Home

VERSLAG VAN DE COMMISSIE over het inzetten van arbeidscontractanten in 2020 and 2021

VERSLAG VAN DE COMMISSIE over het inzetten van arbeidscontractanten in 2020 and 2021

Brussel, 25.10.2023

COM(2023) 662 final

VERSLAG VAN DE COMMISSIE

over het inzetten van arbeidscontractanten in 2020 and 2021


Inhoudsopgave

1.Inleiding

a)Reikwijdte van het verslag

b)Arbeidscontractanten

2.Arbeidscontractanten bij instellingen en agentschappen

3.Arbeidscontractanten bij de Europese Commissie

a)Ontwikkeling van de inschakeling van AC’s bij de Commissie

b)Verdeling van de AC’s bij de Commissie naar functiegroep

c)Verdeling van de AC’s bij de Commissie naar geslacht in 2020 en 2021

d)Verdeling van de AC’s bij de Commissie naar nationaliteit in 2020 en 2021

e)Verdeling van de AC’s bij de Commissie naar DG

4.Arbeidscontractanten bij de overige instellingen en de agentschappen

a)Inleiding

b)Arbeidscontractanten bij de overige instellingen

c)Arbeidscontractanten bij de agentschappen

BIJLAGE

1.Inleiding

a)Reikwijdte van het verslag

Dit verslag is opgesteld op grond van artikel 79, lid 3, van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie (RAP), waarin het volgende is bepaald: “De Commissie legt jaarlijks een verslag voor over de inschakeling van arbeidscontractanten, met opgave van het aantal contractanten, het niveau en type van de ambten, het geografisch evenwicht en de begrotingsmiddelen per functiegroep”. Het bevat de informatie met betrekking tot 2020 en 2021, overeenkomstig de situatie op 31 december van het desbetreffende jaar.

Dit verslag bevat gegevens over zestig verschillende entiteiten, onderverdeeld in:

a)de Europese Commissie;

b)de overige instellingen van de Unie in de zin van artikel 13 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, met uitzondering van de Europese Centrale Bank, en de organen die met de instellingen worden gelijkgesteld voor de toepassing van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie (“het Statuut”), krachtens artikel 1 ter van het Statuut; en

c)de agentschappen, d.w.z. de organen waarop het Statuut van toepassing is krachtens de besluiten van de Unie waarbij zij zijn opgericht, zoals omschreven in artikel 1 bis, lid 2, van het Statuut1. Deze organen omvatten gedecentraliseerde agentschappen, gemeenschappelijke ondernemingen2, het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) en uitvoerende agentschappen. Dit verslag bevat voor het eerst gegevens over het Europees Openbaar Ministerie (EOM).

De gegevens over de Commissie betreffen alle arbeidscontractanten (AC’s), d.w.z. personeelsleden waarvoor de financiering afkomstig is uit de begrotingsonderdelen voor administratie, beleidsuitgaven en onderzoek, en uit inkomsten uit dienstenniveau-overeenkomsten met de andere instellingen en organen3.

b)Arbeidscontractanten

De categorie arbeidscontractanten werd in 2004 gecreëerd in het kader van de hervorming van het Statuut. Sindsdien hebben AC’s een nuttige bijdrage geleverd aan het werk van de instellingen: zij verrichten ondersteunende administratieve werkzaamheden tegen lagere kosten en brengen vaardigheden mee waarover de betrokken instelling niet altijd beschikt.

In de artikelen 3 bis en 3 ter RAP wordt beschreven welke rol AC’s kunnen vervullen en welke werkzaamheden zij kunnen verrichten.

AC’s in de zin van artikel 3 bis zijn personeelsleden die niet worden tewerkgesteld in een ambt dat deel uitmaakt van de personeelsformatie van de betrokken instelling en die voltijds of deeltijds worden aangesteld:

·bij een instelling: om uitsluitend handenarbeid of administratieve ondersteunende diensten te verrichten in functiegroep I;

·bij de vertegenwoordigingen of delegaties van de Europese Unie, de agentschappen of andere entiteiten: om in de functiegroepen I, II, III en IV werkzaamheden te verrichten die zijn gespecificeerd in artikel 80, lid 2, RAP.

AC’s in de zin van artikel 3 bis krijgen een contract dat na een eerste verlenging voor bepaalde duur kan worden omgezet in een contract van onbepaalde duur.

AC’s in de zin van artikel 3 ter (of “AC’s voor hulptaken”) worden aangesteld bij een instelling:

·om andere dan de in artikel 3 bis, lid 1, punt a), RAP bedoelde ambten te vervullen zonder te worden tewerkgesteld in een ambt dat deel uitmaakt van de personeelsformatie van de betrokken instelling; of

·om ambtenaren of tijdelijke functionarissen te vervangen die op dat ogenblik niet in staat zijn hun ambt te vervullen.

AC’s in de zin van artikel 3 ter worden in dienst genomen voor perioden van beperkte duur van ten minste drie maanden tot ten hoogste zes jaar.

In artikel 80 RAP is beschreven welk soort werkzaamheden AC’s binnen een bepaalde functiegroep (FG) kunnen verrichten:

Functiegroep

Rang

Taken

IV

13 tot en met 18

Werkzaamheden van administratieve aard, advisering, werkzaamheden op taalkundig gebied en gelijkwaardige technische werkzaamheden, uitgevoerd onder toezicht van ambtenaren of tijdelijke functionarissen.

III

8 tot en met 12

Uitvoerende werkzaamheden, werkzaamheden op redactioneel en boekhoudkundig gebied en gelijkwaardige technische werkzaamheden, uitgevoerd onder toezicht van ambtenaren of tijdelijke functionarissen.

II

4 tot en met 7

Kantoor- en secretariaatswerkzaamheden, kantoorleiding en gelijkwaardige werkzaamheden, uitgevoerd onder toezicht van ambtenaren of tijdelijke functionarissen.

I

1 tot en met 3

Handenarbeid en administratieve ondersteunende diensten, uitgevoerd onder toezicht van ambtenaren of tijdelijke functionarissen.


2.Arbeidscontractanten bij instellingen en agentschappen

Het aantal AC’s overeenkomstig de situatie op 31 december is in de jaren 2020 en 2021 verder toegenomen. Bij de Commissie was deze toename marginaal en bijgevolg is het percentage AC’s in dienst van de Commissie ten opzichte van het totaal aantal arbeidscontractanten in de afgelopen jaren verder afgenomen. In de andere instellingen en de agentschappen is sprake van een stijging van het aantal arbeidscontractanten, waarbij de meerderheid van de arbeidscontractanten werkzaam is in het Europees Parlement (zie tabel 19a). Er zij ook op gewezen dat in het kader van de begroting de salarissen van de arbeidscontractanten in de agentschappen worden gefinancierd met middelen uit de operationele begroting van de agentschappen, terwijl hun pensioenen worden gefinancierd uit de totale administratieve begroting van de instellingen (rubriek VII).

Het aantal AC’s op 31 december van de respectieve jaren is als volgt uitgesplitst:

Tabel 1 — Aantal AC’s bij de Commissie, de overige instellingen en de agentschappen

2020

2021

Europese Commissie

7581

7615

Overige instellingen

3051

3420

Agentschappen

4606

5311

Totaal

15238

16346

Tabel 2 — Ontwikkeling van het aantal AC’s bij de Commissie, de overige instellingen en de agentschappen

2019

2020

2021

2020 t.o.v. 2019

2021 t.o.v. 2020

Europese Commissie

7478

7581

7615

+ 1,38 %

+ 0,45 %

Overige instellingen

2918

3051

3420

+ 4,56 %

+ 12,09 %

Agentschappen

4109

4606

5311

+ 12,10 %

+ 15,31 %

Totaal

14505

15238

16346

+ 5,05 %

+ 7,27 %

Tabel 3 — Aandeel van de Commissie, de overige instellingen en de agentschappen in het totale aantal AC’s



Tabel 4 — Ontwikkeling van het relatieve aandeel van de Commissie, de overige instellingen en de agentschappen en gemeenschappelijke ondernemingen in het totale aantal AC’s

2018

2019

2020

2021

2020 t.o.v. 2019

2021 t.o.v. 2020

Europese Commissie

52,29 %

51,55 %

49,75 %

46,59 %

-3,5 %

-6,4 %

Overige instellingen

18,84 %

20,12 %

20,02 %

20,92 %

-0,5 %

+4,5 %

Agentschappen en gemeenschappelijke ondernemingen

28,86 %

28,33 %

30,23 %

32,49 %

+6,7 %

+7,5 %

3.Arbeidscontractanten bij de Europese Commissie

a)Ontwikkeling van de inschakeling van AC’s bij de Commissie

Het aantal AC’s bij de Commissie heeft zich sinds de invoering van AC’s in 2004 als volgt ontwikkeld.

Tabel 5 — Ontwikkeling bij de Commissie in de tijd



b)Verdeling van de AC’s bij de Commissie naar functiegroep

Het merendeel van de AC’s bij de Commissie (meer dan 40 %) is aangesteld voor het verrichten van werkzaamheden van administratieve aard, advisering, werkzaamheden op taalkundig gebied en gelijkwaardige technische werkzaamheden (FG IV).

Tabel 6a — AC’s bij de Commissie naar functiegroep

2020

2021

FG I

857

851

FG II

2083

2029

FG III

1485

1414

FG IV

3156

3321

Totaal

7581

7615

Tabel 6b — Verdeling van de AC’s bij de Commissie naar functiegroep in 2020 en 2021

c)Verdeling van de AC’s bij de Commissie naar geslacht in 2020 en 2021

Bij de Commissie werken overwegend vrouwelijke AC’s (gemiddeld circa 60 %). Er zijn echter significante verschillen afhankelijk van de functiegroep.

De verdeling is evenwichtig in functiegroep IV (werkzaamheden van administratieve aard, advisering, werkzaamheden op taalkundig gebied en gelijkwaardige technische werkzaamheden). Er werken overwegend vrouwen in de functiegroepen III (uitvoerende werkzaamheden) en II (kantoor- en secretariaatswerkzaamheden), terwijl er in functiegroep I (handenarbeid) overwegend mannen werken.

In onderstaande diagrammen en tabellen is de verdeling van de AC’s naar geslacht, functiegroep (FG en rang) en rang weergegeven.



Tabel 7 — Verdeling van de AC’s bij de Commissie naar geslacht, functiegroep en rang in 2020 en 2021



Tabel 8a — Verdeling van de AC’s bij de Commissie naar functiegroep en geslacht in 2020

2020

Vrouwen

Mannen

Totaal

FG I

FG I 01

67

48 %

72

52 %

139

FG I 02

96

40 %

145

60 %

241

FG I 03

162

34 %

315

66 %

477

FG I alle

325

38 %

532

62 %

857

FG II

FG II 04

213

78 %

60

22 %

273

FG II 05

786

82 %

174

18 %

960

FG II 06

516

82 %

117

18 %

633

FG II 07

181

83 %

36

17 %

217

FG II alle

1696

81 %

387

19 %

2083

FG III

FG III 08

210

65 %

115

35 %

325

FG III 09

459

70 %

196

30 %

655

FG III 10

196

59 %

139

41 %

335

FG III 11

68

54 %

59

46 %

127

FG III 12

22

51 %

21

49 %

43

FG III alle

955

64 %

530

36 %

1485

FG IV

FG IV 13

134

62 %

83

38 %

217

FG IV 14

741

55 %

596

45 %

1337

FG IV 15

297

53 %

261

47 %

558

FG IV 16

377

48 %

405

52 %

782

FG IV 17

71

43 %

94

57 %

165

FG IV 18

27

28 %

70

72 %

97

FG IV alle

1647

52 %

1509

48 %

3156

Totaal AC-bestand

4623

61 %

2958

39 %

7581



Tabel 8b — Verdeling van de AC’s bij de Commissie naar functiegroep en geslacht in 2021

2021

Vrouwen

Mannen

Totaal

FG I

FG I 01

80

48 %

85

52 %

165

FG I 02

57

33 %

114

67 %

171

FG I 03

184

36 %

331

64 %

515

FG I alle

321

38 %

530

62 %

851

FG II

FG II 04

196

74 %

69

26 %

265

FG II 05

744

82 %

165

18 %

909

FG II 06

491

82 %

107

18 %

598

FG II 07

214

83 %

43

17 %

257

FG II alle

1645

81 %

384

19 %

2029

FG III

FG III 08

205

64 %

115

36 %

320

FG III 09

420

70 %

184

30 %

604

FG III 10

191

58 %

140

42 %

331

FG III 11

61

50 %

61

50 %

122

FG III 12

17

46 %

20

54 %

37

FG III alle

894

63 %

520

37 %

1414

FG IV

FG IV 13

157

62 %

97

38 %

253

FG IV 14

895

57 %

686

43 %

1581

FG IV 15

234

52 %

218

48 %

452

FG IV 16

393

49 %

403

51 %

796

FG IV 17

71

43 %

93

57 %

164

FG IV 18

21

28 %

53

72 %

74

FG IV alle

1771

53 %

1550

47 %

3321

Totaal AC-bestand

4631

61 %

2984

39 %

7615

d)Verdeling van de AC’s bij de Commissie naar nationaliteit in 2020 en 2021

Net als ambtenaren en tijdelijke functionarissen4 worden ook AC’s aangeworven op basis van het profiel, de vaardigheden en de talenkennis van de kandidaten zonder dat er quota per nationaliteit worden opgelegd.

Waarschijnlijk is een combinatie van factoren van invloed op de verdeling naar nationaliteit, met name de geografische nabijheid van de plaats waar de instelling zich bevindt (voor de Commissie voornamelijk Brussel, Luxemburg en Ispra), de salarisschalen en de looptijd van de contracten. Kandidaten zijn sneller geneigd een tijdelijke baan te accepteren als ze wonen in (de buurt van) de plaats waar de instelling zich bevindt, ook gelet op het feit dat het eerste contract in de regel slechts een looptijd van één jaar heeft.

Zowel in 2020 als in 2021 waren alle lidstaten vertegenwoordigd in alle functiegroepen, behalve Oostenrijk in functiegroep I.

De nationaliteiten die het sterkst zijn vertegenwoordigd, zijn (in afnemende volgorde): Italiaans, Belgisch, Frans, Spaans en Grieks. Deze vijf nationaliteiten samen, die ongeveer 44 % van de EU-bevolking uitmaken, zijn goed voor ongeveer twee derde van alle AC’s (en zelfs bijna 85 % in FG I). Dit aandeel is sinds 2005 stabiel.

Tabel 9 — Verdeling van de AC’s bij de Commissie naar nationaliteit en geslacht in 2020 en 2021





Tabel 10a — AC’s bij de Commissie naar nationaliteit en geslacht in 2020

2020

Vrouwen

Mannen

Totaal

Alle FG’s

AC’s

Aandeel in
nationaliteit

AC’s

Aandeel in
nationaliteit

AC’s

Aandeel in
het totaal

Gecumuleerd
aandeel5

IT

846

54 %

723

46 %

1569

20,7 %

21 %

BE

850

64 %

485

36 %

1335

17,6 %

38 %

FR

534

57 %

401

43 %

935

12,3 %

51 %

ES

452

58 %

325

42 %

777

10,2 %

61 %

GR

262

57 %

199

43 %

461

6,1 %

67 %

RO

257

72 %

102

28 %

359

4,7 %

72 %

PL

220

75 %

72

25 %

292

3,9 %

76 %

DE

131

51 %

128

49 %

259

3,4 %

79 %

PT

162

66 %

85

34 %

247

3,3 %

82 %

BG

100

66 %

51

34 %

151

2,0 %

84 %

HU

83

66 %

43

34 %

126

1,7 %

86 %

LT

66

69 %

30

31 %

96

1,3 %

87 %

NL

51

54 %

43

46 %

94

1,2 %

88 %

SK

65

72 %

25

28 %

90

1,2 %

90 %

HR

64

72 %

25

28 %

89

1,2 %

91 %

IE

47

60 %

31

40 %

78

1,0 %

92 %

CZ

58

76 %

18

24 %

76

1,0 %

93 %

AT

45

61 %

29

39 %

74

1,0 %

94 %

SI

44

66 %

23

34 %

67

0,9 %

95 %

FI

45

69 %

20

31 %

65

0,9 %

96 %

SE

39

70 %

17

30 %

56

0,7 %

96 %

LV

37

73 %

14

27 %

51

0,7 %

97 %

EE

37

90 %

4

10 %

41

0,5 %

97 %

DK

25

68 %

12

32 %

37

0,5 %

98 %

CY

25

71 %

10

29 %

35

0,5 %

98 %

LU

10

67 %

5

33 %

15

0,2 %

99 %

MT

9

82 %

2

18 %

11

0,1 %

99 %

UK

39

57 %

30

43 %

69

0,9 %

100 %

Andere

20

77 %

6

23 %

26

0,3 %

100 %

Totaal

4623

61 %

2958

39 %

7581

100,0 %



Tabel 10b — AC’s bij de Commissie naar nationaliteit en geslacht in 2021

2021

Vrouwen

Mannen

Totaal

Alle FG’s

AC’s

Aandeel in
nationaliteit

AC’s

Aandeel in
nationaliteit

AC’s

Aandeel in
het totaal

Gecumuleerd
aandeel

IT

874

54 %

732

46 %

1606

21,1 %

21 %

BE

829

63 %

488

37 %

1317

17,3 %

38 %

FR

552

57 %

419

43 %

971

12,8 %

51 %

ES

464

58 %

337

42 %

801

10,5 %

62 %

GR

260

58 %

187

42 %

447

5,9 %

68 %

RO

261

75 %

86

25 %

347

4,6 %

72 %

PL

224

74 %

77

26 %

301

4,0 %

76 %

DE

132

48 %

141

52 %

273

3,6 %

80 %

PT

156

65 %

83

35 %

239

3,1 %

83 %

BG

96

66 %

50

34 %

146

1,9 %

85 %

HU

83

65 %

45

35 %

128

1,7 %

86 %

HR

77

75 %

26

25 %

103

1,4 %

88 %

NL

51

54 %

44

46 %

95

1,2 %

89 %

LT

59

66 %

31

34 %

90

1,2 %

90 %

SK

60

70 %

26

30 %

86

1,1 %

91 %

CZ

54

70 %

23

30 %

77

1,0 %

92 %

IE

43

57 %

32

43 %

75

1,0 %

93 %

AT

49

68 %

23

32 %

72

0,9 %

94 %

FI

46

72 %

18

28 %

64

0,8 %

95 %

SI

42

66 %

22

34 %

64

0,8 %

96 %

SE

43

74 %

15

26 %

58

0,8 %

97 %

LV

36

73 %

13

27 %

49

0,6 %

97 %

EE

35

88 %

5

13 %

40

0,5 %

98 %

CY

26

72 %

10

28 %

36

0,5 %

98 %

DK

21

64 %

12

36 %

33

0,4 %

99 %

LU

9

56 %

7

44 %

16

0,2 %

99 %

MT

11

85 %

2

15 %

13

0,2 %

99 %

UK

28

54 %

24

46 %

52

0,7 %

100 %

Andere

10

63 %

6

38 %

16

0,2 %

100 %

Totaal

4631

61 %

2984

39 %

7615

100,0 %



Tabel 11a — AC’s in functiegroep IV naar geslacht en nationaliteit in 2020

2020

Vrouwen

Mannen

Totaal

FG IV

AC’s

Aandeel in
nationaliteit

AC’s

Aandeel in
nationaliteit

AC’s

Aandeel in
het totaal

Gecumuleerd
aandeel

IT

360

47 %

409

53 %

769

24,4 %

24 %

FR

211

49 %

223

51 %

434

13,8 %

38 %

ES

185

51 %

181

49 %

366

11,6 %

50 %

BE

116

49 %

119

51 %

235

7,4 %

57 %

GR

75

40 %

113

60 %

188

6,0 %

63 %

DE

74

45 %

92

55 %

166

5,3 %

68 %

PL

81

69 %

37

31 %

118

3,7 %

72 %

RO

71

61 %

45

39 %

116

3,7 %

76 %

PT

60

59 %

41

41 %

101

3,2 %

79 %

BG

54

69 %

24

31 %

78

2,5 %

81 %

NL

30

54 %

26

46 %

56

1,8 %

83 %

HU

26

49 %

27

51 %

53

1,7 %

85 %

AT

29

57 %

22

43 %

51

1,6 %

87 %

IE

29

62 %

18

38 %

47

1,5 %

88 %

LT

29

64 %

16

36 %

45

1,4 %

89 %

SK

24

65 %

13

35 %

37

1,2 %

91 %

SI

22

65 %

12

35 %

34

1,1 %

92 %

FI

21

64 %

12

36 %

33

1,0 %

93 %

HR

19

58 %

14

42 %

33

1,0 %

94 %

CZ

24

75 %

8

25 %

32

1,0 %

95 %

SE

16

62 %

10

38 %

26

0,8 %

96 %

LV

15

65 %

8

35 %

23

0,7 %

96 %

DK

14

67 %

7

33 %

21

0,7 %

97 %

EE

16

89 %

2

11 %

18

0,6 %

98 %

CY

10

83 %

2

17 %

12

0,4 %

98 %

LU

8

100 %

0

0 %

8

0,3 %

98 %

MT

4

100 %

0

0 %

4

0,1 %

98 %

UK

11

32 %

23

68 %

34

1,1 %

99 %

Andere

13

72 %

5

28 %

18

0,6 %

100 %

Totaal

1647

52 %

1509

48 %

3156

100,0 %



Tabel 11b — AC’s in functiegroep IV naar geslacht en nationaliteit in 2021

2021

Vrouwen

Mannen

Totaal

FG IV

AC’s

Aandeel in
nationaliteit

AC’s

Aandeel in
nationaliteit

AC’s

Aandeel in
het totaal

Gecumuleerd
aandeel

IT

399

49 %

419

51 %

818

24,6 %

25 %

FR

242

50 %

240

50 %

482

14,5 %

39 %

ES

195

50 %

192

50 %

387

11,7 %

51 %

BE

126

51 %

120

49 %

246

7,4 %

58 %

GR

94

48 %

101

52 %

195

5,9 %

64 %

DE

77

43 %

101

57 %

178

5,4 %

69 %

PL

81

67 %

40

33 %

121

3,6 %

73 %

RO

74

69 %

34

31 %

108

3,3 %

76 %

PT

63

62 %

39

38 %

102

3,1 %

79 %

BG

49

64 %

27

36 %

76

2,3 %

82 %

HU

37

53 %

33

47 %

70

2,1 %

84 %

NL

30

55 %

25

45 %

55

1,7 %

85 %

AT

30

63 %

18

38 %

48

1,4 %

87 %

LT

30

63 %

18

38 %

48

1,4 %

88 %

CZ

27

64 %

15

36 %

42

1,3 %

90 %

IE

21

54 %

18

46 %

39

1,2 %

91 %

SI

24

65 %

13

35 %

37

1,1 %

92 %

SK

24

65 %

13

35 %

37

1,1 %

93 %

FI

24

69 %

11

31 %

35

1,1 %

94 %

HR

19

56 %

15

44 %

34

1,0 %

95 %

SE

21

70 %

9

30 %

30

0,9 %

96 %

LV

16

70 %

7

30 %

23

0,7 %

97 %

DK

12

60 %

8

40 %

20

0,6 %

97 %

EE

16

89 %

2

11 %

18

0,5 %

98 %

CY

12

75 %

4

25 %

16

0,5 %

98 %

LU

5

71 %

2

29 %

7

0,2 %

99 %

MT

7

100 %

0 %

7

0,2 %

99 %

UK

7

26 %

20

74 %

27

0,8 %

100 %

Andere

9

60 %

6

40 %

15

0,5 %

100 %

Totaal

1771

53 %

1550

47 %

3321

100,0 %



Tabel 12a — AC’s in functiegroep III naar geslacht en nationaliteit in 2020

2020

Vrouwen

Mannen

Totaal

FG III

AC’s

Aandeel in
nationaliteit

AC’s

Aandeel in
nationaliteit

AC’s

Aandeel in
het totaal

Gecumuleerd
aandeel

IT

177

65 %

96

35 %

273

18,4 %

18 %

FR

117

61 %

76

39 %

193

13,0 %

31 %

BE

108

59 %

74

41 %

182

12,3 %

44 %

ES

90

58 %

65

42 %

155

10,4 %

54 %

GR

81

69 %

37

31 %

118

7,9 %

62 %

RO

62

72 %

24

28 %

86

5,8 %

68 %

PL

46

74 %

16

26 %

62

4,2 %

72 %

DE

33

58 %

24

42 %

57

3,8 %

76 %

BG

23

56 %

18

44 %

41

2,8 %

79 %

PT

21

64 %

12

36 %

33

2,2 %

81 %

HR

22

76 %

7

24 %

29

2,0 %

83 %

HU

17

65 %

9

35 %

26

1,8 %

85 %

SK

20

77 %

6

23 %

26

1,8 %

86 %

CZ

18

78 %

5

22 %

23

1,5 %

88 %

LT

13

59 %

9

41 %

22

1,5 %

89 %

NL

10

53 %

9

47 %

19

1,3 %

91 %

SE

12

67 %

6

33 %

18

1,2 %

92 %

SI

14

82 %

3

18 %

17

1,1 %

93 %

IE

7

50 %

7

50 %

14

0,9 %

94 %

LV

11

79 %

3

21 %

14

0,9 %

95 %

FI

10

77 %

3

23 %

13

0,9 %

96 %

AT

8

67 %

4

33 %

12

0,8 %

96 %

CY

6

55 %

5

45 %

11

0,7 %

97 %

EE

10

91 %

1

9 %

11

0,7 %

98 %

DK

4

57 %

3

43 %

7

0,5 %

98 %

LU

1

25 %

3

75 %

4

0,3 %

99 %

MT

3

75 %

1

25 %

4

0,3 %

99 %

UK

10

71 %

4

29 %

14

0,9 %

100 %

Andere

1

0

1

0,1 %

100 %

Totaal

955

64 %

530

36 %

1485

100,0 %



Tabel 12b — AC’s in functiegroep III naar geslacht en nationaliteit in 2021

2021

Vrouwen

Mannen

Totaal

FG III

AC’s

Aandeel in
nationaliteit

AC’s

Aandeel in
nationaliteit

AC’s

Aandeel in
het totaal

Gecumuleerd
aandeel

IT

151

61 %

97

39 %

248

17,5 %

18 %

FR

109

58 %

79

42 %

188

13,3 %

31 %

ES

104

60 %

70

40 %

174

12,3 %

43 %

BE

96

58 %

70

42 %

166

11,7 %

55 %

RO

69

75 %

23

25 %

92

6,5 %

61 %

GR

58

65 %

31

35 %

89

6,3 %

68 %

PL

47

72 %

18

28 %

65

4,6 %

72 %

DE

33

55 %

27

45 %

60

4,2 %

77 %

HR

26

76 %

8

24 %

34

2,4 %

79 %

PT

21

62 %

13

38 %

34

2,4 %

81 %

BG

19

59 %

13

41 %

32

2,3 %

84 %

SK

18

72 %

7

28 %

25

1,8 %

85 %

NL

13

54 %

11

46 %

24

1,7 %

87 %

HU

16

73 %

6

27 %

22

1,6 %

89 %

LT

10

53 %

9

47 %

19

1,3 %

90 %

CZ

11

73 %

4

27 %

15

1,1 %

91 %

IE

9

60 %

6

40 %

15

1,1 %

92 %

SE

10

67 %

5

33 %

15

1,1 %

93 %

AT

11

79 %

3

21 %

14

1,0 %

94 %

SI

11

79 %

3

21 %

14

1,0 %

95 %

FI

11

85 %

2

15 %

13

0,9 %

96 %

LV

10

77 %

3

23 %

13

0,9 %

97 %

EE

10

83 %

2

17 %

12

0,8 %

98 %

CY

7

78 %

2

22 %

9

0,6 %

98 %

DK

3

60 %

2

40 %

5

0,4 %

99 %

LU

2

40 %

3

60 %

5

0,4 %

99 %

MT

1

50 %

1

50 %

2

0,1 %

99 %

UK

8

80 %

2

20 %

10

0,7 %

100 %

Andere

0

0

0

0,0 %

100 %

Totaal

894

63 %

520

37 %

1414

100,0 %



Tabel 13a — AC’s in functiegroep II naar geslacht en nationaliteit in 2020

2020

Vrouwen

Mannen

Totaal

FG II

AC’s

Aandeel in
nationaliteit

AC’s

Aandeel in
nationaliteit

AC’s

Aandeel in
het totaal

Gecumuleerd
aandeel

BE

496

85 %

89

15 %

585

28,1 %

28 %

IT

245

80 %

63

20 %

308

14,8 %

43 %

FR

184

74 %

63

26 %

247

11,9 %

55 %

ES

147

79 %

38

21 %

185

8,9 %

64 %

RO

116

82 %

25

18 %

141

6,8 %

70 %

GR

94

82 %

21

18 %

115

5,5 %

76 %

PL

73

82 %

16

18 %

89

4,3 %

80 %

PT

64

86 %

10

14 %

74

3,6 %

84 %

HU

37

86 %

6

14 %

43

2,1 %

86 %

DE

23

72 %

9

28 %

32

1,5 %

87 %

BG

21

75 %

7

25 %

28

1,3 %

89 %

LT

24

86 %

4

14 %

28

1,3 %

90 %

HR

23

88 %

3

12 %

26

1,2 %

91 %

SK

21

84 %

4

16 %

25

1,2 %

92 %

CZ

15

79 %

4

21 %

19

0,9 %

93 %

NL

11

65 %

6

35 %

17

0,8 %

94 %

FI

12

86 %

2

14 %

14

0,7 %

95 %

SI

8

62 %

5

38 %

13

0,6 %

95 %

LV

11

92 %

1

8 %

12

0,6 %

96 %

AT

8

73 %

3

27 %

11

0,5 %

97 %

CY

9

82 %

2

18 %

11

0,5 %

97 %

IE

9

82 %

2

18 %

11

0,5 %

98 %

SE

10

91 %

1

9 %

11

0,5 %

98 %

EE

10

100 %

0

0 %

10

0,5 %

99 %

DK

6

86 %

1

14 %

7

0,3 %

99 %

MT

2

100 %

0

0 %

2

0,1 %

99 %

LU

1

100 %

0

0 %

1

0,0 %

99 %

UK

13

93 %

1

7 %

14

0,7 %

100 %

Andere

3

75 %

1

25 %

4

0,2 %

100 %

Totaal

1696

81 %

387

19 %

2083

100,0 %



Tabel 13b — AC’s in functiegroep II naar geslacht en nationaliteit in 2021

2021

Vrouwen

Mannen

Totaal

FG II

AC’s

Aandeel in
nationaliteit

AC’s

Aandeel in
nationaliteit

AC’s

Aandeel in
het totaal

Gecumuleerd
aandeel

BE

478

83 %

98

17 %

576

28,4 %

28 %

IT

260

81 %

60

19 %

320

15,8 %

44 %

FR

181

74 %

62

26 %

243

12,0 %

56 %

ES

134

78 %

37

22 %

171

8,4 %

65 %

RO

110

85 %

20

15 %

130

6,4 %

71 %

GR

96

78 %

27

22 %

123

6,1 %

77 %

PL

76

83 %

16

17 %

92

4,5 %

82 %

PT

54

86 %

9

14 %

63

3,1 %

85 %

HR

32

94 %

2

6 %

34

1,7 %

86 %

BG

26

79 %

7

21 %

33

1,6 %

88 %

HU

27

84 %

5

16 %

32

1,6 %

90 %

DE

21

68 %

10

32 %

31

1,5 %

91 %

LT

19

86 %

3

14 %

22

1,1 %

92 %

SK

18

82 %

4

18 %

22

1,1 %

93 %

CZ

15

83 %

3

17 %

18

0,9 %

94 %

IE

11

69 %

5

31 %

16

0,8 %

95 %

NL

8

67 %

4

33 %

12

0,6 %

96 %

SE

11

92 %

1

8 %

12

0,6 %

96 %

FI

9

82 %

2

18 %

11

0,5 %

97 %

LV

10

91 %

1

9 %

11

0,5 %

97 %

AT

8

80 %

2

20 %

10

0,5 %

98 %

SI

7

70 %

3

30 %

10

0,5 %

98 %

CY

7

78 %

2

22 %

9

0,4 %

99 %

EE

8

100 %

0

0 %

8

0,4 %

99 %

DK

6

86 %

1

14 %

7

0,3 %

99 %

MT

3

100 %

0

0 %

3

0,1 %

100 %

LU

2

100 %

0

0 %

2

0,1 %

100 %

UK

8

100 %

0

0 %

8

0,4 %

100 %

Andere

0

0

0

0,0 %

100 %

Totaal

1645

81 %

384

19 %

2029

100,0 %



Tabel 14a — AC’s in functiegroep I naar geslacht en nationaliteit in 2020

2020

Vrouwen

Mannen

Totaal

FG I

AC’s

Aandeel in
nationaliteit

AC’s

Aandeel in
nationaliteit

AC’s

Aandeel in
het totaal

Gecumuleerd
aandeel

BE

130

39 %

203

61 %

333

38,9 %

39 %

IT

64

29 %

155

71 %

219

25,6 %

64 %

ES

30

42 %

41

58 %

71

8,3 %

73 %

FR

22

36 %

39

64 %

61

7,1 %

80 %

GR

12

30 %

28

70 %

40

4,7 %

84 %

PT

17

44 %

22

56 %

39

4,6 %

89 %

PL

20

87 %

3

13 %

23

2,7 %

92 %

RO

8

50 %

8

50 %

16

1,9 %

94 %

IE

2

33 %

4

67 %

6

0,7 %

94 %

FI

2

40 %

3

60 %

5

0,6 %

95 %

BG

2

50 %

2

50 %

4

0,5 %

95 %

DE

1

25 %

3

75 %

4

0,5 %

96 %

HU

3

75 %

1

25 %

4

0,5 %

96 %

SI

0

0 %

3

100 %

3

0,4 %

97 %

CZ

1

50 %

1

50 %

2

0,2 %

97 %

DK

1

50 %

1

50 %

2

0,2 %

97 %

EE

1

50 %

1

50 %

2

0,2 %

97 %

LU

0

0 %

2

100 %

2

0,2 %

98 %

LV

0

0 %

2

100 %

2

0,2 %

98 %

NL

0

0 %

2

100 %

2

0,2 %

98 %

SK

0

0 %

2

100 %

2

0,2 %

98 %

CY

0

0 %

1

100 %

1

0,1 %

98 %

HR

0

0 %

1

100 %

1

0,1 %

98 %

LT

0

0 %

1

100 %

1

0,1 %

99 %

MT

0

0 %

1

100 %

1

0,1 %

99 %

SE

1

100 %

0

0 %

1

0,1 %

99 %

AT

0

0

0

0,0 %

99 %

UK

5

71 %

2

29 %

7

0,8 %

100 %

Andere

3

100 %

0

0 %

3

0,4 %

100 %

Totaal

325

38 %

532

62 %

857

100,0 %



Tabel 14b — AC’s in functiegroep I naar geslacht en nationaliteit in 2021

2021

Vrouwen

Mannen

Totaal

FG I

AC’s

Aandeel in
nationaliteit

AC’s

Aandeel in
nationaliteit

AC’s

Aandeel in
het totaal

Gecumuleerd
aandeel

BE

129

39 %

200

61 %

329

38,7 %

39 %

IT

64

29 %

156

71 %

220

25,9 %

65 %

ES

31

45 %

38

55 %

69

8,1 %

73 %

FR

20

34 %

38

66 %

58

6,8 %

79 %

GR

12

30 %

28

70 %

40

4,7 %

84 %

PT

17

44 %

22

56 %

39

4,6 %

89 %

PL

20

87 %

3

13 %

23

2,7 %

91 %

RO

8

47 %

9

53 %

17

2,0 %

93 %

BG

2

40 %

3

60 %

5

0,6 %

94 %

FI

2

40 %

3

60 %

5

0,6 %

95 %

IE

2

40 %

3

60 %

5

0,6 %

95 %

DE

1

25 %

3

75 %

4

0,5 %

96 %

HU

3

75 %

1

25 %

4

0,5 %

96 %

NL

0

0 %

4

100 %

4

0,5 %

97 %

SI

0

0 %

3

100 %

3

0,4 %

97 %

CY

0

0 %

2

100 %

2

0,2 %

97 %

CZ

1

50 %

1

50 %

2

0,2 %

97 %

EE

1

50 %

1

50 %

2

0,2 %

98 %

LU

0

0 %

2

100 %

2

0,2 %

98 %

LV

0

0 %

2

100 %

2

0,2 %

98 %

SK

0

0 %

2

100 %

2

0,2 %

98 %

DK

0

0 %

1

100 %

1

0,1 %

98 %

HR

0

0 %

1

100 %

1

0,1 %

99 %

LT

0

0 %

1

100 %

1

0,1 %

99 %

MT

0

0 %

1

100 %

1

0,1 %

99 %

SE

1

100 %

0

0 %

1

0,1 %

99 %

AT

0

0

0

0,0 %

99 %

UK

5

71 %

2

29 %

7

0,8 %

100 %

Andere

2

100 %

0

0 %

2

0,2 %

100 %

Totaal

321

38 %

530

62 %

851

100,0 %

e)Verdeling van de AC’s bij de Commissie naar DG

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de verdeling van de AC’s bij de Commissie over de verschillende onder de Commissie ressorterende directoraten-generaal, diensten en bureaus67.



Tabel 15a — Verdeling van de AC’s bij de Commissie naar geslacht, DG en twee FG-clusters in 2020

Functiegroepen I-II-III

Functiegroep IV

TOTAAL ALLE FG’S

M

V

Totaal

%

M

V

Totaal

%

Totaal

%

AGRI

6

23

29

38,7 %

21

25

46

61,3 %

75

1,0 %

BUDG

15

37

52

80,0 %

5

8

13

20,0 %

65

0,9 %

CdP-OSP

0

10

10

100,0 %

0

0

0

0,0 %

10

0,1 %

CLIMA

1

14

15

68,2 %

5

2

7

31,8 %

22

0,3 %

CNECT

38

70

108

61,0 %

27

42

69

39,0 %

177

2,4 %

COMM

92

207

299

86,9 %

15

30

45

13,1 %

344

4,6 %

COMP

20

33

53

93,0 %

1

3

4

7,0 %

57

0,8 %

DEFIS

2

13

15

78,9 %

0

4

4

21,1 %

19

0,3 %

DEVCO

64

130

194

18,0 %

421

465

886

82,0 %

1080

14,5 %

DGT

15

31

46

32,9 %

30

64

94

67,1 %

140

1,9 %

DIGIT

13

22

35

42,7 %

32

15

47

57,3 %

82

1,1 %

EAC

20

26

46

76,7 %

1

13

14

23,3 %

60

0,8 %

ECFIN

3

9

12

52,2 %

5

6

11

47,8 %

23

0,3 %

ECHO

35

67

102

64,6 %

19

37

56

35,4 %

158

2,1 %

EMPL

22

63

85

64,4 %

18

29

47

35,6 %

132

1,8 %

ENER

9

32

41

95,3 %

0

2

2

4,7 %

43

0,6 %

ENV

7

31

38

79,2 %

6

4

10

20,8 %

48

0,6 %

EPSO

5

18

23

95,8 %

0

1

1

4,2 %

24

0,3 %

ESTAT

15

32

47

53,4 %

10

31

41

46,6 %

88

1,2 %

FISMA

6

14

20

95,2 %

0

1

1

4,8 %

21

0,3 %

FPI

7

25

32

32,0 %

33

35

68

68,0 %

100

1,3 %

GROW

23

49

72

77,4 %

6

15

21

22,6 %

93

1,2 %

HOME

11

26

37

80,4 %

4

5

9

19,6 %

46

0,6 %

HR

71

131

202

91,4 %

10

9

19

8,6 %

221

3,0 %

IAS

2

2

4

33,3 %

3

5

8

66,7 %

12

0,2 %

IDEA

0

0

0

0,0 %

1

0

1

100,0 %

1

0,0 %

JRC

108

123

231

21,8 %

480

351

831

78,2 %

1062

14,3 %

JUST

6

25

31

83,8 %

4

2

6

16,2 %

37

0,5 %

MARE

10

42

52

76,5 %

6

10

16

23,5 %

68

0,9 %

MOVE

13

37

50

80,6 %

3

9

12

19,4 %

62

0,8 %

NEAR

47

104

151

28,5 %

185

194

379

71,5 %

530

7,1 %

OIB

348

613

961

97,5 %

4

21

25

2,5 %

986

13,2 %

OIL

93

134

227

97,8 %

2

3

5

2,2 %

232

3,1 %

OLAF

7

12

19

86,4 %

3

0

3

13,6 %

22

0,3 %

OP

8

7

15

93,8 %

1

0

1

6,3 %

16

0,2 %

PMO

125

317

442

99,5 %

2

0

2

0,5 %

444

6,0 %

REFORM

5

25

30

46,9 %

15

19

34

53,1 %

64

0,9 %

REGIO

26

65

91

96,8 %

3

0

3

3,2 %

94

1,3 %

RTD

46

86

132

36,1 %

95

139

234

63,9 %

366

4,9 %

SANTE

8

55

63

62,4 %

12

26

38

37,6 %

101

1,4 %

SCIC

29

39

68

100,0 %

0

0

0

0,0 %

68

0,9 %

SG

23

33

56

93,3 %

3

1

4

6,7 %

60

0,8 %

SJ

2

15

17

77,3 %

2

3

5

22,7 %

22

0,3 %

TAXUD

5

10

15

57,7 %

4

7

11

42,3 %

26

0,3 %

TRADE

9

21

30

78,9 %

3

5

8

21,1 %

38

0,5 %

UKTF

0

4

4

100,0 %

0

0

0

0,0 %

4

0,1 %

Totaal

1 401

2 930

4302

57,8 %

1 530

1 617

3141

42,2 %

7443

100 %



Tabel 15b — Verdeling van de AC’s bij de Commissie naar geslacht, DG en twee FG-clusters in 2021

Functiegroepen I-II-III

Functiegroep IV

TOTAAL ALLE FG’S

M

V

Totaal

%

M

V

Totaal

%

Totaal

%

AGRI

4

24

28

38,4 %

20

25

45

61,6 %

73

1,0 %

BUDG

12

33

45

65,2 %

6

18

24

34,8 %

69

0,9 %

CdP-OSP

0

11

11

100,0 %

0

0

0

0,0 %

11

0,1 %

CLIMA

2

13

15

68,2 %

4

3

7

31,8 %

22

0,3 %

CNECT

24

41

65

45,5 %

29

49

78

54,5 %

143

1,9 %

COMM

91

218

309

86,6 %

18

30

48

13,4 %

357

4,8 %

COMP

25

31

56

98,2 %

0

1

1

1,8 %

57

0,8 %

DEFIS

3

12

15

75,0 %

0

5

5

25,0 %

20

0,3 %

DGT

16

36

52

34,9 %

29

68

97

65,1 %

149

2,0 %

DIGIT

14

18

32

37,2 %

40

14

54

62,8 %

86

1,2 %

EAC

12

25

37

74,0 %

1

12

13

26,0 %

50

0,7 %

ECFIN

4

4

8

11,6 %

27

34

61

88,4 %

69

0,9 %

ECHO

35

71

106

62,4 %

25

39

64

37,6 %

170

2,3 %

EMPL

19

57

76

55,5 %

25

36

61

44,5 %

137

1,8 %

ENER

12

29

41

93,2 %

2

1

3

6,8 %

44

0,6 %

ENV

7

24

31

75,6 %

5

5

10

24,4 %

41

0,5 %

EPSO

5

16

21

95,5 %

0

1

1

4,5 %

22

0,3 %

ESTAT

18

33

51

58,6 %

8

28

36

41,4 %

87

1,2 %

FISMA

3

16

19

76,0 %

2

4

6

24,0 %

25

0,3 %

FPI

10

26

36

29,8 %

38

47

85

70,2 %

121

1,6 %

GROW

14

31

45

55,6 %

13

23

36

44,4 %

81

1,1 %

HERA

0

1

1

50,0 %

1

0

1

50,0 %

2

0,0 %

HOME

11

26

37

80,4 %

2

7

9

19,6 %

46

0,6 %

HR

66

143

209

90,9 %

9

12

21

9,1 %

230

3,1 %

IAS

2

2

4

44,4 %

1

4

5

55,6 %

9

0,1 %

IDEA

0

0

0

0,0 %

0

0

0

0,0 %

0

0,0 %

INTPA

64

128

192

17,4 %

437

474

911

82,6 %

1103

14,7 %

JRC

120

135

255

22,8 %

483

381

864

77,2 %

1119

15,0 %

JUST

8

25

33

84,6 %

3

3

6

15,4 %

39

0,5 %

MARE

11

36

47

73,4 %

6

11

17

26,6 %

64

0,9 %

MOVE

14

33

47

81,0 %

4

7

11

19,0 %

58

0,8 %

NEAR

33

100

133

26,0 %

179

199

378

74,0 %

511

6,8 %

OIB

364

620

984

97,3 %

5

22

27

2,7 %

1011

13,5 %

OIL

93

145

238

97,9 %

2

3

5

2,1 %

243

3,2 %

OLAF

6

11

17

85,0 %

3

0

3

15,0 %

20

0,3 %

OP

15

11

26

96,3 %

0

1

1

3,7 %

27

0,4 %

PMO

125

308

433

99,3 %

2

1

3

0,7 %

436

5,8 %

REFORM

7

18

25

43,1 %

12

21

33

56,9 %

58

0,8 %

REGIO

37

56

93

76,2 %

6

23

29

23,8 %

122

1,6 %

RTD

24

43

67

27,8 %

71

103

174

72,2 %

241

3,2 %

SANTE

8

50

58

63,7 %

9

24

33

36,3 %

91

1,2 %

SCIC

29

39

68

100,0 %

0

0

0

0,0 %

68

0,9 %

SG

22

26

48

81,4 %

8

3

11

18,6 %

59

0,8 %

SJ

1

15

16

69,6 %

2

5

7

30,4 %

23

0,3 %

TAXUD

3

11

14

58,3 %

3

7

10

41,7 %

24

0,3 %

TRADE

10

21

31

77,5 %

4

5

9

22,5 %

40

0,5 %

Totaal

1 401

2 930

4175

55,8 %

1 530

1 617

3303

44,2 %

7478

100 %



Arbeidscontractanten in de zin van artikel 3 bis

Tabel 16a — AC’s in de zin van artikel 3 bis bij de Commissie naar functiegroep, geslacht en DG in 2020

FG I

FG II

FG III

FG IV

M

V

TOTAAL

M

V

TOTAAL

M

V

TOTAAL

M

V

TOTAAL

Totaal

%

AGRI

3

5

8

0

0

0

0

0

0

2

1

3

11

0,3 %

BUDG

5

10

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

0,4 %

CdP-OSP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0 %

CLIMA

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0,0 %

CNECT

7

3

10

0

0

0

0

0

0

0

1

1

11

0,3 %

COMM

31

5

36

32

127

159

19

66

85

15

30

45

325

9,3 %

COMP

6

2

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0,2 %

DEFIS

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0,0 %

DEVCO

3

8

11

0

0

0

23

12

35

356

334

690

736

21,1 %

DGT

3

4

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0,2 %

DIGIT

1

3

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0,1 %

EAC

10

1

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

0,3 %

ECFIN

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0,0 %

ECHO

1

5

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0,2 %

EMPL

4

13

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

0,5 %

ENER

2

8

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0,3 %

ENV

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0,0 %

EPSO

1

0

1

4

16

20

0

2

2

0

1

1

24

0,7 %

ESTAT

2

3

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0,1 %

FISMA

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0,1 %

FPI

0

2

2

0

1

1

2

1

3

28

26

54

60

1,7 %

GROW

1

6

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0,2 %

HR

28

24

52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

1,5 %

JRC

56

8

64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

1,8 %

JUST

1

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0,1 %

MARE

3

11

14

0

0

0

0

0

0

4

2

6

20

0,6 %

MOVE

2

6

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0,2 %

NEAR

4

6

10

0

0

0

14

9

23

156

139

295

328

9,4 %

OIB

222

68

290

85

502

587

41

43

84

4

21

25

986

28,2 %

OIL

36

9

45

44

106

150

13

19

32

2

3

5

232

6,6 %

OLAF

4

3

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0,2 %

OP

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0,1 %

PMO

28

9

37

58

258

316

39

50

89

2

0

2

444

12,7 %

REGIO

4

3

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0,2 %

RTD

9

7

16

0

0

0

0

0

0

2

0

2

18

0,5 %

SANTE

1

6

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0,2 %

SCIC

17

8

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

0,7 %

SG

10

8

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

0,5 %

SJ

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0,0 %

TAXUD

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0,0 %

TRADE

2

2

4

1

2

3

0

0

0

3

1

4

11

0,3 %

TOTAAL

513

261

774

224

1012

1236

151

202

353

574

559

1133

3496

100 %



Tabel 16b — AC’s in de zin van artikel 3 bis bij de Commissie naar functiegroep, geslacht en DG in 2021

