Home

Kennisgeving ter attentie van de personen en entiteiten op wie/waarop de beperkende maatregelen van Besluit 2012/642/GBVB van de Raad en van Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Belarus van toepassing zijn 2023/C 70/01

Kennisgeving ter attentie van de personen en entiteiten op wie/waarop de beperkende maatregelen van Besluit 2012/642/GBVB van de Raad en van Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Belarus van toepassing zijn 2023/C 70/01

27.2.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 70/1


Kennisgeving ter attentie van de personen en entiteiten op wie/waarop de beperkende maatregelen van Besluit 2012/642/GBVB van de Raad en van Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Belarus van toepassing zijn

(2023/C 70/01)

De volgende informatie wordt ter kennis gebracht van de personen en entiteiten die worden genoemd in bijlage I bij Besluit 2012/642/GBVB van de Raad (1), als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2023/421 (2) van de Raad, en in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad (3), als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/419 (4) van de Raad betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Belarus.

De Raad van de Europese Unie heeft, na evaluatie van de lijst van personen en entiteiten die in bovengenoemde bijlagen worden aangewezen, vastgesteld dat de beperkende maatregelen van Besluit 2012/642/GBVB van de Raad en Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad van toepassing moeten blijven op die personen en entiteiten. De redenen voor plaatsing van de betrokken personen en entiteiten op de lijst staan in de desbetreffende vermeldingen in die bijlagen.

De betrokken personen en entiteiten worden erop geattendeerd dat zij tot de bevoegde instanties van de betrokken lidstaat (lidstaten), vermeld op de websites in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad, een verzoek kunnen richten om een machtiging te verkrijgen voor het gebruik van bevroren tegoeden voor basisbehoeften of specifieke betalingen (zie artikel 3 van de verordening).

De betrokken personen en entiteiten kunnen, onder overlegging van bewijsstukken, vóór 30 november 2023 op onderstaand adres een verzoek bij de Raad indienen tot heroverweging van het besluit om hen op bovengenoemde lijst te plaatsen:

Raad van de Europese Unie

Secretariaat-generaal

RELEX.1 Mondiale en Horizontale Zaken

Wetstraat 175

1048 Brussel

BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Met eventuele ontvangen opmerkingen zal rekening worden gehouden bij de periodieke toetsing door de Raad, overeenkomstig artikel 8, lid 2, van Besluit 2012/642/GBVB en artikel 8 bis, lid 4, van Verordening (EG) nr. 765/2006, van de lijst van aangewezen personen en entiteiten.


(1)PB L 285 van 17.10.2012, blz. 1.

(2)PB L 61 van 27.2.2023, blz. 41.

(3)PB L 134 van 20.5.2006, blz. 1.

(4)PB L 61 van 27.2.2023, blz. 20.