Home

Bekendmaking van een mededeling van de goedkeuring van een standaardwijziging van een productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 17, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie 2023/C 34/08

Bekendmaking van een mededeling van de goedkeuring van een standaardwijziging van een productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 17, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie 2023/C 34/08

30.1.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 34/11


Bekendmaking van een mededeling van de goedkeuring van een standaardwijziging van een productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 17, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie

(2023/C 34/08)

Deze mededeling wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 17, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie (1).

MEDEDELING VAN DE GOEDKEURING VAN EEN STANDAARDWIJZIGING

“Bonnezeaux”

PDO-FR-A0926-AM03

Datum van mededeling: 11.11.2022

BESCHRIJVING VAN EN REDENEN VOOR DE GOEDGEKEURDE WIJZIGING

1. Officiële geografische code

De informatie over de gemeenten van het geografische gebied en van het gebied in de onmiddellijke nabijheid is bijgewerkt op basis van de officiële geografische code.

De gebiedsgrenzen zijn ongewijzigd gebleven.

De punten 6 en 9 van het enig document worden gewijzigd.

2. Afstand tussen de wijnstokken

De minimumafstand tussen de wijnstokken binnen eenzelfde rij is verlaagd van 1 m naar 0,90 m.

Daarmee wordt de mogelijkheid geboden om de beplantingsdichtheid van de wijnstokken te verhogen zonder dat de afstand tussen de rijen verandert.

Ook wordt een bijzondere bepaling toegevoegd voor wijnstokken op hellingen van meer dan 10 %, die een minimumafstand tussen de wijnstokken van 0,80 m mogen hebben.

Aldus wordt rekening gehouden met de bijzondere situatie van op steile hellingen aangeplante wijnstokken, waarvoor bij de aanplant een specifieke indeling nodig is (aanplant evenwijdig aan de helling en niet loodrecht daarop).

Punt 5 van het enig document wordt gewijzigd.

3. Snoei

De snoeivoorschriften zijn gelijkgetrokken voor de oorsprongsbenamingen van wijnen uit het gebied Anjou Saumur in de Loirevallei.

Deze gelijktrekking moet tot een betere kennis bij de marktdeelnemers leiden en controles eenvoudiger maken. Deze wijziging biedt de wijnbouwers de mogelijkheid om zich aan te passen aan de vorst, die tegenwoordig steeds later intreedt.

Punt 5 van het enig document wordt gewijzigd.

4. Rijpheid

Het minimale suikergehalte van de druiven is verhoogd van 238 naar 255 gram per liter. Deze verhoging werd doorgevoerd om de kwaliteit van de wijnen - die restsuikers bevatten - te verbeteren.

Om rekening te houden met de moeilijkheden bij de gisting van de most met het hoogste suikergehalte, is het minimale effectieve alcoholgehalte verlaagd tot 11 % voor wijn met een natuurlijk alcoholvolumegehalte van minder dan 18 % en is de bovengrens voor het effectieve alcoholgehalte geschrapt voor wijn met een natuurlijk alcoholvolumegehalte van minstens 18 %.

Punt 4 van het enig document wordt gewijzigd.

5. Totaal alcoholvolumegehalte na verrijking

Het maximale totale alcoholvolumegehalte na verrijking door gedeeltelijke concentratie van de most is verlaagd van 19 naar 18 %.

Het enig document wordt niet gewijzigd.

6. Verband

Het verband wordt gewijzigd door te verwijzen naar het jaar 2021 in plaats van het jaar 2018.

Punt 8 van het enig document wordt gewijzigd.

7. Overgangsmaatregelen

De niet langer geldende overgangsmaatregelen zijn geschrapt.

Het enig document wordt niet gewijzigd.

8. Voornaamste te controleren punten

De manuele oogst in opeenvolgende plukbeurten wordt toegevoegd aan de voornaamste te controleren punten.

Het enig document wordt niet gewijzigd.

9. Redactionele wijzigingen

In het productdossier zijn een aantal redactionele wijzigingen aangebracht.

Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor het enig document.

10. Verwijzing naar de controlestructuur

De formulering van de verwijzing naar de controlestructuur is herzien om die in overeenstemming te brengen met de andere productdossiers voor oorsprongsbenamingen. Deze wijziging is louter redactioneel.

Ze leidt niet tot een wijziging van het enig document.

11. Etikettering

De etiketteringsvoorschriften zijn verder uitgewerkt en gelijkgetrokken met de andere oorsprongsbenamingen van wijnen uit het gebied Anjou Saumur in de Loirevallei. Deze wijziging is louter redactioneel.

Punt 9 van het enig document wordt gewijzigd.

ENIG DOCUMENT

1. Naam van het product

Bonnezeaux

2. Type geografische aanduiding

BOB – beschermde oorsprongsbenaming

3. Categorieën wijnbouwproducten

1.

