Home

Verslag over het begrotings- en financieel beheer — Afdeling I: Europees Parlement — Begrotingsjaar 2022

Verslag over het begrotings- en financieel beheer — Afdeling I: Europees Parlement — Begrotingsjaar 2022

15.6.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 210/1


VERSLAG OVER HET BEGROTINGS- EN FINANCIEEL BEHEER

AFDELING I: EUROPEES PARLEMENT

BEGROTINGSJAAR 2022

(2023/C 210/01)

INHOUD

INLEIDING3

I.

OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN VAN HET PARLEMENT IN 20223

II.

ONTWIKKELING VAN DE BEGROTING VAN HET PARLEMENT TEN OPZICHTE VAN HET MEERJARIG FINANCIEEL KADER5

III.

UITVOERING VAN DE BEGROTING IN 20226

A.

Oorspronkelijke begroting en definitieve begroting8

B.

Vastleggingen en betalingen8

C.

Overdrachten van 2022 naar 20238

D.

Gebruik van de overdrachten van 2021 naar 20228

E.

Ontvangsten9

F.

Verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten9

G.

Annuleringen van lopende kredieten9

H.

Overschrijvingen9

I.

Uitvoering van de begroting per hoofdstuk11
BIJLAGEN14

Bijlage I

— Overzicht van de C-overschrijvingen in het begrotingsjaar 202214

Bijlage II

— Overzicht van de P-overschrijvingen in het begrotingsjaar 202223

Bijlage III

— Uitvoering van de kredieten in 2022, met inbegrip van de gevolgen van COVID-1926

Bijlage IV

— Overzicht van de gevolgen van COVID-19 voor de kredieten voor 202233

Bijlage V

— Uitvoering van de uit het voorgaande begrotingsjaar overgedragen kredieten35

Bijlage VI

— Uitvoering van verleende kredieten op basis van interne bestemmingsontvangsten41

Bijlage VII

— Ontvangsten 202252

Bijlage VIII

— ADENAUER II-project — belangrijkste cijfers54
Lijst van tabellen6

Tabel 1

— Besteding kredieten6

Tabel 2

— Ontvangsten — in totaal ontvangen betalingen in 2022 en 20219

Tabel 3

— Analyse van C‐overschrijvingen per uitgavencategorie en bestemming10

Tabel 4

— Ontwikkeling van de vastleggingen in 2022 en 202111

INLEIDING

1.

Dit verslag bevat een analyse van het begrotingsbeheer en financieel beheer van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2022. Het beschrijft het gebruik van de financiële middelen en de gebeurtenissen die een noemenswaardige invloed hebben gehad op de begrotingsactiviteiten gedurende het jaar.

2.

Het verslag is opgesteld overeenkomstig artikel 249 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad (1), hierna het “Financieel Reglement” genoemd. Voor het uitvoeren van de analyse is uitgegaan van de voorlopige rekeningen die de rekenplichtige heeft opgesteld.

3.

In 2022 kreeg het Parlement oorspronkelijk een begroting van 2 113 miljoen EUR toegewezen, wat goed was voor een stijging met 2,39 % ten opzichte van 2021, en voor 19,12 % van rubriek 7 van het meerjarig financieel kader (MFK).

4.

Twee belangrijke factoren en de gevolgen daarvan waren echter van grote invloed op het begrotingsjaar 2022, namelijk de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne en de uitzonderlijk hoge inflatie, die eind 2022 nog steeds 10,4 % bedroeg voor de Europese Unie op jaarbasis (2).

5.

Als gevolg van de stijgende inflatie in de loop van het jaar, met aanzienlijke stijgingen van de energieprijzen, en na een eerste automatische actualisering van de salarissen van het personeel in de eerste helft van het jaar (2,4 %), van toepassing vanaf 1 januari, heeft de Commissie tijdens de tweede helft van het jaar gewijzigde begroting (GB) nr. 5/2022 ingediend, met inbegrip van een verzoek om kredieten voor de andere instellingen van de Europese Unie (EU). Daarom is aan het eind van het jaar een bedrag van 48,75 miljoen EUR toegevoegd aan de oorspronkelijke begroting 2022 (alleen voor salaris- en energiegerelateerde begrotingslijnen).

6.

Bijgevolg bedroeg de begroting 2022 uiteindelijk 2 162 miljoen EUR. Daardoor bedroeg de uiteindelijke stijging 4,76 % ten opzichte van 2021, wat neerkomt op 19,55 % van rubriek 7 van het MFK. Het Parlement heeft 2 151 miljoen EUR van deze definitieve begroting vastgelegd, betalingen verricht ten belope van 1 801 miljoen EUR (84 %) en 351 miljoen EUR automatisch overgedragen naar 2023 (16 %). In 2022 hebben geen niet-automatische overdrachten van kredieten naar 2023 plaatsgevonden.

I. OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN VAN HET PARLEMENT IN 2022

7.

2022 was het tweede jaar van het huidige MFK 2021-2027. Hoewel het maximum van de rubriek voor administratieve uitgaven (rubriek 5 van het MFK 2014-2020, rubriek 7 van het MFK 2021-2027) tussen 2020 en 2021 werd verlaagd, bleef het aandeel van de begroting van het Parlement in deze rubriek in 2022 onder 20 % (19,55 %).

8.

In 2022 zijn belangrijke onderdelen van de administratie van het Parlement verder gerationaliseerd en gemoderniseerd binnen de structuur van het “strategisch uitvoeringskader” en in overeenstemming met de prioriteiten die zijn vastgesteld bij de opstelling van de begroting 2022.

9.

2022 werd gekenmerkt door een minder ernstige impact van de COVID-19-pandemie dankzij een betere gezondheidssituatie op de drie werklocaties (brede toegang tot vaccinaties voor leden en personeel). Sommige buitengewone maatregelen die in 2020 en 2021 waren getroffen, werden in 2022 dan ook stopgezet (bijvoorbeeld de maatregelen met betrekking tot bezoeken van delegaties en de ontvangst van individuele bezoekers, die sinds september 2021 zijn opgeheven (3), terwijl de verplichting voor het merendeel van het personeel, waaronder geaccrediteerde parlementaire medewerkers en het personeel van de fracties, om 100 % te telewerken, al in juni 2021 was opgeheven (4)).

10.

In heel 2022 vonden de zittingen in Straatsburg plaats. Bepaalde beperkingen inzake de organisatie van vervoer en dienstreizen van leden en personeel bleven echter van kracht tot april, waardoor in het eerste kwartaal van het jaar minder geld aan dienstreizen tussen de drie werklocaties werd besteed.

11.

De afnemende pandemie leidde in 2022 toch nog tot overschrijvingen binnen de begroting van het Parlement. Op terreinen als reiskosten, de organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen en de exploitatie van de bezoekerscentra van het Parlement kwamen er begrotingsmiddelen beschikbaar.

12.

Tegelijkertijd leidde de pandemie tot extra begrotingsbehoeften op andere gebieden, met name gezondheid en preventie, ondersteuning van thuis telewerkend personeel ter vergoeding van internetkosten (40 EUR per maand per personeelslid), een grotere vraag naar vertolking en de noodzaak om de verlening van hybride diensten (meertalige diensten voor deelname op afstand) te waarborgen tijdens vergaderingen van het Parlement en tijdens door de fracties georganiseerde evenementen. Meer informatie over de in 2022 uitgevoerde overschrijvingen zijn te vinden in deel III, punt H, en de bijlagen I, II, III en IV bij dit verslag.

13.

De geplande modernisering van de conferentie-infrastructuur en -diensten, met name de renovatie van de conferentie-installaties in Brussel en Straatsburg, werd in 2022 voortgezet en opgedreven om meertalige vergaderingen op afstand en hybride vergaderingen te ondersteunen. De begroting van het directoraat-generaal Logistiek en Vertolking voor Conferenties (DG LINC) nam netto met 9 539 417 EUR toe, met inbegrip van een specifieke verhoging met 8,9 miljoen EUR ter ondersteuning van de Conferentie over de toekomst van Europa. Naar aanleiding van het besluit van het Bureau van april 2021 heeft het Parlement 24 558 146 EUR vastgelegd en 16 690 430 EUR betaald in verband met de Conferentie over de toekomst van Europa (5).

14.

Groen Parlement: De energiebesparingsmaatregelen die het Bureau op 2 mei en 3 oktober 2022 heeft goedgekeurd, hebben bijgedragen tot de doelstellingen van het Parlement inzake CO2-uitstoot en tegelijk het jaarlijkse aardgasverbruik voor verwarming en het stroomverbruik doen dalen. Bovendien heeft het Parlement een groot aantal zonnepanelen geïnstalleerd en gaat het daarmee door om het aandeel ter plaatse geproduceerde hernieuwbare energie op te trekken tot de doelstelling van 25 %. Het Parlement is als eerste EU-instelling in 2016 koolstofneutraal geworden, door, na de CO2-emissies op alle mogelijke manieren te hebben verminderd, de uitstoot die niet kan worden beperkt, 100 % te compenseren.

15.

Mobiliteit: Het Parlement heeft het gebruik van duurzame vervoermiddelen actief aangemoedigd door het personeel een dienst aan te bieden waarbij gratis klassieke en elektrische fietsen ter beschikking worden gesteld. Daarnaast voorziet het Parlement sinds 2022 in een uitgebreid subsidiesysteem voor zijn personeel waarbij abonnementen voor het openbaar vervoer tot 90 % worden vergoed, in ruil voor een beperktere toegang tot de parkeerplaatsen voor wagens.

16.

Naar aanleiding van de besluiten van het Bureau van 2 mei en 3 oktober 2022, waarin werd gereageerd op de scherpe stijging van de energieprijzen, zijn een aantal energiebesparende maatregelen genomen, zoals minder binnen- en buitenverlichting van gebouwen, maximale verwarmings- en koeltemperaturen, beperking van de verwarmings- en koeltijd van maandag tot donderdag en aanpassing van de temperaturen in IT-/serverruimten.

17.

De administratie is in 2022 doorgegaan met de uitvoering van de in april 2018 door het Bureau goedgekeurde “Gebouwenstrategie van het Parlement voor de periode na 2019”.

18.

De situatie met betrekking tot de grote bouwprojecten in 2022 ziet er als volgt uit:

In Luxemburg

a)

Een belangrijk onderdeel van de gebouwenstrategie van het Parlement is het Adenauer-bouwproject. In 2022 werd de bouw van het tweede deel van het gebouw voortgezet en kon het Parlement het Schuman-gebouw verlaten.

In Straatsburg

b)

De werkzaamheden voor de beveiliging van de ingang van het Weiss-gebouw zijn voor 45 % voltooid. De bouw van een beveiligde toegang voor vrachtwagens is voltooid en is operationeel.

c)

Wat de renovatie van het Churchill-restaurant en de aanleg van de multiserviceruimte in het De Madariaga-gebouw betreft, is vooruitgang geboekt op het gebied van ruwbouw-, bouw- en sloopwerkzaamheden, goed voor in totaal 40 % van het project.

In Brussel:

d)

De werkzaamheden in verband met de tweede fase van het Bezoekerscentrum in het Zweig-gebouw zijn voltooid.

e)

In het Spinelli-gebouw is de in 2021 begonnen renovatie van de multifunctionele restaurantfaciliteit in 2022 aardig opgeschoten, met als doel de werkzaamheden in maart 2023 op te leveren.

f)

De voorlopige koopovereenkomst voor het Trèves II-gebouw werd op 20 december 2022 ondertekend om de onderlinge verbondenheid van de centrale gebouwen van het Parlement in de toekomst te verbeteren.

19.

Het gastenverblijf van het Jean Monnet-huis is in april 2022 geopend en is sinds september 2022 volledig operationeel.

20.

De strategische aanpak inzake de oprichting van Europa Experience-centra werd in 2022 voortgezet, met talrijke verkenningen van lokale vastgoedmarkten teneinde het tijdschema voor de uitrol van deze voorzieningen in alle lidstaten vóór 2024 te eerbiedigen. In 2022 zijn twee Europa Experience-centra geopend voor het publiek: in Parijs (in mei) en in Rome (in oktober). De Europa Experience-centra in Stockholm, Warschau en Wenen bereikten de laatste fase vóór de voltooiing. De bouw- en toegankelijkheidswerkzaamheden zijn klaar maar de media-installaties moeten nog worden geplaatst.

21.

De Begrotingscommissie heeft in 2022 ingestemd met een aanzienlijke overdracht van begrotingsmiddelen, zodat de aankoop van een gebouw in Dublin kon worden gefinancierd om dienst te doen als liaisonbureau en als Europa Experience-centrum. Hierdoor hoefde geen lening te worden afgesloten en hoeft dus geen rente te worden betaald, die op 8 miljoen EUR werd geraamd (zie deel III, punt H. Overschrijvingen).

22.

Naar aanleiding van het besluit van het Bureau van februari 2021 over de noodzaak om het datacentrum van het Parlement te huisvesten volgens de hoogst beschikbare industriële norm op dat gebied (Tier IV), heeft DG ITEC het contract in 2022 gegund, waardoor het datacentrum in 2023 kan worden opgezet en uitgerold.

23.

In ongeveer driehonderd vergaderzalen van het Parlement zijn hybride videoconferentieoplossingen ingevoerd, waarbij de fysieke zalen zijn gekoppeld aan de twee bestaande cloud-videoconferentieoplossingen, naast de interne oplossingen. Om de werkzaamheden in veilige hybride modus te ondersteunen, is in juli 2022 het ontwerp van de nieuwe architectuur voor identiteits- en toegangsbeheer (IAM) voltooid, waardoor de volledige uitrol in het eerste kwartaal van 2023 mogelijk is.

