Home

Overzicht van de door de Europese Unie genomen besluiten inzake vergunningen om geneesmiddelen in de handel te brengen op 10 november 2022 (Publicatie krachtens artikel 13 of artikel 38 van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 136 van 30.4.2004, blz. 1.) of Artikel 5 van Verordening (EU) 2019/6 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 4 van 7.1.19, blz. 43.)) 2022/C 429 I/01

Overzicht van de door de Europese Unie genomen besluiten inzake vergunningen om geneesmiddelen in de handel te brengen op 10 november 2022 (Publicatie krachtens artikel 13 of artikel 38 van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 136 van 30.4.2004, blz. 1.) of Artikel 5 van Verordening (EU) 2019/6 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 4 van 7.1.19, blz. 43.)) 2022/C 429 I/01

11.11.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CI 429/1


Overzicht van de door de Europese Unie genomen besluiten inzake vergunningen om geneesmiddelen in de handel te brengen op 10 november 2022

(Publicatie krachtens artikel 13 of artikel 38 van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad(1)of Artikel 5 van Verordening (EU) 2019/6 van het Europees Parlement en de Raad(2))

(2022/C 429 I/01)

Verlening van een vergunning voor het in de handel brengen (artikel 13 van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad): Goedgekeurd

Datum van het besluit

Naam van het geneesmiddel

INN (internationale generieke benaming)

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Nr. in het communautair geneesmiddelenregister

Farmaceutische vorm

ATC-code (Anatomical Therapeutic Chemical Code)

Datum van kennisgeving

10.11.2022

VidPrevtyn Beta

COVID-19 vaccin (recombinant, met adjuvans)

Sanofi Pasteur

14 Espace Henry Vallée, 69007 Lyon, France

EU/1/21/1580

Oplossing en emulsie voor emulsie voor injectie

J07BX03

10.11.2022

Het openbare beoordelingsrapport van de desbetreffende geneesmiddelen en de beslissingen dienaangaande zijn voor belangstellenden op verzoek verkrijgbaar bij:

European Medicines Agency

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

NETHERLANDS


(1)PB L 136 van 30.4.2004, blz. 1.

(2)PB L 4 van 7.1.19, blz. 43.