Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10739 – FORD OTOSAN / FORD ROMANIA) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst) 2022/C 210/15

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10739 – FORD OTOSAN / FORD ROMANIA) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst) 2022/C 210/15

25.5.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 210/35


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.10739 – FORD OTOSAN / FORD ROMANIA)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2022/C 210/15)

1.

Op 17 mei 2022 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 (1) van de Raad ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (“Ford Otosan”, Turkije),

Ford Romania S.A. (“Ford Romania”, Roemenië).

Ford Otosan verkrijgt uitsluitende zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, punt b), van de concentratieverordening over het geheel van Ford Romania.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Ford Otosan is een in Turkije gevestigde autofabrikant en -distributeur die in gelijke delen eigendom is van Ford Motor Company en Koç Holding;

Ford Romania behoudt en exploiteert na afronding uitsluitend een assemblage- en automobielfabriek in Craiova, Roemenië.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 (2) van de Raad.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.10739 – FORD OTOSAN / FORD ROMANIA

Opmerkingen kunnen per e-mail, per fax of per post aan de Commissie worden toegezonden. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 (de “concentratieverordening”).

(2)PB C 366 van 14.12.2013, blz. 5.