24.

Om de continuïteit als hybride, veilige en flexibele Europese instelling te waarborgen, heeft het Parlement in 2022 met CERT-EU samengewerkt voor beveiligingsrichtsnoeren en -ondersteuning op het gebied van cloudinfrastructuurtoepassingen, betere inlichtingen over cyberdreigingen en permanente monitoring van de veiligheidssituatie, alsook de identificatie van kwetsbaarheden, om zo de cyberbeveiliging van het Parlement verder te verbeteren.

II. ONTWIKKELING VAN DE BEGROTING VAN HET PARLEMENT TEN OPZICHTE VAN HET MEERJARIG FINANCIEEL KADER

Ontwikkeling van de begroting van het Parlement ten opzichte van het meerjarig financieel kader

Jaar

2017

2018

2019

2020

2021

2022

EP-begroting (in miljoen EUR)

1 910

1 951

1 997

2 039

2 064

2 162

Δ %

3,9

2,2

2,4

2,1

1,2

4,7

Rubriek 5/7 van het MFK(6) (in miljoen EUR)

9 918

10 346

10 786

11 254

10 635

11 058

Δ %

4,6

4,3

4,2

4,3

-5,5

4,0

Aandeel EP in rubriek 5/7

19,3 %

18,9 %

18,5 %

18,1 %

19,4 %

19,5 %

III. UITVOERING VAN DE BEGROTING IN 2022

25.

De oorspronkelijke kredieten van het Parlement voor 2022 bedroegen 2 112 904 198 EUR. Bij gewijzigde begroting nr. 5/2022 werd het niveau van de kredieten verhoogd met een extra bedrag van 48 747 088 EUR, wat de definitieve begroting voor 2022 op 2 161 651 286 EUR bracht, zijnde 19,55 % van de nieuwe rubriek 7 van het MFK (7). In tabel 1 hieronder wordt de uitvoering van de begroting van het Europees Parlement in het begrotingsjaar 2022 weergegeven.

Tabel 1

Besteding kredieten

Soort krediet

Kredieten 2022

Kredieten 2021

Verandering

(in EUR of %)

(in EUR of %)

2022/2021 (%)

Lopende kredieten (Fonds 0)

Oorspronkelijke kredieten

2 112 904 198,00

2 063 521 135,00

2,39

Definitieve kredieten

2 161 651 286,00

2 063 521 135,00

4,76

Lopende uitvoering

Vastleggingen

2 151 485 224,36

2 033 160 247,46

5,82

Als % van de definitieve kredieten

99,53

98,53

Betalingen

1 800 590 085,68

1 649 796 838,12

9,14

Als % van de vastleggingen

83,69

81,14

Overdrachten naar het volgende jaar

Automatische overdrachten naar het volgende jaar(8)

350 895 138,68

380 099 194,75

-7,68

Als % van de definitieve kredieten

16,23

18,42

Als % van de vastleggingen

16,31

18,69

Niet-automatische overdrachten (niet-vastgelegde kredieten overgedragen naar het volgende jaar)(9)

0,00

22 007 230,00

- 100,00

Als % van de definitieve kredieten

0,00

1,07

Annuleringen

Geannuleerde kredieten

10 166 061,64

11 617 872,13

-12,50

Als % van de definitieve kredieten

0,47

0,56

Overdrachten van het voorgaande jaar (Fondsen 1 en 2)

Automatische overdrachten uit het voorgaande jaar

380 099 194,75

356 517 980,56

6,61

Betalingen uit hoofde van deze overdrachten

344 407 898,14

318 238 275,95

8,22

Als % van de overdrachten

90,61

89,26

Geannuleerd bedrag

35 691 296,61

38 279 704,61

-6,76

Niet-automatische overdrachten uit het voorgaande jaar(9)

22 007 230,00

74 900 000,00

-70,62

Betalingen uit hoofde van deze overdrachten

0,00

74 900 000,00

- 100,00

Als % van de overdrachten

0,00

100,00

Verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten van het jaar (Fonds 7)

Verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten van het jaar

61 267 620,37

37 150 961,72

64,92

Vastleggingen

22 478 879,07

13 155 965,35

70,86

Als % van de verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten

36,69

35,41

Betalingen

15 063 328,03

8 913 697,51

68,99

Als % van de vastleggingskredieten uit bestemmingsontvangsten

67,01

67,75

Overdracht van niet-vastgelegde kredieten naar het volgende jaar

38 788 741,30

23 994 996,37

61,65

Overdracht van vastgelegde kredieten naar het volgende jaar

7 415 551,04

4 242 267,84

74,80

Verleende kredieten op basis van interne bestemmingsontvangsten uit andere bronnen dan verhuur en de verkoop van gebouwen en grond(10), overgedragen uit het voorgaande jaar (Fonds 5, uitgezonderd posten 2 0 0 0-2 0 0 3)

Verleende kredieten op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen uit het voorgaande jaar

19 181 206,93

21 612 665,29

-11,25

Vastleggingen

19 069 113,39

21 244 892,18

-10,24

Als % van de overgedragen kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten

99,42

98,30

Betalingen

15 510 929,03

15 997 482,10

-3,04

Als % van de vastleggingen

81,34

75,30

Annuleringen

112 093,54

367 773,11

-69,52

Overdracht van vastgelegde kredieten naar het volgende jaar

3 558 184,36

5 247 410,08

-32,19

Verleende kredieten op basis van interne bestemmingsontvangsten uit verhuur en de verkoop van gebouwen en grond(11), overgedragen uit het voorgaande jaar (Fonds 5, posten 2 0 0 0-2 0 0 3)

Verleende kredieten op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen uit het voorgaande jaar

10 639 362,11

9 985 259,90

6,55

Vastleggingen

3 649 921,89

4 159 687,23

-12,25

Als % van de overgedragen kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten

34,31

41,66

Betalingen

3 362 369,68

3 866 667,46

-13,04

Als % van de vastleggingen

92,12

92,96

Overdracht van niet-vastgelegde kredieten naar het volgende jaar

6 989 440,22

5 825 572,67

19,98

Overdracht van vastgelegde kredieten naar het volgende jaar

287 552,21

293 019,77

-1,87

Vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen uit het voorgaande jaar (Fonds 3)

Vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen uit het voorgaande jaar

9 782 697,69

7 715 723,69

26,79

Betalingen

7 700 624,98

5 805 469,77

32,64

Als % van de vastleggingen

78,72

75,24

Openstaande vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen naar het volgende jaar (ontvangsten uit verhuur)

0,00

0,00

0,00

Annulering van vastleggingen op basis van bestemmingsontvangsten

2 082 072,71

1 910 253,92

8,99

A. Oorspronkelijke begroting en definitieve begroting

26.

De definitieve kredieten op de begroting van het Parlement voor 2022 bedroegen 2 161 651 286 EUR. Dit betekende een toename met 4,76 % ten opzichte van de definitieve begroting voor 2021 (2 063 521 135 EUR).

B. Vastleggingen en betalingen

27.

De vastleggingen bedroegen 2 151 485 224 EUR, oftewel 99,53 % van de definitieve kredieten (2021: 98,53 %). De betalingen bedroegen 1 800 590 086 EUR, oftewel 83,7 % van de verrichte vastleggingen (2021: 81,1 %).

C. Overdrachten van 2022 naar 2023

28.

De automatische overdrachten naar het begrotingsjaar 2023 bedroegen 350 895 139 EUR, oftewel 16,2 % van de totale vastgelegde kredieten (2021: 18,4 %). In de loop van 2022 werden geen niet-automatische overdrachten van 2022 naar 2023 verricht.

D. Gebruik van de overdrachten van 2021 naar 2022

29.

De automatische overdrachten naar 2022 bedroegen in totaal 380 099 195 EUR (2021: 356 517 981 EUR). De betalingen uit hoofde van deze overdrachten bedroegen 344 407 898 EUR, oftewel 90,6 % (2021: 89,3 %). De in 2022 geannuleerde kredieten bedroegen in totaal 35 691 297 EUR (2021: 38 279 705 EUR). De annuleringen hadden voornamelijk betrekking op artikel 1 0 0 “Bezoldigingen en vergoedingen” (alleen voor reiskosten), artikel 1 6 5 “Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen”, met name kredieten in verband met medische diensten die in 2022 niet nodig bleken als gevolg van de minder om zich heen grijpende COVID-19-pandemie, artikel 2 0 0 “Gebouwen”, artikel 2 0 2 “Uitgaven in verband met de gebouwen” en artikel 3 2 4 “Productie en verspreiding”. De annuleringen voor deze vijf artikelen maakten 72,8 % van de totale annuleringen uit. De meeste annuleringen in verband met de kosten voor gebouwen waren toe te schrijven aan de gevolgen van de COVID-19-pandemie, die bij sommige projecten tot vertragingen hebben geleid wegens een tekort aan bouwpersoneel en/of bouwmaterialen.

E. Ontvangsten

30.

De op 31 december 2022 geboekte ontvangsten bedroegen in totaal 250 473 772 EUR (2021: 215 332 108 EUR). Overeenkomstig artikel 101, leden 2 tot en met 5, van het Financieel Reglement werd voor een totaalbedrag van 292 688 EUR afgezien van invordering.

31.

In tabel 2 wordt per hoofdstuk uiteengezet hoe de ontvangsten in 2022 zijn gebruikt ten opzichte van 2021.

Tabel 2

Ontvangsten — in totaal ontvangen betalingen in 2022 en 2021

Hoofdstuk

Rubriek

2022

2021

Verschil

Verandering

(in EUR)

(in EUR)

(in EUR)

2022/2021 (%)

3 0

Ontvangsten van functionarissen

188 269 676

177 070 447

11 199 229

6

3 1

Aan eigendom gerelateerde ontvangsten

17 187 196

6 908 282

10 278 914

149

3 2

Ontvangsten van de levering van goederen, diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

19 401 357

14 659 257

4 742 099

32

3 3

Overige administratieve ontvangsten

25 493 192

16 693 295

8 799 897

53

Titel 3

Uitgaven voortvloeiend uit de algemene taken van de instelling

250 351 420

215 331 280

35 020 140

16,26

4 0

Ontvangsten van uitgezette middelen en rekeningen

122 352

828

121 524

14 677

Titel 4

Uitgaven voortvloeiend uit speciale taken van de instelling

122 352

828

121 524

14 677

Totaal

250 473 772

215 332 108

35 141 664

16,32

F. Verleende kredieten op basis van de bestemmingsontvangsten

32.

De in 2022 beschikbaar gestelde bestemmingsontvangsten bedroegen 61 267 620 EUR (2021: 37 150 962 EUR). De vastleggingen bedroegen 22 478 879 EUR; dit is een vastleggingspercentage van 36,7 % (2021: 35,4 %). De betalingen bedroegen 15 063 328 EUR, oftewel 67 % van de aangegane verplichtingen (2021: 67,8 %).

G. Annuleringen van lopende kredieten

33.

Een bedrag van 10 166 062 EUR (2021: 11 617 872 EUR), oftewel 0,47 % van de definitieve kredieten (2021: 0,56 %), werd geannuleerd.

H. Overschrijvingen

34.

Tijdens het begrotingsjaar zijn overeenkomstig de artikelen 31 en 49 van het Financieel Reglement 21 C-overschrijvingen goedgekeurd. De C-overschrijvingen bedroegen 88 449 115 EUR, oftewel 4,09 % van de definitieve kredieten. Ter vergelijking: in 2021 werden 18 C-overschrijvingen goedgekeurd, goed voor 5,2 % van de definitieve kredieten.

Tabel 3

Analyse van C-overschrijvingen per uitgavencategorie en bestemming

Uitgavencategorie waarvoor de overschrijving bestemd is

Doel

Overschrijving

Overgeschreven bedrag (in EUR)

Als % van de overgeschreven bedragen

Gebouwenbeleid

Energieverbruik

C2, C13

16 700 000

18,88

Aankoop van een gebouw in Dublin voor gebruik als Huis van Europa met een geïntegreerd Europa Experience-centrum

C19

16 119 715

18,22

Beveiliging gebouw in Parijs (Europa Experience) en Jean Monnet-huis in Bazoches-sur-Guyonne

C11

650 000

0,73

Totaal gebouwenbeleid

33 469 715

37,84

IT- en andere technische apparatuur/diensten

IT- en andere technische apparatuur/diensten

C18, C20

7 552 000

8,54

Totaal IT- en andere technische apparatuur/diensten

7 552 000

8,54

Ambtenaren en andere personeelsleden

Uitgaven voor ambtenaren

C17

18 300 000

20,69

Uitgaven voor andere personeelsleden

C4, C6, C7, C8

6 698 400

7,57

Dienstreizen

C12

200 000

0,23

Gezondheid en preventie COVID-19

C10

2 809 000

3,18

Totaal ambtenaren en andere personeelsleden

28 007 400

31,66

Meertaligheid

Externe vertolking

C3, C15, C21

10 825 000

12,24

Externe vertaling

C14, C16

2 000 000

2,26

Totaal meertaligheid

12 825 000

14,50

Andere uitgaven

Gespecialiseerde nationale juristen voor de verkenning van lokale vastgoedmarkten

C1

365 000

0,41

Pensioenen van voormalige Italiaanse leden

C5

5 250 000

5,94

IT-ondersteuning voor het Oekraïense parlement

C9

980 000

1,11

Totaal overige uitgaven

6 595 000

7,46

Totaal

88 449 115

100

35.

De voorzitter heeft in 2022 elf P-kredietoverschrijvingen goedgekeurd overeenkomstig artikel 29, lid 1, van het Financieel Reglement (12), voor een totaalbedrag van 34 246 879 EUR, oftewel 1,6 % van de definitieve kredieten van het begrotingsjaar (in 2021: acht P-overschrijvingen, goed voor 1,3 % van de definitieve kredieten van dat begrotingsjaar).

36.

In totaal heeft de COVID-19-pandemie naar schatting een bescheiden overschot van 16 417 325 EUR opgeleverd, dat is overgeschreven van posten die verband houden met reiskosten, de organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, de werking van de bezoekerscentra van het Parlement, externe persoonlijke opleidingen, documentatie/publicaties en plaatselijke parlementaire medewerkers en stagiairs voor de leden enz. Tegelijkertijd heeft de COVID-19-pandemie het noodzakelijk gemaakt om andere begrotingslijnen met in totaal 7 549 000 EUR te verhogen. Deze lijnen hadden voornamelijk betrekking op de verlening van financiële steun aan thuiswerkend personeel, gezondheid en preventie, en extra uitgaven voor vertolking ter ondersteuning van telewerken en meertalige vergaderingen op afstand en hybride vergaderingen.

I. Uitvoering van de begroting per hoofdstuk

37.

In dit deel wordt het gebruik van de kredieten per begrotingshoofdstuk toegelicht, alsook het relatieve volume ervan binnen de begroting en de evolutie ten opzichte van het vorige begrotingsjaar. Vijf hoofdstukken maakten 76,5 % van de totale vastleggingen uit. Deze hoofdstukken zijn: hoofdstuk 1 0 “Leden van de instelling”, hoofdstuk 1 2 “Ambtenaren en tijdelijke functionarissen”, hoofdstuk 1 4 “Ander personeel en prestaties van derden”, hoofdstuk 2 0 “Gebouwen en daarmee samenhangende kosten” en hoofdstuk 4 2 “Assistentie aan de leden”.

38.

In tabel 4 wordt per hoofdstuk uiteengezet hoe de vastgelegde kredieten in 2022 zijn gebruikt in vergelijking met 2021.

Tabel 4

Ontwikkeling van de vastleggingen in 2022 en 2021

Hoofdstuk

Rubriek

2022

2021

Verschil

Verandering

(in EUR)

(in EUR)

(in EUR)

2022/2021 (%)

1 0

Leden van de instelling

207 212 602

181 013 991

26 198 611

14

1 2

Ambtenaren en tijdelijk personeel

750 055 310

702 376 364

47 678 946

7

1 4

Ander personeel en prestaties van derden

203 931 535

180 529 832

23 401 703

13

1 6

Overige uitgaven in verband met aan de instelling verbonden personen

21 327 074

30 611 590

-9 284 516

– 30

Titel 1 — Aan de instelling verbonden personen

1 182 526 521

1 094 531 777

87 994 744

8

2 0

Gebouwen en daarmee samenhangende kosten

269 840 182

258 155 674

11 684 509

5

2 1

Informatica, materieel en roerend goed

191 654 646

200 803 735

-9 149 089

– 5

2 3

Lopende huishoudelijke uitgaven

5 449 839

3 831 944

1 617 895

42

Titel 2 — Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

466 944 668

462 791 353

4 153 315

1

3 0

Vergaderingen en conferenties

25 579 477

12 682 024

12 897 453

102

3 2

Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding

140 803 944

137 810 147

2 993 797

2

Titel 3 — Uitgaven voortvloeiend uit de algemene taken van de instelling

166 383 421

150 492 172

15 891 249

11

4 0

Uitgaven in verband met bepaalde instellingen en organen

120 249 570

126 916 123

-6 666 553

– 5

4 2

Assistentie aan de leden

214 861 044

197 927 992

16 933 052

9

4 4

Vergaderingen en andere activiteiten van leden en voormalige leden

520 000

500 000

20 000

4

Titel 4 — Uitgaven voortvloeiend uit speciale taken van de instelling

335 630 614

325 344 115

10 286 499

3

5 0

Uitgaven van de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen en van het Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen

0

830

– 830

– 100

Titel 5 — Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen en Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen

0

830

– 830

– 100

10 1

Reserve voor onvoorziene uitgaven

0

0

0

0

Titel 10 — Overige uitgaven

0

0

0

0

Totaal

2 151 485 224

2 033 160 247

118 324 977

6

39.

De verhoging van de vastleggingen voor hoofdstuk 1 0“Leden van de instelling” met 26,2 miljoen EUR (14,5 %) vloeit voort uit de aanzienlijke jaarlijkse indexering van de bezoldigingen en vergoedingen van de leden in 2022 (zie paragraaf 40 hieronder). Die is rechtstreeks van invloed op post 1 0 0 0 “Bezoldigingen”, waarvoor de vastleggingen met 4,3 miljoen EUR zijn gestegen. Bovendien is 15 miljoen EUR van de stijging in hoofdstuk 1 0 toe te schrijven aan post 1 0 0 4 “Normale reiskosten”, als gevolg van de opheffing van de beperkingen op reizen en dienstreizen tussen de drie werklocaties (vanwege de COVID-19-pandemie) begin april 2022. Ten slotte werd post 1 0 3 0 “Ouderdomspensioenen (KVL)” in 2022 met 5,7 miljoen EUR verhoogd naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak waarbij nieuwe regels werden vastgesteld tot wijziging van de berekeningswijze van de pensioenen van voormalige Italiaanse leden vanaf 1 januari 2019, waardoor met terugwerkende kracht compensaties moeten worden betaald.

40.

De vastleggingen in het kader van hoofdstuk 1 2“Ambtenaren en tijdelijke functionarissen” bedroegen in 2022 750 miljoen EUR, zijnde een stijging met 47,7 miljoen EUR ten opzichte van 2021 (6,8 %), waardoor dit de grootste uitgavencategorie is (34,9 % van alle vastleggingen in 2022). Dit is toe te schrijven aan het feit dat de salarissen van ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Unie in januari 2022 met 2,4 % zijn gestegen als gevolg van de hoge inflatie in het voorgaande semester. Bovendien werd in december 2022 een tweede verhoging met 4,6 % goedgekeurd, met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2022.

41.

De toename van de vastleggingen was grotendeels het gevolg van post 1 2 0 0 “Salaris en vergoedingen” (47 miljoen EUR). Deze stijging weerspiegelt de indexering van de salarissen, maar ook andere factoren die bij de opstelling van de begroting 2022 moeilijk te voorspellen waren, zoals de vermindering van het aantal deeltijds werkende collega’s, de voortzetting van de financiële steun ter vergoeding van goed werkende internetverbindingen thuis, een groter aantal gezinsleden van ambtenaren en van tijdelijke functionarissen en een snellere vervulling van vacatures.

42.

De vastgelegde kredieten binnen hoofdstuk 1 4“Ander personeel en prestaties van derden” bedroegen 203,9 miljoen EUR, wat neerkomt op een toename met 23,4 miljoen EUR (13 % ten opzichte van 2021). Binnen dit hoofdstuk stegen de posten 1 4 0 0 “Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties” en 1 4 0 1 “Andere personeelsleden — Beveiliging” met in totaal 18,8 miljoen EUR als gevolg van de actualisering van de salarissen (zie paragraaf 40 hierboven) en een groter aantal arbeidscontractanten, waarmee de reeds in 2021 begonnen internalisering van bepaalde activiteiten werd voortgezet. Post 1 4 0 5 “Uitgaven voor tolkendiensten” is met 3,3 miljoen EUR gestegen als gevolg van de toename van de parlementaire werkzaamheden in 2022 en de indexering van de bezoldigingen van de externe tolken (zie ook paragraaf 40 hierboven).

43.

Hoofdstuk 1 6“Overige uitgaven in verband met aan de instelling verbonden personen” vertoont in 2022 een daling met 9,3 miljoen EUR (-30,3 %) ten opzichte van 2021, voornamelijk toe te schrijven aan post 1 6 5 0 “Gezondheid en preventie” (–11 miljoen EUR), als gevolg van het feit dat de meeste strenge gezondheids- en veiligheidsvoorschriften om de gebouwen van het Parlement op de drie werklocaties binnen te mogen en/of er te werken, in 2022 reeds waren opgeheven en ook als gevolg van een daling van de vraag naar COVID-19-tests, na de succesvolle vaccinatiecampagnes in 2021 en begin 2022 op de drie werklocaties.

44.

Hoofdstuk 2 0“Gebouwen en daarmee samenhangende kosten” vertoont een stijging van de vastleggingen met in totaal 11,7 miljoen EUR (4,5 %). Begrotingspost 2 0 2 4 “Energieverbruik” is gestegen met 41,3 miljoen EUR, deels gefinancierd uit de gewijzigde begroting (20,3 miljoen EUR). Post 2 0 0 3 “Aankoop van gebouwen” is ook gestegen, met 37,9 miljoen EUR, in verband met de aankoop van het gebouw in Dublin. Post 2 0 0 1 “Erfpacht” daalde echter met 33,6 miljoen EUR en post 2 0 0 7 “Inrichting van dienstruimten” daalde met 29 miljoen EUR als gevolg van de bevriezing van een aantal infrastructuur- en bouwprojecten, waardoor middelen ter beschikking kwamen om de energiekosten te dekken.

45.

Binnen hoofdstuk 2 1“Informatica, materieel en roerend goed” houdt de verlaging van de vastleggingskredieten met in totaal 9,1 miljoen EUR (-4,6 %) voornamelijk verband met post 2 1 0 4 “Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen”, die een daling met 12,8 miljoen EUR laat zien. Deze daling wordt gedeeltelijk gecompenseerd door stijgingen van andere IT-gerelateerde begrotingsonderdelen van het hoofdstuk als gevolg van de hogere prijzen die in 2022 zijn betaald voor licenties voor applicaties, de indexering van contracten en de vergoeding van duurdere externe bijstand.

46.

Hoofdstuk 2 3“Lopende huishoudelijke uitgaven” vertoont een stijging van de vastleggingen met 1,6 miljoen EUR (42 %), voornamelijk als gevolg van artikel 2 3 9 “EMAS-activiteiten, met inbegrip van voorlichting, en compensatieregeling voor CO2-emissies van het Europees Parlement” (0,9 miljoen EUR in 2021). Wegens de zware verstoringen op de vrijwillige koolstofmarkt sinds 2020 zijn de prijzen van koolstofcertificaten de hoogte ingeschoten en die trend zal waarschijnlijk aanhouden.

47.

Hoofdstuk 3 0“Vergaderingen en conferenties” vertoonde een stijging van de vastleggingen met 12,9 miljoen EUR (102 %) ten opzichte van 2021, voornamelijk als gevolg van artikel 3 0 0 “Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen” (11,6 miljoen EUR) na de opheffing van de reisbeperkingen in april 2022 en de hogere vervoersprijzen.

48.

De vastleggingen in hoofdstuk 3 2“Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding” stegen in totaal met 3 miljoen EUR (2 %) ten opzichte van 2021, terwijl post 3 2 4 4 “Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen” een aanzienlijke stijging met 16,7 miljoen EUR optekende, als gevolg van de opheffing van de reisbeperkingen en de voorschriften ter beperking van de toegang tot de gebouwen van het Parlement voor bezoekers in 2022. Deze stijging werd gedeeltelijk gecompenseerd door de post 3 2 4 2 “Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen”, die een daling met 9,1 miljoen EUR optekende, en de post 3 2 4 3 “Bezoekerscentra van het Europees Parlement”, die met 4,9 miljoen EUR daalde.

49.

De daling met 6,7 miljoen EUR (-5,3 %) van de uitgaven voor hoofdstuk 4 0“Uitgaven in verband met bepaalde instellingen en organen” is voornamelijk toe te schrijven aan artikel 4 0 2 “Financiering van de Europese politieke partijen” (-4,9 miljoen EUR) en artikel 4 0 3 “Financiering van Europese politieke stichtingen” (-2,8 miljoen EUR). Deze daling wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging met 1 miljoen EUR binnen artikel 4 0 0 “Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden”.

50.

De stijging van de uitgaven in hoofdstuk 4 2“Assistentie aan de leden” met 16,9 miljoen EUR (8,6 %) ten opzichte van 2021 vloeit niet alleen voort uit de jaarlijkse indexering van de bezoldigingen (zie paragraaf 40 hierboven) voor parlementaire medewerkers, maar ook uit de hogere vervoerskosten en kosten van dienstreizen van geaccrediteerde parlementaire medewerkers als gevolg van de opheffing van de beperkingen inzake reizen en dienstreizen in april 2022 en de stijging van de vervoersprijzen.

51.

De bijlagen III en IV bevatten uitgebreide informatie over de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de kredieten van het huidige jaar.

(1) Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1).

(2)Bron: Europese Commissie.

(3) Besluit van het Bureau van 5 juli 2021, besluit van de voorzitter van 2 september 2021.

(4) Besluit van het Bureau van 7 juni 2021, besluit van de voorzitter van 1 juni betreffende veiligheidsmaatregelen ter beperking van de verspreiding van COVID-19.

