Home

Bekendmaking van een aanvraag tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van een productdossier overeenkomstig artikel 50, lid 2, punt a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen 2023/C 82/05

Bekendmaking van een aanvraag tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van een productdossier overeenkomstig artikel 50, lid 2, punt a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen 2023/C 82/05

6.3.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 82/8


Bekendmaking van een aanvraag tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van een productdossier overeenkomstig artikel 50, lid 2, punt a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

(2023/C 82/05)

Deze bekendmaking verleent het recht om binnen drie maanden na de datum van deze bekendmaking op grond van artikel 51 van Verordening (EU) nr. 1151/2012 (1) van het Europees Parlement en de Raad bezwaar aan te tekenen tegen de wijzigingsaanvraag.

AANVRAAG TOT GOEDKEURING VAN EEN NIET-MINIMALE WIJZIGING VAN HET PRODUCTDOSSIER INZAKE BESCHERMDE OORSPRONGSBENAMINGEN/BESCHERMDE GEOGRAFISCHE AANDUIDINGEN

Aanvraag tot goedkeuring van een wijziging overeenkomstig artikel 53, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012

“Strachitunt”

EU-nr.: PDO-IT-1047-AM02 — 19.10.2021

BOB (X) BGA ( )

1. Aanvragende groepering en rechtmatig belang

Consorzio per la Tutela dello Strachitunt Valtaleggio [Vereniging voor de bescherming van Strachitunt uit Valtaleggio], Piazza Don Arrigoni 7, c/o Sede Comunale [gemeentehuis], 24010 Vedeseta (BG), Italië Tel. +39 3355754211; E-mail: info@strachitunt.it.

Bovengenoemde vereniging is op grond van artikel 13, lid 1, van Besluit nr. 12511 van het Italiaanse Ministerie van Landbouw-, Levensmiddelen- en Bosbouwbeleid van 14 oktober 2013 gerechtigd om een wijzigingsaanvraag in te dienen.

2. Lidstaat of derde land

Italië

3. Rubriek van het productdossier waarop de wijziging(en) betrekking heeft/hebben

Naam van het product

Beschrijving van het product

Geografische gebied

Bewijs van oorsprong

Werkwijze voor het verkrijgen van het product

Verband

Etikettering

Overige:

4. Aard van de wijziging(en)

Wijziging van een productdossier van een geregistreerde BOB of BGA die overeenkomstig artikel 53, lid 2, derde alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 niet als minimaal kan worden beschouwd.

Wijziging van een productdossier van een geregistreerde BOB of BGA waarvoor geen enig document (of gelijkwaardig document) is bekendgemaakt, die overeenkomstig artikel 53, lid 2, derde alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 niet als minimaal kan worden beschouwd.

5. Wijziging(en)

Beschrijving van het product

Wijziging betreffende artikel 2 van het productdossier, die in essentie betrekking heeft op de formulering ervan. Dit heeft geen gevolgen voor het enig document.

Huidige tekst:

““Strachitunt” is een kaas op basis van rauwe koemelk die wordt geproduceerd volgens de techniek met twee verschillende kaasstructuren. De kaas heeft een middellange tot lange rijpingstijd (ten minste 75 dagen) en kan geaderd zijn.

Het product volgt aanvankelijk een centripetaal rijpingspatroon (d.w.z. van buiten naar binnen) als gevolg van de werking van oppervlaktemicroflora. Daarna, meestal na de eerste dertig dagen, wordt de rijping bevorderd door het prikken van gaten in de kaas, waardoor de in de omgeving aanwezige microflora zich kan ontwikkelen in de kaas.”

Nieuwe tekst:

““Strachitunt” is een kaas op basis van rauwe koemelk die wordt geproduceerd volgens de techniek met twee verschillende kaasstructuren. De kaas heeft een middellange tot lange rijpingstijd en kan gemarmerd zijn. Het product volgt aanvankelijk een centripetaal rijpingspatroon (d.w.z. van buiten naar binnen) als gevolg van de werking van oppervlaktemicroflora. Daarna wordt de rijping bevorderd door het prikken van gaten in de kaas, waardoor de in de omgeving aanwezige microflora zich kan ontwikkelen in de kaas. De minimumrijpingstijd is 75 dagen.

Reden:

Deze wijziging heeft voornamelijk betrekking op de formulering en het duidelijker specificeren van de minimumrijpingsperiode.

Bovendien is besloten dat de verwijzing naar de periode waarin gaten in de kaas worden geprikt, moet worden verplaatst naar artikel 5, punt 5.2, van het productdossier inzake de werkwijze voor het verkrijgen van het product, waar de vermelding beter op zijn plaats is.

Wijziging met betrekking tot artikel 2.1 van het productdossier en punt 3.2 van het enig document inzake het maximumgewicht van de kaas.

Huidige tekst:

“Het gewicht van elk kaaswiel schommelt tussen 4 en 6 kg.”

Nieuwe tekst:

Het gewicht van elk gerijpt kaaswiel schommelt tussen 4 en 7 kg.

