Home

Bekendmaking van een goedgekeurde standaardwijziging van een productdossier van een beschermde oorsprongsbenaming of beschermde geografische aanduiding in de sector landbouwproducten en levensmiddelen, als bedoeld in artikel 6 ter, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 664/2014 van de Commissie 2023/C 275/15

Bekendmaking van een goedgekeurde standaardwijziging van een productdossier van een beschermde oorsprongsbenaming of beschermde geografische aanduiding in de sector landbouwproducten en levensmiddelen, als bedoeld in artikel 6 ter, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 664/2014 van de Commissie 2023/C 275/15

4.8.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 275/36


Bekendmaking van een goedgekeurde standaardwijziging van een productdossier van een beschermde oorsprongsbenaming of beschermde geografische aanduiding in de sector landbouwproducten en levensmiddelen, als bedoeld in artikel 6 ter, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 664/2014 van de Commissie

(2023/C 275/15)

Deze mededeling wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 6 ter, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 664/2014 van de Commissie (1).

MEDEDELING VAN DE GOEDKEURING VAN EEN STANDAARDWIJZIGING VAN HET PRODUCTDOSSIER VAN EEN BESCHERMDE OORSPRONGSBENAMING OF EEN BESCHERMDE GEOGRAFISCHE AANDUIDING UIT EEN LIDSTAAT

(Verordening (EU) nr. 1151/2012)

“Volailles de Licques”

EU-nr.: PGI-FR-0162-AM01 – 11.5.2023

BOB ( ) BGA (X)

1. Naam van het product

“Volailles de Licques”

2. Lidstaat waartoe het geografische gebied behoort

Frankrijk

3. Autoriteit van de lidstaat die de standaardwijziging meedeelt

Ministerie van Landbouw en Voedselsoevereiniteit

4. Beschrijving van de goedgekeurde wijziging(en)

1.

Bevoegde dienst van de lidstaat

De contactgegevens van het “Institut national de l’origine et de la qualité” (INAO) (nationaal instituut voor oorsprong en kwaliteit) zijn toegevoegd als bevoegde dienst van de lidstaat.

De wijziging is niet van invloed op het enig document.

2.

Groepering die de aanvraag indient

De contactgegevens en rechtsvorm van QUALICNOR zijn vermeld.

De wijziging is van invloed op het enig document.

3.

Beschrijving van het product

Voor producten die onder de BGA vallen, voorziet de wijziging in de productie van de volgende extra soorten:

hen;

parelhoenkapoen.

De aanvragende groepering produceert deze twee soorten al vele jaren in het gebied. De faam van de hen dateert van 1987 en die van de parelhoenkapoen van 2010.

De rubriek is aangevuld met conformiteitscriteria en een organoleptische beschrijving voor elke diersoort.

Diepvriezen en de verschillende mogelijke verpakkingsvormen zijn toegevoegd. De verwerkers zullen hun producten in verschillende vormen kunnen aanbieden om zo aan te sluiten bij de verwachtingen van de consument en tegelijkertijd de kwaliteit van de producten te waarborgen.

De wijziging is van invloed op het enig document.

4.

Geografisch gebied

De wijziging van het gebied is het gevolg van administratieve wijzigingen in verband met fusies van gemeenten bij de afbakening van het gebied van het huidige productdossier.

Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor het oorspronkelijke geografische gebied.

De wijziging is van invloed op het enig document.

5.

Bewijs dat het product afkomstig is uit het geografische gebied

De volgende delen zijn toegevoegd:

de categorie marktdeelnemers die in het geografische gebied actief zijn;

de identificatieverklaring met het oog op het verlenen van een vergunning aan de marktdeelnemers vóór de aanvang van de betrokken activiteit.

Er is een traceerbaarheidstabel toegevoegd.

De wijziging is niet van invloed op het enig document.

6.

Werkwijze voor het verkrijgen van het product

Punt 5.2 “Gebruikte stammen”

Er zijn criteria opgesteld voor de selectie van stammen of de kruising van stammen.

