Home

Resolutie van het Europees Parlement van 18 januari 2023 over het dertigjarig bestaan van de eengemaakte markt: de verwezenlijkingen vieren en uitkijken naar toekomstige ontwikkelingen (2022/3015(RSP))

Resolutie van het Europees Parlement van 18 januari 2023 over het dertigjarig bestaan van de eengemaakte markt: de verwezenlijkingen vieren en uitkijken naar toekomstige ontwikkelingen (2022/3015(RSP))

16.6.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 214/8


P9_TA(2023)0007

Het dertigjarig bestaan van de eengemaakte markt

Resolutie van het Europees Parlement van 18 januari 2023 over het dertigjarig bestaan van de eengemaakte markt: de verwezenlijkingen vieren en uitkijken naar toekomstige ontwikkelingen (2022/3015(RSP))

(2023/C 214/02)

Het Europees Parlement,

gezien artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en de artikelen 9 tot en met 26 van het Verdrag betreffende de werking van de EU (VWEU),

gezien de door de Commissie interne markt en consumentenbescherming op 27 oktober 2022 georganiseerde openbare hoorzitting over het dertigjarig bestaan van de eengemaakte markt,

gezien zijn resolutie van 20 januari 2021 over het versterken van de eengemaakte markt: de toekomst van het vrij verkeer van diensten (1),

gezien zijn resolutie van 25 november 2020 getiteld “Naar een duurzamer eengemaakte markt voor het bedrijfsleven en consumenten” (2),

gezien Speciaal verslag 13/2022 van de Europese Rekenkamer getiteld “Vrij verkeer in de EU tijdens de COVID-19-pandemie: Beperkt toezicht op controles aan de binnengrenzen en ongecoördineerde maatregelen van de lidstaten”,

gezien de mededeling van de Commissie van 10 maart 2020 getiteld “Langetermijnactieplan voor een betere uitvoering en handhaving van de regels inzake de eengemaakte markt” (COM(2020)0094),

gezien de mededeling van de Commissie van 2 februari 2022 getiteld “Een EU-strategie voor normalisatie: Mondiale normalisatie ter ondersteuning van een veerkrachtige, groene en digitale eengemaakte markt in de EU” (COM(2022)0031),

gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 26 september 2022 getiteld “SOLVIT’s Helping Hand in the Single Market: celebrating 20 years” (Sovit: al 20 jaar een helpende hand op de eengemaakte markt) (SWD(2022)0325),

gezien de mededeling van de Commissie van 13 oktober 2022 getiteld “Het EU-recht handhaven voor een Europa dat resultaten boekt” (COM(2022)0518),

gezien de verklaringen van de Raad en de Commissie van 16 januari 2023 over het dertigjarig bestaan van de eengemaakte markt,

gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

gezien de door de Commissie interne markt en consumentenbescherming ingediende ontwerpresolutie,

A.

overwegende dat een gemeenschappelijke visie, gezamenlijke inspanningen en de vastberadenheid van de Europese instellingen en de lidstaten, in nauwe samenwerking met de Europese consumenten, bedrijven, werknemers en het maatschappelijk middenveld, dertig jaar geleden hebben geleid tot de totstandbrenging van de eengemaakte markt van de EU, waar sociale normen worden beschermd, wat een belangrijke stap was in de geschiedenis van de Europese integratie en de steeds nauwere grensoverschrijdende samenwerking;

B.

overwegende dat de eengemaakte markt vandaag de dag de grootste interne markt ter wereld is en goed is voor 56 miljoen Europese banen en 25 % van het bruto binnenlands product van de EU, en heeft geleid tot de ontwikkeling van hoge normen op het gebied van consumentenbescherming;

C.

overwegende dat de eengemaakte markt na drie decennia nog steeds te maken krijgt met veranderingen; overwegende dat recente bevoorradingstekorten als gevolg van verschillende crises de noodzaak onderstrepen om van de eengemaakte markt een instrument te maken dat de veerkracht van de EU versterkt en om de transitie naar een volledig circulaire economie tegen 2050 te versnellen;

D.

overwegende dat het noodzakelijk blijft de versnippering aan te pakken, vooral door de invoering van gemeenschappelijk EU-beleid ter bevordering van het mondiale en interne concurrentievermogen en de eerlijke mededinging van de EU, teneinde haar geopolitieke impact te vergroten, waarbij de specifieke rol van diensten van algemeen belang moet worden erkend;

