Home

Kennisgeving aan de personen die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen van Besluit (GBVB) 2023/891 van de Raad, als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2023/1047 van de Raad, en van Verordening (EU) 2023/888 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1045 van de Raad, betreffende beperkende maatregelen in verband met acties die de situatie in de Republiek Moldavië destabiliseren 2023/C 190/03

Kennisgeving aan de personen die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen van Besluit (GBVB) 2023/891 van de Raad, als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2023/1047 van de Raad, en van Verordening (EU) 2023/888 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1045 van de Raad, betreffende beperkende maatregelen in verband met acties die de situatie in de Republiek Moldavië destabiliseren 2023/C 190/03

31.5.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 190/5


Kennisgeving aan de personen die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen van Besluit (GBVB) 2023/891 van de Raad, als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2023/1047 van de Raad, en van Verordening (EU) 2023/888 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1045 van de Raad, betreffende beperkende maatregelen in verband met acties die de situatie in de Republiek Moldavië destabiliseren

(2023/C 190/03)

De volgende informatie wordt ter kennis gebracht van de personen die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen van Besluit (GBVB) 2023/891 van de Raad (1) betreffende beperkende maatregelen in verband met acties die de situatie in de Republiek Moldavië destabiliseren, als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2023/1047 van de Raad (2), en van Verordening (EU) 2023/888 van de Raad (3) betreffende beperkende maatregelen in verband met acties die de situatie in de Republiek Moldavië destabiliseren, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1045 van de Raad (4).

De Raad van de Europese Unie heeft besloten dat deze personen moeten worden opgenomen op de lijst van personen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen van Besluit (GBVB) 2023/891 en van Verordening (EU) 2023/888 betreffende beperkende maatregelen in verband met acties die de situatie in de Republiek Moldavië destabiliseren. De redenen voor de aanwijzing van deze personen, entiteiten en lichamen staan in de desbetreffende vermeldingen in die bijlagen.

Deze personen worden erop geattendeerd dat zij de bevoegde instanties van de desbetreffende lidstaat of lidstaten, genoemd op de websites in bijlage II bij Verordening (EU) 2023/888, kunnen verzoeken om toestemming voor het gebruik van bevroren tegoeden voor basisbehoeften of specifieke betalingen (zie artikel 3 van de verordening).

De betrokken personen kunnen vóór 31 januari 2024 bij de Raad een verzoek indienen tot heroverweging van het besluit hen op de bovengenoemde lijst te plaatsen. Dit verzoek moet vergezeld gaan van bewijsstukken en aan onderstaand adres worden gericht:

Raad van de Europese Unie

Secretariaat-generaal

RELEX.1

Wetstraat 175

1048 Brussel

BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tevens worden de betrokken personen erop geattendeerd dat zij bij het Gerecht van de Europese Unie beroep kunnen instellen tegen het besluit van de Raad, overeenkomstig de voorwaarden die zijn neergelegd in artikel 275, tweede alinea, en artikel 263, vierde en zesde alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.


(1)PB L 114 van 2.5.2023, blz. 15.

(2)PB L 140 I van 30.5.2023, blz. 9.

(3)PB L 114 van 2.5.2023, blz. 1.

(4)PB L 140 I van 30.5.2023, blz. 1.