Alle stammen groeien traag en zijn geschikt om op hoeven met uitloop te worden gehouden. Onder de in het productdossier omschreven voeder- en opfokvoorwaarden moet het met de gebruikte stammen en kruisingen mogelijk worden om het minimumgewicht van het karkas te bereiken op het tijdstip van de minimale slachtleeftijd. Verder is een tabel met de fenotypen van de soorten toegevoegd.

Punt 5.3 “Houderijsysteem”

Er zijn specifieke voorschriften toegevoegd voor het opfokken van kapoenen en parelhoenkapoenen. Zo vindt de castratie uiterlijk na 63 dagen plaats voor de kapoenen en uiterlijk na 91 dagen voor de parelhoenkapoenen. Vervolgens worden de kapoenen tijdens de afmestperiode op zijn vroegst vanaf de 125e fokdag en maximaal 4 weken in het gebouw gehouden. Er is een verlichtingsprogramma in de gebouwen.

Punt 5.4 “Voeder”

Het percentage granen daalt van 75 % van het gewicht van het voedermengsel naar 70 %.

Er is een lijst toegevoegd van grondstoffen die in het toegediende voeder mogen worden gebruikt.

Punt 5.5 “Gebouwen en uitlopen”

De uitlopen waren niet beschreven in het huidige productdossier. In de regel moeten er bomen op de uitlopen staan. Er zijn nadere bijzonderheden gegeven over de beplanting van de uitlopen (soorten bomen en aantallen). Voor elke soort is een minimumoppervlakte aan uitloop per dier vermeld, waarbij die oppervlakte vanaf de dag van gedeeltelijke afhaling wordt gewijzigd voor pluimvee van de soorten hen en kapoen. Toegevoegd zijn een periode waarin de uitlopen niet mogen worden gebruikt tussen elke toom, en de verplichting inzake het onderhoud van de uitlopen.

Voor parelhoenders zijn specifieke criteria toegevoegd met de installatie van een buitenvolière en de plaatsing van zitstokken in de gebouwen.

Ook zijn er criteria voor het houden in gebouwen gegeven. Het houden in een vast of mobiel gebouw en in één toom per gebouw is de regel voor alle pluimvee. De maximale grootte van elk gebouw is vastgesteld op 400 m2 voor vaste gebouwen en 150 m2 voor mobiele gebouwen. Ter aanvulling van deze punten is er ook een tabel opgenomen met de maximale bezettingsdichtheid van de dieren per gebouw:

Punt 5.6. “Minimumduur van de sanitaire leegstand in gebouwen”

Een schoonmaak- en ontsmettingsverplichting en een periode van sanitaire leegstand zijn toegevoegd. Deze zijn van toepassing zodra het pluimvee de houderij heeft verlaten.

Punt 5.7 “Voorwaarden voor afhaling, vervoer en slacht”:

Toegevoegd is een periode van ten minste vijf uur vóór het afhalen waarin het pluimvee geen voeder meer krijgt toegediend.

Er is een vervoertijd van maximaal drie uur toegevoegd, samen met een hersteltijd in het slachthuis van dertig minuten.

De wijziging is van invloed op het enig document.

7.

Verband

De rubriek “Verband met de geografische oorsprong” van het huidige productdossier is ingrijpend gewijzigd. Zij is herschikt in drie delen om de specifieke kenmerken van het geografische gebied, de specifieke kenmerken van het product en het causale verband te onderscheiden. De formulering is bondiger en veel historische illustraties en verwijzingen zijn geschrapt.

De wijziging is van invloed op het enig document.

8.

Etikettering

De rubriek in het huidige productdossier is geschrapt en vervangen door een zin waarin de verplichte elementen worden vermeld.

De wijziging is van invloed op het enig document.

9.

Controlestructuur

De contactgegevens van de bevoegde controle-instanties voor Frankrijk zijn nu opgenomen: het Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) en de Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) (directoraat-generaal voor Mededinging, Consumentenzaken en Fraudebestrijding). De naam en contactgegevens van de certificeringsinstantie zijn te vinden op de INAO-website en in de databank van de Europese Commissie.

De wijziging is van invloed op het enig document.

10.

Nationale eisen

De rubriek heeft de vorm van een tabel met de voornaamste te controleren punten en de methode voor de evaluatie daarvan.

De wijziging is van invloed op het enig document.