Wijn

4. Beschrijving van de wijn(en)

KORTE BESCHRIJVING

Het betreft niet-mousserende witte wijnen op basis van overrijp geoogste druiven (natuurlijke concentratie aan de stok, al dan niet met edelrot). Het zijn krachtige wijnen met een zeer zoet karakter, complexe fruitige aroma’s (gedroogd en exotisch fruit, witte bloemen...) en een goudgele kleur met een groene glans. Ze hebben een natuurlijk alcoholvolumegehalte van minstens 15 %; een gehalte aan fermenteerbare suikers (glucose + fructose), na gisting, van minstens 51 g/l. Wijnen met een natuurlijk alcoholvolumegehalte van minder dan 18 % hebben na de gisting een effectief alcoholgehalte van minstens 11 %. Het totaalgehalte aan zuren en het totale gehalte aan zwaveldioxide komen overeen met de in de Europese regelgeving vastgestelde gehalten.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

Minimale totale zuurgraad

in milli-equivalent per liter

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

25

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

5. Wijnbereidingsprocedés

5.1. Specifieke oenologische procedés

1.

Specifiek oenologisch procedé

Verrijking is toegestaan overeenkomstig de voorschriften van het productdossier.

Het gebruik van stukjes hout is verboden.

De opvoeding van de wijnen loopt ten minste tot 15 maart van het jaar dat volgt op het oogstjaar.

Naast de bovengenoemde bepalingen moeten de wijnen, wat oenologische procedés betreft, voldoen aan de verplichtingen die zijn vastgesteld op Europees niveau en in het Franse wetboek landbouw en zeevisserij.

2. Dichtheid

Teeltmethode

De minimale beplantingsdichtheid van de wijngaarden bedraagt 4 000 wijnstokken per hectare. De afstand tussen de rijen van deze wijngaarden mag niet meer dan 2,50 meter bedragen en de afstand tussen de wijnstokken binnen eenzelfde rij niet minder dan 0,90 meter.

Voor de oogst van percelen met een afstand tussen de wijnstokken binnen eenzelfde rij van minder dan 0,90 meter, maar niet minder dan 0,80 meter en met een helling van meer dan 10 % mag de gecontroleerde oorsprongsbenaming worden gebruikt.

Voor de oogst van percelen met een beplantingsdichtheid van minder dan 4 000, maar minstens 3 300 wijnstokken per hectare, mag de gecontroleerde oorsprongsbenaming worden gebruikt, mits de in het productdossier vastgestelde voorschriften betreffende opbinding en hoogte van het gebladerte worden nageleefd. De afstand tussen de rijen van deze percelen mag niet meer dan 3 m bedragen en de afstand tussen de wijnstokken binnen eenzelfde rij niet minder dan 1 m.

3. Snoei

Teeltmethode

De wijnstokken worden lang dan wel kort dan wel gemengd gesnoeid, met hoogstens twaalf ogen per wijnstok. Tijdens het fenologische stadium dat overeenkomt met 11 of 12 blaadjes (afzonderlijke bloemknoppen) is het aantal vruchtdragende takken van dat jaar niet groter dan 10 per wijnstok.

4. Oogst

Teeltmethode

De druiven worden manueel geoogst in opeenvolgende plukbeurten.

5. Irrigatie

Teeltmethode

Irrigatie is verboden.

5.2. Maximumopbrengsten

30 hectoliter per hectare

6. Afgebakend geografisch gebied

Alle stadia van de productie vinden plaats in het geografische gebied dat de volgende gemeente in het departement Maine-et-Loire (op basis van de officiële geografische code van 2021) beslaat: Bellevigne-en-Layon (enkel het grondgebied van de deelgemeente Thouarcé).

De cartografische documenten voor het geografische gebied kunnen worden geraadpleegd op de website van het “Institut national de l’origine et de la qualité”.

7. Wijndruivenras(sen)

Chenin B

8. Beschrijving van het (de) verband(en)

8.1.

1. Informatie over het geografisch gebied

a) Beschrijving van de natuurlijke factoren die bijdragen tot het verband

Het geografische gebied, dat zich midden in de wijngaarden van Anjou bevindt, omvat in 2021 uitsluitend de deelgemeente Thouarcé. Het grondgebied van deze gemeente in het departement Maine-et-Loire ligt langs beide kanten van de rivier Layon. Op de rechteroever steekt het gehucht “Bonnezeaux”, boven op een steile helling, uit over de rivier. Dat gehucht lijkt zijn naam te danken aan bronnen van ijzerwater.