(5) Uitgaven overeenkomstig de nota van de secretaris-generaal van 19 april 2021, die door het Bureau op 26 april 2021 werd besproken, en ter uitvoering van de operationele besluiten die de raad van bestuur van de Conferentie over de toekomst van Europa in mei 2021 heeft genomen. In dat besluit van 19 april 2021 is vastgesteld dat er maximaal 15 miljoen EUR mag worden uitgegeven. In een afzonderlijke alinea werd echter toegevoegd dat het Parlement (voordat het besluit werd genomen) al 5 miljoen EUR had vastgelegd voor communicatieactiviteiten door zijn eigen diensten, welke naar eigen goeddunken konden worden uitgevoerd. Voorts is naar aanleiding van nota D(2022) 3895 van 28 februari 2022 van de secretaris-generaal aan het Bureau (geactualiseerde plafonds voor de uitgaven van het Parlement in verband met de Conferentie over de toekomst van Europa) een extra bedrag van 700 000 EUR toegevoegd aan de begroting 2021 en een extra bedrag van 8 900 000 EUR aan de begroting 2022. De totale begroting bedraagt dus 24,6 miljoen EUR.

(6) De cijfers voor de jaren 2017-2020 hebben betrekking op het MFK 2014-2020, rubriek 5; de cijfers voor 2021 en 2022 hebben betrekking op het MFK 2021-2027, rubriek 7.

(7) Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 van de Raad van 17 december 2020 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027 (PB L 433 I van 22.12.2020, blz. 11).

(8) Artikel 12, leden 1 en 7, van het Financieel Reglement.

(9) Artikel 12, lid 1, artikel 12, lid 2, punt a), en artikel 12, lid 3, van het Financieel Reglement.

(10) Met uitzondering van de interne bestemmingsontvangsten uit verhuur en de verkoop van gebouwen en grond, die mogen worden overgedragen totdat ze volledig zijn gebruikt (artikel 12, lid 4, punt b), van het Financieel Reglement).

(11) Artikel 12, lid 4, punt b), van het Financieel Reglement.

(12) Besluit van de instelling inzake overschrijvingen binnen een artikel.


BIJLAGE I

Overzicht van de C-overschrijvingen in het begrotingsjaar 2022

Nr.

Van/naar hoofdstuk/artikel/post

Rubriek

Beschrijving van de overschrijving / opmerkingen

Bedrag gecrediteerde post (EUR)

Bedrag gedebiteerde post (EUR)

C1

van post

2 0 0 8

Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed

Het doel van dit voorstel tot overschrijving is de Juridische Dienst de middelen te verschaffen om gespecialiseerde nationale juristen in te huren om het Europees Parlement in verschillende hoofdsteden van de lidstaten bij te staan bij het kopen of huren van lokalen voor het opzetten van een liaisonbureau en/of een Europa Experience-project, door een bedrag van 365 000 EUR over te schrijven van post 2 0 0 8 naar post 2 3 2 0.

365 000

naar post

2 3 2 0

Juridische kosten en schadevergoedingen

365 000

C2

van post

2 0 0 0

Huur

Het doel van dit voorstel tot overschrijving is te voorzien in de middelen voor hoger dan verwachte uitgaven in verband met energiekosten door kredieten over te schrijven van andere begrotingsposten, waar middelen beschikbaar zouden kunnen komen door uitstel of annulering van projecten en activiteiten.

1 840 199

van post

2 0 0 7

Inrichting van dienstruimten

6 327 301

van post

2 0 0 8

Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed

210 000

van post

2 1 2 0

Meubilair

600 000

van post

2 1 4 0

Technisch materieel en technische installaties

809 500

van post

2 3 0 0

Papier, kantoorbenodigdheden en divers klein materiaal

100 000

van post

2 3 7 0

Verhuizing

113 000

naar post

2 0 2 4

Energieverbruik

10 000 000

C3

van post

2 1 0 2

Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — algemene ondersteuning van gebruikers

Het doel van dit voorstel tot overschrijving is te voorzien in aanvullende financiering voor vertolking tijdens de extra meertalige events en debatten van de Conferentie over de toekomst van Europa in 2022, zoals goedgekeurd door het Bureau op zijn vergadering van 7 maart 2022, financiering om te voorzien in een deel van de aanhoudende vraag naar vertolking als gevolg van een wijziging van de kalender van het EP en de oprichting van een aantal bijzondere commissies en enquêtecommissies, en financiering voor het organiseren van de “Citizens’ Garden Concerts”.

65 000

van post

2 1 0 3

Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — beheer van ICT-applicaties

664 000

van post

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — projectinvesteringen

260 000

van post

3 2 4 3

Bezoekerscentra van het Europees Parlement

3 250 000

van post

3 2 4 4

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

1 205 000

van post

4 0 2 0

Financiering van Europese politieke partijen

2 591 000

naar post

1 4 0 5

Uitgaven voor tolkendiensten

8 000 000

naar post

3 0 2 0

Ontvangst en representatie

35 000

C4

van post

2 1 0 2

Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — algemene ondersteuning van gebruikers

Het doel van dit voorstel tot overschrijving de internalisering van IT-diensten overeenkomstig het project “Van externe consultants naar arbeidscontractanten” te financieren door de kredieten voor arbeidscontractanten te verhogen en de operationele begroting van DG ITEC met eenzelfde bedrag te verlagen.

3 010 200

van post

2 1 4 0

Technisch materieel en technische installaties

193 000

van post

2 3 0 0

Papier, kantoorbenodigdheden en divers klein materiaal

276 400

van post

3 2 4 1

Digitale en traditionele publicaties

68 600

naar post

1 4 0 0

Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties

3 548 200

C5

van post

4 0 2 0

Financiering van Europese politieke partijen

Het doel van dit voorstel tot overschrijving is de financiering van een tekort onder post 1 0 3 0 “Ouderdomspensioenen (KVL)” als gevolg van een rechterlijk besluit waardoor de methode voor de berekening van deze pensioenen na beëindiging van het mandaat van een lid, uitsluitend voor voormalige Italiaanse leden van het Europees Parlement, vanaf 1 januari 2019 moest worden gewijzigd.

3 465 331

van post

4 0 3 0

Financiering van Europese politieke stichtingen

1 784 669

naar post

1 0 3 0

Ouderdomspensioenen (KVL)

5 250 000

C6

van post

3 2 2 0

Documentatie

Het doel van dit voorstel tot overschrijving is de financiering van 21 arbeidscontractanten die in 2021 zijn aangeworven en de financiering van 9 extra arbeidscontractanten die eind 2021 en begin 2022 zijn aangeworven.

75 300

van post

3 2 4 2

Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

868 100

van post

3 2 4 3

Bezoekerscentra van het Europees Parlement

817 400

van post

3 2 4 4

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

229 400

naar post

1 4 0 0

Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties

1 990 200

C7

van post

4 2 2 0

Uitgaven in verband met assistentie aan de leden

Het doel van dit voorstel tot overschrijving is de financiering van extra personeelsbehoeften die voortvloeien uit de maatregelen om de verwerking van jaarlijkse regularisaties op het gebied van parlementaire assistentie te versnellen en uit de ontwikkeling van nieuwe FMS-gerelateerde projecten (DG FINS).

570 000

naar post

1 4 0 0

Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties

570 000

C8

van post

2 1 0 3

Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — beheer van ICT-applicaties

Het doel van dit voorstel tot overschrijving is de financiering van extra personeelsbehoeften die voortvloeien uit de internalisering van verschillende projecten van DG PERS op het gebied van human resources (HR).

295 000

van post

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — projectinvesteringen

295 000

naar post

1 4 0 0

Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties

590 000

C9

van post

2 1 0 3

Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — beheer van ICT-applicaties

Het doel van dit voorstel tot overschrijving is de financiering van IT-uitgaven ten belope van 980 000 EUR voor solidariteitsacties op IT-gebied ter ondersteuning van de Oekraïense Verkhovna Rada, overeenkomstig het besluit van het Bureau van 4 april 2022 ter zake.

85 000

van post

3 2 1 0

Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek, de historische archieven en de evaluatie van wetenschappelijke en technologische keuzes (STOA)

323 000

van post

3 2 2 0

Documentatie

250 000

van post

3 2 4 2

Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

250 000

van post

3 2 4 4

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

72 000

naar post

2 1 0 1

Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — infrastructuur

145 000

naar post

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — infrastructuurinvesteringen

835 000

C10

van post

1 4 0 4

Stages, gedetacheerde nationale deskundigen, uitwisseling van ambtenaren en studiebezoeken

Het doel van dit voorstel tot overschrijving is de volledige financiering van de maandelijkse kosten in verband met COVID-19-tests en -vaccinatie tot het einde van het jaar, van de middelen voor versterkte jaarlijkse medische controles, met inbegrip van de daaraan verbonden kosten, en van de extra psychosociale middelen na de afgelopen twee jaar in verband met deze pandemie.

500 000

van post

2 1 0 3

Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — beheer van ICT-applicaties

50 000

van post

2 1 4 0

Technisch materieel en technische installaties

40 000

van post

3 0 0 0

Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen

490 000

van post

4 0 3 0

Financiering van Europese politieke stichtingen

1 729 000

naar post

1 6 5 0

Medische dienst

2 809 000

C11

van post

1 6 1 2

Opleiding en ontwikkeling

Doel van dit voorstel tot overschrijving is de financiering van beveiligingsdiensten voor de Europa Experience-site in Parijs en voor het Jean Monnetmuseum in Bazoches-sur-Guyonne door een verhoging van post 2 0 2 6 “Veiligheid van en toezicht op de gebouwen”.

400 000

van post

2 3 8 0

Andere administratieve uitgaven

150 000

van post

3 2 0 0

Verwerving van expertise

100 000

naar post

2 0 2 6

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

650 000

C12

van post

4 0 3 0

Financiering van Europese politieke stichtingen

Het doel van dit voorstel tot overschrijving is de financiering van de kosten van de extra dienstreizen die in de tweede helft van 2022 door de commissies zullen worden georganiseerd in het kader van de uitoefening van de hun verleende bevoegdheden.

200 000

naar post

3 0 4 2

Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties

200 000

C13

van post

2 0 0 7

Inrichting van dienstruimten

Het doel van dit voorstel tot overschrijving is te voorzien in de middelen voor hoger dan verwachte uitgaven in verband met energiekosten in de kantoren in Brussel door kredieten over te schrijven van andere begrotingsposten, waar middelen beschikbaar zouden kunnen komen door uitstel of annulering van projecten en activiteiten.

6 690 500

van post

2 3 6 0

Porto en verzendkosten

9 500

naar post

2 0 2 4

Energieverbruik

6 700 000

C14

van post

1 6 1 2

Opleiding en ontwikkeling

Het doel van dit voorstel tot overschrijving is DG TRAD te voorzien van extra externe capaciteit om te voldoen aan de grote vraag naar vertalingen sinds begin 2022, door de kredieten voor post 1 4 2 0 met 1 000 000 EUR te verhogen.

94 000

van post

2 1 0 3

Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — beheer van ICT-applicaties

160 000

van post

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — projectinvesteringen

380 000

van post

3 2 2 0

Documentatie

9 500

van post

3 2 4 5

Organisatie van seminars en symposia

58 500

van post

3 2 4 8

Audiovisuele voorlichting

45 000

van post

4 0 3 0

Financiering van Europese politieke stichtingen

253 000

naar post

1 4 2 0

Externe vertalingsdiensten

1 000 000

C15

van post

3 2 4 5

Organisatie van seminars en symposia

Het doel van dit voorstel tot overschrijving is DG LINC te voorzien van extra externe capaciteit om te voldoen aan de grote vraag naar vertolking in verband met de Conferentie over de toekomst van Europa (840 000 EUR) en de door de fracties georganiseerde events. DG LINC heeft 750 000 EUR aan extra kredieten nodig.

190 000

van hoofdstuk

1 0 1

Reserve voor onvoorziene uitgaven

1 400 000

naar post

1 4 0 5

Uitgaven voor tolkendiensten

1 090 000

naar post

3 0 4 2

Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties

500 000

C16

van post

1 6 1 2

Opleiding en ontwikkeling

Het doel van dit voorstel tot overschrijving is DG TRAD te voorzien van extra externe capaciteit om te voldoen aan de grote vraag naar vertalingen sinds begin 2022, door de kredieten voor post 1 4 2 0 met 1 000 000 EUR te verhogen.

70 000

van post

2 1 0 3

Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — beheer van ICT-applicaties

50 000

van post

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — projectinvesteringen

483 325

van post

3 2 4 5

Organisatie van seminars en symposia

23 675

van hoofdstuk

1 0 1

Reserve voor onvoorziene uitgaven

373 000

naar post

1 4 2 0

Externe vertalingsdiensten

1 000 000

C17

van post

1 0 0 4

Normale reiskosten

Het doel van dit voorstel tot overschrijving is het financieren van de salarissen en andere emolumenten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een post in de personeelsformatie van de Instelling bezetten, en het dekken van de reiskosten en andere rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst tot eind 2022.