Reden

De verhoging van het maximumgewicht met 1 kg is noodzakelijk voor wanneer de wens bestaat om, gegeven de beschikbaarheid van melk, kaaswielen met de maximaal toegestane opstaande kant (18 cm) en maximaal toegestane diameter (28 cm) te produceren. Dit is soms het geval in kleine melkveehouderijen die beperkte hoeveelheden melk verwerken.

Daarnaast is het woord “gerijpt” toegevoegd om duidelijk te maken dat het gewicht het gewicht aan het einde van de minimumrijpingsperiode is.

Wijziging met betrekking tot artikel 2.2 van het productdossier en punt 3.2 van het enig document inzake de chemische en microbiologische kenmerken.

Huidige tekst:

“Artikel 2.2

Chemische en microbiologische kenmerken

Vochtgehalte: 50,0-51,0 %

Lipiden op natte basis: 26,0-28,0 %

Lipiden op droge stof: ten minste 48,0 %

Eiwitten op natte basis: 18,0-22,0 %

Koolhydraten op natte basis: lager dan 1”

Nieuwe tekst:

“Artikel 2.2

Chemische en microbiologische kenmerken

De hiernavolgende waarden hebben betrekking op het product na de minimumrijpingsperiode van 75 dagen:

Vochtgehalte: 44,0-53,0 %

Lipiden op droge stof: ten minste 48,0 %

Eiwitten op natte basis: 17,0-23,0 %

Koolhydraten op natte basis: lager dan 2,5”

Reden:

De verwijzing naar de minimumrijpingsperiode maakt het mogelijk om de analyseparameters te koppelen aan de leeftijd van de kaas. Deze parameters kunnen, zoals bekend, variëren naarmate de rijpingsperiode langer is; zo treedt er tijdens de rijping vochtverlies op.

Deze wijzigingen worden noodzakelijk geacht omdat de waarden in de eerste versie van het productdossier waren gebaseerd op een klein aantal producenten en een zeer lage dagelijkse productiecapaciteit. Aangezien de productie is gestegen, mede als gevolg van de erkenning van de BOB, is gebleken dat deze productiecapaciteit niet heel representatief is voor de verschillende omstandigheden waarin de productie plaatsvindt. Ook moet rekening worden gehouden met de klimatologische/seizoensgebonden variabiliteit. Deze heeft effect op de kwaliteit en de kwantiteit van het veevoer, dat weer rechtstreeks van invloed is op de grondstof (melk) en dus op de daarmee geproduceerde kaas. De seizoensgebonden variatie van de grondstof, die scherper en meer uitgesproken is wanneer de melk afkomstig is van op bergweiden grazende runderen met een overwegend op gras gebaseerd dieet, in combinatie met de noodzaak om het product te laten rijpen in “natuurlijke” omgevingen (d.w.z. zonder dynamische systemen voor het reguleren van de temperatuur en de vochtigheid) waar de kaas op natuurlijke wijze kan rijpen, brengt met zich mee dat de parameters onvermijdelijk variabel zijn, in het bijzonder het vochtgehalte van het product.

Ook wordt het passend geacht om de waarde voor vet op natte basis te schrappen. De parameter vet op droge stof blijft gehandhaafd als referentie omdat het een meer objectieve waarde is. Deze parameter bepaalt de identiteit van de kaas en maakt het mogelijk om de kaas te blijven classificeren als een “vette kaas”.

Opgemerkt moet worden dat de aangevraagde wijzigingen in het chemisch profiel de specifieke en onderscheidende kenmerken van de kaas met de BOB “Strachitunt” op geen enkele manier veranderen.

Geografische gebied

Wijziging met betrekking tot artikel 3 van het productdossier en punt 4 van het enig document. Vervanging van het woord “gemeenten” door het woord “grondgebied”.

Huidige tekst:

“Het productiegebied omvat de gemeenten [...]”

Nieuwe tekst:

Het productiegebied omvat het grondgebied van [...]

Reden:

Het geografische gebied is niet gewijzigd, maar een aantal gemeenten is na een gemeentelijke herindeling samengevoegd. Dat geldt met name voor de gemeente Gerosa, die is opgegaan in de gemeente Val Brembilla. Daarom is het juister om “grondgebied” te gebruiken in plaats van “gemeenten”.

Werkwijze voor het verkrijgen van het product

Wijziging met betrekking tot artikel 5.1 van het productdossier en punt 3.3 van het enig document.

Huidige tekst:

“De melk die voor de productie van “Strachitunt” wordt gebruikt, is afkomstig van veehouderijen die gebruikmaken van een voederpakket dat bestaat uit gras en/of hooi van weilanden met een sterk variërende vegetatie, in een verhouding die gelijk is aan 65 % van de totale droge materie. Minstens 90 % van dit veevoeder, dat goed is voor ongeveer 60 % van het pakket, moet afkomstig zijn van het in artikel 3 (punt 4 in het enig document) beschreven afgebakende geografische gebied. Het voederpakket moet daarnaast bestaan uit graanconcentraten (maïs, gerst, tarwe), leguminosen (soja) en bijproducten van de verwerking van deze producten in een verhouding die kleiner is dan 35 % van de droge materie, likstenen en mineralen- en vitaminencomplexen als voedingssupplementen dienen.