E.

overwegende dat alleen een sociaal en concurrerend Europa in staat zal zijn het economisch herstel en duurzame groei, banen en innovatie te stimuleren, bij te dragen tot de verwezenlijking van de groene en digitale transitie en “open strategische autonomie” mogelijk te maken;

F.

overwegende dat de COVID-19-pandemie en de brexit aanzienlijke uitdagingen waren voor de integriteit van de eengemaakte markt, met name wat betreft het vrije verkeer van goederen en personen en de soepele werking van de toeleveringsketens;

G.

overwegende dat uit de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne nu nog meer blijkt hoe belangrijk eenheid en samenwerking tussen de lidstaten zijn;

H.

overwegende dat uit onderzoek blijkt dat verdere maatregelen ter facilitering van het vrije verkeer van goederen de handel binnen de EU aanzienlijk kunnen stimuleren, met mogelijke economische voordelen van 228 tot 372 miljard EUR per jaar;

I.

overwegende dat uit onderzoek ook blijkt dat verdere maatregelen in de dienstensector gunstig zouden kunnen zijn, met op lange termijn tussen de 279 en 457 miljard EUR extra bbp per jaar; overwegende dat de verwezenlijkingen van de EU op de digitale eengemaakte markt elk jaar naar schatting 177 miljard EUR hebben bijgedragen aan de economische groei in de EU;

J.

overwegende dat de ontwikkeling van een goed functionerende eengemaakte markt voor goederen en diensten een belangrijke stap is naar meer open strategische autonomie en veerkracht door middel van duurzame ontwikkeling; overwegende dat de digitale eengemaakte markt de ruggengraat vormt van een Europees technologie-ecosysteem dat zowel de groei kan bevorderen als kan bijdragen tot de handhaving van de democratische beginselen, burgerlijke vrijheden en een open internet;

K.

overwegende dat de Conferentie over de toekomst van Europa heeft geleid tot voorstellen om het concurrentievermogen en de veerkracht van de EU-economie te verbeteren en de eengemaakte markt te versterken, onder meer door middel van digitaliseringsmaatregelen om de economie en de eengemaakte markt op een eerlijk en duurzame manier te consolideren, de digitale eengemaakte markt voor bedrijven van elke omvang te verbeteren en van Europa een wereldleider te maken op het gebied van een digitale transformatie waarbij de mens centraal staat;

L.

overwegende dat de eengemaakte markt zich is blijven ontwikkelen en is blijven groeien als reactie op de uitdagingen waarmee zij wordt geconfronteerd; overwegende dat zij opnieuw moet worden hervormd en gemoderniseerd om nieuwe uitdagingen aan te gaan en de drijvende kracht achter de Europese integratie te blijven;

De eengemaakte markt doet ertoe: onverminderd belang en huidige uitdagingen

1.

herinnert eraan dat de eengemaakte markt, door bedrijven te stimuleren, consumenten te beschermen en burgers te ondersteunen, zowel op korte als op lange termijn, en het concurrentievermogen en duurzame groei in de EU te bevorderen, de drijvende kracht achter de Europese integratie is en de ruggengraat van Europese economie vormt;

2.

herinnert eraan dat de eengemaakte markt de belangrijkste weg naar vrede, stabiliteit en welvaart op het Europese continent is en blijft en een essentiële bijdrage levert aan de rol van Europa op het wereldtoneel;

3.

benadrukt dat alle vier de vrijheden van de eengemaakte markt, zoals vastgelegd in de Verdragen, van essentieel belang zijn voor deze doelstellingen en ten uitvoer moeten worden gelegd om de eengemaakte markt te verdiepen;

4.

benadrukt dat de eengemaakte markt niet als vanzelfsprekend mag worden beschouwd; wijst erop dat de tegenwind waarmee zij wordt geconfronteerd sterk is, gaande van geopolitieke uitdagingen op lange termijn en de gevolgen daarvan voor de wereldeconomie en -handel tot de klimaatverandering en de uitdagingen in de EU en haar buurlanden;

5.

benadrukt dat de grote gevolgen van de brexit voor bedrijven in zowel het Verenigd Koninkrijk als de EU, met name kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s), alsook voor veel burgers, de centrale rol van de eengemaakte markt bevestigen, niet alleen bij het bevorderen van de economische integratie, maar ook bij het samenbrengen van de Europese burgers, en wijst op het belang van de eengemaakte markt, de douane-unie en de toegevoegde waarde van het EU-lidmaatschap;

