Home

Bekendmaking van een mededeling van de goedkeuring van een standaardwijziging van een productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 17, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie 2022/C 466/11

Bekendmaking van een mededeling van de goedkeuring van een standaardwijziging van een productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 17, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie 2022/C 466/11

7.12.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 466/30


Bekendmaking van een mededeling van de goedkeuring van een standaardwijziging van een productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 17, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie

(2022/C 466/11)

Deze mededeling wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 17, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie (1).

MEDEDELING VAN DE GOEDKEURING VAN EEN STANDAARDWIJZIGING

“Pouilly-Fumé” / “Blanc Fumé de Pouilly”

PDO-FR-A0824-AM01

Datum van mededeling: 23.9.2022

BESCHRIJVING VAN EN REDENEN VOOR DE GOEDGEKEURDE WIJZIGING

1. Officiële geografische code

De informatie over de gemeenten van het geografische gebied en van het gebied in de onmiddellijke nabijheid is bijgewerkt op basis van de officiële geografische code.

De gebiedsgrenzen zijn ongewijzigd gebleven.

De punten 6 en 9 van het enig document worden gewijzigd.

2. Snoeiwijze

In het productdossier wordt verduidelijkt dat de wijnstokken worden gesnoeid vóór het fenologische stadium dat overeenkomt met 2 tot 3 bladeren die zich hebben ontvouwen of fase 9 op de schaal van Eichhorn en Lorenz.

Deze wijziging wordt aangebracht om de controle duidelijker te maken. Door te verduidelijken in welk stadium de snoei moet afgerond zijn, kunnen alle marktdeelnemers immers dezelfde regels volgen en kunnen de controles in de best mogelijke omstandigheden verlopen.

Punt 5 van het enig document wordt gewijzigd.

3. Leiden van de wijnstokken

In het productdossier wordt verduidelijkt dat de ranken worden opgebonden vóór het fenologische stadium waarin de vruchten volgroeid zijn, i.e. fase 32 op de schaal van Eichhorn en Lorenz. De leidmethode wordt nader beschreven:

“—

Er worden minstens twee hefdraden en één draagdraad gebruikt bij de wijnstokken die volgens de enkelvoudige Guyot-methode of de “cordon de royat”-methode worden gesnoeid en twee hefdraden voor wijnstokken met gobelet- of palmetsnoei.

De hefdraden worden boven het niveau van de trossen opgetrokken.

De hoogte van het opgebonden gebladerte, gemeten tussen een punt op 0,10 m onder de opbinddraad en de bovengrens van de plant, is minstens 0,6 keer de afstand tussen de rijen.”

Deze wijziging wordt aangebracht om de controle duidelijker te maken. De marktdeelnemers vinden steeds moeilijker vast personeel en doen een beroep op dienstverleners die niet noodzakelijk gespecialiseerd zijn in wijnbouw. De details over de leidmethode die zijn toegevoegd aan het productdossier, hebben eveneens een educatief doel, waarbij de te volgen regels worden verduidelijkt. Ook kunnen de productieomstandigheden worden aangegeven die ervoor zorgen dat druiven van hoge kwaliteit kunnen worden geproduceerd die een kwalitatieve basis voor de grondstof garanderen.

Het enig document wordt niet gewijzigd.

4. Agro-ecologische bepalingen

Er wordt toegevoegd dat de producent bijzondere aandacht besteedt aan erosieproblemen.

De grillige weersomstandigheden (met name zware regenval) kunnen erosie of sleuven veroorzaken in de wijngaarden, die op sommige plaatsen op steile hellingen liggen. Door deze toevoeging worden de producenten bewust gemaakt van dit risico en wordt de controle bij niet-naleving vergemakkelijkt.

De volgende agro-ecologische bepalingen worden toegevoegd:

“—

Het is verboden de structuur van de ondergrond, de teeltlaag of de elementen die de integriteit en duurzaamheid waarborgen van de bodem van een perceel dat bestemd is voor de productie van de gecontroleerde oorsprongsbenaming, aanzienlijk te wijzigen, met uitzondering van het klassieke diepploegen.

- Permanente bodemvegetatie rondom de percelen (wendakkers en niet-beplante of -bebouwde ruimten tussen percelen) is verplicht. Deze verplichting geldt niet in geval van herstel van de wendakkers dat met name het gevolg is van erosie of uitzonderlijke weersomstandigheden.

Chemische onkruidbestrijding van het perceel is verboden op ten minste 25 % van de ruimte tussen de rijen.

