Home

Bekendmaking van een mededeling van de goedkeuring van een standaardwijziging van een productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 17, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie 2022/C 388/11

Bekendmaking van een mededeling van de goedkeuring van een standaardwijziging van een productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 17, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie 2022/C 388/11

10.10.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 388/21


Bekendmaking van een mededeling van de goedkeuring van een standaardwijziging van een productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 17, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie

(2022/C 388/11)

Deze mededeling wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 17, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie (1).

MEDEDELING VAN DE GOEDKEURING VAN EEN STANDAARDWIJZIGING

“Alsace grand cru Ollwiller”

PDO-FR-A0413-AM02

Datum van mededeling: 22.7.2022

BESCHRIJVING VAN EN REDENEN VOOR DE GOEDGEKEURDE WIJZIGING

1. Aanvullende vermelding

In hoofdstuk I, deel II, punt 1, van het productdossier zijn de volgende gangbare namen toegevoegd: “Sylvaner” en “Pinot noir”, alsook de overeenkomstige druivenrassen “sylvaner B”, respectievelijk “pinot noir N”.

De gangbare naam “Sylvaner” is toegevoegd om een omissie in de eerste versie van het productdossier recht te zetten. In die eerste versie stond in hoofdstuk I, deel X, punt 1, b), dat de toegestane rassen “onder hun respectieve naam mogen worden gevinifieerd en in de handel gebracht”, maar de overeenkomstige gangbare naam was niet opgenomen in de lijst van mogelijke gangbare namen. Vóór de goedkeuring van de eerste versie van het productdossier was het druivenras sylvaner B bij nationaal besluit toegevoegd aan de rassen die zijn toegestaan voor de productie van wijnen met de oorsprongsbenaming “Alsace grand cru Zotzenberg”, rekening houdend met de plaatselijke gebruiken en de faam van deze wijnen.

De gangbare naam “Pinot noir” is toegevoegd aan het productdossier omdat voor bepaalde “Alsace grand cru”-oorsprongsbenamingen op nationaal niveau een aanvraag tot erkenning voor de niet-mousserende rode wijnen is onderzocht. Deze aanvraag tot erkenning voor een rode wijn is gebaseerd op de geschiedenis, de bekendheid en de kenmerken van de wijnen waarvoor druiven van het druivenras pinot noir N worden gebruikt die afkomstig zijn van de voor deze “Alsace grand cru”-oorsprongsbenamingen afgebakende percelen. Deze rode wijnen mogen uitsluitend uit pinot noir N worden bereid.

In hoofdstuk I, deel II, punt 1, van het productdossier zijn voor de druivenrassen muscats à petits grains, die overeenkomen met de gangbare naam “Muscat”, de woorden “blancs” en “roses” toegevoegd aan de naam van de rassen om een omissie in de vorige versie van het productdossier recht te zetten.

Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor het enig document.

2. Producttypes

In hoofdstuk I, deel III, van het productdossier is de tekst gewijzigd om aan te geven dat de in het productdossier bedoelde gecontroleerde oorsprongsbenamingen niet langer uitsluitend worden gebruikt voor niet-mousserende witte wijnen.

De gecontroleerde “Alsace grand cru”-oorsprongsbenamingen die worden gebruikt voor niet-mousserende witte én rode wijnen, worden bij naam genoemd (“Alsace grand cru Hengst”, “Alsace grand cru Kirchberg de Barr”).

Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het enig document.

3. Geografisch gebied

In hoofdstuk I, deel IV, punt 1, van het productdossier is een alinea toegevoegd waarin de data zijn vermeld waarop het geografische gebied door het bevoegde nationale comité van het INAO is gevalideerd, en waarin wordt verwezen naar de officiële geografische code 2021, het referentiekader voor de in het productdossier vastgelegde gebiedsgrenzen. Met deze vermelding wordt de afbakening van het gebied juridisch verankerd.

Samen met de opneming van de verwijzing naar de officiële geografische code 2021 is de lijst van namen van gemeenten geactualiseerd. De gemeenten Kientzheim en Sigolsheim zijn opgegaan in de gemeente Kaysersberg Vignoble en werden dus geschrapt.