6.

merkt op dat de COVID-19-crisis en de verscheidenheid aan unilaterale nationale beperkingen ernstige en ontwrichtende gevolgen hadden voor het vrije verkeer van goederen en burgers, met name grensarbeiders, en negatieve gevolgen hebben gehad voor de bedrijven in de EU; wijst er echter op dat de eengemaakte markt een van de belangrijkste instrumenten van de EU is gebleken om door middel van samenwerking op de crisis te reageren; erkent de rol van de eengemaakte markt bij het opheffen van nationale uitvoerverboden tijdens de COVID-19-crisis, bij het leveren van essentiële goederen en diensten aan de burgers en bij het opvoeren van de productie van medische apparatuur;

7.

benadrukt dat de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne de veerkracht van de eengemaakte markt opnieuw op de proef heeft gesteld, aangezien de oorlog de toeleveringsketens en handelsstromen heeft verstoord, wat heeft geleid tot tekorten, onder meer van bepaalde kritieke grondstoffen;

8.

is van mening dat de eengemaakte markt een belangrijk instrument is in tijden van crisis als de lidstaten op gecoördineerde wijze kunnen optreden; is van oordeel dat het noodinstrument voor de eengemaakte markt een centrale rol moet spelen bij het waarborgen van een dergelijke coördinatie om tekorten te voorkomen en de soepele werking van de eengemaakte markt, met inbegrip van het vrije verkeer van essentiële goederen en diensten in de hele EU, te verzekeren;

9.

benadrukt dat inspanningen om de goede werking van de eengemaakte markt te waarborgen hand in hand moeten gaan met inspanningen om de fundamentele doelstellingen van de EU op het gebied van duurzame ontwikkeling en een sociale markteconomie te verwezenlijken; spoort de Commissie daarom aan om de middelen te richten op kwesties die van invloed zijn op de eengemaakte markt, met name ongerechtvaardigde belemmeringen die verhinderen dat het potentieel van de eengemaakte markt voor consumenten, werknemers en bedrijven, met name kmo’s, ten volle wordt benut; is in dit opzicht van mening dat de inspanningen moeten worden opgevoerd, met name via de taskforce voor de handhaving van de eengemaakte markt; roept de Commissie nogmaals op om uiterlijk eind 2023 met concrete resultaten van de werkzaamheden van de taskforce te komen;

10.

is van mening dat er, om de eengemaakte markt verder te versterken en voordelen te creëren voor de consumenten en bedrijven in de EU, extra inspanningen nodig zijn, met inbegrip van tijdige en passende beleidsvorming; wijst op de bijdragen aan het beleid en het rechtskader op het gebied van de eengemaakte markt die onder leiding van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (IMCO) zijn geleverd; benadrukt dat de modernisering van de eengemaakte markt ook inhoudt dat gemeenschappelijke verdragsdoelstellingen in het beleid op het gebied van de eengemaakte markt worden verankerd;

11.

benadruk dat de recente inwerkingtreding van de wet inzake digitale markten en de wet inzake digitale diensten een essentiële bijdrage vormt aan de totstandbrenging van een geharmoniseerde, eerlijke, concurrerende en betrouwbare digitale eengemaakte markt; acht het van essentieel belang te zorgen voor de doeltreffende tenuitvoerlegging en handhaving van deze twee wetgevingshandelingen, onder meer door voldoende financiële en personele middelen beschikbaar te stellen; roept de Commissie op voortdurend en nauwlettend toe te zien op de tenuitvoerlegging van deze wetgevingshandelingen en dienovereenkomstig verslag uit te brengen aan de bevoegde parlementaire commissie;

12.

blijft zich inzetten voor goede resultaten in de toekomstige verordening artificiële intelligentie, dataverordening en cyberweerbaarheidsverordening, die essentiële instrumenten zullen zijn om een eengemaaktemarktbenadering van artificiële intelligentie te bevorderen en een eengemaakte markt voor data en een degelijke bescherming voor consumenten en gebruikers tot stand te brengen; benadrukt dat deze voorstellen van cruciaal belang zijn voor het vormgeven van de regels die ten grondslag liggen aan de digitale transitie op de eengemaakte markt en voor het versterken van de leidinggevende positie van Europa op het gebied van baanbrekende technologieën; voegt daaraan toe dat in de verordening artificiële intelligentie een op mensen gerichte aanpak centraal moet staan;