Chemische onkruidbestrijding van het perceel is verboden tussen het fenologische stadium dat overeenkomt met de “véraison” (het kleuren van de druiven), d.w.z. fase 36 op de schaal van Eichhorn en Lorenz, en 1 februari van het jaar volgend op de oogst.”

Deze wijzigingen zijn bedoeld om beter rekening te houden met het milieu.

De bodemvegetatie op de wendakkers was reeds opgenomen in het productdossier. De formulering is gewijzigd met het oog op meer samenhang tussen de productdossiers.

Om het gebruik van herbiciden te beperken, worden twee bepalingen opgenomen: ten eerste het verbod op volledige onkruidbestrijding op een minimaal deel van de ruimte tussen de rijen waarop geen chemische onkruidbestrijding wordt toegepast, en ten tweede het verbod op chemische onkruidbestrijding in de herfst of de winter.

Het enig document wordt niet gewijzigd.

5. Irrigatie

Het irrigatieverbod wordt geschrapt.

Irrigatie blijft verboden tussen 1 mei en de oogst.

Het enig document wordt niet gewijzigd.

6. Analysenormen

Er wordt bepaald dat het gehalte aan vluchtige zuren van partijen wijn die gereed zijn om in bulk te worden verhandeld of zich in het verpakkingsstadium bevinden, lager is dan of gelijk aan 14,5 milli-equivalent per liter.

Dat gehalte is het resultaat van een meerjarige studie over de waarden van de BOB-wijnen. Met een dergelijk gehalte kan de kwaliteit van de geproduceerde wijnen en het typische karakter van de BOB worden gewaarborgd.

Het totaalgehalte aan zwaveldioxide van partijen wijn die gereed zijn om in bulk te worden verhandeld of zich in het verpakkingsstadium bevinden, is lager dan of gelijk aan 150 mg per liter.

Deze bepaling is in overeenstemming met de logica van een verminderd gebruik van productiemiddelen met behoud van de kwaliteit van de wijn.

Punt 4 van het enig document wordt gewijzigd.

7. Warmteregeling van het gistingsvat

Voor gistingsvaten van meer dan 30 hl wordt de verplichting ingevoerd om te beschikken over een warmteregelaar.

Op die manier worden gebruiken in verband met de temperatuurregeling voor witte wijnen met het oog op kwaliteit bekrachtigd.

Het enig document wordt niet gewijzigd.

8. Verboden uitrusting

Met het oog op de kwaliteit is de volgende uitrusting verboden:

horizontale persen met kettingen en hoepels;

zelfledigende laadbakken met centrifugaalpomp.

In het BOB-gebied wordt al betere uitrusting gebruikt. Dankzij deze wijziging van het productdossier kunnen deze gebruiken worden gewaarborgd.

Het enig document wordt niet gewijzigd.

9. Capaciteit van de gistingsruimte

De capaciteit van de gistingsruimte wordt verhoogd van 1,4 naar 1,6 keer het tot wijn verwerkte volume op basis van de basisopbrengst.

Deze bepaling maakt het mogelijk het volume wijn dat de kelder verlaat en op de markt wordt gebracht, te regelen om het risico op prijsdaling vóór de oogst te verkleinen.

Het enig document wordt niet gewijzigd.

10. Verkeer tussen erkende depothouders

In hoofdstuk 1, deel IX, punt 4, wordt punt b met betrekking tot de datum van het in verkeer brengen van de wijn tussen erkende depothouders geschrapt.

Het enig document wordt niet gewijzigd.

11. Aangifteverplichting

Er wordt een “aangifte van afstand van productie” en een “aangifte van dode en verloren wijnstokken” toegevoegd.

Deze twee aangiften zullen de controle op de productieomstandigheden vergemakkelijken.

De uiterste datum voor het indienen van een claimaangifte (“déclaration de revendication”) wordt verschoven van 25 november naar 10 december.

Op die manier valt die samen met de uiterste datum voor het indienen van de oogstaangifte.

Het enig document wordt niet gewijzigd.

12. Voornaamste te controleren punten

Hoofdstuk 3 is herzien om te zorgen voor samenhang in de tekst over de voornaamste te controleren punten in de productdossiers uit de streek Val de Loire.

Het enig document wordt niet gewijzigd.

13. Verwijzing naar de controlestructuur

De formulering van de verwijzing naar de controlestructuur is in overeenstemming gebracht met de andere productdossiers voor oorsprongsbenamingen. Deze wijziging is louter redactioneel.

Het enig document wordt niet gewijzigd.