Deze redactionele wijzigingen hebben geen gevolgen voor de perimeter van het geografische gebied.

In punt 1 worden ook de volgende zinnen toegevoegd:

“De cartografische documenten voor het geografische gebied kunnen worden geraadpleegd op de website van het INAO.

Voor de gedeeltelijk tot het gebied behorende gemeente is er op het gemeentehuis een cartografisch document beschikbaar waarop de grenzen van het geografische gebied voor deze gemeente staan aangegeven.”

Door deze wijzigingen moet ook punt 6 van het enig document worden gewijzigd.

4. Afgebakend perceelgebied

In hoofdstuk I, deel IV, punt 2, van het productdossier:

is aan de eerste alinea de vermelding “6 en 7 september 2006”, een van de data van goedkeuring van het perceelgebied door het bevoegde nationale comité, toegevoegd om een omissie recht te zetten;

is de formulering in de tweede alinea gewijzigd om rekening te houden met de naamswijzigingen van gemeenten in deel IV, punt 1;

is de kolom “Gemeenten” van de tabel geactualiseerd om deze in overeenstemming te brengen met de in deel IV, punt 1, vermelde namen van gemeenten.

Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor het enig document.

5. Gebied in de onmiddellijke nabijheid

In hoofdstuk I, deel IV, punt 3, van het productdossier is een alinea gewijzigd om te verwijzen naar de officiële geografische code 2021, het referentiekader voor de in het productdossier vastgelegde gebiedsgrenzen. Met deze vermelding wordt de afbakening van het gebied juridisch verankerd.

Samen met de opneming van de verwijzing naar de officiële geografische code 2021 is de lijst van namen van gemeenten geactualiseerd. De gemeente Kaysersberg is geschrapt en de gemeente Kaysersberg Vignoble is toegevoegd, met de vermelding dat alleen de deelgemeente Kaysersberg deel uitmaakt van het gebied.

Deze redactionele wijzigingen hebben geen gevolgen voor de perimeter van het gebied in de onmiddellijke nabijheid.

Door deze wijzigingen moet ook punt 9 van het enig document worden gewijzigd.

6. Wijnstokrassenbestand

In hoofdstuk I, deel V, punt 1, a), van het productdossier zijn de woorden “- voor de witte wijnen:” en “- voor de rode wijnen: uit het ras pinot noir N” toegevoegd omdat voor bepaalde “Alsace grand cru”-oorsprongsbenamingen op nationaal niveau een aanvraag tot erkenning voor de niet-mousserende rode wijnen is onderzocht. Deze rode wijnen mogen uitsluitend uit pinot noir N worden bereid. Het is ook het enige druivenras dat mag worden gebruikt voor de productie van rode wijn met de oorsprongsbenaming “Alsace”.

In deel V, punt 1), a), b) en e), en punt 2, b), zijn de woorden “blancs” en “roses” toegevoegd aan de naam van de rassen muscats à petits grains om een omissie in de vorige versie van het productdossier recht te zetten.

Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor het enig document.

7. Beplantingsdichtheid

In hoofdstuk I, deel VI, punt 1, a), van het productdossier zijn de woorden “voor de productie van witte wijn” en “voor de productie van rode wijn” toegevoegd om de minimale beplantingsdichtheid te differentiëren naargelang de kleur van de wijnen. Ook is de beplantingsdichtheid voor de benamingen die voor rode wijnen mogen worden gebruikt, in het productdossier opgenomen.

Deze aanvullingen hebben geen gevolgen voor het enig document.

In hoofdstuk I, deel VI, punt 1, a), van het productdossier is de feitelijke datum opgenomen waarop de regel betreffende de mogelijke aanpassing van de beplantingsdichtheid door rooiing, van toepassing is geworden, namelijk “25 oktober 2011”, in plaats van de woorden “op de datum van goedkeuring van dit productdossier”.

Door deze wijziging moet ook punt 5 van het enig document worden gewijzigd.

8. Snoeiregels

In hoofdstuk I, deel VI, punt 1, b), van het productdossier is de regel inzake het aantal ogen per vierkante meter grondoppervlakte voor de witte wijnen, die verschilde naargelang de gebruikte druivenrassen, vervangen door één algemene regel van 18 ogen per wijnstok.