2 449 000

van post

1 0 0 5

Overige reiskosten

950 000

van post

1 2 0 2

Betaalde overuren

50 000

van post

1 4 0 0

Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties

2 500 000

van post

1 4 0 1

Andere personeelsleden — Beveiliging

540 000

van post

1 4 0 2

Andere personeelsleden — Chauffeurs in het secretariaat-generaal

60 000

van post

1 4 0 4

Stages, gedetacheerde nationale deskundigen, uitwisseling van ambtenaren en studiebezoeken

150 000

van post

1 6 1 0

Uitgaven in verband met aanwerving personeel

40 000

van post

1 6 1 2

Opleiding en ontwikkeling

252 000

van post

1 6 3 0

Sociale dienst

160 000

van post

1 6 5 0

Medische dienst

1 300 000

van post

3 0 0 0

Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen

2 125 000

van post

3 0 4 2

Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties

50 000

van post

3 2 4 3

Bezoekerscentra van het Europees Parlement

3 990 000

van post

4 0 0 0

Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden

534 000

van hoofdstuk

1 0 1

Reserve voor onvoorziene uitgaven

3 150 000

naar post

1 2 0 0

Salaris en toelagen

18 000 000

naar post

1 2 0 4

Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

300 000

C18

van post

1 4 0 4

Stages, gedetacheerde nationale deskundigen, uitwisseling van ambtenaren en studiebezoeken

Het doel van dit voorstel tot overschrijving is DG LINC en DG SAFE aanvullende kredieten ter beschikking te stellen om te anticiperen op de extra tijd die nodig is voor de levering van technisch materiaal, vooral in het kader van de renovatie van conferentie-installaties in Brussel en Straatsburg. Onlangs is de leveringstermijn aanzienlijk toegenomen, met name wanneer halfgeleiders nodig zijn.

130 700

van post

1 6 1 2

Opleiding en ontwikkeling

57 000

van post

2 1 0 2

Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — algemene ondersteuning van gebruikers

52 375

van post

2 1 0 3

Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — beheer van ICT-applicaties

4 024

van post

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — projectinvesteringen

488 000

van post

2 3 2 0

Juridische kosten en schadevergoedingen

490 000

van post

3 2 0 0

Verwerving van expertise

882 500

van post

3 2 1 0

Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek, de historische archieven en de evaluatie van wetenschappelijke en technologische keuzes (STOA)

450 000

van post

3 2 2 0

Documentatie

25 000

van hoofdstuk

1 0 1

Reserve voor onvoorziene uitgaven

72 401

naar post

2 1 4 0

Technisch materieel en technische installaties

2 652 000

C19

van post

1 0 0 4

Normale reiskosten

Het doel van dit voorstel tot overschrijving is de middelen te verschaffen voor de financiering van de aankoop van een gebouw in Dublin dat zal dienen als Huis van Europa met een geïntegreerde Europa Experience.

1 542 000

van post

1 0 0 5

Overige reiskosten

550 000

van post

1 0 0 6

Algemene kostenvergoeding

100 000

van post

1 0 1 0

Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale voorzieningen

367 000

van post

1 0 1 2

Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden

879 000

van post

1 0 3 0

Ouderdomspensioenen (KVL)

1 000 000

van post

1 0 5 0

Talen- en computercursussen

300 000

van post

1 6 5 2

Uitgaven voor catering

650 000

van post

2 0 2 8

Verzekeringen

625 000

van post

2 1 0 3

Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — beheer van ICT-applicaties

80 000

van post

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — projectinvesteringen

219 000

van post

2 1 2 0

Meubilair

200 000

van post

2 1 4 0

Technisch materieel en technische installaties

200 000

van post

2 1 6 0

Vervoer van leden, andere personen en goederen

434 000

van post

2 3 0 0

Papier, kantoorbenodigdheden en divers klein materiaal

90 000

van post

2 3 1 0

Financiële lasten

500 000

van post

2 3 7 0

Verhuizing

257 000

van post

2 3 8 0

Andere administratieve uitgaven

185 000

van post

3 0 2 0

Ontvangst en representatie

95 000

van post

3 0 4 9

Werkingskosten van het reisbureau

40 000

van post

3 2 0 0

Verwerving van expertise

19 000

van post

4 0 0 0

Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden

700 000

van post

4 0 2 0

Financiering van Europese politieke partijen

1 479 000

van post

4 0 3 0

Financiering van Europese politieke stichtingen

513 000

van post

4 2 2 0

Uitgaven in verband met assistentie aan de leden

5 075 715

van post

5 0 1 0

Uitgaven in verband met het Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen

20 000

naar post

2 0 0 3

Verwerving van onroerende goederen

16 119 715

C20

van post

1 0 2 0

Overbruggingstoelagen

Het doel van dit voorstel tot overschrijving is DG COMM aanvullende technische ondersteuningsdiensten en diensten ter ondersteuning van de vernieuwing van audiovisuele informatie te verstrekken voor een bedrag van 4 900 000 EUR.

547 464

van post

1 0 3 2

Overlevingspensioenen (KVL)

216 656

van post

1 2 0 2

Betaalde overuren

15 000

van post

1 4 0 4

Stages, gedetacheerde nationale deskundigen, uitwisseling van ambtenaren en studiebezoeken

142 815

van post

1 6 1 2

Opleiding en ontwikkeling

265 000

van post

1 6 3 0

Sociale dienst

12 000

van post

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — projectinvesteringen

124 000

van post

3 0 2 0

Ontvangst en representatie

30 000

van post

3 0 4 2

Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties

420 000

van post

3 2 0 0

Verwerving van expertise

100 000

van post

3 2 1 0

Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek, de historische archieven, de evaluatie van wetenschappelijke en technologische keuzes (STOA) en het Europees wetenschaps- en mediaknooppunt

200 000

van post

3 2 2 0

Documentatie

28 000

van post

3 2 3 0

Ondersteuning van de democratie en versterking van de capaciteit van de parlementen van derde landen

410 000

van post

3 2 4 2

Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

96 500

van post

3 2 4 4

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

200 000

van post

3 2 4 9

Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen

140 500

van post

4 0 2 0

Financiering van Europese politieke partijen

1 500 000

van post

4 2 2 0

Uitgaven in verband met assistentie aan de leden

164 967

van post

5 0 0 0

Operationele uitgaven voor de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen

282 500

van hoofdstuk

1 0 1

Reserve voor onvoorziene uitgaven

4 598

naar post

3 2 4 8

Audiovisuele voorlichting

4 900 000

C21

van post

1 4 0 4

Stages, gedetacheerde nationale deskundigen, uitwisseling van ambtenaren en studiebezoeken

Het doel van dit voorstel tot overschrijving is DG LINC de middelen te verschaffen om hybride diensten (meertalige diensten voor deelname op afstand) te kunnen leveren tijdens vergaderingen van het EP, voor een bedrag van 1 200 000 EUR.

83 000

van post

3 0 0 0

Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen

800 000

van post

3 0 4 2

Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties

217 000

van post

4 2 2 0

Uitgaven in verband met assistentie aan de leden

100 000

naar post

1 4 0 5

Uitgaven voor tolkendiensten

1 200 000

TOTAAL aan C-overschrijvingen

88 449 115

88 449 115


BIJLAGE II

Overzicht van de P-overschrijvingen in het begrotingsjaar 2022

Nr.

Hoofdstuk/artikel/post

Beschrijving van de overschrijving

Bedrag gecrediteerde post (EUR)

Bedrag gedebiteerde post (EUR)

P1

Binnen artikel 1 4 0

van post

1 4 0 5

Uitgaven voor tolkendiensten

Het doel van dit voorstel tot overschrijving is om de middelen te verschaffen voor de aanwerving van 29 arbeidscontractanten, door 1 330 000 EUR over te schrijven van post 1 4 0 5 naar post 1 4 0 0.

1 330 000

naar post

1 4 0 0

Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties

1 330 000

P2

Binnen artikel 2 0 2

van post

2 0 2 2

Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen

Het doel van dit voorstel tot overschrijving is om de middelen te verschaffen voor uitgaven die groter bleken dan verwacht in verband met energie, door overdracht van resterende kredieten van andere begrotingsposten in verband met verzekeringen en onderhoud.

1 000 000

van post

2 0 2 8

Verzekeringen

1 100 000

naar post

2 0 2 4

Energieverbruik

2 100 000

P3

Binnen de artikelen 2 1 0 en 3 2 4

van post

2 1 0 2

Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — algemene ondersteuning van gebruikers

Het belangrijkste doel van dit voorstel tot overschrijving is de herschikking van uitgaven over verschillende IT-gerelateerde begrotingsposten om de modernisering van de datacentruminfrastructuur van het Parlement naar de Tier IV-certificeringsnorm te versnellen, een tekort aan softwareonderhoud aan te pakken en de financiering van de eerste fase van de vernieuwing van de steminfrastructuur van het Europees Parlement te waarborgen.

2 219 327

van post

2 1 0 3

Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — beheer van ICT-applicaties

1 005 070

van post

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — projectinvesteringen

1 872 542

van post

3 2 4 5

Organisatie van seminars en symposia

89 655

naar post

2 1 0 0

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Activiteiten

434 750

naar post

2 1 0 1

Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — infrastructuur

1 906 533

naar post

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — infrastructuurinvesteringen

2 755 656

naar post

3 2 4 1

Digitale en traditionele publicaties

89 655

P4

Binnen artikel 1 0 0

van post

1 0 0 4

Normale reiskosten

Het belangrijkste doel van dit voorstel tot overschrijving is de volledige financiering van de vergoedingen aan de Voorzitter van het Parlement te dekken, rekening houdend met de ontwikkeling van het inflatiepercentage in 2022 en de opeenvolgende salarisverhogingen van het personeel in hetzelfde jaar (reeds goedgekeurd of nog goed te keuren op basis van de berekeningen van de Europese Commissie).

9 000

naar post

1 0 0 7

Ambtsvergoedingen

9 000

P5

Binnen artikel 2 1 0

van post

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — infrastructuurinvesteringen

Dit voorstel tot overschrijving heeft tot doel de goede werking van het datacentrum van het Europees Parlement te waarborgen door de aanvullende operationele en ondersteunende diensten volledig te financieren en softwarelicenties te vernieuwen.

1 500 000

naar post

2 1 0 0

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Activiteiten

200 000

naar post

2 1 0 1

Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — infrastructuur

1 300 000

P6

Binnen artikel 1 0 0

van post

1 0 0 4

Normale reiskosten

Het doel van dit voorstel tot overschrijving is om de middelen te verschaffen voor uitgaven die groter bleken dan verwacht in verband met algemene kostenvergoeding, door overdracht van resterende kredieten van de begrotingspost in verband met normale reiskosten.

1 000 000

naar post

1 0 0 6

Algemene kostenvergoeding

1 000 000

P7

Binnen artikel 3 2 4

van post

3 2 4 3

Bezoekerscentra van het Europees Parlement

Het doel van dit voorstel tot overschrijving is om de coproductie en uitzending van audiovisuele programma’s tot eind 2022 te dekken.

570 000

naar post

3 2 4 8

Audiovisuele voorlichting

570 000

P8

Binnen artikel 2 1 0

van post

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — projectinvesteringen

Het doel van dit voorstel tot overschrijving is aanvullende IT-ondersteuning te bieden aan de Oekraïense Verkhovna Rada, overeenkomstig het geactualiseerde pakket solidariteitsmaatregelen dat het Bureau op 3 oktober 2022 heeft goedgekeurd.

250 000

naar post

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — infrastructuurinvesteringen

250 000

P9

Binnen artikel 2 0 0

van post

2 0 0 0

Huur

Het doel van dit voorstel tot overschrijving is de middelen te verschaffen voor de financiering van de aankoop van een gebouw in Dublin dat zal dienen als Huis van Europa met een geïntegreerde Europa Experience.

325 211

van post

2 0 0 7

Inrichting van dienstruimten

21 038 296

van post

2 0 0 8

Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed

416 778

naar post

2 0 0 3

Verwerving van onroerende goederen

21 780 285

P10

Binnen artikel 1 4 0

van post

1 4 0 0

Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties

Het doel van dit voorstel tot overschrijving is om 50 000 EUR toe te wijzen om het volledige salaris van de chauffeurs in het secretariaat te kunnen betalen in december 2022.

50 000

naar post

1 4 0 2

Andere personeelsleden — Chauffeurs in het secretariaat-generaal

50 000

P11

Binnen artikel 1 2 0

van post

1 2 0 0

Salaris en toelagen

Het doel van dit voorstel tot overschrijving is om de betaling van rechten aan ambtenaren en tijdelijke functionarissen bij indiensttreding of beëindiging van de dienst of in het geval van overplaatsing mogelijk te maken.