13.

benadruk dat de recent overeengekomen regels voor een universele oplader voor mobiele telefoons en andere elektronische apparaten bewijzen dat de eengemaakte markt een positieve rol kan spelen voor burgers, bedrijven en het milieu; wijst in dit verband op de rol die het Europees Parlement, en met name de commissie IMCO, de afgelopen 12 jaar heeft gespeeld bij het opstellen van die regels;

14.

erkent de positieve bijdrage van het nieuwe wetgevingskader aan de integratie van de eengemaakte markt;

15.

wijst op de noodzaak van een doeltreffend Europees normalisatiesysteem dat de snelle publicatie mogelijk maakt van geharmoniseerde normen die het vermoeden van conformiteit bieden en in overeenstemming zijn met internationale normen, teneinde de wereldhandel te ondersteunen;

16.

wijst op het belang van de erkenning van beroepskwalificaties en het wegnemen van ongerechtvaardigde belemmeringen voor het vrije verkeer van beroepsbeoefenaren, teneinde de professionele diensten in de EU de komende decennia wereldwijd concurrerend te maken; spoort de Commissie aan waakzaam te blijven bij het inleiden van inbreukprocedures wanneer de lidstaten de EU-wetgeving inzake de erkenning van kwalificaties niet naleven;

17.

herinnert eraan dat de Commissie uiterlijk in mei 2024 een verslag moet indienen over de tenuitvoerlegging van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken (3); is van mening dat de wijziging van de richtlijn tot doel heeft de regels inzake consumentenbescherming te actualiseren en de toepassing ervan te verbeteren, teneinde in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op de eengemaakte markt;

18.

wijst er voorts op dat de strategische afhankelijkheid van de EU van derde landen op een aantal kritieke gebieden moet worden beoordeeld en aangepakt, onder meer door producten meer te hergebruiken of te recyclen, en blijft zich inzetten voor een ambitieus wetgevingskader inzake batterijen en halfgeleiders, alsook voor het verbeteren van de Europese normalisatie en het noodinstrument voor de eengemaakte markt als belangrijke factoren voor het waarborgen van de voorzieningszekerheid, crisisbeheersing en veerkracht van de EU;

19.

wijst erop dat consumenten centraal staan in de eengemaakte markt; wijst op de belangrijke rol van consumentenbescherming om ervoor te zorgen dat de eengemaakte markt naar behoren en efficiënt kan functioneren;

20.

is vastbesloten een hoog niveau van consumentenbescherming te handhaven, ook bij de digitale en groene transitie, en zet zich ten volle in voor de lopende werkzaamheden met betrekking tot de algemene verordening productveiligheid, de richtlijn betreffende consumentenkredieten en de richtlijn betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten;

21.

is van mening dat de circulaire economie een belangrijke doelstelling is en dat het van essentieel belang is dat producten worden ontworpen om langer mee te gaan en gemakkelijk en veilig te worden gerepareerd, en dat consumenten betrouwbare en duidelijke informatie krijgen over duurzaamheid en repareerbaarheid, maar is ook van mening dat buitensporige lasten voor handelaren, en met name kmo’s, moeten worden vermeden; is voornemens om op constructieve wijze daaraan bij te dragen via zijn werkzaamheden op het gebied van de initiatieven inzake het versterken van de positie van de consument voor de groene transitie en inzake ecologisch ontwerp voor duurzame producten; roept de Commissie in dit verband op snel met haar aangekondigde wetgevingsvoorstel inzake het recht op reparatie te komen;

22.

is van mening dat producten die op de eengemaakte markt worden gebracht niet alleen aan de hoogste product- en veiligheidsnormen moeten voldoen, maar ook aan de hoogste productienormen; benadrukt daarom dat producten die met dwangarbeid zijn vervaardigd verboden moeten worden op de eengemaakte markt; wijst op de essentiële rol van zowel de markttoezichtautoriteiten als bedrijven om ervoor te zorgen dat alle goederen die vanuit derde landen de eengemaakte markt binnenkomen, voldoen aan de EU-wetgeving;

23.

erkent de rol die de EU-regels inzake overheidsopdrachten kunnen spelen bij de transitie naar een duurzame en circulaire economie;

