Home

Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

10.3.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 90/17


Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(2023/C 90/02)

Datum waarop het besluit is genomen

24.2.2023

Nummer Steunmaatregel

SA.106204

Lidstaat

Tsjechië

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

TCF: Reintroduction of the scheme SA.103619 (2022/N) “TCF: Opex 2022 — Loan Principal Reduction”

Rechtsgrondslag

1)

Act No. 252/1997 Coll., on agriculture, as amended 2) Guidelines for granting aid by the Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. within the program titled “Opex — 2022 — Loan Principal Reduction” (in Czech: Pokyny pro poskytování podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu “Provoz 2022 — snížení jistiny úvěru”)

Type maatregel

Regeling

Doelstelling

Opheffing ernstige verstoring in de economie

Vorm van de steun

Rechtstreekse subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaalbudget: 500 000 000 CZK

Maximale steunintensiteit

Looptijd (periode)

tot 31.12.2023

Economische sectoren

Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s .

Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8 — Karlín

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm