Home

Samenvatting van de besluiten van de Europese Commissie betreffende autorisaties voor het in de handel brengen voor gebruik en/of het gebruik van stoffen die zijn opgenomen in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) (Bekendgemaakt overeenkomstig artikel 64, lid 9, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1.)) (Voor de EER relevante tekst) 2022/C 420/06

Samenvatting van de besluiten van de Europese Commissie betreffende autorisaties voor het in de handel brengen voor gebruik en/of het gebruik van stoffen die zijn opgenomen in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) (Bekendgemaakt overeenkomstig artikel 64, lid 9, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1.)) (Voor de EER relevante tekst) 2022/C 420/06

3.11.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 420/7


Samenvatting van de besluiten van de Europese Commissie betreffende autorisaties voor het in de handel brengen voor gebruik en/of het gebruik van stoffen die zijn opgenomen in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach)

(Bekendgemaakt overeenkomstig artikel 64, lid 9, van Verordening (EG) nr. 1907/2006(1))

(Voor de EER relevante tekst)

(2022/C 420/06)

Besluit tot verlening van een autorisatie

Referentie van het besluit(2)

Datum van het besluit

Naam van de stof

Houder(s) van de autorisatie

Nummer van de autorisatie

Toegestaan gebruik

Datum van verstrijkenvan de herbeoordelingstermijn

Gronden voor het besluit

C(2022) 7512

27 oktober 2022

4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)fenol, geëthoxyleerd

(4-tert-OPnEO)

EG-nr.: -, CAS-nr.: -

Zoetis Belgium S.A., Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-La-Neuve, België

REACH/22/41/0

Industrieel gebruik als oppervlakteactieve stof in een lysis-buffer voor het vrijmaken van eiwitten en antigenen uit biologisch materiaal dat wordt gebruikt bij de vervaardiging van drie SERELISA-hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek voor diergeneeskundig gebruik voor het opsporen van infectieziekten bij landbouwhuisdieren

4 januari 2031

Overeenkomstig artikel 60, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 wegen bij het gebruik van de stof de sociaaleconomische voordelen zwaarder dan het risico voor de gezondheid van de mens en het milieu en zijn er geen geschikte alternatieve stoffen of technieken.

Delpharm Biotech, 2 Rue Alexander Fleming, 69366 Lyon, Frankrijk

REACH/22/41/1

Zoetis Belgium S.A.

REACH/22/41/2

Industrieel gebruik in de formulering van kits, reagentia voor kits en bufferoplossingen in twee WITNESS- en drie SERELISA-hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek voor diergeneeskundig gebruik die worden gebruikt voor het opsporen van bepaalde ziekten bij gezelschapsdieren en landbouwhuisdieren

Delpharm Biotech

REACH/22/41/3

Zoetis Belgium S.A.

REACH/22/41/4

Professioneel gebruik als oppervlakteactieve stof in kits, reagentia voor kits en bufferoplossingen in 18 hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek voor diergeneeskundig gebruik, waaronder één SERELISA, zes ProFLOK, zes WITNESS en vijf VetScan, in diagnoselaboratoria en veterinaire klinieken voor het opsporen van bepaalde ziekten bij gezelschapsdieren en landbouwhuisdieren

4 januari 2033

REACH/22/41/5

Industrieel gebruik als virale inactivator bij de vervaardiging van twee biologische diergeneesmiddelen voor de behandeling van osteoartritis bij katten en honden


(1)PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1.

(2) Het besluit is te vinden op de website van de Europese Commissie: Authorisation (europa.eu).