Home

Kennisgeving aan de persoon op wie de beperkende maatregelen van Besluit (GBVB) 2017/1775, als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2023/431 van de Raad, en van Verordening (EU) 2017/1770 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/428 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Mali van toepassing zijn 2023/C 70 I/01

Kennisgeving aan de persoon op wie de beperkende maatregelen van Besluit (GBVB) 2017/1775, als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2023/431 van de Raad, en van Verordening (EU) 2017/1770 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/428 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Mali van toepassing zijn 2023/C 70 I/01

27.2.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CI 70/1


Kennisgeving aan de persoon op wie de beperkende maatregelen van Besluit (GBVB) 2017/1775, als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2023/431 van de Raad, en van Verordening (EU) 2017/1770 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/428 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Mali van toepassing zijn

(2023/C 70 I/01)

De volgende informatie wordt ter kennis gebracht van de persoon die staat vermeld in bijlage II bij Besluit (GBVB) 2017/1775 van de Raad (1), als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2023/431 van de Raad (2), en in bijlage I bis bij Verordening (EU) 2017/1770 van de Raad (3), als uitgevoerd bij Uitvoerings verordening (EU) 2023/428 van de Raad (4) betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Mali.

De Raad van de Europese Unie heeft besloten dat de persoon die in de bovengenoemde bijlagen voorkomt, moet worden opgenomen in de lijst van personen, entiteiten en lichamen die zijn onderworpen aan de beperkende maatregelen van Besluit (GBVB) 2017/1775 van de Raad en Verordening (EU) 2017/1770 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Venezuela. De redenen voor de plaatsing van de betrokken persoon op de lijst staan in de desbetreffende vermeldingen in die bijlagen.

Tevens wordt de betrokken persoon erop geattendeerd dat hij een verzoek kan richten tot de bevoegde instanties van de betrokken lidstaat (of lidstaten), vermeld op de websites in bijlage II bij Verordening (EU) 2017/1770 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Mali, om een machtiging tot gebruik van bevroren tegoeden voor basisbehoeften of specifieke betalingen te verkrijgen (zie artikel 3 van de verordening).

De betrokken persoon kan, onder overlegging van de gevraagde bewijsstukken, op onderstaand adres een verzoek bij de Raad indienen tot heroverweging van het besluit om hem op bovengenoemde lijst te plaatsen. Het verzoek dient vóór 1 september 2023 aan het volgende adres te worden gericht:

Raad van de Europese Unie

Secretariaat-generaal

RELEX.1 Mondiale en Horizontale Zaken

Wetstraat 175

1048 Brussel

BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Met ingekomen opmerkingen zal rekening worden gehouden bij de regelmatige toetsing van de lijst door de Raad, overeenkomstig artikel 6 van Besluit (GBVB) 2017/1775 en artikel 12 van Verordening (EU) 2017/1770.

Tevens wordt de betrokken persoon erop geattendeerd dat hij tegen het besluit van de Raad beroep kan instellen bij het Gerecht van de Europese Unie, overeenkomstig de voorwaarden van artikel 275, tweede alinea, en artikel 263, vierde en zesde alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.


(1)PB L 251 van 29.9.2017, blz. 23.

(2)PB L 59 I van 25.2.2023, blz. 434.

(3)PB L 251 van 29.9.2017, blz. 1.

(4)PB L 59 I van 25.2.2023, blz. 275.