Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10710 — SELFINVEST / LLG / SELECTED CAR GROUP JV) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst) 2022/C 170/07

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10710 — SELFINVEST / LLG / SELECTED CAR GROUP JV) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst) 2022/C 170/07

25.4.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 170/12


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.10710 — SELFINVEST / LLG / SELECTED CAR GROUP JV)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2022/C 170/07)

1.

Op 13 april 2022 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

Selfinvest ApS (“Selfinvest”, Denemarken) die onder uiteindelijke zeggenschap staat van de familie Østergaard,

LLG A/S (“LLG”, Denemarken) die onder uiteindelijke zeggenschap staat van de familie Brunsborg,

Selected Car Group A/S (“SCG JV”, Denemarken).

Selfinvest en LLG verkrijgen gezamenlijke zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, punt b), en artikel 3, lid 4, van de concentratieverordening over SCG JV.

De concentratie komt tot stand door de overdracht van activa en verwerving van aandelen in een onderneming die een joint venture vormt.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Selfinvest is de holding voor een uiteenlopende groep ondernemingen, voornamelijk op het gebied van de scheepvaart. Selfinvest heeft bijvoorbeeld activiteiten op het gebied van wereldwijd risicobeheer, terminal- en stuwadoorsdiensten, vrachtvervoer, bunker-, olie- en chemicaliëntankers en IT,

LLG is in handen van de familie Brunsborg en heeft zeggenschap over een diverse groep ondernemingen, voornamelijk in de detailhandel, waaronder de meubelketen JYSK.

3.

SCG JV zal de bestaande leasingactiviteiten van Selfinvest en LLG in handen hebben, die voornamelijk betrekking hebben op de leasing van auto’s en bestelwagens in het luxesegment. Bovendien zullen de partijen hun bestaande, marginale activiteiten in verband met de verkoop van hun gebruikte leasevoertuigen overdragen aan SCG, en zal Selfinvest haar activiteiten op het gebied van investeringen in luxevoertuigen overdragen.

4.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

5.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.10710 — SELFINVEST / LLG / SELECTED CAR GROUP JV

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden gestuurd. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 (“de concentratieverordening”).

(2)PB C 366 van 14.12.2013, blz. 5.