Home

Kennisgeving aan de personen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan de maatregelen van Besluit 2011/235/GBVB van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2023/153 van de Raad, en van Verordening (EU) nr. 359/2011 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/152 van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Iran 2023/C 25/07

Kennisgeving aan de personen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan de maatregelen van Besluit 2011/235/GBVB van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2023/153 van de Raad, en van Verordening (EU) nr. 359/2011 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/152 van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Iran 2023/C 25/07

24.1.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 25/8


Kennisgeving aan de personen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan de maatregelen van Besluit 2011/235/GBVB van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2023/153 van de Raad, en van Verordening (EU) nr. 359/2011 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/152 van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Iran

(2023/C 25/07)

De volgende informatie wordt ter kennis gebracht van de personen en entiteiten die staan vermeld in de bijlage bij Besluit 2011/235/GBVB van de Raad (1), als uitgevoerd bij Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2023/153 van de Raad (2), en in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 359/2011 van de Raad (3), als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/152 van de Raad (4), betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Iran.

De Raad van de Europese Unie heeft besloten dat deze personen en entiteiten moeten worden opgenomen in de lijst van personen en entiteiten die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen van Besluit 2011/235/GBVB en van Verordening (EU) nr. 359/2011.

De betrokken personen en entiteiten worden erop geattendeerd dat zij bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaat/lidstaten in kwestie, vermeld op de websites in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 359/2011, een verzoek kunnen indienen tot verstrekking van een machtiging voor het gebruik van bevroren tegoeden voor basisbehoeften of specifieke betalingen (zie artikel 4 van de verordening).

De betrokken personen en entiteiten kunnen vóór 15 februari 2023, onder overlegging van bewijsstukken, op onderstaand adres een verzoek bij de Raad indienen tot heroverweging van het besluit hen op bovengenoemde lijst te plaatsen:

Raad van de Europese Unie

Secretariaat-generaal

RELEX 1

Wetstraat 175

1048 Brussel

BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tevens worden de betrokken personen en entiteiten erop geattendeerd dat zij bij het Gerecht van de Europese Unie beroep tegen het besluit van de Raad kunnen aantekenen, overeenkomstig de voorwaarden van artikel 275, tweede alinea, en artikel 263, vierde en zesde alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.


(1)PB L 100 van 14.4.2011, blz. 51.

(2)PB LI 20 van 23.1.2023, blz. 23.

(3)PB L 100 van 14.4.2011, blz. 1.

(4)PB LI 20 van 23.1.2023, blz. 1