Dat maakt het mogelijk de formulering van de productdossiers voor de oorsprongsbenamingen van de Elzas te harmoniseren en de controlemethoden te vereenvoudigen.

Punt 5 van het enig document wordt gewijzigd.

Aan het begin van de zin zijn de woorden “Voor de witte wijnen” toegevoegd vanwege de aanvraag tot erkenning voor de niet-mousserende rode wijnen die voor bepaalde “Alsace grand cru”-oorsprongsbenamingen op nationaal niveau is onderzocht.

De snoeiregels voor de rode wijnen zijn toegevoegd en er is bepaald dat elke wijnstok maximaal 14 ogen mag hebben. Dat is minder dan is toegestaan voor de productie van witte wijnen. Deze regel maakt het mogelijk om consistent te zijn met de opbrengsten en om kwaliteitsdruiven te produceren.

Deze laatste wijzigingen hebben geen gevolgen voor het enig document.

9. Regels voor het opbinden en de hoogte van het opgebonden gebladerte

In hoofdstuk I, deel VI, punt 1, c), van het productdossier is de maximumhoogte van de steundraad van de booggeleiding geschrapt en is de methode voor het meten van de hoogte van het opgebonden gebladerte gewijzigd.

Dankzij deze wijzigingen kan tijdens de groeiperiode worden nagegaan of de regels voor de hoogte van het gebladerte worden nageleefd. Voorheen gold slechts een inspanningsverbintenis.

Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het enig document.

10. Gemiddelde maximale druivendracht per perceel

In hoofdstuk I, deel VI, punt 1, d), van het productdossier is de gemiddelde maximale druivendracht per perceel voor de witte wijnen verlaagd van 10 000 naar 8 500 kg per hectare, in overeenstemming met de verlaging van de opbrengsten voor deze wijnen.

Voor de rode wijnen is een waarde vastgesteld die lager is dan die voor de witte wijnen, in overeenstemming met de opbrengsten van deze wijnen.

Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor het enig document.

11. Rijpheid van de druiven en minimaal natuurlijk alcoholvolumegehalte

In hoofdstuk I, deel VII, punt 2, a), van het productdossier is de tabel gewijzigd om rekening te houden met de aanvraag tot erkenning voor de niet-mousserende rode wijnen die voor bepaalde “Alsace grand cru”-oorsprongsbenamingen op nationaal niveau is onderzocht.

Voor deze rode wijnen met een “Alsace grand cru”-oorsprongsbenaming zijn de minimale suikergehalten van de druiven bij de oogst en het minimale natuurlijke alcoholvolumegehalte vastgelegd.

Deze vermeldingen hebben geen gevolgen voor het enig document.

Voor de witte wijnen is het minimale suikergehalte van de druiven met 2 of 3 gram per liter most verhoogd om hetzelfde verschil van 1 % vol ten opzichte van elk minimaal natuurlijk alcoholvolumegehalte te behouden als in de vorige versie van het productdossier. Het “organisme de défense et de gestion” heeft ervoor gekozen om voor de omzetting van suiker in alcohol voor witte wijnen een omzettingsfactor van 17 gram suiker voor 1 % vol te gebruiken, terwijl in de oorspronkelijke versie van het productdossier een factor 16,83 werd gebruikt. Deze factor 17 was aanbevolen door het bevoegde nationale comité van het INAO bij de opstelling van de eerste versie van het productdossier.

Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor het enig document.

12. Opbrengsten

In hoofdstuk I, deel VIII, punten 1 en 2, van het productdossier zijn de opbrengsten en de maximumopbrengsten voor witte wijn en voor witte wijn met de vermelding “Vendanges tardives” verlaagd, in overeenstemming met de hiërarchische structuur van de benamingen in de Elzas. Hierdoor is een betere kwaliteitsbeheersing mogelijk.

In punt 5 van het enig document worden de maximumopbrengsten gewijzigd.

Voor wijnen zonder vermelding is “witte wijnen” toegevoegd, omdat voor bepaalde “Alsace grand cru”-oorsprongsbenamingen op nationaal niveau een aanvraag tot erkenning voor de niet-mousserende rode wijnen is onderzocht.