471 000

naar post

1 2 0 4

Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

471 000

Totaal van de bedragen die zijn overgeschreven d.m.v. een P-overschrijving

34 246 879

34 246 879


BIJLAGE III

Uitvoering van de kredieten in 2022, met inbegrip van de gevolgen van COVID-19

Post

Omschrijving

Oorspronkelijke kredieten

(1)

Extra begroting

(2)

Overschrijvingen als gevolg van COVID-19

(3)

Overschrijvingen als gevolg van andere effecten

(4)

Totaal overschrijvingen

(5) = (3) + (4)

Definitieve kredieten

(6) = (1) + (2) + (5)

Vastgelegd bedrag

(7)

Betaald bedrag

(8)

Naar het volgende jaar (2023) overgedragen kredieten/ vastleggingen

(9)

Geannuleerde kredieten als gevolg van COVID-19

(10)

Geannuleerde kredieten als gevolg van andere effecten

(11)

Totaal geannuleerde kredieten

(12) = (10) + (11)

Gebruikt (betaald of overgedragen)

(13) = ((6) - (12)) / (6)

(%)

1 0 0 0

Bezoldigingen

79 494 000

1 907 856

0

0

0

81 401 856

80 755 489

80 755 489

0

0

646 367

646 367

99,21

1 0 0 4

Normale reiskosten

67 400 000

0

0

-5 000 000

-5 000 000

62 400 000

62 400 000

54 770 819

7 629 181

0

0

0

100,00

1 0 0 5

Overige reiskosten

5 700 000

0

0

-1 500 000

-1 500 000

4 200 000

4 200 000

2 647 580

1 552 420

0

0

0

100,00

1 0 0 6

Algemene kostenvergoeding

39 600 000

0

0

900 000

900 000

40 500 000

40 436 571

40 436 571

0

0

63 429

63 429

99,84

1 0 0 7

Ambtsvergoedingen

191 000

0

0

9 000

9 000

200 000

195 957

195 957

0

0

4 043

4 043

97,98

1 0 1 0

Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale voorzieningen

3 017 000

0

0

- 367 000

- 367 000

2 650 000

2 649 742

2 492 024

157 718

0

258

258

99,99

1 0 1 2

Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden

1 431 000

0

- 120 000

- 759 000

- 879 000

552 000

552 000

543 473

8 527

0

0

0

100,00

1 0 2 0

Overbruggingstoelagen

1 186 000

28 464

0

- 547 464

- 547 464

667 000

472 491

472 491

0

0

194 509

194 509

70,84

1 0 3 0

Ouderdomspensioenen (KVL)

9 000 000

0

0

4 250 000

4 250 000

13 250 000

13 147 306

13 147 306

0

0

102 694

102 694

99,22

1 0 3 1

Invaliditeitspensioenen (KVL)

190 000

4 560

0

0

0

194 560

189 019

189 019

0

0

5 541

5 541

97,15

1 0 3 2

Overlevingspensioenen (KVL)

1 944 000

46 656

0

- 216 656

- 216 656

1 774 000

1 764 027

1 764 027

0

0

9 973

9 973

99,44

1 0 3 3

Vrijwillige pensioenregeling van de leden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

1 0 5 0

Talen- en computercursussen

750 000

0

0

- 300 000

- 300 000

450 000

450 000

158 389

291 611

0

0

0

100,00

1 2 0 0

Salaris en toelagen

708 973 000

17 015 352

3 200 000

14 329 000

17 529 000

743 517 352

743 510 693

743 510 693

0

0

6 659

6 659

100,00

1 2 0 2

Betaalde overuren

100 000

2 400

0

-65 000

-65 000

37 400

35 000

20 938

14 062

0

2 400

2 400

93,58

1 2 0 4

Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

3 100 000

0

0

771 000

771 000

3 871 000

3 871 000

3 462 717

408 283

0

0

0

100,00

1 2 2 0

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt en verlof om redenen van dienstbelang

2 720 000

65 280

0

0

0

2 785 280

2 638 617

2 638 617

0

0

146 663

146 663

94,73

1 2 2 2

Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

1 4 0 0

Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties

68 974 000

1 639 056

0

5 478 400

5 478 400

76 091 456

75 870 329

75 341 411

528 918

0

221 127

221 127

99,71

1 4 0 1

Andere personeelsleden — Beveiliging

39 993 000

959 832

0

- 540 000

- 540 000

40 412 832

40 153 755

40 153 755

0

0

259 077

259 077

99,36

1 4 0 2

Andere personeelsleden — Chauffeurs in het secretariaat-generaal

7 600 000

182 400

0

-10 000

-10 000

7 772 400

7 710 690

7 710 690

0

0

61 710

61 710

99,21

1 4 0 4

Stages, gedetacheerde nationale deskundigen, uitwisseling van ambtenaren en studiebezoeken

10 262 000

240 288

- 130 700

- 875 814

-1 006 514

9 495 774

9 488 761

7 494 651

1 994 110

5 489

1 523

7 012

99,93

1 4 0 5

Uitgaven voor tolkendiensten

50 395 000

1 153 080

2 840 000

6 120 000

8 960 000

60 508 080

60 508 000

57 223 778

3 284 222

0

80

80

100,00

1 4 0 6

Waarnemers

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

1 4 2 0

Externe vertalingsdiensten

8 200 000

0

0

2 000 000

2 000 000

10 200 000

10 200 000

9 515 717

684 283

0

0

0

100,00

1 6 1 0

Uitgaven in verband met aanwerving personeel

160 000

0

0

-40 000

-40 000

120 000

118 262

3 323

114 939

0

1 738

1 738

98,55

1 6 1 2

Opleiding en ontwikkeling

8 181 000

0

- 194 000

- 944 000

-1 138 000

7 043 000

6 102 961

3 747 129

2 355 832

10 712

929 327

940 039

86,65

1 6 3 0

Sociale dienst

853 700

0

-32 000

- 140 000

- 172 000

681 700

679 500

419 017

260 483

1 250

950

2 200

99,68

1 6 3 1

Mobiliteit

1 760 000

0

0

0

0

1 760 000

1 592 879

1 527 395

65 485

0

167 121

167 121

90,50

1 6 3 2

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied

265 000

0

0

0

0

265 000

265 000

190 731

74 269

0

0

0

100,00

1 6 5 0

Medische dienst

1 922 350

0

1 509 000

0

1 509 000

3 431 350

2 777 358

1 192 822

1 584 537

653 992

0

653 992

80,94

1 6 5 2

Catering

774 000

0

0

- 650 000

- 650 000

124 000

116 992

47 352

69 640

0

7 008

7 008

94,35

1 6 5 4

Voorzieningen voor kinderopvang

8 937 000

0

0

0

0

8 937 000

8 934 122

7 501 044

1 433 078

0

2 878

2 878

99,97

1 6 5 5

Bijdrage van het Europees Parlement voor geaccrediteerde type II-Europese scholen

740 000

0

0

0

0

740 000

740 000

612 629

127 371

0

0

0

100,00

2 0 0 0

Huur

25 204 212

0

0

-2 165 410

-2 165 410

23 038 802

22 882 286

21 850 081

1 032 205

0

156 516

156 516

99,32

2 0 0 1

Erfpacht

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

2 0 0 3

Aankoop van onroerend goed

0

0

0

37 900 000

37 900 000

37 900 000

37 900 000

0

37 900 000

0

0

0

100,00

2 0 0 7

Oprichting van gebouwen en inrichting van dienstruimten

95 010 000

0

0

-34 056 097

-34 056 097

60 953 903

60 642 808

17 571 444

43 071 364

0

311 095

311 095

99,49

2 0 0 8

Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed

6 319 000

0

0

- 991 778

- 991 778

5 327 222

4 743 242

2 806 276

1 936 966

0

583 980

583 980

89,04

2 0 2 2

Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen

68 170 000

0

0

-1 000 000

-1 000 000

67 170 000

66 991 709

44 143 395

22 848 314

0

178 291

178 291

99,73

2 0 2 4

Energieverbruik

17 435 000

20 320 000

0

18 800 000

18 800 000

56 555 000

56 548 190

27 634 807

28 913 383

0

6 810

6 810

99,99

2 0 2 6

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

16 300 000

0

0

650 000

650 000

16 950 000

16 757 246

13 473 357

3 283 889

0

192 754

192 754

98,86

2 0 2 8

Verzekeringen

5 100 000

0

0

-1 725 000

-1 725 000

3 375 000

3 374 701

52 887

3 321 814

0

299

299

99,99

2 1 0 0

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten

29 845 000

0

0

634 750

634 750

30 479 750

30 433 409

23 742 546

6 690 863

0

46 341

46 341

99,85

2 1 0 1

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met de infrastructuur

31 181 836

0

0

3 351 533

3 351 533

34 533 369

34 532 444

23 114 210

11 418 234

0

925

925

100,00

2 1 0 2

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers

16 376 000

0

0

-5 346 902

-5 346 902

11 029 098

10 825 271

5 283 691

5 541 580

0

203 826

203 826

98,15

2 1 0 3

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met het beheer van ICT-applicaties

30 540 850

0

0

-2 393 094

-2 393 094

28 147 756

28 041 179

17 621 969

10 419 210

0

106 577

106 577

99,62

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen

18 090 100

0

0

2 340 656

2 340 656

20 430 756

20 411 585

6 384 132

14 027 452

0

19 171

19 171

99,91

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen

34 538 500

0

- 144 000

-4 227 867

-4 371 867

30 166 633

29 908 086

15 981 547

13 926 539

0

258 547

258 547

99,14

2 1 2 0

Meubilair

5 630 000

0

0

- 800 000

- 800 000

4 830 000

4 829 517

3 475 515

1 354 002

0

483

483

99,99

2 1 4 0

Technisch materieel en technische installaties

27 131 500

0

0

1 409 500

1 409 500

28 541 000

28 486 045

12 761 034

15 725 012

2 560

52 395

54 955

99,81

2 1 6 0

Vervoer van leden, andere personen en goederen

5 065 000

0

0

- 434 000

- 434 000

4 631 000

4 187 109

3 730 780

456 329

0

443 891

443 891

90,41

2 3 0 0

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

1 309 400

0

0

- 466 400

- 466 400

843 000

836 697

528 872

307 825

0

6 303

6 303

99,25

2 3 1 0

Financiële kosten

720 000

0

0

- 500 000

- 500 000

220 000

220 000

153 450

66 550

0

0

0

100,00

2 3 2 0

Juridische kosten en schadevergoedingen

1 350 000

0

0

- 125 000

- 125 000

1 225 000

680 247

315 159

365 088

0

544 753

544 753

55,53

2 3 6 0

Porto en verzendkosten

216 000

0

0

-9 500

-9 500

206 500

142 469

86 620

55 849

23 472

40 559

64 031

68,99

2 3 7 0

Verhuizingen

1 900 000

0

0

- 370 000

- 370 000

1 530 000

1 514 780

1 348 114

166 667

0

15 220

15 220

99,01

2 3 8 0

Overige huishoudelijke uitgaven

1 751 000

0

0

- 335 000

- 335 000

1 416 000

1 143 152

719 750

423 402

0

272 848

272 848

80,73

2 3 9 0

EMAS-activiteiten, met inbegrip van voorlichting, en compensatieregeling voor CO2-emissies van het Europees Parlement

912 500

0

0

0

0

912 500

912 494

2 458

910 035

0

6

6

100,00

3 0 0 0

Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie werklocaties

24 400 000

0

-3 415 000

0

-3 415 000

20 985 000

20 797 000

16 616 226

4 180 774

188 000

0

188 000

99,10

3 0 2 0

Onthaal en representatie

893 900

0

-77 000

-13 000

-90 000

803 900

761 598

506 291

255 307

5 389

36 913

42 302

94,74

3 0 4 0

Diverse uitgaven voor vergaderingen

235 000

0

0

0

0

235 000

128 797

39 806

88 992

0

106 203

106 203

54,81

3 0 4 2

Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties

2 625 000

0

-40 000

53 000

13 000

2 638 000

1 932 082

1 685 996

246 086

144 288

561 630

705 918

73,24

3 0 4 9

Werkingskosten van het reisbureau

2 000 000

0

0

-40 000

-40 000

1 960 000

1 960 000

1 730 577

229 423

0

0

0

100,00

3 2 0 0

Verwerving van expertise

6 984 000

0

- 100 000

-1 001 500

-1 101 500

5 882 500

5 013 553

945 453

4 068 100

27 744

841 203

868 947

85,23

3 2 1 0

Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek, de historische archieven, de evaluatie van wetenschappelijke en technologische keuzes (STOA) en het Europees wetenschaps- en mediaknooppunt

9 430 000

0

0

- 973 000

- 973 000

8 457 000

8 323 875

5 385 679

2 938 196

0

133 125

133 125

98,43

3 2 2 0

Documentatie

3 222 000

0

- 260 000

- 127 800

- 387 800

2 834 200

2 819 198

979 053

1 840 145

0

15 002

15 002

99,47

3 2 3 0

Ondersteuning van de democratie en versterking van de capaciteit van de parlementen van derde landen

1 400 000

0

- 410 000

0

- 410 000

990 000

400 615

221 424

179 191

235 753

353 632

589 385

40,47

3 2 4 0

Publicatieblad

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

3 2 4 1

Digitale en traditionele publicaties

5 519 000

0

0

21 055

21 055

5 540 055

5 535 529

3 229 243

2 306 285

0

4 526

4 526

99,92

3 2 4 2

Kosten van publicatie, voorlichting en deelname aan openbare evenementen

29 942 000

0

- 278 950

- 935 650

-1 214 600

28 727 400

28 718 112

10 632 486

18 085 625

2 786

6 502

9 288

99,97

3 2 4 3

Bezoekerscentra van het Europees Parlement

29 708 500

0

-3 250 000

-5 377 400

-8 627 400

21 081 100

21 019 495

6 251 384

14 768 111

0

61 605

61 605

99,71

3 2 4 4

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

34 945 000

0

-1 450 000

- 256 400

-1 706 400

33 238 600

33 228 600

13 874 061

19 354 539

0

10 000

10 000

99,97

3 2 4 5

Organisatie van colloquia en studiedagen

3 099 850

0

-82 175

- 279 655

- 361 830

2 738 020

2 723 492

1 029 769

1 693 723

4 438

10 090

14 528

99,47

3 2 4 8

Audiovisuele voorlichting

17 755 000

0

0

5 425 000

5 425 000

23 180 000

23 134 800

10 944 759

12 190 041

0

45 200

45 200

99,81

3 2 4 9

Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen

235 000

0

- 140 500

0

- 140 500

94 500

54 528

47 049

7 479

39 972

0

39 972

57,70

3 2 5 0

Uitgaven in verband met de liaisonbureaus

9 850 000

0

0

0

0

9 850 000

9 832 149

5 208 701

4 623 448

0

17 851

17 851

99,82

4 0 0 0

Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden

66 000 000

0

0

-1 234 000

-1 234 000

64 766 000

64 765 488

62 908 844

1 856 643

0

512

512

100,00

4 0 2 0

Financiering van Europese politieke partijen

46 000 000

0

0

-9 035 331

-9 035 331

36 964 669

36 964 344

36 964 344

0

0

325

325

100,00

4 0 3 0

Financiering van Europese politieke stichtingen

23 000 000

0

0

-4 479 669

-4 479 669

18 520 331

18 519 739

18 519 739

0

0

593

593

100,00

4 2 2 0

Assistentie aan de leden

215 911 000

5 181 864

-6 293 000

382 318

-5 910 682

215 182 182

214 861 044

199 679 554

15 181 490

300 883

20 255

321 138

99,85

4 4 0 0

Kosten voor vergaderingen en andere activiteiten van voormalige leden

260 000

0

0

0

0

260 000

260 000

260 000

0

0

0

0

100,00

4 4 2 0

Kosten van vergaderingen en andere activiteiten van de Europese Parlementaire Vereniging

