Home

Kennisgeving aan de personen en de entiteit waarop de maatregelen van Besluit 2011/235/GBVB van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2022/2433 van de Raad, en van Verordening (EU) nr. 359/2011 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2428 van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Iran, van toepassing zijn 2022/C 473/02

Kennisgeving aan de personen en de entiteit waarop de maatregelen van Besluit 2011/235/GBVB van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2022/2433 van de Raad, en van Verordening (EU) nr. 359/2011 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2428 van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Iran, van toepassing zijn 2022/C 473/02

13.12.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 473/11


Kennisgeving aan de personen en de entiteit waarop de maatregelen van Besluit 2011/235/GBVB van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2022/2433 van de Raad, en van Verordening (EU) nr. 359/2011 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2428 van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Iran, van toepassing zijn

(2022/C 473/02)

De volgende informatie wordt ter kennis gebracht van de personen en de entiteit die worden genoemd in de bijlage bij Besluit 2011/235/GBVB van de Raad (1), als uitgevoerd bij Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2022/2433 van de Raad (2), en in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 359/2011 van de Raad (3), als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2428 van de Raad (4), betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Iran.

De Raad van de Europese Unie heeft besloten dat deze personen en de entiteit moeten worden opgenomen in de lijst van personen en entiteiten die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen van Besluit 2011/235/GBVB en van Verordening (EU) nr. 359/2011.

De betrokken personen en entiteit worden erop geattendeerd dat zij bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaat/lidstaten in kwestie, vermeld op de websites in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 359/2011, een verzoek kunnen indienen tot verstrekking van een machtiging voor het gebruik van bevroren tegoeden voor basisbehoeften of specifieke betalingen (zie artikel 4 van de verordening).

De betrokken personen en entiteit kunnen vóór 15 januari 2023, onder overlegging van bewijsstukken, op onderstaand adres een verzoek bij de Raad indienen tot heroverweging van het besluit hen op bovengenoemde lijst te plaatsen:

Raad van de Europese Unie

Secretariaat-generaal

RELEX 1

Wetstraat 175

1048 Brussel

BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tevens worden de betrokken personen en de entiteit erop geattendeerd dat zij bij het Gerecht van de Europese Unie beroep tegen het besluit van de Raad kunnen aantekenen, overeenkomstig de voorwaarden van artikel 275, tweede alinea, en artikel 263, vierde en zesde alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.


(1)PB L 100 van 14.4.2011, blz. 51.

(2)PB L 318 I van 12.12.2022, blz. 35.

(3)PB L 100 van 14.4.2011, blz. 1.

(4)PB L 318 I van 12.12.2022, blz. 1.