Home

Kennisgeving van het Ministerie van Milieubeheer van de Tsjechische Republiek overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruik maken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen 2022/C 433/19

Kennisgeving van het Ministerie van Milieubeheer van de Tsjechische Republiek overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruik maken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen 2022/C 433/19

15.11.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 433/53


Kennisgeving van het Ministerie van Milieubeheer van de Tsjechische Republiek overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruik maken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen

(2022/C 433/19)

Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruik maken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen, deelt het Ministerie van Milieubeheer hierbij mee dat het een aanvraag voor voorafgaande toestemming heeft ontvangen met betrekking tot een voorstel tot oprichting van de winningslocatie Karviná-Doly IV voor de exploitatie van het aardgasveld bij kolenlaag Důl Darkov, installatie nr. 3 (registratienr. 070423). De aanvraag heeft betrekking op een veelhoekig gebied van ongeveer 4,49875 km2. Het gebied ligt in het kadastrale gebied van de gemeenten Karviná-Doly, Stonava en Darkov in de regio Moravië-Silezië (in het noordoosten van Tsjechië).

Onder verwijzing naar de in de titel genoemde richtlijn en afdeling 24 van Wet nr. 44/1988 inzake de bescherming en de exploitatie van delfstoffen (de Mijnbouwwet), zoals gewijzigd, nodigt het Tsjechische Ministerie van Milieubeheer rechtspersonen of natuurlijke personen die gemachtigd zijn mijnbouwactiviteiten uit te voeren (aanbestedende diensten) uit om een concurrerende aanvraag in te dienen voor voorafgaande toestemming voor de oprichting van een winningslocatie in het hierboven afgebakende gebied.

De autoriteit die bevoegd is om het besluit te nemen, is het Ministerie van Milieubeheer. De criteria, voorwaarden en eisen van artikel 5, leden 1 en 2, en artikel 6, lid 2, van de richtlijn zijn volledig vastgelegd in de Tsjechische Wet nr. 44/1988 inzake de bescherming en de exploitatie van delfstoffen (de Mijnbouwwet), zoals gewijzigd.

Aanvragen kunnen worden ingediend gedurende 90 dagen na de bekendmaking van deze kennisgeving in het Publicatieblad van de Europese Unie en moeten worden gericht aan het Ministerie van Milieubeheer op het volgende adres:

RNDr. Martin Holý

ředitel odboru geologie

Ministerstvo životního prostředí

Vršovická 65

100 10 Praha 10

TSJECHIË

Aanvragen die na deze termijn worden ontvangen, zullen niet in aanmerking worden genomen. Er wordt uiterlijk twaalf maanden na deze termijn een beslissing genomen over de aanvragen. Meer informatie is op verzoek verkrijgbaar bij de dienst Geologie van het Ministerie via het e-mailadres martin.holy@mzp.cz.


BIJLAGE

Image 1