De opbrengst en de maximumopbrengst voor de rode wijnen zijn vastgesteld in overeenstemming met de hiërarchische structuur van de benamingen in de Elzas, en liggen voor deze “grand cru”-benamingen dus lager.

Deze laatste wijzigingen leiden niet tot een wijziging van het enig document.

13. Malolactische gisting, gehalte aan fermenteerbare suikers voor rode wijnen

In hoofdstuk I, deel IX, punt 1, c), van het productdossier is gepreciseerd dat bij de rode wijnen de malolactische gisting is voltooid.

Met het oog op de controle van de naleving van deze regel is een appelzuurgehalte van ten hoogste 0,4 gram per liter op het moment van het verpakken vastgelegd.

In deel IX, punt 1, d), is voor rode wijnen een gehalte aan fermenteerbare suikers (glucose en fructose) van ten hoogste 2 gram per liter na gisting vastgelegd.

Het enig document wordt niet gewijzigd.

14. Verbod op verhoging van het minimale natuurlijke alcoholvolumegehalte voor rode wijnen

In hoofdstuk I, deel IX, punt 1, e), van het productdossier is gepreciseerd dat rode wijnen op geen enkele manier mogen worden verrijkt. Deze beperking op de wijnbereiding is in overeenstemming met de afbakening van de voor de druivenproductie bestemde percelen, de minimale beplantingsdichtheid, de snoeiregels en de lage opbrengstwaarden.

Het enig document wordt niet gewijzigd.

15. Capaciteit van de vinificatietanks

In hoofdstuk I, deel IX, punt 1, g), van het productdossier is de coëfficiënt voor de berekening van de capaciteit van de vinificatietanks verlaagd.

De verhouding tussen het volume van de vorige oogst en de capaciteit van de vinificatietanks hoeft niet zo groot te zijn.

Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het enig document.

16. Datums voor opvoeding en in de handel brengen voor consumptie van rode wijnen

In hoofdstuk I, deel IX, punt 2, van het productdossier is een minimale opvoedingsperiode voor rode wijnen vastgesteld die loopt tot 1 oktober van het jaar volgend op dat van de oogst. Wijnen die worden bereid uit lokale pinot noir N-druiven, hebben een minimale rijpingsperiode nodig om hun kenmerken goed tot uitdrukking te brengen.

In hoofdstuk I, deel IX, punt 5, a), is vermeld dat rode wijnen na de rijpingsperiode pas op 1 oktober van het jaar volgend op dat van de oogst voor consumptie in de handel mogen worden gebracht.

Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor het enig document.

17. Controles van verpakte partijen

In hoofdstuk I, deel IX, punt 3, b), van het productdossier is de regel inzake het bewaren van testflessen voor de controle van verpakte partijen geschrapt.

Deze controlemaatregel wordt opgenomen in het controleplan.

Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het enig document.

18. Opslag van verpakte wijnen

In hoofdstuk I, deel IX, punt 4, van het productdossier zijn de kenmerken van de opslagplaatsen voor verpakte wijnen gepreciseerd.

Dit geeft exploitanten een beter inzicht in deze regel en vergemakkelijkt de controle ervan.

Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het enig document.

19. Menselijke factoren die bijdragen tot het verband met het geografische gebied

In hoofdstuk I, deel X, punt 1, b), van het productdossier is de tekst gewijzigd om rekening te houden met de erkenning van de niet-mousserende rode wijnen voor de oorsprongsbenamingen “Alsace grand cru Hengst” en “Alsace grand cru Kirchberg de Barr”:

voor de gecontroleerde oorsprongsbenaming “Alsace grand cru Hengst” zijn de volgende gegevens toegevoegd: erkenning in 2022 voor de rode wijnen, alleen pinot noir N is toegestaan, minimale beplantingsdichtheid van 5 500 wijnstokken per hectare voor de productie van rode wijn, verrijking is niet toegestaan en de opvoedingsperiode duurt ten minste tien maanden;

voor de gecontroleerde oorsprongsbenaming “Alsace grand cru Kirchberg de Barr” zijn de volgende gegevens toegevoegd: erkenning in 2022 voor de rode wijnen, alleen pinot noir N is toegestaan, minimale beplantingsdichtheid van 5 000 wijnstokken per hectare voor de productie van rode wijn, verrijking is niet toegestaan en de opvoedingsperiode duurt ten minste tien maanden.

