Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10635 - CVC / HTB / FL) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst) 2022/C 218/08

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10635 - CVC / HTB / FL) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst) 2022/C 218/08

2.6.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 218/13


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.10635 - CVC / HTB / FL)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2022/C 218/08)

1.

Op 20 mei 2022 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. (“CVC”, Luxemburg);

Hartenberg Holding, s.r.o. (“HTB”, Tsjechië);

FutureLife, a.s. (“FL”, Tsjechië), dat onder zeggenschap staat van HTB.

CVC en HTB zullen gezamenlijke zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, punt b), en artikel 3, lid 4, van de concentratieverordening verkrijgen over FL.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

CVC, zijn dochterondernemingen en verbonden ondernemingen zijn particuliere entiteiten die onder meer beleggingsadvies verlenen aan en/of beleggingen beheren namens bepaalde beleggingsfondsen en -platformen. Een van de portefeuillebedrijven van CVC, namelijk Mehiläinen, biedt ivf-behandelingen (in-vitrofertilisatie) aan in klinieken in Finland.

HTB is een bedrijf dat zich toelegt op beleggingen in activa in Centraal-Europa, hoofdzakelijk Tsjechië, Slowakije en Polen, en is momenteel de enige meerderheidsaandeelhouder van FL.

FL is actief op het gebied van reproductieve geneeskunde in verschillende landen in Europa en biedt met name ivf-behandelingen en daarmee samenhangende diensten aan. De activiteiten van FL in Finland en Estland zullen geen deel uitmaken van de voorgestelde concentratie en worden ondergebracht in HTB, die de uitsluitende zeggenschap erover zal behouden.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet steeds worden vermeld:

M.10635 – CVC / HTB / FL

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 (“de concentratieverordening”).

(2)PB C 366 van 14.12.2013, blz. 5.