ENIG DOCUMENT

1. Naam van het product

Pouilly-Fumé

Blanc Fumé de Pouilly

2. Type geografische aanduiding

BOB – beschermde oorsprongsbenaming

3. Categorieën wijnbouwproducten

1.

Wijn

4. Beschrijving van de wijn(en)

KORTE BESCHRIJVING

Het betreft niet-mousserende witte wijnen met de volgende kenmerken: - minimaal natuurlijk alcoholvolumegehalte: 10,5 %; - voor partijen die klaar zijn om in bulk te worden verhandeld of die zich in het verpakkingsstadium bevinden: een gehalte aan fermenteerbare suikers (glucose + fructose) van ten hoogste 4 g/l; - het totale alcoholvolumegehalte van de wijnen mag na verrijking niet meer dan 13 % bedragen; het gehalte aan vluchtige zuren bedraagt maximaal 14,5 milli-equivalent per liter; het totaalgehalte aan zwaveldioxide bedraagt maximaal 150 mg per liter;

- de totale zuurtegraad is in overeenstemming met de regelgeving van de Unie. Het gaat om niet-mousserende, droge witte wijnen met een kleur die varieert van lichtgeel tot goud. Ze bieden een aromatisch spectrum dat varieert van fruitige toetsen die aan citrusvruchten doen denken, of florale toetsen die aan witte bloemen doen denken, tot accenten van het druivenras of minerale toetsen. Het zijn complexe, verfijnde, volle en frisse wijnen.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

Minimale totale zuurgraad

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

5. Wijnbereidingsprocedés

5.1. Specifieke oenologische procedés

1. Specifiek oenologisch procedé

Elke warmtebehandeling van de oogst bij een temperatuur van meer dan 40 °C is verboden als de behandeling wordt gevolgd door een directe scheiding van de vloeibare en vaste fasen. Het gebruik van stukjes hout is verboden. Het totale alcoholvolumegehalte van de wijnen mag na verrijking niet meer dan 13 % bedragen. Naast de bovengenoemde bepalingen moeten de wijnen, wat oenologische procedés betreft, voldoen aan de verplichtingen die zijn vastgesteld op EU-niveau en in het wetboek landbouw en zeevisserij.

2. Teeltwijze

Wijzen van beheer

a)

Beplantingsdichtheid De minimale beplantingsdichtheid bedraagt 6 000 wijnstokken per hectare. Deze wijngaarden hebben een afstand tussen de rijen van minder dan of gelijk aan 1,30 meter en een afstand tussen de wijnstokken in eenzelfde rij van 0,80 tot 1,20 meter.

b)

Regels voor het snoeien De wijnstokken worden gesnoeid vóór het fenologische stadium dat overeenkomt met 2 tot 3 bladeren die zich hebben ontvouwen of fase 9 op de schaal van Eichhorn en Lorenz, volgens de volgende methoden: - hetzij in enkele Guyot-snoei, met maximaal tien ogen per stok, waarvan maximaal acht ogen op de langgesnoeide legger, en een of twee vruchttakken met maximaal twee ogen; - hetzij kort (Royat-snoei), met maximaal 14 ogen per stok, met een of twee gesteltakken en vruchttakken met maximaal twee ogen. De periode voor de vorming van de “cordon” (het snoer) is beperkt tot maximaal vier jaar. Gedurende deze periode is een enkele of dubbele Guyot-snoei toegestaan, met maximaal acht ogen op elke langgesnoeide legger. Per jaar mag ten hoogste 20 % van de bestaande wijnstokken van een perceel waarop Royat-snoei wordt toegepast, worden verjongd.

5.2. Maximumopbrengsten

1.

75 hectoliter per hectare

6. Afgebakend geografisch gebied

De druivenoogst, de vinificatie en de bereiding van de wijnen vinden plaats op het grondgebied van de volgende gemeenten in het departement Nièvre: Garchy, Mesves-sur-Loire, Pouilly-sur-Loire, Saint-Andelain, Saint-Laurent-l’Abbaye, Saint-Martin-sur-Nohain, Tracy-sur-Loire (lijst op basis van de officiële geografische code van 2020).

7. Wijndruivenras(sen)

Sauvignon B — sauvignon blanc

8. Beschrijving van het (de) verband(en)

8.1.

a)

Beschrijving van de natuurlijke factoren die bijdragen tot het verband Het geografische gebied, dat zich uitstrekt over een twintigtal kilometer langs de rechteroever van de Loire, bevindt zich ten zuidoosten van het Bekken van Parijs. Met het hoogste punt op 270 meter, d.w.z. 100 meter boven het dal, heeft het geografische gebied een zeer onregelmatig landschap, met diepe, vertakte valleien, die noordoost-zuidwestelijk georiënteerd zijn en uitlopen op de benedenvallei van de Loire.

