Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10811 — INPEX / SC / SEML) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst) 2022/C 265/05

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10811 — INPEX / SC / SEML) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst) 2022/C 265/05

11.7.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 265/11


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.10811 — INPEX / SC / SEML)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2022/C 265/05)

1.

Op 4 juli 2022 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen.

Deze aanmelding betreft de volgende ondernemingen:

INPEX CORPORATION (“INPEX”, Japan),

Sumitomo Corporation (“SC”, Japan),

PT Supreme Energy Muara Laboh (“SEML”, Indonesië).

INPEX en SC zullen gezamenlijke zeggenschap in de zin van artikel 3, lid 1, punt b), en artikel 3, lid 4, van de concentratieverordening verkrijgen over SEML.

De concentratie komt tot stand door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

INPEX is een exploratie- en productieonderneming met hoofdkantoor in Tokio, Japan. Zij houdt zich bezig met onderzoek, exploratie, ontwikkeling, productie en verkoop van olie, aardgas en andere minerale hulpbronnen en investeert ook in ondernemingen die op deze gebieden actief zijn.

SC is een handels-, bedrijfsbeheers- en projectontwikkelingsonderneming met hoofdkantoor in Tokio, Japan. SC is wereldwijd actief in verschillende sectoren, waaronder: i) metaalproducten; ii) vervoer- en constructiesystemen; iii) infrastructuurprojecten; iv) media en digitale sector; v) lifestyle en vastgoed; en vi) minerale grondstoffen, energie, chemie en elektronica.

SEML bezit en exploiteert een geothermische elektriciteitscentrale in de provincie West-Sumatra in Indonesië en verkoopt haar geproduceerde elektriciteit uitsluitend aan het elektriciteitsbedrijf dat eigendom is van de Indonesische staat.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na de datum van deze bekendmaking hebben bereikt. De volgende referentie moet altijd worden vermeld:

M.10811 — INPEX / SC / SEML

Opmerkingen kunnen aan de Commissie worden toegezonden per e-mail, per fax of per post. Gelieve de onderstaande contactgegevens te gebruiken:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postadres:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 (“de concentratieverordening”).

(2)PB C 366 van 14.12.2013, blz. 5.