Het gebruik van maiskuilvoeder is verboden.”

Nieuwe tekst:

De melk die voor de productie van “Strachitunt” wordt gebruikt, is afkomstig van veehouderijen die gebruikmaken van een voederpakket dat bestaat uit gras en/of hooi van weilanden met een enkele of meerdere variëteiten vegetatie, in een verhouding die gelijk is aan 65 % van de totale droge materie. Minstens 80 % van dit veevoeder, dat goed is voor ongeveer 55 % van het pakket, moet afkomstig zijn van het in artikel 3 (punt 4 in het enig document) beschreven afgebakende geografische gebied. Het voederpakket kan daarnaast bestaan uit granen en hele, gemalen, gewalste en gevlokte afgeleide producten daarvan, oliehoudende zaden (vlas, soja, zonnebloem) en afgeleide producten daarvan als proteïnebron (gemalen, in hun geheel, geëxtrudeerd, gepeld of verkregen door persing), afgeleide producten van de suikerindustrie met minder dan 3,5 % droge materie, mineralen als macronutriënten, en additieven.

Het gebruik van maiskuilvoeder is verboden.”

Reden van de wijziging:

De variabiliteit van de klimatologische omstandigheden in de afgelopen jaren heeft geleid tot onvoorspelbaarheid van de opbrengsten van voedergewassen per hectare in het gebied van herkomst, vooral op de grotere hoogten. Droge zomers en winters verminderen vaak de groei op weiden en grasland, terwijl zware regenval in het voorjaar en de zomer steeds vaker voorkomt, waardoor hooien en begrazen moeilijker worden. Deze omstandigheid wordt nog versterkt door zowel de huidige ontvolking van berggebieden, die heeft geleid tot een geleidelijke toename van bossen ten koste van weiden en grasland, als door de verstedelijking van de weinige vlakke gebieden op de valleibodem naar aanleiding van toeristische activiteiten, waardoor de enige gebieden waarover boeren kunnen beschikken de meest marginale en ontoegankelijke gebieden zijn, die moeilijk te bewerken zijn en vaak niet eens kunnen worden gebruikt voor het laten grazen van vee.

De afname van lokale voedermiddelen heeft sommige landbouwbedrijven ertoe gedwongen om voeder van buiten het gebied te kopen.

Om het risico te verminderen dat jaren met slechte weersomstandigheden (excessieve regenval of droogte) de productie van voedergewassen in het gebied zodanig negatief beïnvloeden dat er een tekort aan geschikte grondstoffen en bijgevolg een verlaging van de productie van BOB-producten zal ontstaan, verzoeken wij de mogelijkheid te krijgen om het percentage droge stof uit het gebied van oorsprong uit voorzorg enigszins te verlagen, terwijl de hoeveelheid voedergewassen die uit het gebied van oorsprong wordt geleverd nog steeds 55 % mag bedragen, zoals bepaald in de BOB-voorschriften. Anderzijds moeten er nu, om de zelfcontrole en de naleving van het controleplan te verbeteren, meer gegevens worden verstrekt over de bestanddelen van het voederrantsoen van het vee. Ook wordt verzocht om schrapping van de verplichting om diervoeders die van buiten het gebied komen uitsluitend uit de noordelijke regio’s van Italië te betrekken, zodat er meer grondstoffen kunnen worden ingekocht tegen prijzen die gunstiger zijn voor de financiële huishouding van de landbouwbedrijven.

Het verzoek om het percentage diervoeders uit het geografische gebied te verlagen, heeft geen gevolgen voor de essentiële kenmerken van Strachitunt, die identiek blijven aan die welke in het productdossier worden vermeld.

Wijziging met betrekking tot artikel 5.2 van het productdossier, te weten het gebruik van het woord “bundel” [fagotto], het gebruik van doeken en het moment waarop het merk op de kaas wordt gestempeld.

Huidige tekst:

“De wrongel die tijdens de eerste verwerkingsfase wordt verkregen, wordt verzameld in een bundel van doeken van natuurlijke of synthetische vezels om gedurende ten minste 12 uur uit te lekken in een omgeving met een luchtvochtigheid van 80-90 % en een temperatuur van meer dan 10 °C.

De in de tweede fase van de verwerking verkregen wrongel wordt direct gebroken in het verwarmingsvat. De wrongel wordt twee of drie keer gebroken, afgewisseld met perioden van rust, tot zich klonten ter grootte van walnoten of hazelnoten vormen.

De twee wrongels, die ten minste 12 uur na elkaar worden verkregen, worden in afwisselende lagen geplaatst in een mal die is bekleed met een doek van natuurlijke of synthetische vezels. Na een rusttijd van 30-45 minuten wordt de doek die als filter fungeert verwijderd en wordt de wrongel voor het eerst gedraaid in de mal.