De wijngaard bestrijkt zeven gemeenten rondom de heuvel van Saint-Andelain, die het hoogste punt van het geografische gebied vormt.

De percelen die zijn afgebakend en geselecteerd voor het oogsten van de druiven, zijn gelegen op uiteenlopende geologische lagen. Daarbij gaat het vooral om: - mergel uit de kimmeridgien-periode (ook “terres blanches” genoemd) in het centrale deel van het geografische gebied, in de gemeenten Pouilly-sur-Loire en Saint-Andelain - dit zijn de meest voorkomende bodems in de wijngaarden; - kalksteen uit het oxfordien, die stenige bodems (“caillottes”) oplevert; overwegend in het noordoosten van het geografische gebied; - silex, het min of meer kleiachtige residu dat is ontstaan als gevolg van de hevige erosie tijdens het krijt en voornamelijk aanwezig is op het grondgebied van de gemeente Saint-Andelain; - kiezelhoudende bodems, die in meer of mindere mate kleiachtig zijn en voornamelijk te vinden zijn in het uiterste westen van het geografische gebied, namelijk in de gemeente Tracy-sur-Loire.

Het geografisch gebied heeft een afgezwakt zeeklimaat. De gemiddelde jaarlijkse neerslag bedraagt 600 mm en de Loire speelt een doorslaggevende rol als warmteregelaar door de koude lucht van de steile valleien af te voeren.

b)

Beschrijving van de natuurlijke factoren die bijdragen tot het verband Vanaf de vijfde eeuw zijn er sporen terug te vinden van een ontluikende wijnbouw, meer bepaald de Gallo-Romeinse site “Pauliacum” (domein van Paulus). In 680 laat Vigillus, bisschop van Auxerre, zijn wijndomein in Pouilly na aan de abdij van Notre-Dame-d’Auxerre. Ook de Romeinse weg uit die periode die het geografische gebied doorkruist, getuigt van de eeuwenoude handelsactiviteiten.

Vervolgens komt de wijnbouw tot volle bloei dankzij de kloosterorden, in het bijzonder de benedictijnen van Charité-sur-Loire. Op een van de hellingen die uitrijzen boven de Loire, getuigt een perceel van ongeveer 4 hectare met de naam “Loge aux Moines” (Monniksloge) van deze periode van expansie.

Vanaf de zestiende eeuw worden de wijnen verspreid via boten op de Loire en na de opening in 1642 van het kanaal van Briare, dat de Loire met de Seine verbindt, vinden ze hun weg naar Parijs. Later bereiken de “Pouilly”-wijnen, na onderhandelingen op de handelsbeurs van Rouen, Engeland. Aan het einde van de zeventiende eeuw worden de wijnbouwverenigingen van Saint Vincent opgericht.

In de loop van de achttiende eeuw wordt de “Pouilly”-wijn naar Montargis, Fontainebleau, Parijs en Versailles aangevoerd. Het wijngebied, dat op dat moment 2 000 hectare bestrijkt, bestaat dan uit verschillende druivenrassen: melon B, meslier Saint-François B, sauvignon B en chasselas B.

In de tweede helft van de negentiende eeuw valt een groot deel van de wijnproductie stil ten gunste van de productie van tafeldruiven (chasselas B), die per spoor worden vervoerd naar de Parijse markt, die met een tekort kampt. Vervolgens slaat in 1890 de fylloxeracrisis toe.

Begin 20e eeuw wordt sauvignon B algauw het belangrijkste druivenras in het wijngebied. Ter plaatse wordt het ook “blanc fumé” genoemd vanwege de grijze waas die de druiven bedekt wanneer ze rijp zijn.

In 1923 wordt het gebruik van de naam “Pouilly-Fumé” voor wijnen van het ras sauvignon B vastgesteld in een arrest. De producenten slaan dan de handen in elkaar en richten in 1948 de wijncoöperatie van Pouilly op en later de vereniging van “Baillis”, die tot doel heeft de “Pouilly”-wijnen meer bekendheid te geven. Sindsdien wordt een groot deel van de productie verkocht in het binnenland en in meer dan 90 landen.

In 2009 bedroeg de productie ongeveer 59 000 hectoliter, voor 1 220 hectare wijnstokken, die hoofdzakelijk in handen van familiebedrijven zijn.

8.2.

Het gaat om niet-mousserende, droge witte wijnen met een kleur die varieert van lichtgeel tot goud.

Ze bieden een aromatisch spectrum dat varieert van fruitige toetsen die aan citrusvruchten doen denken, of florale toetsen die aan witte bloemen doen denken, tot accenten van het druivenras of minerale toetsen. Het zijn complexe, verfijnde, volle en frisse wijnen. Het gematigde zeeklimaat, de beschutte ligging en de nabijheid van de Loire, die als warmteregelaar fungeert, vormen uitstekende klimatologische omstandigheden voor de teelt van het druivenras sauvignon B.

De temperaturen, die aldus worden gematigd tijdens de vegetatiecyclus van de wijnstok, zorgen ervoor dat de druiven regelmatig rijpen. Tegelijkertijd leidt de afwisseling van warme dagen en frisse nachten tijdens de rijpingsperiode van de druiven tot frisse, aromatische wijnen.

In deze streek, die in de loop der eeuwen aanzienlijke veranderingen heeft doorgemaakt, is de wijnbouwtraditie steeds overeind gebleven. De gunstig gelegen plaatsen met een hoog kwaliteitspotentieel, waar de wijnstokken de afgelopen eeuwen de overhand hadden boven andere teelten, worden nog steeds voor de wijnbouw gebruikt.

Die gebruiken zijn verankerd door de afbakening van het perceelgebied, waarbij enkel de vaak steile percelen met ondiepe bodems zijn geselecteerd. De ligging vereist een optimaal beheer van de plant en van het productiepotentieel, hetgeen tot uiting komt in een hoge beplantingsdichtheid, de leidmethoden en een strikte snoei. Dat beheer weerspiegelt de historische knowhow van een menselijke gemeenschap die gehecht is aan haar wijnbouwtradities en -landschap, zoals blijkt uit het voortbestaan van de verenigingen die vanaf de 17e eeuw zijn ontstaan.

Die knowhow blijkt ook uit het vermogen van de wijnmaker om op basis van de ervaring van verschillende generaties de originaliteit en rijkdom van de natuurlijke omgeving tot uiting te laten komen in de wijn: krachtige wijnen op de “terres blanches”, elegante wijnen met toetsen van citrusvruchten op de “caillottes” en frisse wijnen met toetsen van witte bloemen en een minerale, frisse finale op de silexbodems.

9. Andere essentiële voorwaarden (verpakking, etikettering, andere vereisten)

Gebied in de onmiddellijke nabijheid

Rechtskader:

nationale wetgeving

Soort aanvullende voorwaarde:

afwijking betreffende de productie in het afgebakende geografische gebied

Beschrijving van de voorwaarde:

Het gebied in de onmiddellijke nabijheid waarin de vinificatie en de bereiding van de wijnen bij wijze van uitzondering mogen plaatsvinden, bestaat uit het grondgebied van de volgende gemeenten (op basis van de officiële geografische code van 2020):

departement Cher: Bannay, Bué, Crézancy-en-Sancerre, Jalognes, Menetou-Râtel, Ménétréol-sous-Sancerre, Montigny, Neuvy-deux-Clochers, Saint-Satur, Sainte-Gemme-en-Sancerrois, Sancerre, Sury-en-Vaux, Thauvenay, Veaugues, Verdigny, Vinon;

departement Loiret: Beaulieu-sur-Loire, Bonny-sur-Loire, Briare, Gien, Ousson-sur-Loire, Saint-Brisson-sur-Loire, Thou;

departement Nièvre: Alligny-Cosne, Bulcy, Cosne-Cours-sur-Loire, La Celle-sur-Loire, Myennes, Neuvy-sur-Loire, Pougny, Saint-Loup, Saint-Père.

Rechtskader:

nationale wetgeving

Soort aanvullende voorwaarde:

aanvullende etiketteringsbepalingen

Beschrijving van de voorwaarde:

Alle facultatieve aanduidingen worden op de etiketten aangegeven in lettertekens die maximaal tweemaal zo hoog, breed en dik zijn als de lettertekens van de gecontroleerde oorsprongsbenaming.

De lettertekens van de aanvullende geografische benaming “Val de Loire” mogen niet groter of breder zijn dan twee derde van de lettertekens van de gecontroleerde oorsprongsbenaming.

Op het etiket van de wijnen met de oorsprongsbenaming mag de naam van een kleinere geografische eenheid worden vermeld op voorwaarde dat:

het gaat om een plaatsnaam die is opgenomen in het kadaster;

die naam vermeld staat op de oogstaangifte.

Link naar het productdossier

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-c8e782e2-9df9-46eb-b243-3eff89c512ec


(1)PB L 9 van 11.1.2019, blz. 2.