Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10639– MAX MARA / MITSUI / MCJ) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst) 2022/C 102/07

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10639– MAX MARA / MITSUI / MCJ) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst) 2022/C 102/07

2.3.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 102/10


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.10639– MAX MARA / MITSUI / MCJ)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2022/C 102/07)

1.

Op 22 februari 2022 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

Mitsui & Co. Ltd. (“Mitsui”, Japan);

Max Mara Fashion Group (“MMFG”, Italië), die deel uitmaakt van de Max Mara Group;

International Fashion Trading S.a.r.l. (“IFT”, Luxemburg), die deel uitmaakt van de Max Mara Group;

Max & Co. Japan Co. Ltd. (“MCJ”, Japan), die onder zeggenschap staat van de Max Mara Group.

Mitsui verkrijgt uitsluitende zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, punt b), van de concentratieverordening over het geheel van MCJ.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Mitsui: handels-, bedrijfsbeheers- en projectontwikkelingsonderneming met hoofdkantoor in Tokio (Japan). Mitsui is wereldwijd actief in verschillende sectoren, waaronder de productie, distributie en detailhandel van kleding;

MMFG: een Italiaanse groep ondernemingen die wereldwijd confectiekleding en accessoires vervaardigt en verkoopt. De groep is eigenaar van verschillende merken, waaronder Max Mara, Max & Co., Sportmax, Weekend Max Mara, Pennyblack, Marina Rinaldi, Persona, Marella, Emme Marella, iBlues en Intrend;

IFT: een in Luxemburg gevestigde onderneming die uiteindelijk deel uitmaakt van de Max Mara Group. De onderneming verhandelt de kleding van MMFG op onder meer de Japanse markt;

Max & Co. Japan (MCJ): een Japanse dochteronderneming van MMFG die actief is op het gebied van de detailhandel in producten van de merken Max & Co en Marina Rinaldi in Japan. MCJ zal opgaan in Max Mara Japan, een joint venture van Mitsui, IFT en MMFG die actief is in de detailhandel in producten van de merken Max Mara en Weekend Max Mara in Japan.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.10639 – MAX MARA / MITSUI / MCJ

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 (“de concentratieverordening”).

(2)PB C 366 van 14.12.2013, blz. 5.