Wanneer de kaas 24 uur na de vorming wordt gedraaid, worden de markeringen met het STV-symbool en de datum van productie aangebracht in de mal.”

Nieuwe tekst:

De wrongel die tijdens de eerste verwerkingsfase wordt verkregen, wordt verzameld in een doek van natuurlijke of synthetische vezels om gedurende ten minste 12 uur uit te lekken in een omgeving met een luchtvochtigheid van 80-90 % en een temperatuur van meer dan 10 °C.

De in de tweede fase van de verwerking verkregen wrongel wordt direct gebroken in het verwarmingsvat. De wrongel wordt twee of drie keer gebroken, afgewisseld met perioden van rust, tot zich klonten ter grootte van walnoten of hazelnoten vormen.

De twee wrongels, die ten minste 12 uur na elkaar worden verkregen, worden in afwisselende lagen geplaatst in een mal die kan zijn bekleed met een doek van natuurlijke of synthetische vezels. Na een rusttijd van 30-45 minuten wordt de doek die als filter fungeert, indien aanwezig, verwijderd en wordt de wrongel voor het eerst gedraaid in de mal.

Wanneer de kaas ten minste 12 uur na de vorming wordt gedraaid, worden de markeringen met het STV-symbool en de datum van productie aangebracht in de mal.”

Reden:

Het woord “bundel” [fagotto] is geschrapt omdat het een dialectwoord is waarvan de interpretatie misverstanden heeft veroorzaakt en het toezicht heeft bemoeilijkt. Hoewel het doek voor het aftappen van de wei aan de uiteinden kan worden samengebonden tot een “bundel”, kan het ook worden opengelaten op het werkoppervlak.

Wat het gebruik van het doek in de mal betreft, wordt dit geacht geen bijzonder effect te hebben op de verwerking, zodat het de moeite waard is, teneinde het productieproces te verbeteren, om het gebruik ervan facultatief te maken en niet langer verplicht te stellen. Sommige verwerkers, die verder wel de traditionele productietechniek volgen, zijn overgestapt op gesloten mallen die het gebruik van doeken overbodig maken. Deze verandering zorgt voor een efficiënter beheer van de apparatuur en een verbeterde proceshygiëne, terwijl de kenmerken van het product ongewijzigd blijven.

Kaas van de BOB “Strachitunt” wordt geïdentificeerd door het merk van oorsprong dat erop is aangebracht. De ervaring met de toepassing van het productdossier in de afgelopen jaren heeft geleerd dat als de tijd tussen het vormen van de kaas en het aanbrengen van het merk wordt teruggebracht van 24 naar 12 uur, het merk beter zichtbaar is op de kaas en langer behouden blijft.

Wijziging met betrekking tot artikel 5.2 van het productdossier inzake het prikken van gaten in de kaas.

Huidige tekst:

“Ongeveer 30 dagen na het begin van de rijping worden met metalen naalden gaten geprikt in de zijkanten en de opstaande kanten van de kazen. Deze handeling kan worden herhaald voor het einde van het rijpingsproces, afhankelijk van hoe het product rijpt.”

Nieuwe tekst:

Na ten minste 30 dagen na het begin van de rijping worden met metalen naalden gaten geprikt in de zijkanten en de opstaande kanten van de kazen.

Deze handeling kan een aantal malen worden herhaald voor het einde van het rijpingsproces, afhankelijk van hoe het product rijpt.”

Reden

Om de toepassing van de parameter te verbeteren en nauwkeuriger te kunnen controleren, is de minimumrijpingstijd voor het prikken van gaten in de kazen vastgesteld op 30 dagen.

Vanwege productieplanningsvereisten die bijvoorbeeld verband houden met de marktvraag, kan het nodig zijn om de rijpingstijd te verlengen tot meer dan 75 dagen, met als gevolg dat het prikken van gaten in de kaas moet worden uitgesteld tot na 30 dagen. Deze omstandigheid is van invloed op het moment waarop er gaten in de kazen worden geprikt en het aantal keren dat elke kaas moet worden omgedraaid.

Door een minimumperiode van 30 dagen te specificeren, wordt een grotere homogeniteit van het product gewaarborgd en kunnen de kenmerken ervan in de tijd beter worden behouden, ook wanneer de kaas langer dan de minimumperiode van 75 dagen rijpt.

Etikettering

Wijziging met betrekking tot artikel 8 van het productdossier en punt 3.6 van het enig document.

Huidige tekst:

“Kazen van de BOB “Strachitunt” worden in de handel gebracht met een grafisch symbool met het acroniem “STV” en het goedkeuringsnummer voor de productiefaciliteit gestempeld op één kant van de kaas in de mal.”

Nieuwe tekst:

Kazen van de BOB “Strachitunt” worden in de handel gebracht met een grafisch symbool, bestaande uit het acroniem “STV”, het door de Consorzio per la Tutela dello Strachitunt Valtaleggio afgegeven goedkeuringsnummer voor de productiefaciliteit en de datum van productie, gestempeld op één kant van de kaas.