ENIG DOCUMENT

“Volailles de Licques”

EU-nr.: PGI-FR-0162-AM01 – 11.5.2023

BOB ( ) BGA (X)

1. Naam/Namen [van de BOB of de BGA]

“Volailles de Licques”

2. Lidstaat of derde land

Frankrijk

3. Beschrijving van het landbouwproduct of het levensmiddel

3.1. Productcategorie [zie bijlage XI]

Categorie 1.1. Vers vlees (en verse slachtafval)

3.2. Beschrijving van het product waarvoor de in punt 1 vermelde naam van toepassing is

“Volailles de Licques” behoort tot de orde van de hoendervogels. De stammen van de vogels bestaan uit traag groeiende landrassen, die een lange opfokperiode en slacht op een leeftijd waarop de dieren bijna geslachtsrijp zijn, mogelijk maken.

“Volailles de Licques” heeft de volgende kenmerken:

een goede bevleesdheid,

vlezige karkassen met een goede vetlaag, met stevig vlees;

een goede spierontwikkeling van borst en dijen.

“Volailles de Licques” omvat de volgende soorten dieren:

Kuiken: opgefokt gedurende minstens 81 dagen. Het karkasgewicht bedraagt ten minste 1,30 kg voor de aanbiedingsvorm “ontdarmd” en 0,95 kg voor de aanbiedingsvorm “ontdaan van ingewanden zonder slachtafval”, “panklaar”.

Parelhoen: opgefokt gedurende minstens 94 dagen. Het karkasgewicht bedraagt ten minste 1,10 kg voor de aanbiedingsvorm “ontdarmd” en 0,85 kg voor de aanbiedingsvorm “ontdaan van ingewanden zonder slachtafval”, “panklaar”.

Kalkoen: opgefokt gedurende minstens 140 dagen. Het karkasgewicht bedraagt ten minste 2,70 kg voor de aanbiedingsvorm “ontdarmd” en 2,30 kg voor de aanbiedingsvorm “ontdaan van ingewanden zonder slachtafval”, “panklaar”.

Kapoen: opgefokt gedurende minstens 150 dagen. Het karkasgewicht bedraagt ten minste 2,90 kg voor de aanbiedingsvorm “ontdarmd” en 2,50 kg voor de aanbiedingsvorm “ontdaan van ingewanden zonder slachtafval”, “panklaar”.

Hen: opgefokt gedurende minstens 120 dagen. Het karkasgewicht bedraagt ten minste 1,95 kg voor de aanbiedingsvorm “ontdarmd” en 1,65 kg voor de aanbiedingsvorm “ontdaan van ingewanden zonder slachtafval”, “panklaar”.

Parelhoenkapoen: opgefokt gedurende minstens 150 dagen. Het karkasgewicht bedraagt ten minste 1,80 kg voor de aanbiedingsvorm “ontdarmd” en 1,40 kg voor de aanbiedingsvorm “ontdaan van ingewanden zonder slachtafval”, “panklaar”.

“Volailles de Licques” wordt in de handel gebracht als karkas of in de vorm van deelstukken, vers of diepgevroren (met uitzondering van ontdarmd pluimvee). De karkassen moeten voldoen aan de aanbiedingsvormcriteria van klasse A. De deelstukken moeten voldoen aan de aanbiedingsvormcriteria van klasse A en komen van karkassen die voldoen aan het “panklare” minimumgewicht. “Volailles de Licques” wordt onverpakt aangeboden of verpakt in folie, vacuüm verpakt of verpakt onder beschermende atmosfeer.

Het pluimvee wordt als volgt aangeboden:

“panklaar”;

“ontdarmd”;

in de vorm van deelstukken.

3.3. Diervoeders (alleen voor producten van dierlijke oorsprong) en grondstoffen (alleen voor verwerkte producten)

De hoeveelheid toegediende voeders moet ten minste 70 % granen en daarvan afgeleide producten bevatten in het afmeststadium, berekend als gewogen gemiddelde.

Het percentage van granen afgeleide producten mag niet hoger zijn dan 15 % van het gewicht van het totale voedermengsel.

3.4. Specifieke onderdelen van het productieproces die in het afgebakende geografische gebied moeten plaatsvinden

Het opfokken van het pluimvee vanaf het binnenbrengen van de jonge dieren.