De wijngaard is gelegen op drie opeenvolgende heuvels met een zuidwestelijke oriëntatie: “La Montagne”, “Beauregard” en “Fesles”, die samen een strook van 2 800 m lang en 500 m breed vormen. Deze heuvels hebben een hellingsgraad van 15 à 20 %, die het grootst is op de westelijke heuvel “Beauregard” en op de centrale heuvel, die terecht “La Montagne” wordt genoemd en die ontstaat in de buurt van het gehucht “Petit Bonnezeaux”. Ten noorden van deze drie afgebakende hellingen bevindt zich een licht golvend plateau met een gemiddelde hoogte van 90 m, terwijl de Layon op 29 m hoogte stroomt.

Het geologische substraat behoort tot de “série de Saint-Georges-sur-Loire”, een leisteen-/zandsteencomplex dat dateert uit de periode van het boven-ordovicium tot het onder-devoon. Het is op sommige plaatsen, met name op de heuvel “Fesles”, bedekt met grindhoudende en zanderige kleiformaties uit het cenomaan. Door erosie is de schistsokkel bloot komen te liggen, maar het zand en de klei zijn nog aanwezig op de achterkant van de helling en op het plateau. De percelen die zijn afgebakend voor de druivenoogst, hebben dan ook een ondiepe grijsgroenachtige, soms wijnrode bodem met een grove structuur. Deze bodem heeft een waterreserve van minder dan 100 mm en een uitstekende drainagecapaciteit.

Het geografische gebied geniet een gematigd zeeklimaat en kent weinig neerslag doordat het door het hogere reliëf van Choletais en Mauges wordt beschermd tegen de vochtige lucht die afkomstig is van de oceaan. De heuvels zijn plaatselijk blootgesteld aan de overheersende winden uit het zuidwesten en het westen. De jaarneerslag bedraagt er 550 tot 600 mm, tegenover meer dan 800 mm op het reliëf van Choletais en Mauges. De neerslag tijdens de vegetatiecyclus van de wijnstok ligt ongeveer 100 mm lager dan het gemiddelde van het departement. De mediterrane flora op deze heuvels getuigt van deze relatieve droogte en van een temperatuur die hoger is dan die in de omgeving.

b) Beschrijving van de menselijke factoren die bijdragen tot het verband

Voor het druivenras chenin B, dat waarschijnlijk afkomstig is uit de streek van Anjou, is “Bonnezeaux” een ideale locatie. Het is een robuust ras, dat zijn potentieel ontplooit op plaatsen waar de bodem aanmerkelijke beperkingen inhoudt.

De producenten hadden al snel begrepen dat dit ras het beste bij gevorderde rijpheid en met bijzondere technieken kan worden geoogst. In zijn “Traité des cépages” (“Verhandeling over de druivenrassen”) schrijft de graaf Odart het in 1845 als volgt: “Hierbij moet ook als voorwaarde worden gesteld dat [dit druivenras] pas mag worden geoogst wanneer er sprake is van overrijpheid, zoals die wordt bereikt rond Allerheiligen, wanneer de schil van de druiven door de regen zacht is geworden en begint af te sterven.” Overrijpheid is dus onlosmakelijk verbonden met de oogst. In 1816 vermeldt Jullien in zijn “Topographie de tous les vignobles connus” (“Topografie van alle gekende wijngaarden”) het volgende: “In de beste wijngaarden wordt in meerdere fasen geoogst; de eerste twee fasen, waarbij uitsluitend de rijpste druiven worden geoogst, leveren de wijnen voor de export op; de wijnen die worden geproduceerd met de oogst van de derde fase, zijn bestemd voor de nationale consumptie...”.

De bevindingen en analyses van de producenten in de loop der generaties hebben ertoe geleid dat de wijnen van “Bonnezeaux” tot de beste van Anjou behoren. In de Franse vertaling van de “Nouvelle Géographie Universelle” van William Guthrie (1708-1770), Engels aardrijkskundige, die verscheen in 1802, staat te lezen: “De wijnen van Anjou kunnen worden onderverdeeld in drie klassen. De eerste klasse bestaat uit wijnen die afkomstig zijn uit Faye, Saint-Lambert, Rablé, Maligny en Chavagne en uit Thouarcé, waar de wijngaarden van Bonnezeaux gelegen zijn.”

In alle perioden die volgen staat de wijngaard van “Bonnezeaux” in hoog aanzien. De druifluizenplaag remt de bloei ervan echter sterk af en enkel de lokale markt wordt nog bevoorraad. Dankzij de daadkracht en de ernst van de producentenvereniging van “Bonnezeaux”, die vasthoudt aan een lage opbrengst en aan de praktijk van opeenvolgende plukbeurten, wordt de nationale markt heroverd en wordt vervolgens ook opnieuw de Franse grens overgestoken. De gecontroleerde oorsprongsbenaming “Bonnezeaux” wordt op 6 november 1951 erkend.

8.2.

2. Informatie over de kwaliteit en de kenmerken van het product

Deze wijnen worden gewaardeerd om hun kracht. Ze hebben een zeer zoet karakter, toe te schrijven aan een hoog gehalte aan fermenteerbare suikers, gecombineerd met complexe fruitige aroma’s (gedroogd en exotisch fruit, witte bloemen...), en een lichte goudgele kleur met een groene glans. Dankzij een evenwicht tussen zuurte, alcohol en smeuïgheid neemt de complexiteit van deze wijnen tijdens de rijping nog toe.

3. Oorzakelijke verbanden

Deze wijngaard, met zijn steile zuidwestgerichte hellingen en zijn ondiepe, kiezelige bodems met een uitzonderlijk thermisch gedrag, bevordert een vroege vegetatiecyclus en de rijping van het druivenras chenin B. De combinatie van overheersende winden die over de heuvels jagen en een beperkte watertoevoer naar de wijnstokken op een skeletbodem zorgt voor concentratie van de druiven door verschrompeling of indroging aan de stok, die kenmerkend is voor deze wijngaard. De producenten zijn erin geslaagd zich aan te passen aan deze bijzonderheid. De zeer lage opbrengsten tonen aan dat de wijnbouwers gehecht zijn aan de kwaliteit van de druiven.

Door de late oogst van het ras chenin B op deze heuvels, aan de hand van verschillende plukbeurten om de rijpste druiven te selecteren, hebben de wijnen van “Bonnezeaux” hun vermaardheid verworven. De geschiedenis en de bekendheid van de wijnen van “Bonnezeaux” zijn nauw verbonden met die van de wijnen van Anjou en “Coteaux du Layon”.

9. Andere essentiële voorwaarden (verpakking, etikettering, andere vereisten)

Gebied in de onmiddellijke nabijheid

Rechtskader:

nationale wetgeving

Soort aanvullende voorwaarde:

afwijking betreffende de productie in het afgebakende geografische gebied

Beschrijving van de voorwaarde:

Het gebied in de onmiddellijke nabijheid waar de vinificatie, de bereiding en de opvoeding van de wijnen bij wijze van uitzondering mag plaatsvinden, bestaat uit het grondgebied van de volgende gemeenten van het departement Maine-et-Loire op basis van de officiële geografische code van 2021:

Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon (enkel het grondgebied van de deelgemeenten Champ-sur-Layon, Faveraye-Mâchelles, Faye-d'Anjou en Rablay-sur-Layon), Blaison-Saint-Sulpice, Brissac Loire Aubance (enkel het grondgebied van de deelgemeenten Alleuds, Brissac-Quincé, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saulgé-l’Hôpital en Vauchrétien), Brossay, Chalonnes-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (enkel het grondgebied van de deelgemeenten Chanzeaux en Valanjou), Denée, Doué-en-Anjou (enkel het grondgebied van de deelgemeente Brigné), Les Garennes-sur-Loire, Lys-Haut-Layon (enkel het grondgebied van de deelgemeente Tigné), Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Rochefort-sur-Loire, Saint-Melaine-sur-Aubance, Savennières, Soulaines-sur-Aubance, Terranjou, Val-du-Layon.

Etikettering: facultatieve aanduidingen

Rechtskader:

nationale wetgeving

Soort aanvullende voorwaarde:

aanvullende bepalingen betreffende de etikettering

Beschrijving van de voorwaarde:

De facultatieve aanduidingen waarvan het gebruik, krachtens Europese bepalingen, door de lidstaten mag worden geregeld, worden op de etiketten aangebracht in lettertekens die maximaal tweemaal zo hoog, breed en dik zijn als de lettertekens van de naam van de gecontroleerde oorsprongsbenaming.

Etikettering: geografische benaming “Val de Loire”

Rechtskader:

nationale wetgeving

Soort aanvullende voorwaarde:

aanvullende bepalingen betreffende de etikettering

Beschrijving van de voorwaarde:

De lettertekens van de geografische benaming “Val de Loire” mogen niet groter of breder zijn dan twee derde van de lettertekens van de naam van de gecontroleerde oorsprongsbenaming.

Etikettering: kleinere geografische eenheid

Rechtskader:

nationale wetgeving

Soort aanvullende voorwaarde:

aanvullende bepalingen betreffende de etikettering

Beschrijving van de voorwaarde:

Op het etiket van de wijnen met de gecontroleerde oorsprongsbenaming mag de naam van een kleinere geografische eenheid worden vermeld op voorwaarde dat: - het gaat om een plaatsnaam die is opgenomen in het kadaster; - die naam vermeld staat op de oogstaangifte. De lettertekens van de betrokken plaatsnaam mogen niet groter of breder zijn dan de helft van de lettertekens van de naam van de gecontroleerde oorsprongsbenaming.

Link naar het productdossier

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-2bee3ad4-2dc7-4d79-9977-b2e2f0980fbb


(1)PB L 9 van 11.1.2019, blz. 2.