FG I

FG II

FG III

FG IV

M

V

TOTAAL

M

V

TOTAAL

M

V

TOTAAL

M

V

TOTAAL

Totaal

%

AGRI

3

5

8

0

0

0

0

0

0

2

1

3

11

0,3 %

BUDG

5

10

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

0,4 %

CdP-OSP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0 %

CLIMA

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0,0 %

CNECT

7

3

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0,3 %

COMM

32

5

37

28

132

160

20

72

92

18

30

48

337

9,5 %

COMP

5

2

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0,2 %

DEFIS

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0,0 %

DGT

3

4

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0,2 %

DIGIT

1

3

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0,1 %

EAC

3

1

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0,1 %

ECFIN

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0,0 %

ECHO

1

5

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0,2 %

EMPL

4

12

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

0,5 %

ENER

2

8

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0,3 %

ENV

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0,0 %

EPSO

1

0

1

4

15

19

0

1

1

0

1

1

22

0,6 %

ESTAT

2

3

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0,1 %

FISMA

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0,1 %

FPI

0

2

2

0

0

0

2

1

3

29

31

60

65

1,8 %

GROW

1

6

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0,2 %

HR

25

24

49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

1,4 %

INTPA

3

8

11

0

0

0

23

11

34

364

336

700

745

21,1 %

JRC

56

8

64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

1,8 %

JUST

1

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0,1 %

MARE

3

10

13

0

0

0

0

0

0

4

2

6

19

0,5 %

MOVE

2

6

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0,2 %

NEAR

4

6

10

0

0

0

7

9

16

150

145

295

321

9,1 %

OIB

222

68

290

93

501

594

49

51

100

5

22

27

1011

28,6 %

OIL

34

8

42

44

111

155

15

26

41

2

3

5

243

6,9 %

OLAF

4

2

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0,2 %

OP

10

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0,3 %

PMO

24

7

31

58

250

308

43

51

94

2

1

3

436

12,4 %

REGIO

4

2

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0,2 %

RTD

9

6

15

0

0

0

0

0

0

1

1

2

17

0,5 %

SANTE

1

6

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0,2 %

SCIC

18

8

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

0,7 %

SG

9

6

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

0,4 %

SJ

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0,0 %

TAXUD

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0,0 %

TRADE

1

2

3

1

1

2

0

0

0

4

1

5

10

0,3 %

TOTAAL

504

251

755

228

1010

1238

159

222

381

581

574

1155

3529

100 %



Arbeidscontractanten in de zin van artikel 3 ter

Tabel 17a — AC’s in de zin van artikel 3 ter bij de Commissie naar functiegroep, geslacht en DG in 2020

FG II

FG III

FG IV

M

V

TOTAAL

M

V

TOTAAL

M

V

TOTAAL

Totaal

%

AGRI

2

11

13

1

7

8

19

24

43

64

1,6 %

BUDG

1

9

10

9

18

27

5

8

13

50

1,3 %

CdP-OSP

0

10

10

0

0

0

0

0

0

10

0,3 %

CLIMA

1

10

11

0

3

3

5

2

7

21

0,5 %

CNECT

2

25

27

29

42

71

27

41

68

166

4,2 %

COMM

1

3

4

9

6

15

0

0

0

19

0,5 %

COMP

4

10

14

10

21

31

1

3

4

49

1,2 %

DEFIS

0

8

8

2

4

6

0

4

4

18

0,5 %

DEVCO

13

40

53

25

70

95

65

131

196

344

8,7 %

DGT

11

27

38

1

0

1

30

64

94

133

3,4 %

DIGIT

2

5

7

10

14

24

32

15

47

78

2,0 %

EAC

2

11

13

8

14

22

1

13

14

49

1,2 %

ECFIN

0

3

3

2

6

8

5

6

11

22

0,6 %

ECHO

8

21

29

26

41

67

19

37

56

152

3,9 %

EMPL

5

22

27

13

28

41

18

29

47

115

2,9 %

ENER

2

8

10

5

16

21

0

2

2

33

0,8 %

ENV

3

23

26

3

8

11

6

4

10

47

1,2 %

ESTAT

6

18

24

7

11

18

10

31

41

83

2,1 %

FISMA

1

4

5

5

8

13

0

1

1

19

0,5 %

FPI

1

5

6

4

16

20

5

9

14

40

1,0 %

GROW

3

14

17

19

29

48

6

15

21

86

2,2 %

HOME

2

5

7

9

21

30

4

5

9

46

1,2 %

HR

22

72

94

21

35

56

10

9

19

169

4,3 %

IAS

1

2

3

1

0

1

3

5

8

12

0,3 %

IDEA

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0,0 %

JRC

21

73

94

31

42

73

480

351

831

998

25,3 %

JUST

1

10

11

4

14

18

4

2

6

35

0,9 %

MARE

1

8

9

6

23

29

2

8

10

48

1,2 %

MOVE

1

20

21

10

11

21

3

9

12

54

1,4 %

NEAR

4

27

31

25

62

87

29

55

84

202

5,1 %

OLAF

1

3

4

2

6

8

3

0

3

15

0,4 %

OP

1

1

2

5

6

11

1

0

1

14

0,4 %

REFORM

1

7

8

4

18

22

15

19

34

64

1,6 %

REGIO

5

11

16

17

51

68

3

0

3

87

2,2 %

RTD

7

33

40

30

46

76

93

139

232

348

8,8 %

SANTE

3

38

41

4

11

15

12

26

38

94

2,4 %

SCIC

9

29

38

3

2

5

0

0

0

43

1,1 %

SG

7

13

20

6

12

18

3

1

4

42

1,1 %

SJ

0

12

12

1

3

4

2

3

5

21

0,5 %

TAXUD

0

3

3

4

7

11

4

7

11

25

0,6 %

TRADE

0

12

12

6

5

11

0

4

4

27

0,7 %

UKTF

0

2

2

0

2

2

0

0

0

4

0,1 %

TOTAAL

155

668

823

377

739

1116

926

1082

2008

3947

100 %

Tabel 17b — AC’s in de zin van artikel 3 ter bij de Commissie naar functiegroep, geslacht en DG in 2021

FG II

FG III

FG IV

M

V

TOTAAL

M

V

TOTAAL

M

V

TOTAAL

Totaal

%

AGRI

0

10

10

1

9

10

18

24

42

62

1,6 %

BUDG

1

7

8

6

16

22

6

18

24

54

1,4 %

CdP-OSP

0

11

11

0

0

0

0

0

0

11

0,3 %

CLIMA

2

9

11

0

3

3

4

3

7

21

0,5 %

CNECT

1

22

23

16

16

32

29

49

78

133

3,4 %

COMM

1

3

4

10

6

16

0

0

0

20

0,5 %

COMP

4

7

11

16

22

38

0

1

1

50

1,3 %

DEFIS

1

7

8

2

4

6

0

5

5

19

0,5 %

DGT

13

31

44

0

1

1

29

68

97

142

3,6 %

DIGIT

1

4

5

12

11

23

40

14

54

82

2,1 %

EAC

1

11

12

8

13

21

1

12

13

46

1,2 %

ECFIN

0

0

0

3

4

7

27

34

61

68

1,7 %

ECHO

4

22

26

30

44

74

25

39

64

164

4,2 %

EMPL

2

22

24

13

23

36

25

36

61

121

3,1 %

ENER

3

6

9

7

15

22

2

1

3

34

0,9 %

ENV

1

16

17

5

8

13

5

5

10

40

1,0 %

ESTAT

5

19

24

11

11

22

8

28

36

82

2,1 %

FISMA

1

3

4

2

11

13

2

4

6

23

0,6 %

FPI

1

6

7

7

17

24

9

16

25

56

1,4 %

GROW

3

8

11

10

17

27

13

23

36

74

1,9 %

HERA

0

0

0

0

1

1

1

0

1

2

0,1 %

HOME

2

7

9

9

19

28

2

7

9

46

1,2 %

HR

21

81

102

20

38

58

9

12

21

181

4,6 %

IAS

1

2

3

1

0

1

1

4

5

9

0,2 %

INTPA

15

37

52

23

72

95

73

138

211

358

9,1 %

JRC

23

77

100

41

50

91

483

381

864

1055

26,7 %

JUST

3

9

12

4

15

19

3

3

6

37

0,9 %

MARE

1

4

5

7

22

29

2

9

11

45

1,1 %

MOVE

2

18

20

10

9

19

4

7

11

50

1,3 %

NEAR

4

25

29

18

60

78

29

54

83

190

4,8 %

OLAF

1

4

5

1

5

6

3

0

3

14

0,4 %

OP

0

1

1

5

10

15

0

1

1

17

0,4 %

REFORM

3

5

8

4

13

17

12

21

33

58

1,5 %

REGIO

3

14

17

30

40

70

6

23

29

116

2,9 %

RTD

3

18

21

12

19

31

70

102

172

224

5,7 %

SANTE

6

32

38

1

12

13

9

24

33

84

2,1 %

SCIC

8

30

38

3

1

4

0

0

0

42

1,1 %

SG

8

10

18

5

10

15

8

3

11

44

1,1 %

SJ

0

11

11

0

4

4

2

5

7

22

0,6 %

TAXUD

1

3

4

1

8

9

3

7

10

23

0,6 %

TRADE

3

12

15

5

6

11

0

4

4

30

0,8 %

TOTAAL

153

624

777

359

665

1024

963

1185

2148

3949

100 %

4.Arbeidscontractanten bij de overige instellingen en de agentschappen

a)Inleiding

Het aantal AC’s dat voor de overige instellingen werkt, steeg tussen 2019 en 2020 met 4,56 % en tussen 2020 en 2021 met 12,09 %. Bij de agentschappen bedroeg de stijging respectievelijk 12,10 % en 15,31 %.

Tabel 18a — Ontwikkeling van de verdeling van de AC’s tussen de overige instellingen en de agentschappen



b)Arbeidscontractanten bij de overige instellingen

De onderstaande tabellen bevatten de verdeling van AC’s over de andere instellingen dan de Commissie.

Tabel 19a — Verdeling van de AC’s bij de overige instellingen in 2020



Tabel 19b — Verdeling van de AC’s bij de overige instellingen in 2021

Tabel 20a — Verdeling bij de overige instellingen naar geslacht en functiegroep in 2020

FG I

FG II

FG III

FG IV

Totaal

V

M

Totaal

V

M

Totaal

V

M

Totaal

V

M

Totaal

COMITÉ VAN DE REGIO’S

8

17

25

8

2

10

2

2

4

9

12

21

60

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

27

118

145

14

5

19

9

2

11

19

11

30

205

EUROPESE REKENKAMER

5

37

42

10

3

13

11

4

15

11

3

14

84

HOF VAN JUSTITIE

6

83

89

12

12

24

38

18

56

7

4

11

180

EUROPESE TOEZICHTHOUDER VOOR GEGEVENSBESCHERMING

0

0

0

6

2

8

7

5

12

11

6

17

37

EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

8

14

22

12

2

14

4

2

6

3

2

5

47

EUROPESE DIENST VOOR EXTERN OPTREDEN

19

19

38

142

13

155

69

69

138

96

120

216

547

EUROPESE OMBUDSMAN

1

1

2

1

1

2

2

0

2

1

1

2

8

EUROPEES PARLEMENT

237

730

967

135

41

176

242

150

392

206

142

348

1883

Totaal

311

1019

1330

340

81

421

384

252

636

363

301

664

3051

Tabel 20b — Verdeling bij de overige instellingen naar geslacht en functiegroep in 2021

