Home

Kennisgeving aan de personen en entiteiten die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen van Besluit 2014/145/GBVB van de Raad, als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2023/1566 van de Raad, en van Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1563 van de Raad, betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen 2023/C 265 I/02

Kennisgeving aan de personen en entiteiten die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen van Besluit 2014/145/GBVB van de Raad, als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2023/1566 van de Raad, en van Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1563 van de Raad, betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen 2023/C 265 I/02

28.7.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CI 265/3


Kennisgeving aan de personen en entiteiten die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen van Besluit 2014/145/GBVB van de Raad, als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2023/1566 van de Raad, en van Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1563 van de Raad, betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

(2023/C 265 I/02)

De volgende informatie wordt ter kennis gebracht van de personen en entiteiten die worden genoemd in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB van de Raad (1), als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2023/1566 van de Raad (2), en in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad (3), als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1563 van de Raad (4), betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

Artikel 9, lid 2, van Verordening (EU) nr. 269/2014 voert voor deze personen en entiteiten de verplichting in om vóór 1 september 2022 of binnen zes weken na de datum van opname op de lijst in bijlage I als dit later is, tegoeden of economische middelen die onder de jurisdictie van een lidstaat vallen en toebehoren aan, eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van hen, te melden aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar deze tegoeden of economische middelen zich bevinden. Zij moeten met de bevoegde nationale autoriteit samenwerken bij de verificatie van deze informatie. Het niet-nakomen van deze verplichtingen zal worden beschouwd als het omzeilen van de maatregelen inzake de bevriezing van tegoeden en van economische middelen.

De te melden informatie moet worden toegezonden aan de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat, via haar website, zoals aangegeven in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 269/2014 (5).


(1)PB L 78 van 17.3.2014, blz. 16.

(2)PB L 190 I van 28.7.2023, blz. 21.

(3)PB L 78 van 17.3.2014, blz. 6.

(4)PB L 190 I van 28.7.2023, blz. 1.

(5) Laatste geconsolideerde versie: EUR-Lex - 02014R0269-20230607 - NL - EUR-Lex (europa.eu)