3.5. Specifieke voorschriften betreffende het in plakken snijden, het raspen, het verpakken enz. van het product waarnaar de geregistreerde naam verwijst

3.6. Specifieke voorschriften betreffende de etikettering van het product waarnaar de geregistreerde naam verwijst

Het etiket bevat de naam “Volailles de Licques” en het BGA-logo van de Europese Unie in hetzelfde gezichtsveld.

4. Beknopte beschrijving van het afgebakende geografische gebied

Het geografische gebied bevindt zich volledig in het departement Pas-de-Calais en omvat de volgende administratieve entiteiten:

Arrondissementen in hun geheel: Boulogne-sur-Mer, Calais, Montreuil en Saint-Omer

En de volgende gemeenten in hun geheel: Anvin, Aubrometz, Auchy-au-Bois, Aumerval, Auxi-le-Château, Bailleul-lès-Pernes, Beauvoir-Wavans, Bergueneuse, Blessy, Boffles, Bonnières, Boubers-sur-Canche, Bourecq, Bouret-sur-Canche, Bours, Boyaval, Buire-au-Bois, Conchy-sur-Canche, Conteville-en-Ternois, Eps, Equirre, Erin, Estrée-Blanche, Fiefs, Fleury, Floringhem, Fontaine-l'Etalon, Fontaine-lès-Boulans, Fontaine-lès-Hermans, Fortel-en-Artois, Frévent, Gennes-Ivergny, Ham-en-Artois, Haravesnes, Hestrus, Heuchin, Huclier, Isbergues, Lambres, Le Ponchel, Liettres, Ligny-lès-Aire, Ligny-sur-Canche, Linghem, Lisbourg, Marest, Mazinghem, Monchel-sur-Canche, Monchy-Cayeux, Nédon, Nédonchel, Noeux-lès-Auxi, Norrent-Fontes, Pernes, Prédefin, Pressy, Quoeux-Haut-Maînil, Quernes, Rely, Rombly, Rougefay, Sachin, Sains-lès-Pernes, Saint-Hilaire-Cottes, Tangry, Teneur, Tilly-Capelle, Tollent, Vacquerie-le-Boucq, Valhuon, Vaulx, Villers-l'Hôpital, Westrehem, Willencourt, Witternesse.

5. Verband met het geografische gebied

Het verband met de oorsprong van de BGA “Volailles de Licques” is gebaseerd op natuurlijke en menselijke factoren op het grondgebied rond Licques, met een productie van pluimvee met specifieke kenmerken die het in de loop der tijd een goede naam hebben bezorgd.

Het geografische gebied beslaat een groot deel van het departement Pas-de-Calais in Noord-Frankrijk. Het gebied, dat in het westen wordt begrensd door het Kanaal (van de grens van het departement Somme tot de stad Calais) en de Noordzee (van Calais tot de grens met het departement Nord), wordt in oostelijke richting steeds sterker gekenmerkt door landbouwgrond.

Het klimaat is een zeeklimaat. De temperatuurschommelingen zijn laag met zachte winters en gematigde zomers, onder invloed van zeewinden en regelmatige neerslag (600 tot 800 mm per jaar). De gemiddelde jaartemperatuur is ongeveer 11 °C.

Dankzij dit milde klimaat en het ontbreken van temperatuurpieken kan het pluimvee regelmatig naar buiten.

Het gebied, dat op een hoogte van 0 à 200 meter ligt, kent een gevarieerd reliëf waarin hoog- en laagvlakten elkaar afwisselen. De landbouw- en natuurgebieden zijn divers, met een coulisselandschap en talrijke weiden en een belangrijk hydrografisch netwerk dat met name bestaat uit de Authie, de Canche, de Ternoise, de Liane, de Scarpe, de Leie en de Aa.

Het geografische gebied is een streek met gemengde landbouw en veeteelt, met tradities op het gebied van de pluimveehouderij en de graanteelt, die nog steeds op grote schaal worden toegepast. Deze activiteiten zorgen voor een gevarieerd landschap waarin natuurgebieden, landbouwgebieden met uiteenlopende bestemming en bossen elkaar afwisselen.