In deel X, punt 1, b), is de vermelding dat de erkenning van deze twee oorsprongsbenamingen geldt voor witte druivenrassen, geschrapt en zijn de woorden “voor de witte wijnen” toegevoegd wanneer dit nodig is voor een beter begrip van de tekst.

Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor het enig document.

De woorden “blancs” en “roses” zijn toegevoegd aan de naam van de rassen muscats à petits grains om een omissie in de vorige versie van het productdossier recht te zetten. Deze toevoegingen hebben geen gevolgen voor het enig document.

20. Beschrijving van de wijn(en)

In hoofdstuk I, deel X, punt 2, van het productdossier is een beschrijving van het uiterlijk van de witte wijnen toegevoegd om ze beter te karakteriseren.

Voor de eerste twee beschreven wijnsoorten is het volgende toegevoegd: “Deze twee soorten wijn hebben een diepe, intense kleur, die varieert tot goudgeel.”

Voor de laatste twee beschreven wijnsoorten is het volgende toegevoegd: “Deze twee soorten wijn hebben een diepe, intense kleur, die varieert tot amber.”

Punt 4 van het enig document wordt gewijzigd.

Voor de oorsprongsbenamingen “Alsace grand cru Hengst” en “Alsace grand cru Kirchberg de Barr” wordt een beschrijving van de belangrijkste organoleptische kenmerken van de rode wijnen toegevoegd.

Deze beschrijvingen hebben geen gevolgen voor het enig document.

21. Verband met het geografische gebied

In hoofdstuk I, deel X, punt 3, van het productdossier is voor de oorsprongsbenaming “Alsace grand cru Hengst” de informatie over het verband tussen de geografische oorsprong en de kenmerken van de wijnen, die ook van toepassing kan zijn op de rode wijnen die onder deze benaming vallen, aangevuld met specifieke gegevens voor de rode wijnen.

Het enig document wordt niet gewijzigd.

22. Overgangsmaatregelen

In hoofdstuk I, deel XI, punt 2, van het productdossier is, in overeenstemming met de wijzigingen van hoofdstuk I, deel VI, de maximale hoogte van de boogdraad geschrapt en het maximumaantal ogen per wijnstok verlaagd.

Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het enig document.

23. Verplichte vermelding van het suikergehalte op de etikettering en andere informatiedragers voor witte wijnen

In hoofdstuk I, deel XII, punt 2, d), van het productdossier is de tekst vervangen door nieuwe tekst om de nu facultatieve vermelding van het suikergehalte, zoals gedefinieerd in Verordening (EU) 2019/33, te verplichten.

Dankzij deze informatie kan de consument gemakkelijker nagaan om welke soort wijn het gaat.

Deze nieuwe regel is niet van toepassing op wijnen met de traditionele aanduidingen “vendanges tardives” en “sélection de grains nobles”.

Punt 9 van het enig document wordt aangevuld.

In deel XII, punt 2), wordt punt d) hernummerd tot punt e).

Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het enig document.

24. Voorafgaande verklaring betreffende de perceelbestemming

In hoofdstuk II, deel I, punt 1, van het productdossier is een verduidelijking aangebracht bij de regels inzake de voorafgaande verklaring betreffende de perceelbestemming die marktdeelnemers moeten indienen bij het “organisme de défense et de gestion” van de “Alsace grand cru”-oorsprongsbenamingen wanneer zij afzien van de productie onder die benaming.

Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het enig document.

ENIG DOCUMENT

1. Naam van het product

Alsace grand cru Ollwiller

2. Type geografische aanduiding

BOB – beschermde oorsprongsbenaming

3. Categorie wijnbouwproducten

1.

Wijn

4. Beschrijving van de wijn(en)

1.

KORTE BESCHRIJVING

Het betreft niet-mousserende witte wijnen.

Het minimale natuurlijke alcoholvolumegehalte van de wijnen bedraagt 12,5 % voor gewurztraminer Rs en pinot gris G en 11 % voor de andere druivenrassen. Na verrijking bedraagt het totale alcoholvolumegehalte van de wijnen niet meer dan 15 % in geval van gewurztraminer B en pinot gris G en niet meer dan 14 % in geval van de andere druivenrassen.

