Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10561 – CINTRA / ABERTIS / ITINERE / BIP & DRIVE) (Voor de EER relevante tekst) 2022/C 395/11

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10561 – CINTRA / ABERTIS / ITINERE / BIP & DRIVE) (Voor de EER relevante tekst) 2022/C 395/11

14.10.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 395/12


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.10561 – CINTRA / ABERTIS / ITINERE / BIP & DRIVE)

(Voor de EER relevante tekst)

(2022/C 395/11)

1.

Op 7 oktober 2022 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

Cintra Infraestructuras España, S.L. (“Cintra”, Spanje), die deel uitmaakt van de Ferrovial Group (Spanje);

Abertis Autopistas España, S.A. (“Abertis”, Spanje), die onder zeggenschap staat van Atlantia S.p.A (“Atlantia”, Italië) en Actividad de Construcción y Servicios, S.A. (“ACS”, Spanje);

Itínere Infraestructuras (“Itínere”, Spanje), die onder zeggenschap staat van Corsair Capital LLC (“Corsair”, Verenigde Staten);

Bip & Drive E.D.E. S.A. (“Bip & Drive”, Spanje).

Cintra, Albertis en Itínere verkrijgen gezamenlijke zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, punt b), van de concentratieverordening over Bip & Drive.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Cintra is actief op het gebied van de aanleg, de verbetering, het onderhoud en het beheer van wegen en autosnelwegen en houdt zich bezig met tolwegconcessies in Spanje. Zij behoort tot de Ferrovial Group, een gediversifieerde groep die internationaal actief is op het gebied van bouw, infrastructuurconcessies, telecommunicatie en diensten. De Cintra-groep, onder leiding van Cintra, is de dochteronderneming van Ferrovial die zich bezighoudt met de ontwikkeling van vervoersinfrastructuur;

Abertis behoort tot de Abertis-groep, die over de hele wereld mobiliteits- en telecommunicatie-infrastructuur beheert. In de EU is zij voornamelijk actief in Spanje en Frankrijk, en in mindere mate in Italië. Abertis staat onder gezamenlijke zeggenschap van Atlantia en ACS. In Europa beheert Atlantia autosnelwegen (Spanje en Portugal) en luchthavens (Italië en Frankrijk) onder concessie en biedt zij mobiliteitsdiensten aan. ACS verricht bouw-, concessie- en dienstenactiviteiten en is actief in Europa, Amerika en Azië;

Itínere beheert autosnelwegconcessies in Spanje. Zij staat onder zeggenschap van Corsair, een beleggingsonderneming die zich richt op groeiende infrastructuurbedrijven in Noord-Amerika en Europa. Behalve Itínere heeft Corsair geen andere activiteiten in Spanje;

BIP & Drive is een distributeur van elektronische tolbetalingsapparatuur voor Spaanse autosnelwegen, met name boordapparatuur.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.10561 – CINTRA / ABERTIS / ITINERE / BIP & DRIVE

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 (“de concentratieverordening”).