260 000

0

0

0

0

260 000

260 000

260 000

0

0

0

0

100,00

5 0 0 0

Operationele uitgaven voor de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen

300 000

0

0

- 282 500

- 282 500

17 500

0

0

0

0

17 500

17 500

0,00

5 0 1 0

Uitgaven in verband met het Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen

20 000

0

0

-20 000

-20 000

0

0

0

0

0

0

0

0,00

10 1

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

5 000 000

0

0

-5 000 000

-5 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0,00

Subtotaal: gecrediteerd bedrag

7 549 000

104 825 212

Subtotaal: gedebiteerd bedrag

-16 417 325

-95 956 887

Totaal

2 112 904 198

48 747 088

-8 868 325

8 868 325

0

2 161 651 286

2 151 485 224

1 800 590 086

350 895 139

1 646 728

8 519 332

10 166 060

99,53


BIJLAGE IV

Overzicht van de gevolgen van COVID-19 voor de kredieten 2022 per hoofdstuk

Hoofd-stuk

Rubriek

Gevolgen van COVID-19 voor kredieten

Gevolgen van COVID-19 voor kredieten

Netto-overschot COVID-19

Gevolgen van COVID-19 voor annuleringen

— verlaging van kredieten — gedebiteerde overschrijvingen

(in EUR)

— verhoging van kredieten — gecrediteerde overschrijvingen

(in EUR)

(in EUR)

(in EUR)

1 0

Leden van de instelling

- 120 000

0

- 120 000

0

1 2

Ambtenaren en tijdelijk personeel

0

3 200 000

3 200 000

0

1 4

Andere personeelsleden en externe dienstverlening

- 130 700

2 840 000

2 709 300

5 489

1 6

Overige uitgaven in verband met aan de instelling verbonden personen

- 226 000

1 509 000

1 283 000

665 954

Titel 1 — Aan de instelling verbonden personen

- 476 700

7 549 000

7 072 300

671 443

2 0

Gebouwen en bijkomende kosten

0

0

0

0

2 1

Informatica, uitrusting en meubilair

- 144 000

0

- 144 000

2 560

2 3

Lopende administratieve uitgaven

0

0

0

23 472

Titel 2 — Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

- 144 000

0

- 144 000

26 032

3 0

Vergaderingen en conferenties

-3 532 000

0

-3 532 000

337 677

3 2

Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding

-5 971 625

0

-5 971 625

310 693

Titel 3 — Uitgaven voortvloeiend uit de algemene taken van de instelling

-9 503 625

0

-9 503 625

648 370

4 0

Uitgaven in verband met bepaalde instellingen en organen

0

0

0

0

4 2

Uitgaven in verband met assistentie aan de leden

-6 293 000

0

-6 293 000

300 883

4 4

Vergaderingen en andere activiteiten van leden en voormalige leden

0

0

0

0

Titel 4 — Uitgaven voortvloeiend uit speciale taken van de instelling

-6 293 000

0

-6 293 000

300 883

Titel 5 — Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen en van het Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen

0

0

0

0

Titel 10 — Overige uitgaven

0

0

0

0

Totaal

-16 417 325

7 549 000

-8 868 325

1 646 728


BIJLAGE V

Uitvoering van de overgedragen kredieten uit het voorgaande begrotingsjaar

Post

Rubriek

Automatisch overgedragen kredieten van het jaar N-1

(1)

Betalingen op basis van automatisch overgedragen kredieten

(2)

Geannuleerde kredieten

(3) = (1) – (2)

Gebruikt

(4) = (2) / (1)

(%)

1 0 0 0

Bezoldigingen

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Normale reiskosten

7 020 233,27

5 570 335,73

1 449 897,54

79,35

1 0 0 5

Overige reiskosten

2 219 038,47

1 492 431,55

726 606,92

67,26

1 0 0 6

Algemene kostenvergoeding

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 7

Ambtsvergoedingen

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 0

Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale voorzieningen

151 219,43

123 291,94

27 927,49

81,53

1 0 1 2

Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden

46 000,00

18 320,28

27 679,72

39,83

1 0 2 0

Overbruggingstoelagen

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 0

Ouderdomspensioenen (KVL)

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 1

Invaliditeitspensioenen (KVL)

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Overlevingspensioenen (KVL)

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 3

Vrijwillige pensioenregeling van de leden

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 5 0

Talen- en computercursussen

204 588,54

177 937,58

26 650,96

86,97

1 2 0 0

Salaris en toelagen

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2

Betaalde overuren

7 279,63

7 265,14

14,49

99,80

1 2 0 4

Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

99 052,19

99 052,19

0,00

100,00

1 2 2 0

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt en verlof om redenen van dienstbelang

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 2 2

Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 0

Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties

764 232,26

159 655,99

604 576,27

20,89

1 4 0 1

Andere personeelsleden — Beveiliging

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 2

Andere personeelsleden — Chauffeurs in het secretariaat-generaal

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Stages, gedetacheerde nationale deskundigen, uitwisseling van ambtenaren en studiebezoeken

1 778 476,59

1 732 210,21

46 266,38

97,40

1 4 0 5

Uitgaven voor tolkendiensten

6 685 487,63

6 593 202,14

92 285,49

98,62

1 4 0 6

Waarnemers

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 2 0

Externe vertalingsdiensten

1 736 065,83

1 525 292,09

210 773,74

87,86

1 6 1 0

Uitgaven in verband met aanwerving personeel

94 644,08

54 885,59

39 758,49

57,99

1 6 1 2

Opleiding en ontwikkeling

1 677 483,51

1 364 242,61

313 240,90

81,33

1 6 3 0

Sociale dienst

212 677,25

180 336,59

32 340,66

84,79

1 6 3 1

Mobiliteit

92 886,01

52 055,52

40 830,49

56,04

1 6 3 2

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 5 0

Medische dienst

8 562 230,10

3 785 784,37

4 776 445,73

44,21

1 6 5 2

Uitgaven voor catering

228 102,26

176 210,34

51 891,92

77,25

1 6 5 4

Kinderopvangvoorzieningen

575 187,97

432 845,49

142 342,48

75,25

1 6 5 5

Bijdrage van het Europees Parlement voor geaccrediteerde type II-Europese scholen

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 0

Huur

1 479 480,46

1 191 656,92

287 823,54

80,55

2 0 0 1

Erfpacht

33 559 035,00

33 559 035,00

0,00

100,00

2 0 0 3

Verwerving van onroerende goederen

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7

Inrichting van dienstruimten

75 440 241,08

66 247 483,96

9 192 757,12

87,81

2 0 0 8

Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed

2 259 683,35

1 844 165,32

415 518,03

81,61

2 0 2 2

Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen

23 517 692,28

22 013 113,17

1 504 579,11

93,60

2 0 2 4

Energieverbruik

3 487 388,30

3 289 896,77

197 491,53

94,34

2 0 2 6

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

2 776 502,47

1 974 724,96

801 777,51

71,12

2 0 2 8

Verzekeringen

3 034 829,14

2 728 380,65

306 448,49

89,90

2 1 0 0

Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten

8 845 500,76

8 629 959,64

215 541,12

97,56

2 1 0 1

Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — infrastructuur

7 985 680,73

7 762 907,38

222 773,35

97,21

2 1 0 2

Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — algemene ondersteuning

3 414 924,70

3 240 011,78

174 912,92

94,88

2 1 0 3

Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — beheer van ICT

10 287 759,44

9 684 062,32

603 697,12

94,13

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — infrastructuurinvesteringen

20 779 902,21

20 598 904,95

180 997,26

99,13

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — projectinvesteringen

14 087 894,66

13 536 936,26

550 958,40

96,09

2 1 2 0

Meubilair

1 563 634,64

1 556 114,97

7 519,67

99,52

2 1 4 0

Technisch materieel en technische installaties

17 916 821,24

16 160 867,09

1 755 954,15

90,20

2 1 6 0

Vervoer van leden, andere personen en goederen

671 235,48

588 934,00

82 301,48

87,74

2 3 0 0

Papier, kantoorbenodigdheden en divers klein materiaal

224 630,03

203 680,97

20 949,06

90,67

2 3 1 0

Financiële lasten

9 138,96

3 080,69

6 058,27

33,71

2 3 2 0

Juridische kosten en schadevergoedingen

405 403,71

171 638,86

233 764,85

42,34

2 3 6 0

Porto en verzendkosten

46 957,74

29 328,09

17 629,65

62,46

2 3 7 0

Verhuizing

118 019,52

90 794,39

27 225,13

76,93

2 3 8 0

Andere administratieve uitgaven

295 014,43

258 465,15

36 549,28

87,61

2 3 9 0

EMAS-activiteiten, met inbegrip van voorlichting, en compensatieregeling voor CO2-emissies van het Europees Parlement

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 0 0

Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen

3 357 933,43

2 589 605,27

768 328,16

77,12

3 0 2 0

Ontvangst en representatie

207 294,08

89 088,04

118 206,04

42,98

3 0 4 0

Interne vergaderingen

13 972,99

4 208,31

9 764,68

30,12

3 0 4 2

Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties

243 353,20

158 079,80

85 273,40

64,96

3 0 4 9

Werkingskosten van het reisbureau

322 464,15

168 089,51

154 374,64

52,13

3 2 0 0

Verwerving van expertise

3 812 381,56

3 645 724,83

166 656,73

95,63

3 2 1 0

Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek, de historische archieven, de evaluatie van wetenschappelijke en technologische keuzes (STOA) en het Europees wetenschaps- en mediaknooppunt

2 566 393,45

2 429 097,67

137 295,78

94,65

3 2 2 0

Documentatie

2 159 135,05

1 824 532,97

334 602,08

84,50

3 2 3 0

Ondersteuning van de democratie en versterking van de capaciteit van de parlementen van derde landen

207 336,57

153 777,21

53 559,36

74,17

3 2 4 0

Publicatieblad

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 1

Digitale en traditionele publicaties

2 554 859,39

2 452 848,64

102 010,75

96,01

3 2 4 2

Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

27 640 335,57

25 529 002,66

2 111 332,91

92,36

3 2 4 3

Bezoekerscentra van het Europees Parlement

21 246 036,37

18 434 825,83

2 811 210,54

86,77

3 2 4 4

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers

15 332 155,54

14 640 146,06

692 009,48

95,49

3 2 4 5

Organisatie van seminars en symposia

1 730 704,95

1 438 761,16

291 943,79

83,13

3 2 4 8

Audiovisuele voorlichting

15 421 274,47

15 302 989,03

118 285,44

99,23

3 2 4 9

Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen

509,62

0,00

509,62

0,00

3 2 5 0

Uitgaven in verband met de liaisonbureaus

4 991 647,01

4 451 335,70

540 311,31

89,18

4 0 0 0

Lopende administratieve uitgaven en uitgaven in verband met politieke en voorlichtingsactiviteiten

1 192 453,30

630 949,29

561 504,01

52,91

4 0 2 0

Financiering van Europese politieke partijen

0,00

0,00

0,00

0,00

4 0 3 0

Financiering van Europese politieke stichtingen

0,00

0,00

0,00

0,00

4 2 2 0

Uitgaven in verband met assistentie aan de leden

12 735 868,36

11 554 568,48

1 181 299,88

90,72

4 4 0 0

Kosten voor vergaderingen en andere activiteiten van voormalige leden

0,00

0,00

0,00

0,00

4 4 2 0

Kosten van vergaderingen en andere activiteiten van de Europese Parlementaire Vereniging

0,00

0,00

0,00

0,00

5 0 0 0

Operationele uitgaven voor de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen

830,34

769,04

61,30

92,62

5 0 1 0

Uitgaven in verband met het Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal

380 099 194,75

344 407 898,14

35 691 296,61

90,61


BIJLAGE VI

Uitvoering van kredieten op basis van interne bestemmingsontvangsten

Post

Rubriek

Oorspronkelijke kredieten op basis van uit 2021 overgedragen bestemmingsontvangsten

(1)

Overschrijvingen

(2)

Definitieve kredieten op basis van bestemmingsontvangsten

(3)

Vastleggingen 2022 uit hoofde van kredieten op basis van overgedragen bestemmingsontvangsten

(4)

Betalingen 2022 uit hoofde van verleende kredieten op basis van overgedragen bestemmingsontvangsten

(5)

Kredieten op basis van bestemmingsontvangsten die niet zijn vastgelegd in 2022

(6)

Verleende kredieten op basis van bestemmingsontvangsten, overgedragen uit het voorgaande jaar en vervallen

(7) = (3) – (4) – (6)

Kredieten op basis van bestemmingsontvangsten van 2022

(8)

Vastleggingen uit hoofde van kredieten op basis van bestemmingsontvangsten van 2022

