Home

Resolutie van het Europees Parlement van 16 februari 2023 over de onmenselijke omstandigheden waaronder Aleksej Navalny gevangen wordt gehouden (2023/2553(RSP))

Resolutie van het Europees Parlement van 16 februari 2023 over de onmenselijke omstandigheden waaronder Aleksej Navalny gevangen wordt gehouden (2023/2553(RSP))

11.8.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 283/16


P9_TA(2023)0051

De recente verslechtering van de onmenselijke omstandigheden waarin Aleksej Navalny en andere politieke gevangenen in Rusland gevangen worden gehouden

Resolutie van het Europees Parlement van 16 februari 2023 over de onmenselijke omstandigheden waaronder Aleksej Navalny gevangen wordt gehouden (2023/2553(RSP))

(2023/C 283/05)

Het Europees Parlement,

gezien zijn eerdere resoluties over Rusland,

gezien artikel 144, lid 5, en artikel 132, lid 4, van zijn Reglement,

A.

overwegende dat Aleksej Navalny een prominente Russische politieke persoonlijkheid en winnaar van de Sacharovprijs van 2021 is, die door het Kremlinregime met het zenuwgas novitsjok vergiftigd is, sinds 17 januari 2021 gevangen wordt gehouden en momenteel in een strafkolonie is opgesloten;

B.

overwegende dat sinds zijn arrestatie Navalny is onderworpen aan mishandeling, waaronder foltering, willekeurige bestraffing en psychologische druk; overwegende dat Navalny de afgelopen acht maanden geen bezoek heeft gehad;

C.

overwegende dat Navalny in maart of april 2023 terecht moet staan voor nieuwe aanklachten, en een gevangenisstraf tot 35 jaar riskeert;

D.

overwegende dat de Russische autoriteiten sinds het begin van de aanvalsoorlog tegen Oekraïne de onderdrukking van de politieke oppositie en het maatschappelijk middenveld hebben opgevoerd;

E.

overwegende dat het gedrag van het Kremlin ten aanzien van politieke tegenstanders en politieke gevangenen, waaronder Navalny, het brute karakter van het Kremlin toont, net zoals zijn oorlog tegen zowel Oekraïne als democratisch gezinde Russen;

1.

staat achter Aleksej Navalny en alle andere moedige Russische politieke gevangenen in hun strijd voor democratie in Rusland;

2.

dringt aan op de vrijlating van Navalny en alle andere politieke gevangenen in Rusland, waaronder Dmitri Ivanov, Vladimir Kara-Murza, Ioann Kurmoyarov, Viktoria Petrova, Maria Ponomarenko, Aleksandra Skochilenko, Dmitri Talantov, Aleksej Gorinov, Ilya Yashin en anderen die uitsluitend wegens hun associatie met Navalny, hun verzet tegen de aanvalsoorlog tegen Oekraïne of op grond van artikel 207.3 van het Russische wetboek van strafrecht zijn vervolgd;

3.

eist dat, in afwachting van hun vrijlating, de omstandigheden waaronder Navalny en alle andere gevangenen worden vastgehouden, in overeenstemming worden gebracht met de internationale verplichtingen van Rusland, met name wat betreft de toegang van Navalny tot artsen van zijn keuze en medische behandeling in een civiel ziekenhuis, zijn recht om naar een inrichting voor voorlopige hechtenis te verhuizen met toegang tot zijn advocaten, en communicatie met zijn familie;

4.

roept de EU-instellingen nogmaals op om de mensenrechtensituatie in Rusland te blijven volgen; dringt er bij de EU op aan het Russische maatschappelijk middenveld te ondersteunen; dringt er bij de lidstaten op aan bijstand te verlenen aan Russische mensenrechtenactivisten, prodemocratische activisten en onafhankelijke journalisten in en buiten Rusland;

5.

benadrukt dat zowel Oekraïne als de democratie in Rusland moeten zegevieren en dat beide overwinningen ook overwinningen zullen zijn voor Aleksej Navalny; dringt er bij de EU en de gehele democratische gemeenschap op aan een duidelijke strategie te hebben om te helpen bij beide overwinningen als het beste bewijs van onze solidariteit met Aleksej Navalny en alle anderen die strijden voor de democratische toekomst van Rusland;

6.

benadrukt dat Poetin moet worden berecht voor misdrijven tegen zijn eigen bevolking;

7.

dringt er bij de Raad op aan beperkende maatregelen te nemen tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor willekeurige vervolging en foltering van antioorlogsdemonstranten;

8.

verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de Raad, de Commissie, de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Russische autoriteiten.