Home

Kennisgeving aan de betrokkenen op wie de beperkende maatregelen van Besluit 2013/255/GBVB van de Raad, als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2022/849 van de Raad, en Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/840 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië, van toepassing zijn 2022/C 214/05

Kennisgeving aan de betrokkenen op wie de beperkende maatregelen van Besluit 2013/255/GBVB van de Raad, als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2022/849 van de Raad, en Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/840 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië, van toepassing zijn 2022/C 214/05

31.5.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 214/39


Kennisgeving aan de betrokkenen op wie de beperkende maatregelen van Besluit 2013/255/GBVB van de Raad, als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2022/849 van de Raad, en Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/840 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië, van toepassing zijn

(2022/C 214/05)

De aandacht van de betrokkenen wordt gevestigd op onderstaande informatie, overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad (1).

De rechtsgrond voor deze verwerking is Besluit 2013/255/GBVB van de Raad (2), als gewijzigd bij Besluit (GBVB)2022/849 van de Raad (3), en Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad (4), als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/840 van de Raad (5). De verwerkingsverantwoordelijke is de Raad van de Europese Unie, die wordt vertegenwoordigd door de directeur-generaal Relex (Externe betrekkingen) van het secretariaat-generaal van de Raad.

De verwerkingsverantwoordelijke is de Raad van de Europese Unie, die wordt vertegenwoordigd door de directeur-generaal Relex (Externe betrekkingen) van het secretariaat-generaal van de Raad. RELEX.1.C, de dienst die met de verwerking is belast, is bereikbaar op het volgende adres:

Raad van de Europese Unie

Secretariaat-generaal

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

U kunt contact met de functionaris voor gegevensbescherming van het SGR opnemen op het volgende adres:

Gegevensbeschermingsfunctionaris

data.protection@consilium.europa.eu

Doel van de verwerking is het opstellen en actualiseren van de lijst van personen die aan beperkende maatregelen zijn onderworpen in overeenstemming met Besluit 2013/255/GBVB, als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2022/849, en Verordening (EU) nr. 36/2012, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/840.

De betrokkenen zijn de natuurlijke personen die voldoen aan de criteria voor plaatsing op de lijst als vastgesteld in Besluit 2013/255/GBVB en Verordening (EU) nr. 36/2012.

De verzamelde persoonsgegevens omvatten gegevens die nodig zijn voor de correcte identificatie van de betrokken persoon, de motivering en eventuele andere daarmee verband houdende gegevens.

De verzamelde persoonsgegevens kunnen zo nodig worden uitgewisseld met de Europese Dienst voor extern optreden en de Commissie.

Onverminderd de beperkingen uit hoofde van artikel 25 van Verordening (EU) 2018/1725, worden de rechten van de betrokkenen, waaronder het recht van inzage, het recht op rectificatie en het recht van bezwaar, uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725.

De persoonsgegevens worden bewaard gedurende vijf jaar vanaf het moment waarop de betrokkene is geschrapt van de lijst van personen op wie de beperkende maatregelen van toepassing zijn of totdat de geldigheidsduur van de maatregel is verstreken, of voor de duur van eventueel begonnen gerechtelijke procedures.

Onverminderd een eventueel gerechtelijk of administratief beroep of een buitengerechtelijke voorziening, kunnen betrokkenen bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming een klacht indienen overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39.

(2)PB L 147 van 1.6.2013, blz. 14.

(3)PB L 148 van 31.5.2022, blz. 52.

(4)PB L 16 van 19.1.2012, blz. 1.

(5)PB L 148 van 31.5.2022, blz. 8.