Home

Kennisgeving aan de betrokkenen op wie de beperkende maatregelen van Besluit (GBVB) 2016/1693 van de Raad en van Verordening (EU) 2016/1686 van de Raad betreffende bijkomende beperkende maatregelen tegen ISIS (Da’esh) en Al Qaida en daarmee verbonden natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten of lichamen, van toepassing zijn 2022/C 238/02

Kennisgeving aan de betrokkenen op wie de beperkende maatregelen van Besluit (GBVB) 2016/1693 van de Raad en van Verordening (EU) 2016/1686 van de Raad betreffende bijkomende beperkende maatregelen tegen ISIS (Da’esh) en Al Qaida en daarmee verbonden natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten of lichamen, van toepassing zijn 2022/C 238/02

21.6.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 238/3


Kennisgeving aan de betrokkenen op wie de beperkende maatregelen van Besluit (GBVB) 2016/1693 van de Raad en van Verordening (EU) 2016/1686 van de Raad betreffende bijkomende beperkende maatregelen tegen ISIS (Da’esh) en Al Qaida en daarmee verbonden natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten of lichamen, van toepassing zijn

(2022/C 238/02)

De aandacht van de betrokkenen wordt gevestigd op onderstaande informatie, overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad (1).

De rechtsgronden voor deze verwerking zijn Besluit GBVB 2016/1693 van de Raad (2), als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2022/950van de Raad (3), en Verordening (EU) 2016/1686 van de Raad (4), als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/949 van de Raad (5).

De verwerkingsverantwoordelijke is de Raad van de Europese Unie, die wordt vertegenwoordigd door de directeur-generaal Relex (Externe betrekkingen) van het secretariaat-generaal van de Raad. RELEX.1, de dienst die met de verwerking is belast, is bereikbaar op het volgende adres:

Raad van de Europese Unie

Secretariaat-generaal

RELEX.1

Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Met de functionaris voor gegevensbescherming van het SGR kan contact worden opgenomen op:

Functionaris voor gegevensbescherming

data.protection@consilium.europa.eu

Het doel van de verwerking is het opstellen en actualiseren van de lijst van personen op wie beperkende maatregelen van toepassing zijn in overeenstemming met Besluit (GBVB) 2016/1693, als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2022/950, en Verordening (EU) 2016/1686, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/949.

De betrokkenen zijn de natuurlijke personen die voldoen aan de criteria voor plaatsing op de lijst als vastgesteld in Besluit (GBVB) 2016/1693 en Verordening (EU) 2016/1686.

De verzamelde persoonsgegevens omvatten gegevens die nodig zijn voor de correcte identificatie van de betrokken persoon, de motivering en eventuele andere daarmee verband houdende gegevens.

De verzamelde persoonsgegevens kunnen zo nodig worden uitgewisseld met de Europese Dienst voor extern optreden en de Commissie.

Onverminderd de beperkingen uit hoofde van artikel 25 van Verordening (EU) 2018/1725 worden de rechten van de betrokkenen, waaronder het recht van toegang, het recht op rectificatie en het recht van bezwaar, uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725.

De persoonsgegevens worden bewaard gedurende vijf jaar na het moment waarop de betrokkene is geschrapt van de lijst van personen op wie beperkende maatregelen van toepassing zijn of de geldigheidsduur van de maatregel is verstreken, of voor de duur van eventueel begonnen gerechtelijke procedures.

Onder voorbehoud van een beroep op de rechter, een administratief of buitengerechtelijk beroep, kunnen betrokkenen overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725 een klacht bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming indienen (edps@edps.europa.eu).


(1)PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39.

(2)PB L 255 van 21.9.2016, blz. 25.

(3)PB L 164 I van 20.6.2022, blz. 4.

(4)PB L 255 van 21.9.2016, blz. 1.

(5)PB L 164 I van 20.6.2022, blz. 1.