Home

BEKENDMAKING – OPENBARE RAADPLEGING In de Europese Unie als geografische aanduidingen te beschermen geografische aanduidingen uit de Republiek Oezbekistan 2022/C 225/06

BEKENDMAKING – OPENBARE RAADPLEGING In de Europese Unie als geografische aanduidingen te beschermen geografische aanduidingen uit de Republiek Oezbekistan 2022/C 225/06

9.6.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 225/14


BEKENDMAKING – OPENBARE RAADPLEGING

In de Europese Unie als geografische aanduidingen te beschermen geografische aanduidingen uit de Republiek Oezbekistan

(2022/C 225/06)

Momenteel worden onderhandelingen gevoerd over een versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Oezbekistan, waarbij geografische aanduidingen van landbouwproducten en levensmiddelen bescherming zullen genieten. In deze context wordt overwogen de onderstaande naam in de Europese Unie te beschermen als geografische aanduiding.

De Commissie geeft lidstaten, derde landen en elke natuurlijke persoon of rechtspersoon met een rechtmatig belang die in een lidstaat of een derde land gevestigd of woonachtig is, de mogelijkheid om tegen een dergelijke bescherming bezwaar aan te tekenen door een met redenen omklede verklaring in te dienen.

Eventuele bezwaarschriften moeten de Commissie bereiken binnen één maand te rekenen vanaf de datum van deze bekendmaking. Zij moeten naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: AGRI-NEIGHBOURS@ec.europa.eu

Bezwaarschriften zijn alleen ontvankelijk als ze binnen de bovengenoemde termijn worden ontvangen en als daarin wordt aangetoond dat:

(a)

de bescherming van de voorgestelde naam onverenigbaar zou zijn met de naam van een planten- of dierenras, waardoor de consument zou kunnen worden misleid met betrekking tot de werkelijke oorsprong van het product;

(b)

de voorgestelde naam geheel of gedeeltelijk homoniem is met een naam die in de Unie reeds is beschermd op grond van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (1), of met een van de geografische aanduidingen uit niet-EU-landen die in de EU beschermd zijn uit hoofde van de bilaterale/multilaterale overeenkomsten die openbaar beschikbaar zijn op het volgende adres:

https://www.tmdn.org/giview/

(c)

de bescherming van de voorgestelde naam, rekening houdend met de faam en de bekendheid van een handelsmerk en de tijd waarin dat merk reeds in gebruik is, de consument zou kunnen misleiden met betrekking tot de werkelijke identiteit van het product;

(d)

de bescherming van de naam schade zou toebrengen aan een bestaande geheel of gedeeltelijk identieke naam, aan een bestaand handelsmerk of aan bestaande producten die, te rekenen vanaf de datum van deze bekendmaking, al ten minste vijf jaar legaal op de markt zijn;

(e)

de naam waarvoor bescherming wordt overwogen, blijkens verstrekte gegevens generiek is.

De genoemde criteria zullen worden beoordeeld voor wat betreft het grondgebied van de Unie, dat, als het om intellectuele eigendomsrechten gaat, alleen betrekking heeft op het grondgebied of de grondgebieden waar de betrokken rechten beschermd zijn. Of deze namen in de Europese Unie worden beschermd, hangt af van de succesvolle afronding van deze procedure en het daaruit voortvloeiende wetsbesluit waarbij deze namen aan de bovengenoemde overeenkomst worden toegevoegd.

Lijst van in de Europese Unie als geografische aanduidingen voor landbouwproducten en levensmiddelen te beschermen geografische aanduidingen uit de Republiek Oezbekistan(2)

Naam

Korte beschrijving

“БОГИЗАГОН/BOG‘IZOG‘ON”/“БАГИЗАГАН /BAGIZAGAN”

Wijn


(1)PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1.

(2) Door de autoriteiten van de Republiek Oezbekistan verstrekte lijst.