FG I

FG II

FG III

FG IV

Totaal

V

M

Totaal

V

M

Totaal

V

M

Totaal

V

M

Totaal

COMITÉ VAN DE REGIO’S

8

16

24

6

1

7

7

3

10

9

7

16

57

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

27

120

147

14

3

17

20

4

24

30

16

46

234

EUROPESE REKENKAMER

5

36

41

13

3

16

13

5

18

14

4

18

93

HOF VAN JUSTITIE

5

83

88

12

10

22

36

23

59

8

8

16

185

EUROPESE TOEZICHTHOUDER VOOR GEGEVENSBESCHERMING

7

1

8

13

4

17

18

6

24

49

EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

8

14

22

9

3

12

3

3

6

5

1

6

46

EUROPESE DIENST VOOR EXTERN OPTREDEN

17

18

35

140

14

154

70

85

155

106

124

230

574

EUROPESE OMBUDSMAN

1

1

2

2

3

3

6

EUROPEES PARLEMENT

246

834

1080

158

38

196

285

242

527

222

151

373

2176

Totaal

316

1121

1437

359

74

433

449

369

818

415

317

732

3420

Tabel 21a — Verdeling bij de overige instellingen naar nationaliteit in 2020

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

Andere

Totaal

COMITÉ VAN DE REGIO’S

0

18

1

1

3

3

0

1

6

5

2

5

0

1

2

8

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

1

1

0

60

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

2

77

5

1

2

4

0

2

8

19

2

10

1

1

0

36

0

1

0

2

1

8

8

7

3

0

2

3

0

205

EUROPESE REKENKAMER

1

7

1

0

0

5

0

3

8

3

1

21

0

2

0

10

3

5

1

0

0

0

9

2

0

2

0

0

0

84

HOF VAN JUSTITIE

14

3

0

3

8

2

2

8

7

2

62

2

4

3

15

2

6

1

1

2

5

14

4

2

3

2

3

180

EUROPESE TOEZICHTHOUDER VOOR GEGEVENSBESCHERMING

0

7

2

0

0

1

0

0

5

2

0

5

0

0

0

6

0

0

0

0

1

3

2

1

0

0

0

2

0

37

EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

1

14

0

0

1

0

0

0

3

7

0

2

0

0

0

9

1

0

0

0

0

0

4

4

0

0

1

0

0

47

EUROPESE DIENST VOOR EXTERN OPTREDEN

7

121

20

3

3

25

1

4

19

51

6

85

3

9

6

74

6

0

5

0

7

13

23

41

3

2

4

5

1

547

EUROPESE OMBUDSMAN

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

8

EUROPEES PARLEMENT

12

443

43

6

14

58

8

10

99

153

13

356

20

27

17

198

14

10

6

4

24

64

76

131

13

14

15

26

9

1883

Algemeen totaal

23

702

75

11

26

105

11

22

157

247

26

547

26

44

29

356

27

22

13

7

36

96

136

190

21

21

25

40

10

3051

Tabel 21b — Verdeling bij de overige instellingen naar nationaliteit in 2021

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

Andere

Totaal

COMITÉ VAN DE REGIO’S

0

18

0

1

2

5

0

1

4

6

0

4

0

1

2

8

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

2

1

57

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

2

81

4

1

2

6

0

2

10

26

2

14

1

1

4

40

0

1

2

0

1

9

10

7

3

1

2

2

234

EUROPESE REKENKAMER

0

8

1

1

0

6

0

2

7

8

1

20

1

2

2

10

4

4

1

0

0

0

9

2

0

3

0

1

93

HOF VAN JUSTITIE

0

16

2

0

3

5

1

2

8

10

2

64

1

5

3

17

2

6

1

1

2

5

12

5

2

3

2

5

185

EUROPESE TOEZICHTHOUDER VOOR GEGEVENSBESCHERMING

0

7

4

0

0

2

0

0

7

4

0

8

0

0

0

10

0

0

0

0

0

2

1

1

0

0

1

2

49

EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

1

14

0

0

0

1

0

0

5

5

1

4

0

0

0

7

1

0

0

0

0

0

4

3

0

0

0

0

46

EUROPESE DIENST VOOR EXTERN OPTREDEN

8

123

19

3

3

25

1

4

28

54

7

79

2

10

5

73

9

0

5

0

9

17

27

45

2

4

4

8

574

EUROPESE OMBUDSMAN

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

6

EUROPEES PARLEMENT

15

527

44

5

14

72

8

15

112

174

15

396

23

24

17

236

17

15

5

6

32

51

93

184

16

16

17

27

2176

Algemeen totaal

26

794

75

11

24

123

10

26

181

288

28

591

28

43

34

401

33

26

14

7

44

86

156

248

23

27

28

46

3420

c)Arbeidscontractanten bij de agentschappen

In de volgende tabel is te zien hoe het aantal AC’s bij de agentschappen zich heeft ontwikkeld sinds 2013.

Tabel 22a — Verdeling van de AC’s naar soort agentschap in de periode 2013-2021

In 2020 werkte 51,1 % van de AC’s bij een gedecentraliseerd agentschap, 43,3 % bij een uitvoerend agentschap en 5,6 % bij een gemeenschappelijke onderneming. In 2021 was dit respectievelijk 52,0 %, 43,1 % en 4,9 %. Deze cijfers stemmen overeen met de waargenomen stijging van het relatieve aandeel van de gedecentraliseerde agentschappen en met een daling van het relatieve aandeel van de uitvoerende agentschappen en gemeenschappelijke ondernemingen.

Tabel 22b — Verdeling van de AC’s naar soort agentschap in de periode 2013-2021

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Gedecentraliseerde agentschappen

44,6 %

48,3 %

40,8 %

44,3 %

47,2 %

47,4 %

49,1 %

51,1 %

52,0 %

Uitvoerende agentschappen

48,5 %

44,7 %

52,0 %

49,3 %

46,2 %

46,5 %

44,9 %

43,3 %

43,1 %

Gemeenschappelijke ondernemingen

6,9 %

7,0 %

7,2 %

6,4 %

6,6 %

6,1 %

6,0 %

5,6 %

4,9 %

De verdelingen naar functiegroep, geslacht en nationaliteit zien er als volgt uit.

