Home

Samenvatting van de besluiten van de Europese Commissie betreffende autorisaties voor het in de handel brengen voor gebruik en/of het gebruik van stoffen die zijn opgenomen in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) (Bekendgemaakt overeenkomstig artikel 64, lid 9, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1.)) (Voor de EER relevante tekst) 2022/C 131/05

Samenvatting van de besluiten van de Europese Commissie betreffende autorisaties voor het in de handel brengen voor gebruik en/of het gebruik van stoffen die zijn opgenomen in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) (Bekendgemaakt overeenkomstig artikel 64, lid 9, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1.)) (Voor de EER relevante tekst) 2022/C 131/05

24.3.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 131/5


Samenvatting van de besluiten van de Europese Commissie betreffende autorisaties voor het in de handel brengen voor gebruik en/of het gebruik van stoffen die zijn opgenomen in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach)

(Bekendgemaakt overeenkomstig artikel 64, lid 9, van Verordening (EG) nr. 1907/2006(1))

(Voor de EER relevante tekst)

(2022/C 131/05)

Besluit tot verlening van een autorisatie

Referentie van het besluit(2)

Datum van het besluit

Naam van de stof

Houder van de autorisatie

Nummer van de autorisatie

Toegestaan gebruik

Datum van verstrijken van de herbeoordelings-termijn

Gronden voor het besluit

C(2022)1525

27 maart 2022

4-Nonylfenol, vertakt en niet-vertakt, geëthoxyleerd (4-NPnEO)

EG-nr.: -, CAS-nr.: -

Sekisui S-lec BV Roermond, Metaalweg 5, 6045 JB Roermond, Nederland

REACH/22/7/0

Industrieel gebruik van 4-NPnEO als polymeeradditief bij de vervaardiging van tussenlagen van polymeerfolies voor gelaagd veiligheidsglas

4 januari 2028

Overeenkomstig artikel 60, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 wegen bij het gebruik van de stof de sociaaleconomische voordelen zwaarder dan het risico voor de gezondheid van de mens en het milieu en zijn er geen geschikte alternatieve stoffen of technieken.


(1)PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1.

(2) Het besluit is te vinden op de website van de Europese Commissie: Authorisation (europa.eu).