Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10578 — CVC / EKATERRA) (Voor de EER relevante tekst) 2022/C 170/06

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10578 — CVC / EKATERRA) (Voor de EER relevante tekst) 2022/C 170/06

25.4.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 170/11


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.10578 — CVC / EKATERRA)

(Voor de EER relevante tekst)

(2022/C 170/06)

1.

Op 12 april 2022 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen, waarin CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. (“CVC”) uitsluitende zeggenschap verkrijgt in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening over ekaterra B.V. (“ekaterra”).

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

CVC (Luxemburg),

ekaterra (Nederland).

CVC verkrijgt uitsluitende zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening over het geheel van ekaterra. De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

CVC: beheerder van investeringsfondsen en -platforms. Een van de portefeuille-ondernemingen van CVC, Zabka Polska S.A., houdt zich bezig met detailhandel in levensmiddelen in Polen;

ekaterra: ekaterra en haar dochterondernemingen houden zich bezig met thee, bestaande uit de teelt, verwerking en levering van bladthee, het onderzoeken en ontwikkelen, vervaardigen, produceren, verpakken, verpakken, in de handel brengen, distribueren en verkopen van theeproducten over de hele wereld (met uitzondering van de belangen van Unilever in de joint ventures van PepsiLipton met Pepsico met betrekking tot drinkklare thee).

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.10578 — CVC / EKATERRA

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden gestuurd. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 (“de concentratieverordening”).