Het pluimvee kan er rondscharrelen op de talrijke uitlopen met gras en bomen.

De stammen van “Volailles de Licques” bestaan uit traag groeiende landrassen die een lange opfokperiode en slacht op een leeftijd waarop de dieren bijna geslachtsrijp zijn, mogelijk maken. Omdat ze geschikt zijn om in de open lucht te worden gehouden, zijn er vrijelijk toegankelijke uitlopen in weiden met bomen.

“Volailles de Licques” heeft de volgende kenmerken:

een goede bevleesdheid,

vlezige karkassen met een goede vetlaag, met stevig vlees;

een goede spierontwikkeling van borst en dijen.

Het milde klimaat en de geringe hoogte zijn kenmerken die het geografische gebied bijzonder geschikt maken voor de pluimveehouderij, met name op uitlopen met gras. De invloed van de zee op het klimaat, en met name de regelmatige neerslag, is bevorderlijk voor een gestage groei van het gras en de blijvende begroeiing op de uitlopen. Dankzij de geringe temperatuurschommelingen en de milde temperaturen kan het pluimvee het hele jaar op deze uitlopen rondscharrelen. Daardoor kan het pluimvee extra voedsel vinden. Bovendien zijn deze omstandigheden ook gunstig voor een regelmatige productie van granen, die van oudsher de basis vormen van het pluimveevoeder.

De historische knowhow van de pluimveehouders, die zich hebben weten aan te passen aan de omgeving, spitst zich toe op:

het gebruik van traag groeiende stammen;

de beheersing van het laten uitlopen van het pluimvee;

voeders op basis van granen.

Deze traditionele methoden, die ook vandaag de dag nog worden gebezigd, liggen ten grondslag aan de reputatie van “Volailles de Licques”.

De oorsprong van “Volailles de Licques” is onlosmakelijk verbonden met de abdij van Licques, die in 1051 werd opgericht en in de dertiende eeuw werd toevertrouwd aan premonstratenzers. Zij hebben bossen ontgonnen en zowel de teelt van pluimvee, waaronder kalkoenen, als de graanteelt ontwikkeld.

In de zeventiende en achttiende eeuw bestond 90 % van de bevolking uit kleine boeren die voor eigen consumptie produceerden. Het pluimvee kon in de behoeften van de familie voorzien en diende ook als ruilmiddel. In zijn “La vie agricole sous l’ancien régime dans le Nord de la France” (Het boerenbestaan onder het ancien régime in Noord-Frankrijk) schrijft Albéric de Calonne dat als in één jaar, in de andere landen, hetzelfde aantal kapoenen, kippen en kuikens zou worden gedood dat hier in één dag verdwijnt, het te vrezen zou zijn dat de soort eraan ten onder zou gaan.

In de negentiende en twintigste eeuw nam het houden van “Volailles de Licques” een vlucht dankzij de verbetering van de graanteelt (tarwe, gerst), waardoor niet alleen het voeder, maar ook het afmesten van het pluimvee verbeterde. De faam van de “Volailles de Licques” beperkte zich niet tot Pays de Licques en strekte zich zelfs uit tot in Engeland, zoals blijkt uit de landbouwmonografie van Jean Tribondeau, “L’agriculture du Pas-de-Calais”: Het fokken van de kalkoen stond niet alleen hoog aangeschreven in de Boulonnais, er was ook een levendig handelsverkeer hierin met Engeland.

De pluimveeproductie heeft haar traditionele en familiale karakter echter weten te behouden, wat van oudsher de basis is van de houderij in het gebied.

Vanaf de jaren 1950 hebben de structurele veranderingen op het platteland geleid tot een geleidelijke verandering van het houderijsysteem. De producenten van “Volailles de Licques” wensten de extensieve houderij in stand te houden. Zij zijn al sinds 1965 verenigd in het Syndicat des éleveurs de Licques (verbond van pluimveehouders van Licques) om de traditionele pluimveeproductie in stand te houden.

Vandaag de dag is de productie van “Volailles de Licques” nog steeds een bron van diversificatie en extra inkomsten voor de pluimveehouders.

Verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-070fab1c-4223-4f7f-bacb-2218e19ecec7


(1)PB L 179 van 19.6.2014, blz. 17.