Reden

Deze wijziging was nodig om verkeerde interpretaties te voorkomen en te zorgen voor een betere traceerbaarheid van het product.

Gespecificeerd is dat het goedkeuringsnummer op de kaas het nummer is dat de Consorzio per la Tutela dello Strachitunt Valtaleggio heeft toegekend aan de verwerkingsinrichting om de traceerbaarheid van het product te waarborgen; dit dient niet te worden verward worden met de EU-erkenning (CE-markering).

Ook is de verplichting ingevoerd om de kaas te markeren met de productiedatum. Deze datum wordt zodanig op de zijkant van de kaas gestempeld dat het gemakkelijker is om voor elk kaaswiel de duur van de rijping te controleren.

Wijziging met betrekking tot artikel 8 van het productdossier en punt 3.6 van het enig document. Om de tekst leesbaarder te maken, wordt het volgende deel ingevoerd, waarvan de titel luidt: Etikettering van hele kazen (de inhoud blijft ongewijzigd).

Huidige tekst:

“Hele kazen die in de handel worden gebracht, moeten ook zijn voorzien van een identificerend etiket aan de bovenzijde van het wiel met het logo en het grafische symbool van het product.

Het etiket aan de bovenzijde van elke kaas, gemaakt van voor levensmiddelen geschikt papier, is cirkelvormig en heeft een buitenste ring met daarop het “Strachitunt”-logo en het “STV”-symbool, radiaal geplaatst. Bovendien moeten de ingrediënten van en de bewaarinstructies voor het product worden vermeld. De kleur van de ring is bruin:

pantone 175 = CMYK 60 mg 87y 78k

Het deel binnen de ring moet de naam van het product bevatten, evenals opnieuw het “Strachitunt”-logo en het “STV”-symbool. De gekozen grafische kenmerken mogen in het midden worden weergegeven; het logo van de onderneming mag niet groter zijn dan het “Strachitunt”-logo.

De wikkel van de kaas is voorzien van het “Strachitunt”-logo in een herhaald patroon, samen met het “STV”-symbool.

In het midden van deze wikkel bevindt zich een cirkel met een bruine rand: de informatie die binnen de cirkel moet worden weergegeven, is dezelfde als die welke binnen de ring op het etiket wordt vermeld.

Enkele kenmerken van de kaas worden in het midden bovenaan vermeld: het productiegebied, het gebied van oorsprong van de melk, het type koeien en voeders, het type melk, het type kaas en de minimumrijpingsperiode. De ingrediënten en de bewaarinstructies moeten in een kleiner lettertype worden gegeven. De naam van de producent kan eveneens worden vermeld.”

Nieuwe tekst:

Etikettering van hele kazen

Hele kazen die in de handel worden gebracht, moeten ook zijn voorzien van een identificerend etiket aan de bovenzijde van het wiel met het logo en het grafische symbool van het product.

Het etiket aan de bovenzijde van elke kaas, gemaakt van voor levensmiddelen geschikt papier, is cirkelvormig en heeft een buitenste ring met daarop het “Strachitunt”-logo en het “STV”-symbool, radiaal geplaatst. Bovendien moeten de ingrediënten van en de bewaarinstructies voor het product worden vermeld. De kleur van de ring is bruin:

pantone 175 = CMYK 60 mg 87y 78k

Het deel binnen de ring moet de naam van het product bevatten, evenals opnieuw het “Strachitunt”-logo en het “STV”-symbool. De gekozen grafische kenmerken mogen in het midden worden weergegeven; het logo van de onderneming mag niet groter zijn dan het “Strachitunt”-logo.

De wikkel van de kaas is voorzien van het “Strachitunt”-logo in een herhaald patroon, samen met het “STV”-symbool.

In het midden van deze wikkel bevindt zich een cirkel met een bruine rand: de informatie die binnen de cirkel moet worden weergegeven, is dezelfde als die welke binnen de ring op het etiket wordt vermeld.

Enkele kenmerken van de kaas worden in het midden bovenaan vermeld: het productiegebied, het gebied van oorsprong van de melk, het type koeien en voeders, het type melk, het type kaas en de minimumrijpingsperiode. De ingrediënten en de bewaarinstructies moeten in een kleiner lettertype worden gegeven.

De naam van de producent kan eveneens worden vermeld.”

Reden

Het artikel is ingedeeld in alinea’s louter om het gemakkelijker leesbaar te maken.

Wijziging met betrekking tot artikel 8 van het productdossier en punt 3.6 van het enig document. Er is een nieuwe paragraaf over portionering toegevoegd, die ontbreekt in het huidige productdossier.