Tabel 23a — Verdeling naar functiegroep in 2020

FG I

FG II

FG III

FG IV

TOTAAL

Gedecentraliseerde agentschappen

45

60,0 %

273

42,3 %

811

48,1 %

1223

55,6 %

2352

51,1 %

Uitvoerende agentschappen

29

38,7 %

349

54,0 %

770

45,7 %

847

38,5 %

1995

43,3 %

Gemeenschappelijke ondernemingen

1

1,3 %

24

3,7 %

104

6,2 %

130

5,9 %

259

5,6 %



Tabel 23b — Verdeling naar functiegroep in 2021

FG I

FG II

FG III

FG IV

TOTAAL

Gedecentraliseerde agentschappen

45

57,7 %

222

39,3 %

918

48,2 %

1578

57,1 %

2763

52,0 %

Uitvoerende agentschappen

32

41,0 %

320

56,6 %

881

46,3 %

1054

38,1 %

2287

43,1 %

Gemeenschappelijke ondernemingen

1

1,3 %

23

4,1 %

104

5,5 %

133

4,8 %

261

4,9 %

Tabel 24a — Verdeling naar functiegroep en geslacht in 2020

FG I

FG II

FG III

FG IV

Totaal

V

M

Totaal

V

M

Totaal

V

M

Totaal

V

M

Totaal

Gedecentraliseerde agentschappen

10

35

45

215

58

273

557

254

811

602

621

1223

2352

Berec-Bureau

Riga, LV

Bureau voor ondersteuning van Berec

0

3

1

4

5

5

6

5

11

20

CPVO

Angers, FR

Communautair Bureau voor plantenrassen

0

0

2

2

2

2

4

Eurojust

Den Haag, NL

Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken

0

4

1

5

12

1

13

3

3

6

24

EU-OSHA

Bilbao, ES

Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk

0

8

1

9

11

2

13

3

2

5

27

EASO

Valletta, MT

Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken

0

11

6

17

9

11

20

34

18

52

89

EBA

Parijs, FR

Europese Bankautoriteit

0

0

5

3

8

26

11

37

45

Frontex

Warschau, PL

Europees Grens- en kustwachtagentschap

19

19

8

1

9

80

11

91

66

202

268

387

ECDC

Stockholm, SE

Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding

2

2

10

3

13

31

5

36

36

20

56

107

Cedefop

Thessaloniki, EL

Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

3

3

11

1

12

2

2

1

2

3

20

ECHA

Helsinki, FI

Europees Agentschap voor chemische stoffen

3

3

27

7

34

26

29

55

20

19

39

131

EEA

Kopenhagen, DK

Europees Milieuagentschap

0

8

8

9

3

12

36

24

60

80

EFCA

Vigo, ES

Europees Bureau voor visserijcontrole

1

1

1

1

8

1

9

3

3

14

EFSA

Parma, IT

Europese Autoriteit voor voedselveiligheid

1

1

15

4

19

5

4

9

62

32

94

123

Eurofound

Dublin, IE

Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden

0

2

1

3

2

1

3

3

2

5

11

GSA

Praag, CZ

Europees GNSS-Agentschap

0

1

1

7

5

12

22

26

48

61

EIGE

Vilnius, LT

Europees Instituut voor gendergelijkheid

0

3

3

7

1

8

1

2

3

14

Eiopa

Frankfurt am Main, DE

Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen

0

1

1

20

1

21

4

4

8

30

ELA

Bratislava, SK

Europese Arbeidsautoriteit

0

0

3

1

4

6

6

10

EMSA

Lissabon, PT

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid

2

2

14

4

18

6

3

9

8

9

17

46

EMA

Amsterdam, NL

Europees Geneesmiddelenbureau

2

2

25

1

26

55

22

77

69

25

94

199

EMCDDA

Lissabon, PT

Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving

2

2

13

1

14

5

2

7

4

4

8

31

EOM

Luxemburg, LU

Europees Openbaar Ministerie

0

3

3

1

1

1

2

3

7

ESMA

Parijs, FR

Europese Autoriteit voor effecten en markten

0

0

19

5

24

17

29

46

70

ETF

Turijn, IT

Europese Stichting voor opleiding

0

7

2

9

18

2

20

9

3

12

41

Enisa

Heraklion, EL

Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging

1

1

0

5

4

9

11

6

17

27

FRA

Wenen, AT

Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten

0

3

1

4

6

4

10

12

7

19

33

Europol

Den Haag, NL

Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving

1

1

30

20

50

65

43

108

16

31

47

206

Cepol

Boedapest, HU

Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving

0

0

20

6

26

10

10

20

46

ERA

Valenciennes, FR

Spoorwegbureau van de Europese Unie

2

1

3

7

7

2

3

5

4

13

17

32

ACER

Ljubljana, SL

Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators

0

0

3

1

4

9

17

26

30

eu-LISA

Tallinn, EE;
Straatsburg, FR

Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht

0

0

14

13

27

18

37

55

82

EASA

Keulen, DE

Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart

0

0

41

19

60

12

16

28

88

EUIPO

Alicante, ES

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

5

5

1

1

57

33

90

62

37

99

195

CdT

Luxemburg, LU

Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie

0

2

2

5

6

11

8

1

9

22

Uitvoerende agentschappen

15

14

29

307

42

349

508

262

770

530

317

847

1995

Chafea

Luxemburg, LU

Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding

1

1

4

4

7

5

12

25

15

40

57

EACEA

Brussel, BE

Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur

2

3

5

55

8

63

110

65

175

71

22

93

336

ERCEA

Brussel, BE

Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad

4

3

7

73

14

87

89

52

141

89

56

145

380

Easme

Brussel, BE

Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen

2

2

31

4

35

94

39

133

126

81

207

377

INEA

Brussel, BE

Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken

3

3

28

2

30

52

29

81

77

49

126

240

REA

Brussel, BE

Europees Uitvoerend Agentschap onderzoek

6

5

11

116

14

130

156

72

228

142

94

236

605

Gemeenschappelijke ondernemingen

1

0

1

20

4

24

77

27

104

52

78

130

259

Gemeenschappelijke Onderneming BBI

Brussel, BE

Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën

0

0

3

2

5

4

1

5

10

Clean Sky

Brussel, BE

Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2

0

0

2

4

6

1

1

7

Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel

Brussel, BE

Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel

1

1

4

4

7

2

9

1

1

2

16

EuroHPC

Brussel, BE

Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing

0

1

1

2

1

2

3

1

1

2

7

EIT

Boedapest, HU

Europees Instituut voor innovatie en technologie

0

1

1

2

6

5

11

7

2

9

22

Gemeenschappelijke Onderneming FCH 2

Brussel, BE

Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2

0

1

1

1

1

1

1

3

F4E

Barcelona, ES

Gemeenschappelijke onderneming Fusion for Energy

0

11

1

12

48

6

54

29

66

95

161

Gemeenschappelijke Onderneming IMI 2

Brussel, BE

Gemeenschappelijke Onderneming IMI 2

0

1

1

9

2

11

3

3

15

Gemeenschappelijke Onderneming SESAR

Brussel, BE

Gemeenschappelijke Onderneming SESAR

0

0

0

2

2

2

Gemeenschappelijke Onderneming S2R

Brussel, BE

Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail

0

1

1

2

1

3

4

7

3

10

16

Totaal agentschappen

26

49

75

542

104

646

1142

543

1685

1184

1016

2200

4606



Tabel 24b — Verdeling naar functiegroep en geslacht in 2021

FG I

FG II

FG III

FG IV

Totaal

V

M

Totaal

V

M

V

M

Totaal

V

M

Gedecentraliseerde agentschappen

10

35

45

165

57

222

629

289

918

769

809

1578

2763

Berec-Bureau

Riga, LV

Bureau voor ondersteuning van Berec

4

4

1

4

5

7

5

12

21

CPVO

Angers, FR

Communautair Bureau voor plantenrassen

2

2

2

1

3

5

EU-OSHA

Bilbao, ES

Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk

6

1

7

12

3

15

3

3

6

28

EASO

Valletta, MT

Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken

7

6

13

32

19

51

72

30

102

166

EBA

Parijs, FR

Europese Bankautoriteit

5

2

7

26

15

41

48

Frontex

Warschau, PL

Europees Grens- en kustwachtagentschap

21

21

5

1

6

82

17

99

102

279

381

507

ECDC

Stockholm, SE

Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding

1

1

10

1

11

31

7

38

42

28

70

120

Cedefop

Thessaloniki, EL

Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

3

3

9

1

10

1

1

1

3

4

18

ECHA

Helsinki, FI

Europees Agentschap voor chemische stoffen

3

3

23

6

29

32

28

60

23

18

41

133

EEA

Kopenhagen, DK

Europees Milieuagentschap

8

8

7

4

11

38

24

62

81

EFCA

Vigo, ES

Europees Bureau voor visserijcontrole

1

1

1

1

8

8

2

2

12

EFSA

Parma, IT

Europese Autoriteit voor voedselveiligheid

1

1

14

5

19

7

4

11

66

44

110

141

Eurofound

Dublin, IE

Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden

2

1

3

1

1

2

5

3

8

13

EIGE

Vilnius, LT

Europees Instituut voor gendergelijkheid

1

1

2

6

1

7

1

2

3

12

Eiopa

Frankfurt am Main, DE

Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen

1

1

21

3

24

5

4

9

34

ELA

Bratislava, SK

Europese Arbeidsautoriteit

4

3

7

3

1

4

11

EMSA

Lissabon, PT

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid

2

2

14

4

18

5

4

9

8

13

21

50

EMA

Amsterdam, NL

Europees Geneesmiddelenbureau

2

2

83

24

107

68

28

96

205

EMCDDA

Lissabon, PT

Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving

1

1

9

3

12

9

4

13

5

5

10

36

EOM

Luxemburg, LU

Europees Openbaar Ministerie

0

0

0

0

3

3

8

4

12

5

10

15

30

ESMA

Parijs, FR

Europese Autoriteit voor effecten en markten

25

5

30

21

34

55

85

ETF

Turijn, IT

Europese Stichting voor opleiding

4

2

6

18

3

21

12

2

14

41

Eurojust

Den Haag, NL

Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken

3

1

4

18

4

22

9

7

16

42

Enisa

Heraklion, EL

Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging

1

1

5

3

8

11

8

19

28

FRA

Wenen, AT

Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten

4

4

5

6

11

12

7

19

34

Europol

Den Haag, NL

Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving

1

1

30

21

51

66

48

114

31

40

71

237

Cepol

Boedapest, HU

Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving

23

9

32

10

16

26

58

ERA

Valenciennes, FR

Spoorwegbureau van de Europese Unie

2

1

3

7

7

2

3

5

6

16

22

37

ACER

Ljubljana, SL

Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators

4

4

8

11

16

27

35

eu-LISA

Tallinn, EE;
Straatsburg, FR

Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht

2

2

21

20

41

20

44

64

107

Euspa

Praag, CZ

Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma

1

1

7

5

12

19

24

43

56

EASA

Keulen, DE

Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart

40

18

58

11

16

27

85

EUIPO

Alicante, ES

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

5

5

33

19

52

106

61

167

224

CdT

Luxemburg, LU

Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie

8

7

15

6

2

8

23

Uitvoerende agentschappen

18

14

32

280

40

320

610

271

881

646

408

1054

2287

Cinea

Brussel, BE

Europees Uitvoerend Agentschap klimaat, infrastructuur en milieu

3

3

35

4

39

70

33

103

129

90

219

364

EACEA

Brussel, BE

Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur

3

3

6

48

8

56

123

64

187

77

25

102

351

Hadea

Brussel, BE

Europees Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en digitaal beleid

1

1

28

3

31

54

22

76

91

53

144

252

Eismea

Brussel, BE

Europees Uitvoerend Agentschap Innovatieraad en het mkb

1

1

28

2

30

72

34

106

85

53

138

275

ERCEA

Brussel, BE

Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad

5

3

8

68

11

79

93

47

140

84

58

142

369

REA

Brussel, BE

Europees Uitvoerend Agentschap onderzoek

7

6

13

73

12

85

198

71

269

180

129

309

676

Gemeenschappelijke ondernemingen

1

0

1

19

4

23

76

28

104

51

82

133

261

Gemeenschappelijke Onderneming “Een circulair biogebaseerd Europa”

Brussel, BE

Gemeenschappelijke onderneming “Een circulair biogebaseerd Europa”

1

3

4

4

1

5

9

Gemeenschappelijke Onderneming “Schone luchtvaart”

Brussel, BE

Gemeenschappelijke onderneming “Schone luchtvaart”

2

2

4

1

1

5

Gemeenschappelijke Onderneming “Schone waterstof”

Brussel, BE

Gemeenschappelijke onderneming “Schone waterstof”

1

1

1

1

2

Gemeenschappelijke Onderneming “Europese spoorwegen”

Brussel, BE

Gemeenschappelijke onderneming “Europese spoorwegen”

1

1

2

3

5

3

4

7

13

EuroHPC

Brussel, BE

Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing

1

1

2

2

2

4

4

1

5

11

EIT

Boedapest, HU

Europees Instituut voor innovatie en technologie

1

1

6

5

11

6

3

9

21

F4E

Barcelona, ES

Gemeenschappelijke onderneming Fusion for Energy

12

2

14

46

8

54

31

69

100

168

Gemeenschappelijke Onderneming “Initiatief voor innovatieve gezondheidszorg”

Brussel, BE

Gemeenschappelijke onderneming “Initiatief voor innovatieve gezondheidszorg”

1

1

7

2

9

3

3

13

Gemeenschappelijke Onderneming “Digitale sleuteltechnologieën”

Brussel, BE

Gemeenschappelijke onderneming “Digitale sleuteltechnologieën”