De andere analytische kenmerken zijn die welke in de Europese regelgeving zijn vastgesteld.

Deze witte wijnen met een uitstekende houdbaarheid worden gekenmerkt door een grote frisheid dankzij de sterke aanwezigheid van wijnsteenzuur in combinatie met de goede rijpheid van de druiven. De oorsprongsbenaming mag worden aangevuld met gangbare namen, op voorwaarde dat de wijnen uitsluitend afkomstig zijn van druivenrassen waarvoor de betrokken naam mag worden gebruikt. Het zijn wijnen met veel substantie, een grote complexiteit en een hoge aromatische kracht met diverse nuances. Ze hebben een lange afdronk en winnen gaandeweg aan complexiteit.

Er zijn twee soorten wijnen: - droge, minerale wijnen; - aromatische, fruitige, vette en rijke wijnen. Deze twee soorten wijn hebben een diepe, intense kleur, die varieert tot goudgeel.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

Minimale totale zuurgraad

in milli-equivalent per liter

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

2. Benaming aangevuld met “Vendanges Tardives”

KORTE BESCHRIJVING

Het minimale natuurlijke alcoholvolumegehalte van de wijnen bedraagt 16 % voor gewurztraminer Rs en pinot gris G en 14,5 % voor de andere druivenrassen.

De andere analytische kenmerken zijn die welke in de Europese regelgeving zijn vastgesteld.

Wijnen met de aanduiding “vendanges tardives” hebben vaak zeer exotische aroma’s van gekonfijt fruit en een frisse afdronk. Ze hebben een opmerkelijke concentratie en een hoge aromatische persistentie. Deze wijnen hebben een diepe, intense kleur, die varieert tot amber.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

Minimale totale zuurgraad

in milli-equivalent per liter

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

3. Benaming aangevuld met “Sélection de grains nobles”

KORTE BESCHRIJVING

Het minimale natuurlijke alcoholvolumegehalte van de wijnen bedraagt 18,2 % voor gewurztraminer Rs en pinot gris G en 16,4 % voor de andere druivenrassen.

De andere analytische kenmerken zijn die welke in de Europese regelgeving zijn vastgesteld.

Wijnen met de aanduiding “sélection de grains nobles” zijn meer geconcentreerde, krachtige wijnen, vaak met aroma’s van vruchtenpasta. Ze hebben een opmerkelijke concentratie en een hoge aromatische persistentie. Deze wijnen hebben een diepe, intense kleur, die varieert tot amber.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

Minimale totale zuurgraad

in milli-equivalent per liter

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

5. Wijnbereidingsprocedés

5.1. Specifieke oenologische procedés

1. Teeltwijzen: beplantingsdichtheid

Teeltwijze

De minimale beplantingsdichtheid bedraagt 4 500 wijnstokken per hectare.

De afstand tussen de rijen mag niet meer dan 2 m bedragen.

De plantafstand van de wijnstokken in de rij bedraagt ten minste 0,75 m en ten hoogste 1,50 m.

Vanaf 25 oktober 2011 mag na het rooien van rijen binnen een perceel geen afstand tussen de rijen van meer dan 3 meter ontstaan.

2. Teeltwijzen: snoeiregels

Teeltwijze

De wijnstokken worden gesnoeid in enkele of dubbele Guyot-snoei met ten hoogste 18 ogen per stok.

3. Oogst

Teeltwijze

De wijnen worden gemaakt van druiven die handmatig zijn geoogst.

4. Verhoging van het minimaal natuurlijk alcoholvolumegehalte

Specifiek oenologisch procedé

Het minimale gemiddelde natuurlijke alcoholvolumegehalte mag met niet meer worden verhoogd dan:

0,5 % vol voor wijnen van de druivenrassen gewurztraminer B en pinot gris G,

1,5 % vol voor wijnen van andere rassen.

Wijnen die in aanmerking komen voor de aanduiding “vendanges tardives” of “sélection de grains nobles”, mogen niet worden verrijkt.

5. Bereiding

Beperking op de wijnbereiding

Het gebruik van stukjes hout is verboden.

6. Opvoeding van de wijnen

Specifiek oenologisch procedé

De opvoeding van de wijnen vindt plaats tot ten minste 1 juni van het jaar dat volgt op het oogstjaar.

De opvoeding van wijnen die in aanmerking komen voor de aanduiding “vendanges tardives” of “sélection de grains nobles” vindt plaats tot ten minste 1 juni van het tweede jaar na het oogstjaar.

5.2. Maximumopbrengsten

1. Benaming al dan niet aangevuld met “vendanges tardives”

60 hectoliter per hectare

2. Benaming aangevuld met “sélection de grains nobles”

48 hectoliter per hectare

6. Afgebakend geografisch gebied

De druivenoogst, de vinificatie, de bereiding en de opvoeding van de wijnen vinden plaats op het grondgebied van de volgende gemeenten, op basis van de officiële geografische code van 2021:

Departement Haut-Rhin: de volgende gemeenten in hun geheel: Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hattstatt, Hunawihr, Ingersheim, Katzenthal, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Orschwihr, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultzmatt, Thann, Turckheim, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Westhalten, Wettolsheim, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg.

Delen van de volgende gemeente: Kaysersberg Vignoble (alleen de deelgemeenten Kientzheim en Sigolsheim).

Departement Bas-Rhin: Andlau, Barr, Bergbieten, Blienschwiller, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Kintzheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Nothalten, Scharrachbergheim-Irmstett, Wolxheim.

Voor de gedeeltelijk tot het gebied behorende gemeenten is er op het gemeentehuis een cartografisch document beschikbaar waarop de grenzen van het geografische gebied voor deze gemeenten staan aangegeven.

De cartografische documenten voor het geografische gebied kunnen worden geraadpleegd op de website van het INAO.

7. Wijndruivenrassen

Gewurztraminer Rs

Muscat Ottonel B - Muscat, Moscato

Muscat à petits grains blancs B - Muscat, Moscato

Muscat à petits grains roses Rs - Muscat, Moscato

Pinot gris G

Riesling B

8. Beschrijving van het (de) verband(en)

De beschermde oorsprongsbenaming “Alsace grand cru Ollwiller” profiteert van de gunstige mesoklimatologische omstandigheden die kenmerkend zijn voor het wijngebied van de Elzas, en neemt er een van de beste locaties in. De wijngaarden in het pittoreske landschap van de Elzas maken de productie mogelijk van wijnen met een hoge expressie, met talloze nuances, een uitgesproken karakter en een unieke persoonlijkheid.

De kleiachtige bodems en de geringe neerslag zijn gunstig voor wijnen met een soepele, complexe en volle structuur en een uitgesproken zuurgraad, die na enkele jaren bewaring volledig tot hun recht komen.

De uitstekende klimaatomstandigheden in het naseizoen, die gunstig zijn voor concentratie op de wijnstok en de ontwikkeling van edelrot, maken het mogelijk wijnen te produceren uit overrijpe druiven.

Dankzij de opvoeding overeenkomstig het productdossier neemt de kwaliteit van de wijnen verder toe.

Door de toepassing van strenge productieregels, zoals het behoud van een groot bladoppervlak en het oogsten met de hand, behouden de wijnbouwers van de Elzas het sterke karakter van de wijnen, die bekend staan om hun complexiteit en hun lange houdbaarheid.

Ze vertegenwoordigen het hoogste marktsegment in deze regio. Deze wijnen worden hoger gewaardeerd dan wijnen met de gecontroleerde oorsprongsbenaming “Alsace”.

9. Andere essentiële voorwaarden (verpakking, etikettering, andere vereisten)

Gebied in de onmiddellijke nabijheid

Rechtskader:

Nationale wetgeving

Soort aanvullende voorwaarde:

Afwijking betreffende de productie in het afgebakende geografische gebied

Beschrijving van de voorwaarde:

Het gebied in de onmiddellijke nabijheid waar de vinificatie, de bereiding en de opvoeding van de wijnen bij wijze van uitzondering mogen plaatsvinden, bestaat uit het grondgebied van de volgende gemeenten, op basis van de officiële geografische code van 2021:

Departement Haut-Rhin: de volgende gemeenten in hun geheel: Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Gundolsheim, Hartmanswiller, Herrlisheim, Houssen, Husseren-les-Châteaux, Jungholtz, Leimbach, Obermorschwihr, Osenbach, Ostheim, Rorschwihr, Soultz, Steinbach, Uffholtz, Walbach, Wattwiller, Wihr-au-Val, Zimmerbach.

