Home

Besluit van het Europees Parlement van 24 november 2022 om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 21 oktober 2022 tot wijziging van de in Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 153/2013 vastgestelde technische reguleringsnormen wat betreft tijdelijke noodmaatregelen inzake zekerheidsvereisten (C(2022)7536 — 2022/2908(DEA))

Besluit van het Europees Parlement van 24 november 2022 om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 21 oktober 2022 tot wijziging van de in Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 153/2013 vastgestelde technische reguleringsnormen wat betreft tijdelijke noodmaatregelen inzake zekerheidsvereisten (C(2022)7536 — 2022/2908(DEA))

11.5.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 167/172


P9_TA(2022)0415

Geen bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: tijdelijke noodmaatregelen inzake zekerheidsvereisten

Besluit van het Europees Parlement van 24 november 2022 om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 21 oktober 2022 tot wijziging van de in Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 153/2013 vastgestelde technische reguleringsnormen wat betreft tijdelijke noodmaatregelen inzake zekerheidsvereisten (C(2022)7536 — 2022/2908(DEA))

(2023/C 167/37)

Het Europees Parlement,

gezien de gedelegeerde verordening van de Commissie (C(2022)7536),

gezien het schrijven van de Commissie van 25 oktober 2022, waarin zij het Parlement verzoekt te verklaren dat het geen bezwaar zal maken tegen de gedelegeerde verordening,

gezien het schrijven van de Commissie economische en monetaire zaken aan de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters van 17 november 2022,

gezien artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

gezien Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (1), en met name artikel 46, lid 3,

gezien de ontwerpen van technische reguleringsnormen die op 14 oktober 2022 door de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) zijn ingediend overeenkomstig artikel 46, lid 3, van Verordening (EU) nr. 648/2012,

gezien artikel 111, lid 6, van zijn Reglement,

gezien de aanbeveling voor een besluit van de Commissie economische en monetaire zaken,

A.

overwegende dat in Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 153/2013 van de Commissie (2) onder meer de minimumniveaus van initiële margins worden gepreciseerd, alsmede de lijst van in aanmerking komende zekerheden, zoals bepaald in artikel 46, lid 3, van Verordening (EU) nr. 648/2012;

B.

overwegende dat de recente politieke en marktontwikkelingen hebben geleid tot aanzienlijke prijsstijgingen en volatiliteit op de energiemarkten, waardoor centrale tegenpartijen aanzienlijke marginverhogingen hebben doorgevoerd om de daaruit voortvloeiende blootstellingen te dekken; overwegende dat deze marginverhogingen hebben geleid tot liquiditeitsproblemen voor niet-financiële tegenpartijen, zoals energiebedrijven, die doorgaans beschikken over minder liquide activa om aan de marginvereisten te voldoen, waardoor zij gedwongen zijn hun posities te verminderen of onvoldoende af te dekken, zodat zij aan verdere prijsschommelingen worden blootgesteld;

C.

overwegende dat de Commissie de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) op 13 september 2022 (bij schrijven Ares(2022)6980063) heeft gevraagd of de toepasselijke bepalingen van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 153/2013 tijdelijk moeten worden aangepast om een deel van de lasten te verlichten waarmee energiebedrijven als niet-financiële tegenpartijen worden geconfronteerd bij het afdekken van hun commerciële activiteiten op de financiële markten, met behoud van de overkoepelende doelstelling van Verordening (EU) nr. 648/2012, namelijk het behoud van de financiële stabiliteit; overwegende dat de ESMA op 22 september 2022 (bij schrijven ESMA24-436-1414) heeft geantwoord dat alleen niet door zekerheden gedekte garanties van commerciële banken onder bepaalde voorwaarden in aanmerking moeten worden genomen voor tijdelijke en beperkte wijzigingen; overwegende dat de ESMA in haar eindverslag ontwerpen van technische reguleringsnormen (ESMA91-372-2466) heeft voorgesteld, met inbegrip van wijzigingen om de pool van in aanmerking komende zekerheden voor alle soorten tegenpartijen tijdelijk uit te breiden tot niet door zekerheden gedekte bankgaranties voor niet-financiële tegenpartijen die optreden als clearingleden, en tot overheidsgaranties;

D.

overwegende dat de Commissie daarom de gedelegeerde verordening heeft vastgesteld tot tijdelijke wijziging van de lijst van in aanmerking komende zekerheden die bij centrale tegenpartijen (CTP’s) van de Unie kunnen worden geplaatst, door die lijst voor een periode van 12 maanden uit te breiden met niet door zekerheden gedekte bankgaranties en overheidsgaranties;

E.

overwegende dat de gedelegeerde verordening met spoed in werking moet treden ter verlichting van de toegenomen liquiditeitsdruk op niet-financiële tegenpartijen die handelen op gereglementeerde gas- en elektriciteitsmarkten en clearing laten plaatsvinden via in de Unie gevestigde CTP’s;

1.

verklaart geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening;

2.

verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1)PB L 201 van 27.7.2012, blz. 1.

(2) Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 153/2013 van de Commissie van 19 december 2012 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen inzake vereisten voor centrale tegenpartijen (PB L 52 van 23.2.2013, blz. 41).