24.

is sterk overtuigd van het belang van een doeltreffend rechtskader voor de douane en wijst op het belang van de digitalisering van en interconnectie tussen douane- en niet-douanegerelateerde systemen tegen 2025 als een strategische doelstelling van de EU; is van mening dat elektronische douaneprocedures kunnen bijdragen tot een goed functionerende digitale eengemaakte markt; is in dit verband ingenomen met het tussentijdse evaluatieverslag van de Commissie over de tenuitvoerlegging van het douanewetboek van de Unie en haar voornemen om de douane-unie te hervormen door middel van een wetgevingspakket om het douanewetboek te verbeteren en af te stemmen op de uitdagingen en risico’s die met name voortvloeien uit de e-handel; spoort de Commissie aan om rekening te houden met de conclusies en aanbevelingen van de Groep van wijzen inzake de douane-unie;

25.

benadrukt dat de lidstaten primair verantwoordelijk zijn voor de doeltreffende en uniforme uitvoering en handhaving van de bestaande wetgeving inzake de eengemaakte markt;

Modernisering van de eengemaakte markt om de belofte ervan te nieuw leven in te blazen

26.

is van mening dat het dertigjarig bestaan van de eengemaakte markt het best kan worden gevierd door deze te moderniseren en de belofte dat de eengemaakte markt consumenten en bedrijven ten goede zal komen nieuw leven in te blazen; is van mening dat een hoog niveau van consumentenbescherming, waarbij rekening wordt gehouden met milieu- en sociale overwegingen, en een soepel kader voor het bedrijfsleven de aantrekkingskracht van de eengemaakte markt op mondiaal niveau vergroten en de Europese integratie verder stimuleren;

27.

is van mening dat de verdere ontwikkeling van de eengemaakte markt een proces is dat hernieuwde betrokkenheid van alle burgers en educatieve stimulansen moet omvatten om ervoor te zorgen dat er kansen worden geboden om de nieuwe vaardigheden te verwerven die nodig zijn voor de groene en digitale transitie van onze economieën;

28.

is ervan overtuigd dat, hoewel concurrentie op de eengemaakte markt noodzakelijk is, partnerschap en samenwerking op de eengemaakte markt de motor van de Europese integratie zijn; is van mening dat de samenwerking moet worden verdiept, aangezien dat de sterke punten van de eengemaakte markt nog kan versterken en de zwakke punten ervan kan compenseren, met name in tijden van crisis; is van mening dat de eengemaakte markt in dergelijke situaties een belangrijk instrument voor burgers en bedrijven moet blijven;

29.

is van oordeel dat het beleid op het gebied van de eengemaakte markt niet alleen gericht moet zijn op het wegnemen van belemmeringen, maar de EU ook moet sturen in de richting van verdere ontwikkeling op basis van gemeenschappelijke waarden, met name door duidelijk te bepalen wat er moet worden gedaan om bedrijven en werknemers tijdens de transitie bij te staan en de consumenten en het milieu te beschermen;

30.

verzoekt de Commissie te blijven kijken naar nieuwe digitale kansen en trends, met inbegrip van virtuele werelden, om ervoor te zorgen dat de eengemaakte markt naar behoren blijft functioneren en dat consumenten goed worden beschermd; dringt er bij de Commissie op aan de gevolgen van milieumaatregelen voor de dienstensector, met inbegrip van digitale diensten, te onderzoeken en na te gaan of dergelijke maatregelen moeten worden geactualiseerd;

31.

wijst nogmaals op de noodzaak om het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens te vergemakkelijken om Europese innovatie mogelijk te maken en de groei van ondernemingen en de digitale eengemaakte markt te ondersteunen; spreekt zijn steun uit voor de overschakeling op volledig functionele e-aanbesteding en e-facturering;

32.

is van mening dat de EU het regelgevingskader voor producten en diensten moet beoordelen en moet nagaan of er regels inzake rechtsmiddelen en gewaarborgde rechten moeten worden vastgesteld, teneinde duurzame consumptie te stimuleren;

33.

vindt dat de EU de tweedehandsmarkt verder moet ontwikkelen;

34.

is er voorstander van dat de externe dimensie van de eengemaakte markt verder wordt versterkt en dat de belangen van de EU en haar strategische onafhankelijkheid worden beschermd; is van mening dat de hoge normen van de eengemaakte markt over de hele wereld kunnen worden overgenomen en verspreid en naar behoren moeten worden gehandhaafd om een gelijk speelveld voor Europese bedrijven te creëren;