Delen van de volgende gemeente: Kaysersberg Vignoble (alleen de deelgemeente Kaysersberg).

Departement Bas-Rhin: Albé, Avolsheim, Balbronn, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dachstein, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Epfig, Ergersheim, Ernolsheim- Bruche, Fessenheim-le-Bas, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Mittelhausen, Mutzig, Nordheim, Oberhoffen-les-Wissenbourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Petersbach, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scherwiller, Seebach, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Strasbourg, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Zellwiller.

Verpakking in het gebied

Rechtskader:

Nationale wetgeving

Soort aanvullende voorwaarde:

Verpakking in het afgebakende geografische gebied

Beschrijving van de voorwaarde:

De wijnen worden verpakt in flessen van het type “Vin du Rhin” die voldoen aan de bepalingen van decreet nr. 55-673 van 20 mei 1955, het besluit van 13 mei 1959 en het decreet van 19 maart 1963, met uitsluiting van alle andere soorten flessen.

Sinds de wet van 5 juli 1972 moeten wijnen in de departementen Bas-Rhin en Haut-Rhin worden gebotteld in hoge, smalle flessen van het type “Vin du Rhin”, zoals beschreven in het decreet van 1955.

Vermelding van het oogstjaar

Rechtskader:

Nationale wetgeving

Soort aanvullende voorwaarde:

Aanvullende bepalingen betreffende de etikettering

Beschrijving van de voorwaarde:

Het oogstjaar moet samen met de benaming worden vermeld in de oogst- en voorraadaangiften, begeleidende documenten, advertenties en folders en op etiketten, facturen, en recipiënten van welke aard dan ook.

Gangbare naam

Rechtskader:

Nationale wetgeving

Soort aanvullende voorwaarde:

Aanvullende bepalingen betreffende de etikettering

Beschrijving van de voorwaarde:

De gecontroleerde oorsprongsbenaming mag worden aangevuld met een van de gangbare namen, op voorwaarde dat de wijnen uitsluitend afkomstig zijn van druivenrassen waarvoor de betrokken naam mag worden gebruikt.

Het gebruik van twee of meer gangbare namen op hetzelfde etiket is verboden.

Het gaat om de volgende gangbare namen:

Gewurztraminer,

Muscat,

Muscat Ottonel,

Pinot gris,

Riesling.

Traditionele aanduidingen “vendanges tardives” en “sélection de grains nobles”

Rechtskader:

Nationale wetgeving

Soort aanvullende voorwaarde:

Aanvullende bepalingen betreffende de etikettering

Beschrijving van de voorwaarde:

Op wijnen die in aanmerking komen voor de aanduiding “vendanges tardives” of “sélection de grains nobles”, moet het volgende worden vermeld:

het oogstjaar,

een van de gangbare namen.

Vermelding van het suikergehalte

Rechtskader:

Nationale wetgeving

Soort aanvullende voorwaarde:

Aanvullende bepalingen betreffende de etikettering

Beschrijving van de voorwaarde:

Witte wijnen waarvoor volgens de voorwaarden van dit productdossier een van de 51 oorsprongsbenamingen “Alsace Grand Cru – plaatsnaam” wordt aangevraagd en die onder deze benaming worden aangeboden, met uitzondering van wijnen met de aanduidingen “Vendanges Tardives” en “Sélection de Grains nobles”, mogen alleen aan de consument worden aangeboden, worden verzonden, te koop worden aangeboden of worden verkocht indien in advertenties en folders en op etiketten, facturen, en recipiënten van welke aard dan ook het suikergehalte, zoals gedefinieerd in de Europese regelgeving, in duidelijk zichtbare letters wordt vermeld.

Link naar het productdossier

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4cec3ff9-abd4-4253-a1db-245ddd809faa


(1)PB L 9 van 11.1.2019, blz. 2.