De toegevoegde paragraaf luidt als volgt:

“Artikel 8.2 — Etikettering van in porties verdeelde kaas

Op in porties verdeelde kaas die in de handel wordt gebracht, moet de volgende informatie op de verpakking worden vermeld:

het “Strachitunt”-logo en het “STV”-symbool, zoals hieronder weergegeven;

de vermelding “Certificato da Organismo di Controllo autorizzato dal Mipaaf” [gecertificeerd door een controleorgaan dat is gemachtigd door het Ministerie van Land-, Voedsel- en Bosbouwbeleid];

de vermelding “Licenza Consorzio Tutela Strachitunt n. xxx” [licentienummer xxx van de Vereniging voor de bescherming van Strachitunt uit Valtaleggio], samen met het nummer van de portioneringsautorisatie ter identificatie van de onderneming;

het logo van de BOB, dat moet voldoen aan de vereisten van Verordening (EG) nr. 628/2008, zoals gewijzigd.”

De informatie die op het etiket van het geportioneerde product moet worden vermeld, wordt verstrekt in een aparte paragraaf voor het gemak voor verpakkers en om de consumentenvoorlichting te verbeteren.

Deze verduidelijking zorgt ervoor dat ook kaas in porties is voorzien van de EU-symbolen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 668/2014 (bijlage X).

ENIG DOCUMENT

“Strachitunt”

EU-nr.: PDO-IT-1047-AM02 — 19.10.2021

BOB (X) BGA ( )

1. Naam/Namen [van de BOB of de BGA]

“Strachitunt”

2. Lidstaat of derde land

Italië

3. Beschrijving van het landbouwproduct of levensmiddel

3.1. Productcategorie [zie bijlage XI]

Categorie 1.3. Kaas

3.2. Beschrijving van het product waarvoor de in punt 1 vermelde naam van toepassing is

“Strachitunt” is een geaderde kaas op basis van rauwe koemelk, geproduceerd volgens de oude techniek met twee verschillende kaasstructuren, met een middellange rijpingstijd van ten minste 75 dagen.

“Strachitunt” heeft een ruwe en dunne korst van gemiddelde consistentie, soms met schimmel, met een gele kleur die vergrijst in de loop van de rijping.

Het cilindrische kaaswiel heeft een vlakke boven- en onderkant met een diameter tussen 25 en 28 cm en een rechte of licht gebogen opstaande kant met een hoogte tussen 10 en 18 cm. Het gewicht van elk kaaswiel schommelt tussen 4 en 7 kg.

Bij het snijden ziet “Strachitunt” eruit als een compacte, gemarmerde kaas, zacht onder de korst, met smeuïge strepen en blauwgroene aderen door de schimmelvorming. De mate van schimmelvorming van de kaas schommelt naargelang de hoeveelheid sporen die van nature aanwezig zijn in de melk en hun capaciteit om zich te ontwikkelen.

De smaak is aromatisch en intens, van zacht tot pikant, met meer uitgesproken toetsen naarmate de rijping vordert.

Kenmerken van het product na de minimumrijpingsperiode van 75 dagen: Vochtgehalte: 44,0-53,0 %; Eiwitten op natte basis: 17,0-23,0 %; Koolhydraten op natte basis: lager dan 2,5

Het op basis van de droge stof berekende minimumvetgehalte is 48 %.

3.3. Diervoeders (alleen voor producten van dierlijke oorsprong) en grondstoffen (alleen voor verwerkte producten)

De gebruikte rauwe melk is afkomstig van twee melkbeurten en komt voor minstens 90 % van bruinvee. Tijdens de verwerkingsfase wordt gebruikgemaakt van in de handel gekocht kalverstremsel en zout.

De melk die voor de productie van “Strachitunt” wordt gebruikt, is afkomstig van veehouderijen die gebruikmaken van een voederpakket dat bestaat uit gras en/of hooi van weilanden met een enkele of meerdere variëteiten vegetatie, in een verhouding die gelijk is aan 65 % van de totale droge materie. Minstens 80 % van dit veevoeder, dat goed is voor ongeveer 55 % van het pakket, moet afkomstig zijn van het beschreven afgebakende geografische gebied. Het voederpakket kan daarnaast bestaan uit graanconcentraten en hele, gemalen, gewalste en gevlokte afgeleide producten daarvan, oliehoudende zaden (vlas, soja, zonnebloem) en afgeleide producten daarvan als proteïnebron (gemalen, in hun geheel, geëxtrudeerd, gepeld of verkregen door persing), afgeleide producten van de suikerindustrie met minder dan 3,5 % droge materie, mineralen als macronutriënten, en additieven. Het gebruik van maiskuilvoeder is verboden.

3.4. Specifieke onderdelen van het productieproces die in het afgebakende geografische gebied moeten plaatsvinden

Alle onderdelen van het productieproces (runderteelt, melken, inzameling en verwerking van melk, kaasbereiding, rijping) vinden plaats in het afgebakende geografische gebied.

3.5. Specifieke voorschriften betreffende het in plakken snijden, het raspen, het verpakken enz. van het product waarnaar de geregistreerde naam verwijst

Het snijden en verpakken van de kaas “Strachitunt” BOB mag tevens buiten het geografische gebied plaatsvinden. De instanties die zich bezighouden met het snijden en verpakken moeten vooraf de “Consorzio di tutela dello Strachitunt” [Vereniging voor de bescherming van Strachitunt] op de hoogte brengen van hun activiteiten ter zake.

