Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10579 – PON HOLDINGS / AUTOHAUS ADELBERT MOLL / FLEXXDRIVE) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst) 2022/C 193/05

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10579 – PON HOLDINGS / AUTOHAUS ADELBERT MOLL / FLEXXDRIVE) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst) 2022/C 193/05

12.5.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 193/19


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.10579 – PON HOLDINGS / AUTOHAUS ADELBERT MOLL / FLEXXDRIVE)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2022/C 193/05)

1.

Op 2 mei 2022 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

PON Holding Germany GmbH (“Pon Holding”, Duitsland), dat deel uitmaakt van de Pon-groep;

De heer Timm Moll (Duitsland);

Pon Luxury Cars GmbH (“PLC”, Duitsland), dat deel uitmaakt van de Pon-groep;

Autohaus Adelbert Moll GmbH & Co. KG (“Autohaus Moll”, Duitsland), dat onder zeggenschap staat van de heer Timm Moll;

FlexxDrive GmbH (“FlexxDrive”, Duitsland), dat onder zeggenschap staat van de heer Timm Moll.

Pon Holding en de heer Timm Moll verkrijgen gezamenlijke zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, punt b), en artikel 3, lid 4, van de concentratieverordening over Autohaus Moll en FlexxDrive.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

De Pon-groep is actief op een groot aantal markten, van personen- en bedrijfsvoertuigen en fietsen tot wegenbouw- en grondverzetmachines, generatoren en totale oplossingen voor de scheepvaartindustrie;

De heer Timm Moll is een natuurlijke persoon die woonachtig is in Düsseldorf, Duitsland. Zijn bedrijfsactiviteiten zijn gericht op de automobielsector en zijn geconcentreerd in Autohaus Moll en FlexxDrive;

PLC is een autohandelaar voor luxeauto’s, gevestigd in Keulen, Duitsland;

Autohaus Moll is een autohandelaar die meerdere merken verdeelt en gevestigd is in en rond Düsseldorf en Hannover, Duitsland;

FlexxDrive is een onderneming die actief is in de kortetermijnverhuur van auto’s in Duitsland.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

5.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.10579 – PON HOLDINGS / AUTOHAUS ADELBERT MOLL / FLEXXDRIVE

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 (“de concentratieverordening”).

(2)PB C 366 van 14.12.2013, blz. 5.