Home

BEKENDMAKING – OPENBARE RAADPLEGING Geografische aanduidingen uit Japan 2023/C 262/07

BEKENDMAKING – OPENBARE RAADPLEGING Geografische aanduidingen uit Japan 2023/C 262/07

25.7.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 262/8


BEKENDMAKING – OPENBARE RAADPLEGING

Geografische aanduidingen uit Japan

(2023/C 262/07)

Op grond van artikel 14.30 van de economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan hebben de Japanse autoriteiten een lijst van aanvullende geografische aanduidingen verstrekt met het oog op de bescherming ervan in het kader van de overeenkomst. De Europese Commissie gaat momenteel na of deze geografische aanduidingen op grond van de overeenkomst moeten worden beschermd.

De Commissie geeft lidstaten, derde landen en elke natuurlijke persoon of rechtspersoon met een rechtmatig belang die in een lidstaat of een derde land is gevestigd of woonachtig is, de mogelijkheid om bezwaar tegen een dergelijke bescherming aan te tekenen door de indiening van een met redenen omkleed bezwaarschrift.

Bezwaarschriften moeten de Commissie bereiken binnen twee maanden te rekenen vanaf de datum van deze bekendmaking. Zij moeten naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: AGRI-G3@ec.europa.eu

De bezwaarschriften worden alleen onderzocht als ze binnen de genoemde termijn worden ontvangen en als daarin wordt aangetoond dat:

(a)

de bescherming van de voorgestelde naam onverenigbaar zou zijn met de naam van een planten- of dierenras, waardoor de consument zou kunnen worden misleid met betrekking tot de werkelijke oorsprong van het product;

(b)

de voorgestelde naam geheel of gedeeltelijk homoniem is:

a.

met een naam die in de Unie al is beschermd:

i.

op grond van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (1),

ii.

op grond van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten (2),

iii.

op grond van Verordening (EU) 2019/787 betreffende de definitie, omschrijving, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken, het gebruik van de namen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van andere levensmiddelen en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken, het gebruik van ethylalcohol en distillaten uit landbouwproducten in alcoholhoudende dranken (3);

b.

of met één van de geografische aanduidingen uit niet-EU-landen die in de EU uit hoofde van een bilaterale overeenkomst beschermd zijn, zoals te vinden op: https://www.tmdn.org/giview/

(c)

de bescherming van de voorgestelde naam, rekening houdend met de faam en de bekendheid van een handelsmerk en de duur van de periode waarin dat merk reeds in gebruik is, de consument zou kunnen misleiden met betrekking tot de werkelijke identiteit van het product;

(d)

de bescherming van de voorgestelde naam schade zou toebrengen aan:

a.

een bestaande geheel of gedeeltelijk identieke naam,

b.

een bestaand handelsmerk,

c.

of bestaande producten die op de datum van deze bekendmaking sedert ten minste vijf jaar legaal op de markt zijn;

(e)

de naam waarvoor bescherming wordt overwogen, blijkens verstrekte gegevens generiek is.

De genoemde criteria worden beoordeeld voor wat betreft het grondgebied van de Unie, dat, als het om intellectuele eigendomsrechten gaat, alleen betrekking heeft op het grondgebied waar de betrokken rechten beschermd zijn. De mogelijke bescherming van deze namen in de Europese Unie hangt af van de succesvolle afronding van de besprekingen in het kader van artikel 14.30 van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechtshandeling.

Lijst van geografische aanduidingen(4)

Nr.

In Japan beschermde naam

Transcriptie naar Latijns alfabet

(ter informatie)

Productcategorie en korte beschrijving

[tussen vierkante haken, ter informatie]

1

はかた地どり / Hakata Jidori

Hakata Jidori

Vers vlees [kip, slachtafval]

2

阿波尾鶏 / Awaodori

Awaodori

Vers vlees [kip, slachtafval]

3

十勝ラクレット / Tokachi Raclette

Tokachi Raclette

Verwerkt dierlijk product [kaas]

4

徳島すだち / Tokushima Sudachi

Tokushima Sudachi

Landbouwproduct [sudachi (citrusvrucht)]

5

深蒸し菊川茶・菊川深蒸し茶 / Kikugawa deep steamed green tea / Deep steamed Kikugawa tea / Fukamushi Kikugawacha / Kikugawa Fukamushicha

Fukamushi Kikugawacha / Kikugawa Fukamushicha

Verwerkte producten van agrarische oorsprong [theebladeren]

6

行方かんしょ / Namegata Kansho / Namegata Sweet Potato

Namegata Kansho

Landbouwproduct [zoete aardappel]


(1)PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1.

(2)PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.

(3)PB L 130 van 17.5.2019, blz. 1.

(4) Lijst van in Japan geregistreerde GA’s, die door de Japanse autoriteiten is verstrekt in het kader van de lopende besprekingen uit hoofde van artikel 14.30 van de overeenkomst.