3.6. Specifieke voorschriften betreffende de etikettering van het product waarnaar de geregistreerde naam verwijst

“Kazen van de BOB “Strachitunt” worden in de handel gebracht met een grafisch symbool, bestaande uit het acroniem “STV”, het door de Consorzio per la Tutela dello Strachitunt Valtaleggio afgegeven goedkeuringsnummer voor de productiefaciliteit en de datum van productie, gestempeld op één kant van de kaas.

De stempel die wordt gebruikt om het grafische symbool op de kazen aan te brengen, is gemaakt van voor levensmiddelen geschikte kunststof en heeft de vorm van een volledige rechthoek met een basis van 23 cm en een hoogte van 11,5 cm.

De zijden van deze rechthoek zijn afgerond: in het midden is de stempel 16,5 cm hoog en 26 cm breed. Aan de binnenkant bevindt zich het symbool “STV” in reliëf.

Etikettering van hele kazen

Hele kazen die in de handel worden gebracht, moeten ook zijn voorzien van een identificerend etiket aan de bovenzijde van het wiel met het logo en het grafische symbool van het product.

Het etiket aan de bovenzijde van elke kaas, gemaakt van voor levensmiddelen geschikt papier, is cirkelvormig en heeft een buitenste ring met daarop het “Strachitunt”-logo en het “STV”-symbool, radiaal geplaatst. Bovendien moeten de ingrediënten van en de bewaarinstructies voor het product worden vermeld. De kleur van de ring is bruin:

pantone 175 = CMYK 60 mg 87y 78k

Het deel binnen de ring moet de naam van het product bevatten, evenals opnieuw het “Strachitunt”-logo en het “STV”-symbool. De gekozen grafische kenmerken mogen in het midden worden weergegeven; het logo van de onderneming mag niet groter zijn dan het “Strachitunt”-logo.

In het midden van deze wikkel bevindt zich een cirkel met een bruine rand: de informatie die binnen de cirkel moet worden weergegeven, is dezelfde als die welke binnen de ring op het etiket wordt vermeld.

Enkele kenmerken van de kaas worden in het midden bovenaan vermeld: het productiegebied, het gebied van oorsprong van de melk, het type koeien en voeders, het type melk, het type kaas en de minimumrijpingsperiode.

De ingrediënten en de bewaarinstructies moeten in een kleiner lettertype worden gegeven. De naam van de producent kan ook worden vermeld.

Etikettering van in porties verdeelde kaas

Op in porties verdeelde kaas die in de handel wordt gebracht, moet de volgende informatie op de verpakking worden vermeld:

het “Strachitunt”-logo en het “STV”-symbool, zoals hieronder weergegeven;

de vermelding “Certificato da Organismo di Controllo autorizzato dal Mipaaf” [gecertificeerd door een controleorgaan dat is gemachtigd door het Ministerie van Land-, Voedsel- en Bosbouwbeleid];

de vermelding “Licenza Consorzio Tutela Strachitunt n. xxx” [licentienummer xxx van de Vereniging voor de bescherming van Strachitunt uit Valtaleggio], samen met het nummer van de portioneringsautorisatie ter identificatie van de onderneming.

Het grafische symbool dat kaas met de BOB “Strachitunt” identificeert, bestaat uit de letters “STV”. Het “Strachitunt” -logo moet worden gecombineerd met het “STV”-symbool in de volgende kleuren: pantone 476 = CMYK 85c 85mg 100y

pantone 139 = CMYK 40 mg 100y 33k

Het “STV” -symbool mag alleen worden gebruikt in de voorgestelde varianten.

Image 1

4. Beknopte beschrijving van het afgebakende geografische gebied

Het productiegebied omvat het grondgebied van Taleggio, Vedeseta, Gerosa en Blello in de provincie Bergamo. Deze gebieden vormen, geheel of gedeeltelijk, de regio Val Taleggio. Het afgebakende geografische gebied is volledig bergachtig met een minimumhoogte van 700 m boven de zeespiegel.

5. Verband met het geografische gebied

Er is geen sprake van industriële activiteiten of vervuiling in het Val Taleggio, dat verscholen ligt in het hart van de Orobische Alpen en waarvan een belangrijk deel in het Parco delle Orobie van Bergamo ligt. Het gebied ligt bovendien voldoende verwijderd van de drukke Lombardische vlakte en de grootste stadscentra. Daardoor vindt men hier nog natuurlijke zones zonder vervuiling die gunstig zijn voor alle productieactiviteiten van het gebied.

De betrokken gemeenten grenzen niet enkel aan elkaar, maar bezitten ook dezelfde geo-antropogene kenmerken. De algemene aanwezigheid van graslanden vormt een ideale omgeving voor houderij- en graasactiviteiten en maakt het mogelijk de voor de bereiding van de kaas “Strachitunt” bestemde melk te produceren en te verwerken. De houderijactiviteiten in deze bergstreek worden gekenmerkt door de overheersende aanwezigheid van bruinvee. De ligging van het gebied van herkomst garandeert het vrij grazen in weilanden gedurende minstens zes maanden per jaar. De kwaliteit van de melk wordt dan ook sterk beïnvloed door het streven naar een optimaal welzijn van de dieren. Deze omstandigheden, in combinatie met het algemene klimaat van dit berggebied op een hoogte van minstens 700 m boven de zeespiegel en de rijpingsomstandigheden in de kaasmakerijen, vormden en vormen nog steeds een optimale omgeving voor de productie van talrijke variëteiten van zachte kazen. Aangezien de gemeenten van het geografische gebied zich — zoals gedocumenteerd — van oudsher hebben toegelegd op landbouw- en kaasproductie, zijn de productie- en rijpingstechnieken van “Strachitunt” reeds lange tijd vastgelegd. In het geografische productiegebied heeft de verwerking van de melk ofwel rechtstreeks op het weiland plaats, ofwel in de op het grondgebied gelegen ondernemingen. In het eerste geval wordt de melk niet vervoerd en in het tweede geval beperkt het vervoer zich tot een kleine zone.

Bovendien worden traditionele technieken gehanteerd, zoals het gebruik van twee verschillende kaasstructuren en van zure wei als schoonmaakmiddel voor de ontvetting en reiniging van het vat en van de werkinstrumenten, die de hygiëne van het eindproduct in acht nemen, milieuvriendelijk zijn en rekening houden met de microflora die van nature aanwezig is in de verwerkingsruimten. Aangezien de rijpingsruimten van de ondernemingen in het gebied van herkomst zich voornamelijk onder de grond bevinden, maken “statische” koelingssystemen het mogelijk om de lage buitentemperaturen te benutten. Door de vorm van de vallei zijn de zones die zich rechts van de rivier Enna bevinden, zelfs in de zomer immers slechts in zeer beperkte mate blootgesteld aan de zon. Deze situatie draagt bij tot het min of meer uitgesproken fenomeen van schimmelvorming van de kaas dat het product kenmerkt.

De kaas “Strachitunt” wordt verkregen dankzij de oude kaasverwerkingstechniek op basis van twee verschillende kaasstructuren. Deze techniek voorziet in het gebruik van twee wrongels: een warme en een koude, verkregen met een interval van ongeveer twaalf uur, op het ogenblik van de twee dagelijkse melkbeurten.

Deze wrongels worden vervolgens gemengd tot één enkele massa.

De typische kenmerken van “Strachitunt” zijn de specifieke verwerking, de min of meer uitgesproken schimmelvorming door de aanwezigheid van natuurlijke schimmel (het is verboden aan de melk schimmelferment toe te voegen) en een compacte, gemarmerde kaasmassa, zacht onder de korst, met smeuïge strepen.

De methode voor verkrijging van “Strachitunt” komt voort uit de morfologische kenmerken van het Val Taleggio die doorslaggevend zijn geweest voor de vestiging van kleinschalige landbouwondernemingen gespecialiseerd in de productie van kaas voor eigen consumptie en gebruik.

Bovendien heeft de houderij van bruinvee, dat zich vlot aanpast aan de specifieke bodemgesteldheid en klimaatomstandigheden van de bergen, de kenmerken van de melk beïnvloed; deze invloed werkt ook vandaag nog door.

De noodzaak om kaas op basis van verwerkte rauwe melk in koperen vaten te produceren, kan vanuit historisch oogpunt worden verklaard door het gebruik van hout als brandstof, waardoor thermische behandeling van melk niet mogelijk was.

Daarnaast vormde de noodzaak om de melk onmiddellijk na de melkbeurt te verwerken — omdat deze niet in een gekoelde omgeving kon worden bewaard — de aanleiding tot de techniek met de twee verschillende kaasstructuren waarbij de net verkregen warme wrongel wordt gebruikt in combinatie met de tijdens de vorige verwerking verkregen koude wrongel.

Deze verwerkingsmethode verklaart het nauwe verband tussen de fysisch-chemische en microbiologische kwaliteit van de melk en de kwaliteit van het eindproduct. De schimmelvorming komt voort uit de schimmelsporen die van nature aanwezig zijn in de melk en de rijpingsruimten. De schimmel kan zich ontwikkelen in de kaas dankzij de specifieke productietechniek en de perforatie van de kaas tijdens de rijping.

Alle onderdelen van het productieproces van “Strachitunt” zijn onlosmakelijk verbonden met de geografische omgeving en met de overgeleverde tradities die de specifieke kenmerken van het eindproduct bepalen.

Verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier

De geconsolideerde tekst van het productdossier kan worden geraadpleegd op de website: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

of

door rechtstreeks te surfen naar de startpagina van de website van het Ministerie van Landbouw-, Levensmiddelen- en Bosbouwbeleid (www.politicheagricole.it) en te klikken op “Prodotti DOP IGP” (bovenaan, rechts op het scherm), vervolgens op “Prodotti DOP IGP STG” (links op het scherm) en ten slotte op “Disciplinari di Produzione all'esame dell’EU”.


(1)PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1.