1

1

3

3

10

2

12

1

1

2

18

Gemeenschappelijke Onderneming SESAR

Brussel, BE

Gemeenschappelijke Onderneming SESAR

1

1

1

Totaal agentschappen

29

49

78

464

101

565

1315

588

1903

1466

1299

2765

5311



Tabel 25a — Verdeling naar nationaliteit in 2020

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

Andere

Totaal

Gedecentraliseerde agentschappen

18

65

73

7

34

82

15

27

221

292

56

144

34

76

28

298

51

2

34

14

84

241

127

188

42

27

31

32

9

2352

Berec-Bureau

Riga, LV

Bureau voor ondersteuning van Berec

1

1

2

2

12

1

1

20

CPVO

Angers, FR

Communautair Bureau voor plantenrassen

1

2

1

4

Eurojust

Den Haag, NL

Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken

2

1

1

3

1

1

4

1

1

3

6

24

EU-OSHA

Bilbao, ES

Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk

1

1

1

19

1

1

1

1

1

27

EASO

Valletta, MT

Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken

2

2

2

12

6

1

7

1

3

1

22

2

12

5

3

2

2

1

1

2

89

EBA

Parijs, FR

Europese Bankautoriteit

1

2

3

5

1

3

2

1

8

1

1

2

5

2

2

2

1

3

45

Frontex

Warschau, PL

Europees Grens- en kustwachtagentschap

4

7

1

1

2

1

53

24

2

3

6

6

2

12

14

6

1

1

155

29

48

1

5

2

1

387

ECDC

Stockholm, SE

Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding

1

2

2

1

6

1

2

3

4

4

7

2

1

9

4

1

1

10

5

11

28

1

1

107

Cedefop

Thessaloniki, EL

Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

1

1

17

1

20

ECHA

Helsinki, FI

Europees Agentschap voor chemische stoffen

1

2

7

1

1

3

2

11

14

36

7

3

2

12

2

2

5

4

10

1

1

3

1

131

EEA

Kopenhagen, DK

Europees Milieuagentschap

1

4

5

9

1

10

3

7

2

5

1

9

4

1

3

6

2

2

2

2

1

80

EFCA

Vigo, ES

Europees Bureau voor visserijcontrole

10

1

2

1

14

EFSA

Parma, IT

Europese Autoriteit voor voedselveiligheid

4

3

8

1

13

9

5

1

3

57

6

2

3

1

4

3

123

Eurofound

Dublin, IE

Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden

1

2

1

3

2

1

1

11

GSA

Praag, CZ

Europees GNSS-Agentschap

1

3

16

1

1

7

6

1

3

6

1

1

10

1

2

1

61

EIGE

Vilnius, LT

Europees Instituut voor gendergelijkheid

1

1

1

1

8

2

14

Eiopa

Frankfurt am Main, DE

Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen

2

3

1

4

1

1

2

1

1

2

4

1

5

2

30

ELA

Bratislava, SK

Europese Arbeidsautoriteit

1

1

1

1

3

2

1

10

EMSA

Lissabon, PT

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid

5

1

2

2

8

1

4

1

19

1

1

1

46

EMA

Amsterdam, NL

Europees Geneesmiddelenbureau

3

5

13

1

3

4

2

19

27

15

3

9

2

32

6

2

1

14

11

12

3

1

4

6

1

199

EMCDDA

Lissabon, PT

Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving

3

1

1

1

2

3

2

16

2

31

EOM

Luxemburg, LU

Europees Openbaar Ministerie

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

7

ESMA

Parijs, FR

Europese Autoriteit voor effecten en markten

1

4

1

1

1

8

4

18

3

1

13

2

3

4

5

1

70

ETF

Turijn, IT

Europese Stichting voor opleiding

1

1

1

1

1

1

1

1

25

1

2

2

1

1

1

41

Enisa

Heraklion, EL

Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging

1

2

1

17

1

1

1

2

1

27

FRA

Wenen, AT

Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten

5

1

3

1

5

2

2

2

4

3

1

1

1

2

33

Europol

Den Haag, NL

Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving

3

7

3

2

7

1

13

20

4

6

3

11

2

18

3

1

54

9

15

17

1

2

1

3

206

Cepol

Boedapest, HU

Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving

1

1

3

2

2

23

2

1

2

1

6

2

46

ERA

Valenciennes, FR

Spoorwegbureau van de Europese Unie

9

1

1

1

9

1

1

1

1

3

1

2

1

32

ACER

Ljubljana, SL

Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators

2

1

1

3

3

1

3

1

4

2

9

30

eu-LISA

Tallinn, EE; Straatsburg, FR

Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht

1

3

4

2

11

16

2

1

14

1

2

4

1

3

1

2

1

13

82

EASA

Keulen, DE

Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart

3

3

1

24

1

10

8

6

2

2

1

5

1

6

1

10

1

1

1

1

88

EUIPO

Alicante, ES

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

4

6

1

3

2

1

5

97

15

1

3

26

3

5

4

2

9

1

4

3

195

CdT

Luxemburg, LU

Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie

1

1

3

2

2

5

1

1

2

1

2

1

22

Uitvoerende agentschappen

10

428

70

6

11

58

2

5

176

195

12

197

19

34

9

361

27

4

5

3

18

92

40

153

10

10

20

20

0

1995

Chafea

Luxemburg, LU

Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding

1

4

1

2

2

6

5

5

1

2

11

2

1

4

1

7

2

57

EACEA

Brussel, BE

Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur

2

97

7

1

1

14

15

24

4

43

1

8

3

66

5

2

1

4

8

9

9

1

1

5

5

336

ERCEA

Brussel, BE

Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad

1

96

15

1

11

1

1

38

31

37

4

10

2

57

2

4

16

7

40

1

3

2

380

Easme

Brussel, BE

Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen

4

62

15

1

3

9

2

28

39

1

50

5

3

69

7

1

1

4

21

7

27

5

4

3

6

377

INEA

Brussel, BE

Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken

1

31

8

2

2

7

1

29

29

2

22

5

1

2

38

7

2

2

18

6

18

1

4

2

240

REA

Brussel, BE

Europees Uitvoerend Agentschap onderzoek

1

138

24

1

3

15

2

60

67

5

40

3

10

2

120

4

1

3

4

25

10

52

3

2

5

5

605

Gemeenschappelijke ondernemingen

0

21

3

1

2

10

0

1

8

83

1

27

2

19

4

35

1

0

0

0

2

8

9

16

1

1

1

3

0

259

Gemeenschappelijke Onderneming BBI

Brussel, BE

Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën

1

1

2

1

3

2

10

Clean Sky

Brussel, BE

Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2

2

1

1

2

1

7

Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel

Brussel, BE

Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel

6

3

2

4

1

16

EuroHPC

Brussel, BE

Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing

1

1

1

1

1

2

7

EIT

Boedapest, HU

Europees Instituut voor innovatie en technologie

1

1

14

1

1

2

1

1

22

Gemeenschappelijke Onderneming FCH 2

Brussel, BE

Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2

1

2

3

F4E

Barcelona, ES

Gemeenschappelijke onderneming Fusion for Energy

7

1

2

8

1

1

73

1

14

1

3

1

27

1

1

3

6

6

1

3

161

Gemeenschappelijke Onderneming IMI 2

Brussel, BE

Gemeenschappelijke Onderneming IMI 2

1

2

3

2

1

2

2

2

15

Gemeenschappelijke Onderneming SESAR

Brussel, BE

Gemeenschappelijke Onderneming SESAR

1

1

2

Gemeenschappelijke Onderneming S2R

Brussel, BE

Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail

4

1

2

4

1

1

1

1

1

16

Totaal agentschappen

28

514

146

14

47

150

17

33

405

570

69

368

55

129

41

694

79

6

39

17

104

341

176

357

53

38

52

55

9

4606



Tabel 25b — Verdeling naar nationaliteit in 2021

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

Andere

Totaal

Gedecentraliseerde agentschappen

23

72

88

10

41

96

16

31

330

60

183

46

90

33

401

58

2

36

21

84

264

144

221

39

29

39

276

30

2763

Berec-Bureau

Riga, LV

Bureau voor ondersteuning van Berec

1

1

1

2

2

13

1

21

CPVO

Angers, FR

Communautair Bureau voor plantenrassen

1

2

2

5

EU-OSHA

Bilbao, ES

Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk

1

1

1

1

19

1

1

1

1

1

28

EASO

Valletta, MT

Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken

2

3

4

1

1

2

9

1

8

3

4

1

65

3

15

5

5

3

1

1

28

1

166

EBA

Parijs, FR

Europese Bankautoriteit

1

1

2

1

3

5

1

4

3

2

7

1

1

2

5

3

2

1

1

1

1

48

Frontex

Warschau, PL

Europees Grens- en kustwachtagentschap

3

5

18

1

2

5

2

31

4

6

8

10

3

23

17

6

3

1

173

36

68

6

5

70

1

507

ECDC

Stockholm, SE

Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding

1

4

1

7

1

2

3

4

8

2

1

10

4

1

1

11

6

12

30

2

8

1

120

Cedefop

Thessaloniki, EL

Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

1

1

16

18

ECHA

Helsinki, FI

Europees Agentschap voor chemische stoffen

1

1

7

1

1

3

1

13

38

10

1

3

2

9

2

2

5

4

10

1

2

12

4

133

EEA

Kopenhagen, DK

Europees Milieuagentschap

1

4

4

10

11

3

6

2

4

10

4

1

4

6

2

1

2

2

4

81

EFCA

Vigo, ES

Europees Bureau voor visserijcontrole

9

1

2

12

EFSA

Parma, IT

Europese Autoriteit voor voedselveiligheid

3

4

9

1

11

8

2

2

70

6

4

4

4

11

2

141

Eurofound

Dublin, IE

Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden

1

3

1

2

3

1

1

1

13

EIGE

Vilnius, LT

Europees Instituut voor gendergelijkheid

1

1

7

1

1

1

12

Eiopa

Frankfurt am Main, DE

Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen

2

3

1

5

1

2

1

2

1

5

2

1

2

4

1

1

34

ELA

Bratislava, SK

Europese Arbeidsautoriteit

1

2

2

2

3

1

11

EMSA

Lissabon, PT

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid

5

1

2

1

9

1

5

1

1

20

1

3

50

EMA

Amsterdam, NL

Europees Geneesmiddelenbureau

3

5

11

1

2

6

1

2

30

15

5

9

3

35

5

1

2

10

11

10

2

2

5

22

7

205

EMCDDA

Lissabon, PT

Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving

4

1

1

1

2

1

3

1

3

2

14

3

36

EOM

Luxemburg, LU

Europees Openbaar Ministerie

3

2

1

2

1

2

3

7

1

5

3

30

ESMA

Parijs, FR

Europese Autoriteit voor effecten en markten

1

2

1

1

4

3

1

21

1

3

1

20

1

2

2

6

1

4

1

9

85

ETF

Turijn, IT

Europese Stichting voor opleiding

1

1

1

1

1

1

1

26

1

2

2

1

2

41

Eurojust

Den Haag, NL

Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken

2

2

2

1

1

4

2

1

1

7

3

1

2

1

1

7

2

2

42

Enisa

Heraklion, EL

Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging

2

1

3

1

2

1

18

28

FRA

Wenen, AT

Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten

7

2

3

1

1

5

2

2

2

2

2

1

1

1

2

34

Europol

Den Haag, NL

Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving

5

8

2

2

7

20

4

10

3

11

3

23

5

1

58

9

17

26

1

1

1

19

1

237

Cepol

Boedapest, HU

Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving

1

1

2

3

27

3

2

3

1

7

3

5

58

ERA

Valenciennes, FR

Spoorwegbureau van de Europese Unie

10

1

1

1

10

1

1

1

1

1

2

1

3

2

1

37

ACER

Ljubljana, SL

Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators

2

1

1

3

2

4

2

1

5

2

9

3

35

eu-LISA

Tallinn, EE; Straatsburg, FR

Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht

2

2

5

2

2

14

6

1

21

1

2

2

8

5

2

2

1

11

1

17

107

Euspa

Praag, CZ

Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma

1

2

16

1

1

6

1

4

6

1

1

8

2

5

1

56

EASA

Keulen, DE

Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart

4

3

1

24

1

7

6

2

2

1

4

1

6

1

10

1

1

8

2

85

EUIPO

Alicante, ES

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

3

5

2

3

2

1

113

23

1

6

28

3

4

6

2

9

1

4

7

1

224

CdT

Luxemburg, LU

Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie

1

3

3

2

1

5

1

1

1

1

1

2

1

23

Uitvoerende agentschappen

13

455

84

9

16

67

2

5

221

242

13

211

24

37

13

412

32

4

7

5

21

99

54

176

13

10

24

18

2287

Cinea

Brussel, BE

Europees Uitvoerend Agentschap klimaat, infrastructuur en milieu

4

50

7

3

3

8

1

42

47

4

37

8

3

1

64

10

1

4

24

7

24

3

2

4

3

364

EACEA

Brussel, BE

Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur

2

97

8

1

2

15

18

28

4

44

1

5

2

70

6

2

1

4

7

9

12

1

1

5

6

351

Hadea

Brussel, BE

Europees Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en digitaal beleid

3

27

11

1

4

8

1

29

32

18

4

3

1

49

6

1

3

12

10

22

1

5

1

252

Eismea

Brussel, BE

Europees Uitvoerend Agentschap Innovatieraad en het mkb

1

48

16

4

8

21

24

28

4

2

4

42

4

1

2

1

5

14

8

25

4

3

3

3

275

ERCEA

Brussel, BE

Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad

2

93

13

2

11

1

1

36

30

37

3

13

2

55

3

1

4

12

7

36

1

1

3

2

369

REA

Brussel, BE

Europees Uitvoerend Agentschap onderzoek

1

140

29

2

3

17

3

75

81

5

47

4

11

3

132

3

1

2

4

30

13

57

4

2

4

3

676

Gemeenschappelijke ondernemingen

0

20

3

0

2

10

0

1

6

90

1

30

2

19

2

33

1

0

0

0

2

5

9

18

1

1

2

3

261

Gemeenschappelijke Onderneming “Een circulair biogebaseerd Europa”

Brussel, BE

Gemeenschappelijke onderneming “Een circulair biogebaseerd Europa”

1

2

1

4

1

9

Gemeenschappelijke Onderneming “Schone luchtvaart”

Brussel, BE

Gemeenschappelijke onderneming “Schone luchtvaart”

1

1

2

1

5

Gemeenschappelijke Onderneming “Schone waterstof”

Brussel, BE

Gemeenschappelijke onderneming “Schone waterstof”

1

1

2

Gemeenschappelijke Onderneming “Europese spoorwegen”

Brussel, BE

Gemeenschappelijke onderneming “Europese spoorwegen”

4

1

4

1

1

1

1

13

EuroHPC

Brussel, BE

Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing

1

2

1

1

1

1

1

1

2

11

EIT

Boedapest, HU

Europees Instituut voor innovatie en technologie

1

1

13

1

1

1

2

1

21

F4E

Barcelona, ES

Gemeenschappelijke onderneming Fusion for Energy

7

1

2

8

1

1

80

1

16

1

3

1

25

1

1

2

6

7

1

3

168

Gemeenschappelijke Onderneming “Initiatief voor innovatieve gezondheidszorg”

Brussel, BE

Gemeenschappelijke onderneming “Initiatief voor innovatieve gezondheidszorg”

1

1

3

2

1

2

3

13

Gemeenschappelijke Onderneming “Digitale sleuteltechnologieën”

Brussel, BE

Gemeenschappelijke onderneming “Digitale sleuteltechnologieën”

6

3

2

5

1

1

18

Gemeenschappelijke Onderneming SESAR

Brussel, BE

Gemeenschappelijke Onderneming SESAR

1

1

36

547

175

19

59

173

18

37

662

74

424

72

146

48

846

91

6

43

26

107

368

207

415

53

40

65

503

51

5311

BIJLAGE

Lijst met directoraten-generaal, diensten en bureaus van de Europese Commissie op 31 december 2021

1.AGRI: Landbouw en Plattelandsontwikkeling

2.BUDG: Begroting

3.CdP-OSP: Personeelscomité – representatieve vak- en beroepsorganisaties

4.CLIMA: Klimaat

5.CNECT: Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie

6.COMM: Communicatie

7.COMP: Concurrentie

8.DEFIS: Defensie-industrie en Ruimtevaart

9.DGT: Vertaling

10.DIGIT: Informatica

11.EAC: Onderwijs, Jongerenzaken, Sport en Cultuur

12.ECFIN: Economische en Financiële Zaken

13.ECHO: Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp (ECHO)

14.EMPL: Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie

15.ENER: Energie

16.ENV: Milieu

17.EPSO: Europees Bureau voor personeelsselectie

18.ESTAT: Eurostat

19.FISMA: Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie

20.FPI: Dienst Instrumenten buitenlands beleid

21.GROW: Interne markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf

22.HERA: Autoriteit voor paraatheid en respons inzake noodsituaties op gezondheidsgebied

23.HOME: Migratie en Binnenlandse Zaken

24.HR: Personele Middelen en Veiligheid

25.IAS: Dienst Interne Audit

26.INTPA: Internationale partnerschappen (Internationale Samenwerking en Ontwikkeling (DEVCO) in 2020)

27.JRC: Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek

28.JUST: Justitie en Consumentenzaken

29.MARE: Maritieme Zaken en Visserij

30.MOVE: Mobiliteit en Vervoer

31.NEAR: Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen

32.OIB: Bureau voor infrastructuur en logistiek in Brussel

33.OIL: Bureau voor infrastructuur en logistiek in Luxemburg

34.OLAF: Europees Bureau voor fraudebestrijding

35.OP: Bureau voor publicaties van de Europese Unie

36.PMO: Bureau voor het beheer en de afwikkeling van de individuele rechten

37.REFORM: Steun voor structurele hervormingen

38.REGIO: Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling

39.RTD: Onderzoek en Innovatie

40.SANTE: Gezondheid en Voedselveiligheid

41.SCIC: Tolken

42.SG: Secretariaat-generaal

43.SJ: Juridische Dienst

44.TAXUD: Belastingen en Douane-unie

45.TRADE: Handel

(1) Het Statuut is niet van toepassing op de Europese Centrale Bank en de Europese Investeringsbank (met inbegrip van het Europees Investeringsfonds), die specifieke regels voor hun personeel hebben vastgesteld krachtens artikel 36, lid 1, van Protocol nr. 4 en artikel 11, lid 7, van Protocol nr. 5 bij de Verdragen. Dit verslag bevat evenmin gegevens over de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad, aangezien deze geen arbeidscontractanten in dienst heeft. Deze instanties vallen bijgevolg buiten het toepassingsgebied van dit verslag.
(2) Zie artikel 187 VWEU.
(3)

De begrotingsgegevens (die elk jaar met de ontwerpbegroting aan de begrotingsautoriteit worden overgelegd — Werkdocument, delen II en III) bevatten een overzicht van het aantal AC’s dat bij de EU werkzaam is op het moment dat de ontwerpbegroting wordt ingediend (onder wie de AC’s die zijn aangeworven met behulp van bestemmingsontvangsten), d.w.z. het overzicht per 1 april van het jaar N-1 (waarbij N het jaar van de ontwerpbegroting is), de uitvoering van de begroting in het het jaar N-2 en de kredietaanvragen met ramingen in voltijdequivalenten (vte) voor het jaar N. Dat verklaart dus eventuele verschillen in het aantal AC’s tussen verschillende gegevensbronnen. Aangezien verschillende begrotingsonderdelen kredieten voor extern personeel omvatten zonder dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende categorieën extern personeel, bevatten de begrotingscijfers een zo goed mogelijke raming op basis van de meest waarschijnlijke gemiddelde kosten en de verdeling over de categorieën.

(4) Zie artikel 27 van het Statuut.
(5)De nationaliteiten zijn in de tabel gerangschikt van de grootste tot de kleinste. Het gecumuleerde aandeel is de som van de aandelen van de grootste nationaliteiten.
(6) Zie bijlage I voor de lijst met de volledige namen van de directoraten-generaal, diensten en bureaus op 31 december 2021.
(7) De reikwijdte van de in dit hoofdstuk opgenomen gegevens is beperkt tot AC’s die werkzaam zijn ten tijde van de momentopname. Daarom komen de totaalcijfers niet overeen met de gegevens in de andere hoofdstukken.