35.

wijst op het belang van Europese normen en Europese normalisatieproducten voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van de Europese industrie en de veiligheid van de burgers; is ingenomen met de nieuwe EU-strategie die de Commissie heeft gepresenteerd; wijst erop dat het belangrijk is alle relevante belanghebbenden te raadplegen, met inbegrip van kmo’s, consumentenorganisaties en belanghebbenden op sociaal en milieugebied, en om in het algemeen rekening te houden met het openbaar belang; is van mening dat de EU een strategischere benadering van normen moet ontwikkelen, met inbegrip van internationale normalisatieactiviteiten in relevante mondiale formaten, met name op digitaal gebied;

36.

benadruk dat er een regelgevingskader moet komen voor de verhuur op korte termijn van onroerende goederen en accommodatie, onder meer door de transparantie en rechtszekerheid te verbeteren, met name wat betreft het genereren en delen van gegevens;

37.

is van mening dat de consumentenbescherming moet worden geactualiseerd om rekening te houden met digitale asymmetrieën, zodat ook de digitale dienstensector, waaronder gaming, virtual en augmented reality en virtuele werelden, eronder valt; onderstreept dat innovatie en nieuwe ondernemingen moeten worden bevorderd;

38.

is van mening dat de Europese toegankelijkheidswet en de richtlijn webtoegankelijkheid opmerkelijke resultaten hebben opgeleverd bij het wegnemen van belemmeringen voor personen met een handicap, waardoor alle EU-burgers in staat worden gesteld deel te nemen aan de eengemaakte markt voor producten en diensten, alsook aan de bredere digitale eengemaakte markt; is echter van mening dat de uitvoering van dergelijke essentiële wetgeving sterk verschilt van lidstaat tot lidstaat en in het algemeen nog niet bevredigend is; spoort de lidstaten aan om bij aanbestedingsprocedures terdege rekening te houden met de toegankelijkheidsregels; benadrukt in dit verband dat het Centrum “AccessibleEU” een centrale rol moet krijgen bij de ondersteuning van de lidstaten in de uitvoeringsfase; is voorts van mening dat gemeenschappelijke, geharmoniseerde regels inzake toegankelijkheid bedrijven ten goede zijn gekomen; verzoekt de Commissie na te gaan hoe de resterende belemmeringen kunnen worden weggenomen en de toegankelijkheid kan worden verbeterd, zodat de burgers en bedrijven daar de vruchten van kunnen blijven plukken;

39.

benadrukt dat maatregelen inzake e-handel die gericht zijn op ongerechtvaardigde geoblocking, met name Verordening (EU) 2018/302 (4), hebben bijgedragen tot de totstandbrenging van een kader voor een minder versnipperde eengemaakte markt en tot een grotere keuze voor de consument wat online winkelen betreft;

40.

wijst op de belangrijke rol die het Solvit-netwerk speelt bij het verbeteren van de werking van de eengemaakte markt door bedrijven, burgers en overheden te ondersteunen bij de correcte toepassing van de regels van de eengemaakte markt; benadrukt dat Solvit een voortrekkersrol speelt bij de digitale verlening van EU-diensten en een alternatieve aanpak voor het waarborgen van de naleving van de EU-voorschriften bevordert; bevestigt dat het Solvit-systeem handhaving door de Commissie niet kan vervangen wanneer de lidstaten de regels niet toepassen;

41.

roept op om het scorebord van de eengemaakte markt te actualiseren; is van mening dat het scorebord voortdurend moet worden bijgewerkt, aangezien het niet alle aspecten van de eengemaakte markt meet, met name in het geval van diensten; stelt voor om nieuwe indicatoren te onderzoeken om de successen van de eengemaakte markt op een kwalitatieve manier te meten om na te gaan hoe de zij bedrijven en consumenten ten goede komt;

42.

wijst op het belang van een doeltreffende, tijdige en correcte toepassing en handhaving van het regelgevingskader voor de eengemaakte markt; benadrukt dat daar nauwe samenwerking tussen de Commissie en de lidstaten voor nodig is, alsook de volledige inzet van de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de correcte toepassing en handhaving van de wetgeving, betere samenwerking tussen douane- en markttoezichtautoriteiten en meer betrokkenheid van belanghebbenden zoals consumentenorganisaties, andere overheidsorganisaties en bedrijven;

