Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10718 - KINGSPAN / ONDURA) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst) 2022/C 281/06

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10718 - KINGSPAN / ONDURA) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst) 2022/C 281/06

22.7.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 281/8


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.10718 - KINGSPAN / ONDURA)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2022/C 281/06)

1.

Op 14 juli 2022 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad ontvangen (1).

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

Kingspan Group Limited (“Kingspan”, Verenigd Koninkrijk), onder zeggenschap van Kingspan Group Plc (Verenigd Koninkrijk);

Ondura SAS (“Ondura”, Frankrijk), onder indirecte zeggenschap van Naxicap Partners.

Kingspan verkrijgt uitsluitende zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, punt b), van de concentratieverordening over het geheel van Ondura.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Kingspan is hoofdzakelijk actief in de wereldwijde vervaardiging van sandwichpanelen, isolatie, licht- en luchtoplossingen, water- en energie-oplossingen, data- en vloertechnologie;

Ondura is actief op het gebied van de wereldwijde productie en levering van lichtgewicht dakbedekkings- en waterdichtingsoplossingen voor schuine en platte daken, transparante en doorschijnende plastic platen, accessoires en complementaire producten.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.10718 - KINGSPAN / ONDURA

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 (de “concentratieverordening”).

(2)PB C 366 van 14.12.2013, blz. 5.