

0,1 %

Maatregel 19

Steun voor plaatselijke ontwikkeling in het kader van Leader — vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling

906,9

6,2 %

3 677,3

4,8 %

8 486,1

6,6 %

Maatregel 20

Technische bijstand lidstaten

333,5

2,3 %

1 434,3

1,9 %

2 870,7

2,2 %

Maatregel 21

Uitzonderlijke, tijdelijke steun voor landbouwers en voor kmo’s die actief zijn op het gebied van de verwerking, afzet en/of ontwikkeling van landbouwproducten en zwaar zijn getroffen door de COVID-19-crisis (art. 39 ter)

616,3

4,2 %

616,3

0,8 %

711,4

0,6 %

Maatregel 113

Vervroegde uittreding

13,4

0,1 %

442,0

0,6 %

480,4

0,4 %

Maatregel 131

Voldoen aan op communautaire regelgeving gebaseerde normen

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

Maatregel 341

Verwerving van vakkundigheid, dynamisering en uitvoering

0,0

0,0 %

0,5

0,0 %

0,6

0,0 %

Totaal

14 598,7

100,0 %

76 348,0

100,0 %

127 694,3

100,0 %

*De lidstaten declareren hun uitgaven op kwartaalbasis. De declaraties over het vierde kwartaal van jaar n worden echter in januari van jaar n+1 ingediend. Bijgevolg hebben de vergoedingen van de Commissie aan de lidstaten in jaar n betrekking op het vierde kwartaal van jaar n-1 tot en met het derde kwartaal van jaar n.Tabel 12b

Gedeclareerde EURI-uitgaven 2021 (K4 2020-K3 2021)

vergeleken met de financieringsplannen

Gedeclareerde uitgaven 2021 (K4 2020 tot en met K3 2021)

Financieringsplannen 2021-2022

Elfpo-maatregel

(in miljoen EUR)

(%)

(in miljoen EUR)

(%)

Maatregel 01

Acties inzake kennisoverdracht en voorlichting

0,0

0,0 %

1,7

0,0 %

Maatregel 02

Bedrijfsadviesdiensten, bedrijfsbeheersdiensten en bedrijfsverzorgingsdiensten

0,0 %

6,3

0,1 %

Maatregel 03

Kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

0,0 %

5,6

0,1 %

Maatregel 04

Investeringen in materiële activa

11,7

17,8 %

2 677,7

33,3 %

Maatregel 05

Herstel van door natuurrampen of rampzalige gebeurtenissen beschadigd agrarisch productiepotentieel en invoering van passende preventieve acties

0,0 %

1,1

0,0 %

Maatregel 06

Ontwikkeling van landbouwbedrijven en ondernemingen

4,9

7,5 %

1 018,6

12,7 %

Maatregel 07

Basisdiensten en dorpsvernieuwing in plattelandsgebieden

0,0 %

863,2

10,7 %

Maatregel 08

Investeringen in de ontwikkeling van het bosareaal en de verbetering van de levensvatbaarheid van bossen

0,0 %

191,1

2,4 %

Maatregel 09

Oprichting van producentengroeperingen en ‑organisaties

0,0 %

0,0

0,0 %

Maatregel 10

Agromilieuklimaat

7,2

11,1 %

787,7

9,8 %

Maatregel 11

Biologische landbouw

41,0

62,6 %

1 251,4

15,5 %

Maatregel 12

Betalingen in het kader van de Natura 2000-richtlijn en de kaderrichtlijn water

0,0 %

75,1

0,9 %

Maatregel 13

Betalingen voor gebieden met natuurlijke of andere specifieke beperkingen

0,0 %

630,5

7,8 %

Maatregel 14

Dierenwelzijn

0,0 %

121,4

1,5 %

Maatregel 15

Bosmilieu- en klimaatdiensten en bosinstandhouding

0,0 %

6,5

0,1 %

Maatregel 16

Samenwerking

0,1

0,2 %

186,0

2,3 %

Maatregel 17

Risicobeheer

0,0 %

9,5

0,1 %

Maatregel 18

Financiering van aanvullende nationale rechtstreekse betalingen voor Kroatië

0,0 %

0,0

0,0 %

Maatregel 19

Steun voor plaatselijke ontwikkeling in het kader van Leader — vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling

0,0 %

101,7

1,3 %

Maatregel 20

Technische bijstand lidstaten

0,6

0,9 %

115,3

1,4 %

Maatregel 21

Uitzonderlijke, tijdelijke steun voor landbouwers en voor kmo’s die actief zijn op het gebied van de verwerking, afzet en/of ontwikkeling van landbouwproducten en zwaar zijn getroffen door de COVID-19-crisis (art. 39 ter)

0,0 %

0,0

0,0 %

Maatregel 113

Vervroegde uittreding

0,0 %

0,0

0,0 %

Maatregel 131

Voldoen aan op communautaire regelgeving gebaseerde normen

0,0 %

0,0

0,0 %

Maatregel 341

Verwerving van vakkundigheid, dynamisering en uitvoering

0,0 %

0,0

0,0 %

Totaal

65,5

100,0 %

8 050,3

100,0 %

*De lidstaten declareren hun uitgaven op kwartaalbasis. De declaraties over het vierde kwartaal van jaar n worden echter in januari van jaar n+1 ingediend. Bijgevolg hebben de vergoedingen van de Commissie aan de lidstaten in jaar n betrekking op het vierde kwartaal van jaar n-1 tot en met het derde kwartaal van jaar n.Tabel 12c

Gedeclareerde Elfpo- en EURI-uitgaven 2021 (K4 2020-K3 2021)

vergeleken met de financieringsplannen

Gedeclareerde uitgaven 2021 (K4 2020 tot en met K3 2021)

Cumulatieve gedeclareerde uitgaven (K4 2014 tot en met K3 2021)

Financieringsplannen
2014-2022

Elfpo-maatregel

(in miljoen
EUR)

(%)

(in miljoen EUR)

(%)

(in miljoen

EUR)

(%)

Maatregel 01

Acties inzake kennisoverdracht en voorlichting

87,1

0,6 %

433,7

0,6 %

1 049,5

0,8 %

Maatregel 02

Bedrijfsadviesdiensten, bedrijfsbeheersdiensten en bedrijfsverzorgingsdiensten

56,8

0,4 %

180,8

0,2 %

572,4

0,4 %

Maatregel 03

Kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

36,2

0,2 %

176,8

0,2 %

467,4

0,3 %

Maatregel 04

Investeringen in materiële activa

2 929,3

20,0 %

13 933,4

18,2 %

31 249,6

23,0 %

Maatregel 05

Herstel van door natuurrampen of rampzalige gebeurtenissen beschadigd agrarisch productiepotentieel en invoering van passende preventieve acties

79,9

0,5 %

390,0

0,5 %

1 009,4

0,7 %

Maatregel 06

Ontwikkeling van landbouwbedrijven en ondernemingen

964,1

6,6 %

4 739,7

6,2 %

9 386,7

6,9 %

Maatregel 07

Basisdiensten en dorpsvernieuwing in plattelandsgebieden

906,3

6,2 %

4 309,6

5,6 %

8 850,7

6,5 %

Maatregel 08

Investeringen in de ontwikkeling van het bosareaal en de verbetering van de levensvatbaarheid van bossen

408,3

2,8 %

2 243,8

2,9 %

4 926,6

3,6 %

Maatregel 09

Oprichting van producentengroeperingen en ‑organisaties

38,2

0,3 %

143,4

0,2 %

310,6

0,2 %

Maatregel 10

Agromilieuklimaat

2 359,9

16,1 %

14 765,6

19,3 %

21 346,4

15,7 %

Maatregel 11

Biologische landbouw

1 218,6

8,3 %

6 739,9

8,8 %

11 665,6

8,6 %

Maatregel 12

Betalingen in het kader van de Natura 2000-richtlijn en de kaderrichtlijn water

111,4

0,8 %

540,1

0,7 %

856,5

0,6 %

Maatregel 13

Betalingen voor gebieden met natuurlijke of andere specifieke beperkingen

2 707,5

18,5 %

17 464,7

22,9 %

23 515,5

17,3 %

Maatregel 14

Dierenwelzijn

333,1

2,3 %

1 804,3

2,4 %

2 717,7

2,0 %

Maatregel 15

Bosmilieu- en klimaatdiensten en bosinstandhouding

40,7

0,3 %

124,7

0,2 %

279,9

0,2 %

Maatregel 16

Samenwerking

200,9

1,4 %

608,0

0,8 %

2 091,0

1,5 %

Maatregel 17

Risicobeheer

315,3

2,1 %

1 535,8

2,0 %

2 574,7

1,9 %

Maatregel 18

Financiering van aanvullende nationale rechtstreekse betalingen voor Kroatië

0,0

0,0 %

108,1

0,1 %

108,2

0,1 %

Maatregel 19

Steun voor plaatselijke ontwikkeling in het kader van Leader — vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling

906,9

6,2 %

3 677,3

4,8 %

8 587,8

6,3 %

Maatregel 20

Technische bijstand lidstaten

334,0

2,3 %

1 434,8

1,9 %

2 986,0

2,2 %

Maatregel 21

Uitzonderlijke, tijdelijke steun voor landbouwers en voor kmo’s die actief zijn op het gebied van de verwerking, afzet en/of ontwikkeling van landbouwproducten en zwaar zijn getroffen door de COVID-19-crisis (art. 39 ter)

616,3

4,2 %

616,3

0,8 %

711,4

0,5 %

Maatregel 113

Vervroegde uittreding

13,4

0,1 %

442,0

0,6 %

480,4

0,4 %

Maatregel 131

Voldoen aan op communautaire regelgeving gebaseerde normen

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

Maatregel 341

Verwerving van vakkundigheid, dynamisering en uitvoering

0,0

0,0 %

0,5

0,0 %

0,6

0,0 %

Totaal

14 664,2

100,0 %

76 413,5

100,0 %

135 744,7

100,0 %

*De lidstaten declareren hun uitgaven op kwartaalbasis. De declaraties over het vierde kwartaal van jaar n worden echter in januari n+1 ingediend. Bijgevolg hebben de vergoedingen van de Commissie aan de lidstaten in jaar n betrekking op het vierde kwartaal van jaar n-1 tot en met het derde kwartaal van jaar n.3.4.Uitvoering van de Elfpo- en de EURI-programma’s

De grafieken 2a, 2b en 2c tonen voor respectievelijk het Elfpo, het EURI en cumulatief voor beide het absorptiepercentage van de plattelandsontwikkelingsprogramma’s 2014-2022 per lidstaat. Daarbij worden de betalingen vanaf het begin van de programmeringsperiode, inclusief de betalingen voor het 4e kwartaal van 2021, die in landbouwbegrotingsjaar 2022 worden vergoed, afgezet tegen de totale toewijzing 2014-2022.

Er waren geen nieuwe vrijmakingen in 2021. Het totale bedrag aan vrijmakingen sinds het begin van de programmeringsperiode 2014-2020 bedraagt 16,5 miljoen EUR.

Over het geheel genomen heeft de uitvoering van de Elfpo-plattelandsontwikkelingsprogramma’s 2014-2022 eind 2021 gemiddeld een absorptiepercentage van 66 % bereikt. De uitvoering van de programma’s ligt over het algemeen op schema, met de in de grafieken hieronder aangegeven variatie in de gemiddelden per lidstaat.
(1) Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 van de Raad van 17 december 2020 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027, PB L 433I van 22.12.2020, blz. 11.
(2)Verordening (EU) 2020/2094 van de Raad van 14 december 2020 tot vaststelling van een herstelinstrument van de Europese Unie ter ondersteuning van het herstel na de COVID-19-crisis, PBL 433I van 22.12.2020, blz. 23.
(3)Verordening (EU) 2020/2220 van het Europees Parlement en de Raad van 23 december 2020 tot vaststelling van een aantal overgangsbepalingen voor steun uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) in de jaren 2021 en 2022 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en (EU) nr. 1307/2013 wat betreft de middelen en toepassing in de jaren 2021 en 2022 en van Verordening (EU) nr. 1308/2013 wat betreft de middelen en verdeling van die steun voor de jaren 2021 en 2022,
PB L 437 van 28.12.2020, blz. 1.
(4)PB L 460/9: Definitieve vaststelling (EU, Euratom) 2021/2221 van gewijzigde begroting nr. 6 van de Europese Unie voor begrotingsjaar 2021.
(5) Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/399 van de Commissie van 19 januari 2021 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de bedragen van de steun van de Unie voor plattelandsontwikkeling in 2021, PB L 79 van 8.3.2021, blz. 1.