43.

benadrukt dat een goede handhaving en naleving van de regels van de eengemaakte markt van cruciaal belang zijn voor het opbouwen van vertrouwen bij de consument en voor de totstandbrenging van een gelijk speelveld voor alle bedrijven, met inbegrip van bedrijven uit landen buiten de EU die producten en diensten verkopen op de eengemaakte markt, met bijzondere aandacht voor het kader voor markttoezicht, productveiligheid en wederzijdse erkenning;

44.

onderstreept dat een goede handhaving moet worden gewaarborgd, die in sommige gevallen verder kan gaan dan de traditionele corrigerende maatregelen, zoals bij inbreukprocedures, en dat meer nadruk moet worden gelegd op preventie, en met name op de verdere verdieping van de samenwerking tussen de nationale bevoegde autoriteiten bij de handhaving van de EU-regels;

45.

wijst erop dat voor een goed functionerende douane-unie, nationale belemmeringen moeten worden weggenomen, teneinde schadelijke handel in goederen te voorkomen en de eengemaakte markt van de EU tegen illegale producten te beschermen; roept de Commissie op om een EU-douaneagentschap op te richten;

46.

pleit voor een betere financiering van de beleidsmaatregelen op het gebied van de eengemaakte markt door het huidige meerjarig financieel kader te actualiseren;

Conclusies: een cruciaal moment voor het versterken en ontwikkelen van de eengemaakte markt

47.

is van mening dat de EU haar economische macht alleen optimaal zal kunnen benutten als de lidstaten en de EU-instellingen zich nog meer inzetten voor de eengemaakte markt; is van mening dat er een sterke politieke wil nodig is om te kunnen slagen, alsook een nieuw overkoepelend programma met een agenda voor actie tegen 2030 en daarna;

48.

is van mening dat de versterking en ontwikkeling van de eengemaakte markt een bredere strategie vereist ter versterking van de eengemaakte markt voor diensten, alsook een echte digitale eengemaakte markt waarin data binnen de EU en tussen sectoren vrij kunnen circuleren, ten behoeve van bedrijven, onderzoekers en overheidsdiensten, in overeenstemming met de regels inzake privacy en gegevensbescherming;

49.

erkent de bijzondere status van diensten van algemeen belang en de noodzaak deze in het openbaar belang te waarborgen, overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, met inachtneming van het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel, zoals vastgelegd in protocol nr. 26 VWEU betreffende de diensten van algemeen belang;

50.

is van mening dat de Commissie en de lidstaten, om de veerkracht te bevorderen, de voorzieningszekerheid te waarborgen, de connectiviteitsdoelstellingen van de Unie te verwezenlijken en open strategische autonomie in belangrijke sectoren te stimuleren, zo snel mogelijk moeten streven naar een echte eengemaakte markt voor energie en telecommunicatiediensten, met een sterke betrokkenheid en bescherming van consumenten;

51.

erkent dat het nieuwe wetgevingskader voor producten al tientallen jaren een succes is voor de productregulering in Europa; benadrukt dat het in het licht van technologische ontwikkelingen en de digitale en circulaire economie moet worden geactualiseerd;

52.

is van mening dat de EU-instellingen, de lidstaten en alle belanghebbenden zich daadwerkelijk moeten inzetten voor de ontwikkeling van de eengemaakte markt in het algemeen belang en voor de versterking van de positie van de EU in de wereld;

53.

nodigt de Commissie uit een visie en richtsnoeren voor het nieuwe programma te verstrekken; roept de lidstaten op om te pleiten voor partnerschap en samenwerking; herhaalt dat het bereid is een constructieve rol in dit proces te blijven spelen;

54.

feliciteert de eengemaakte markt met haar dertigjarig bestaan;

o

o o

55.

verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1)PB C 456 van 10.11.2021, blz. 14.

(2)PB C 425 van 20.10.2021, blz. 10.

(3) Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt (PB L 149 van 11.6.2005, blz. 22).

(4) Verordening (EU) 2018/302 van het Europees Parlement en de Raad van 28 februari 2018 inzake de aanpak van ongerechtvaardigde geoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten op grond van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging in de interne markt (PB L 60 I van 2.3.2018, blz. 1).