(9)

Betalingen uit hoofde van kredieten op basis van bestemmingsontvangsten van 2022

(10)

Overdracht naar 2023 van kredieten op basis van bestemmingsontvangsten van 2022

(11) = (8) – (9)

1 0 0 0

Bezoldigingen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 4

Normale reiskosten

4 184,70

0,00

4 184,70

4 184,70

4 184,70

0,00

0,00

53 215,42

0,00

0,00

53 215,42

1 0 0 5

Overige reiskosten

1 215,00

0,00

1 215,00

1 215,00

1 215,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 6

Algemene kostenvergoeding

13 589,00

0,00

13 589,00

13 589,00

13 589,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 7

Ambtsvergoedingen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 0

Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale voorzieningen

170,00

0,00

170,00

170,00

170,00

0,00

0,00

237 992,92

237 000,00

237 000,00

992,92

1 0 1 2

Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

282,04

0,00

0,00

282,04

1 0 2 0

Overbruggingstoelagen

17 921,48

0,00

17 921,48

17 921,48

17 921,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 0

Ouderdomspensioenen (KVL)

12 397,42

0,00

12 397,42

12 397,42

12 397,42

0,00

0,00

104 716,85

0,00

0,00

104 716,85

1 0 3 1

Invaliditeitspensioenen (KVL)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Overlevingspensioenen (KVL)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 952,14

0,00

0,00

5 952,14

1 0 3 3

Vrijwillige pensioenregeling van de leden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 5 0

Talen- en computercursussen

500,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

448,20

0,00

0,00

448,20

1 2 0 0

Salaris en toelagen

282 307,03

0,00

282 307,03

282 307,03

282 307,03

0,00

0,00

263 944,38

50 000,00

50 000,00

213 944,38

1 2 0 2

Betaalde overuren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4

Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 2 0

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt en verlof om redenen van dienstbelang

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 2 2

Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 0

Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties

5 350 740,79

0,00

5 350 740,79

5 284 072,39

5 190 706,02

0,00

66 668,40

7 833 337,35

140 000,00

140 000,00

7 693 337,35

1 4 0 1

Andere personeelsleden — Beveiliging

418 141,33

0,00

418 141,33

418 141,33

418 141,33

0,00

0,00

743 661,31

0,00

0,00

743 661,31

1 4 0 2

Andere personeelsleden — Chauffeurs in het secretariaat-generaal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Stages, gedetacheerde nationale deskundigen, uitwisseling van ambtenaren en studiebezoeken

10 430,89

0,00

10 430,89

10 430,89

10 430,89

0,00

0,00

10 741,26

0,00

0,00

10 741,26

1 4 0 5

Uitgaven voor tolkendiensten

124 356,00

0,00

124 356,00

124 356,00

124 355,65

0,00

0,00

8 379 407,43

7 217 042,00

6 538 219,70

1 162 365,43

1 4 0 6

Waarnemers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 2 0

Externe vertalingsdiensten

9 701,24

0,00

9 701,24

9 701,24

9 696,15

0,00

0,00

16 659,87

9 843,69

9 839,02

6 816,18

1 6 1 0

Uitgaven in verband met aanwerving personeel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 1 2

Opleiding en ontwikkeling

10 321,18

0,00

10 321,18

10 321,18

10 321,18

0,00

0,00

68 778,93

0,00

0,00

68 778,93

1 6 3 0

Sociale dienst

7 878,37

0,00

7 878,37

0,00

0,00

0,00

7 878,37

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 3 1

Mobiliteit

1 122,69

0,00

1 122,69

771,71

771,71

0,00

350,98

7 718,30

0,00

0,00

7 718,30

1 6 3 2

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied

40 856,78

0,00

40 856,78

40 856,78

40 856,78

0,00

0,00

9 226,76

0,00

0,00

9 226,76

1 6 5 0

Medische dienst

10 629,34

0,00

10 629,34

10 626,10

10 626,10

0,00

3,24

3 310,29

0,00

0,00

3 310,29

1 6 5 2

Uitgaven voor catering

143 884,96

0,00

143 884,96

143 884,96

105 752,31

0,00

0,00

50 177,41

1 097,80

0,00

49 079,61

1 6 5 4

Kinderopvangvoorzieningen

1 442 185,35

0,00

1 442 185,35

1 442 185,35

1 442 185,35

0,00

0,00

3 895 742,47

699 503,10

695 915,10

3 196 239,37

1 6 5 5

Bijdrage van het Europees Parlement voor geaccrediteerde type II-Europese scholen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 0

Huur

10 500 487,93

0,00

10 500 487,93

3 511 047,71

3 362 369,68

6 989 440,22

0,00

16 145 817,47

0,00

0,00

16 145 817,47

2 0 0 1

Erfpacht

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Verwerving van onroerende goederen

138 874,18

0,00

138 874,18

138 874,18

0,00

0,00

0,00

556 948,00

391 125,82

0,00

165 822,18

2 0 0 7

Inrichting van dienstruimten

100 299,43

0,00

100 299,43

100 299,43

71 212,88

0,00

0,00

838 054,80

161 755,95

2 718,83

676 298,85

2 0 0 8

Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed

10 046,70

0,00

10 046,70

10 046,70

5 167,27

0,00

0,00

307 380,46

0,00

0,00

307 380,46

2 0 2 2

Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen

775 867,09

0,00

775 867,09

775 867,09

206 997,21

0,00

0,00

446 572,67

50 578,89

1 270,53

395 993,78

2 0 2 4

Energieverbruik

992 000,80

0,00

992 000,80

992 000,80

758 979,03

0,00

0,00

438 825,39

98 963,85

82 514,89

339 861,54

2 0 2 6

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

60 498,29

0,00

60 498,29

60 498,29

0,00

0,00

0,00

478 496,48

377 335,07

106 797,49

101 161,41

2 0 2 8

Verzekeringen

28 728,79

0,00

28 728,79

28 728,79

0,00

0,00

0,00

168 664,35

19 050,00

0,00

149 614,35

2 1 0 0

Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten — Activiteiten

15 168,61

0,00

15 168,61

15 168,61

15 168,61

0,00

0,00

199 566,44

183 796,20

15 085,04

15 770,24

2 1 0 1

Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — infrastructuur

77,26

0,00

77,26

77,26

77,26

0,00

0,00

232 600,00

232 000,00

83 453,00

600,00

2 1 0 2

Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — algemene ondersteuning van gebruikers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 026,87

68 026,87

33 001,44

0,00

2 1 0 3

Informatica en telecommunicatie — terugkerende operationele activiteiten — beheer van ICT-applicaties

12 660,21

0,00

12 660,21

0,00

0,00

0,00

12 660,21

172 604,09

166 521,93

60 000,00

6 082,16

2 1 0 4

Informatica en telecommunicatie — infrastructuurinvesteringen

124,00

0,00

124,00

124,00

124,00

0,00

0,00

983 703,25

880 933,24

586,96

102 770,01

2 1 0 5

Informatica en telecommunicatie — projectinvesteringen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136 706,01

136 706,01

7 000,00

0,00

2 1 2 0

Meubilair

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 1 4 0

Technisch materieel en technische installaties

48 181,64

0,00

48 181,64

48 181,64

14 387,20

0,00

0,00

247 785,63

45 448,57

1 242,19

202 337,06

2 1 6 0

Vervoer van leden, andere personen en goederen

88 269,21

0,00

88 269,21

76 109,80

76 109,80

0,00

12 159,41

76 402,51

0,00

0,00

76 402,51

2 3 0 0

Papier, kantoorbenodigdheden en divers klein materiaal

123,52

0,00

123,52

123,52

0,00

0,00

0,00

420,30

0,00

0,00

420,30

2 3 1 0

Financiële lasten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 2 0

Juridische kosten en schadevergoedingen

9 644,79

0,00

9 644,79

0,00

0,00

0,00

9 644,79

5 425,32

0,00

0,00

5 425,32

2 3 6 0

Porto en verzendkosten

8 922,85

0,00

8 922,85

8 922,85

1 204,75

0,00

0,00

17 379,89

16 610,22

1 142,17

769,67

2 3 7 0

Verhuizing

11 196,83

0,00

11 196,83

10 663,42

0,00

0,00

533,41

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Andere administratieve uitgaven

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 9 0

EMAS-activiteiten, met inbegrip van voorlichting, en compensatieregeling voor CO2-emissies van het Europees Parlement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 0 0

Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen

3 958,50

0,00

3 958,50

3 958,50

3 958,50

0,00

0,00

4 674,59

2 035,48

2 035,48

2 639,11

3 0 2 0

Ontvangst en representatie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 0

Interne vergaderingen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties

21 858,98

0,00

21 858,98

21 858,98

21 858,98

0,00

0,00

182 617,63

19 152,46

0,00

163 465,17

3 0 4 9

Werkingskosten van het reisbureau

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 067,82

0,00

0,00

2 067,82

3 2 0 0

Verwerving van expertise

33 231,00

0,00

33 231,00

33 231,00

21 275,00

0,00

0,00

75 559,50

10 761,96

0,00

64 797,54

3 2 1 0

Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek, de historische archieven, de evaluatie van wetenschappelijke en technologische keuzes (STOA) en het Europees wetenschaps- en mediaknooppunt

531,36

0,00

531,36

346,52

346,52

0,00

184,84

45 000,00

0,00

0,00

45 000,00

3 2 2 0

Documentatie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 3 0

Ondersteuning van de democratie en versterking van de capaciteit van de parlementen van derde landen

980,37

0,00

980,37

0,00

0,00

0,00

980,37

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 0

Publicatieblad

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 1

Digitale en traditionele publicaties

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 2

Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

85 173,21

0,00

85 173,21

85 173,21

85 173,21

0,00

0,00

454 178,23

350 873,64

7 731,74

103 304,59

3 2 4 3

Bezoekerscentra van het Europees Parlement

2 924 017,20

0,00

2 924 017,20

2 923 665,81

666 773,40

0,00

351,39

3 476 069,28

2 504 965,19

182 453,31

971 104,09

3 2 4 4

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen:

100 587,74

0,00

100 587,74

100 587,74

76 398,13

0,00

0,00

491 721,97

360 000,00

139 759,85

131 721,97

3 2 4 5

Organisatie van seminars en symposia

15 975,08

0,00

15 975,08

15 975,08

0,00

0,00

0,00

55 000,00

2 380,00

2 380,00

52 620,00

3 2 4 8

Audiovisuele voorlichting

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 4 9

Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Uitgaven in verband met de liaisonbureaus

16 071,64

0,00

16 071,64

16 071,64

0,00

0,00

0,00

488,00

0,00

0,00

488,00

4 0 0 0

Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden

1 234 512,25

0,00

1 234 512,25

1 234 512,25

1 234 512,25

0,00

0,00

5 617 567,44

1 374 740,09

23 071,25

4 242 827,35

4 0 2 0

Financiering van Europese politieke partijen

2 129 694,00

0,00

2 129 694,00

2 129 694,00

2 129 694,00

0,00

0,00

3 506 312,41

3 327 600,00

3 327 600,00

178 712,41

4 0 3 0

Financiering van Europese politieke stichtingen

1 085 291,50

0,00

1 085 291,50

1 085 291,50

1 085 291,50

0,00

0,00

3 321 420,00

3 321 420,00

3 290 899,00

0,00

4 2 2 0

Assistentie aan de leden

1 336 480,43

0,00

1 336 480,43

1 336 480,43

1 336 480,43

0,00

0,00

822 628,24

21 611,04

21 611,04

801 017,20

4 4 0 0

Kosten voor vergaderingen en andere activiteiten van voormalige leden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 4 2 0

Kosten van vergaderingen en andere activiteiten van de Europese Parlementaire Vereniging

30 622,00

0,00

30 622,00

30 622,00

0,00

0,00

0,00

5 622,00

0,00

0,00

5 622,00

5 0 0 0

Operationele uitgaven voor de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen

97 878,10

0,00

97 878,10

97 199,97

3 611,00

0,00

678,13

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal

29 820 569,04

0,00

29 820 569,04

22 719 035,28

18 873 298,71

6 989 440,22

112 093,54

61 267 620,37

22 478 879,07

15 063 328,03

38 788 741,30


BIJLAGE VII

Ontvangsten in 2022

Artikel/ post

Rubriek

Totaal-generaal

Vastgestelde rechten 2022

Overgedragen rechten uit 2021

Overgedragen rechten uit 2021 die tijdens de verslagperiode zijn geannuleerd of waarvan tijdens de verslagperiode afstand is gedaan

Totaal rechten

Ontvangsten op tijdens het verslagjaar vastgestelde rechten

Ontvangsten op overgedragen rechten uit 2021

Totaal ontvangsten

Totaal uitstaande schuld

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) – (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

3 0 0 0

Belasting op bezoldigingen

83 864 000

87 634 959

0

0

87 634 959

87 634 959

0

87 634 959

0

3 0 0 1

Speciale heffingen op bezoldigingen

12 945 000

13 550 973

0

0

13 550 973

13 550 973

0

13 550 973

0

3 0 1 0

Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

76 149 000

79 814 576

0

0

79 814 576

79 814 576

0

79 814 576

0

3 0 1 1

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

8 000 000

7 269 168

4 492

0

7 273 660

7 269 168

0

7 269 168

4 492

3 0 1 2

Bijdragen van functionarissen met verlof aan de pensioenregeling

40 000

0

0

0

0

0

0

0

0

3 1 0

Verkoop van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten

0

0

7 240 321

0

7 240 321

0

556 948

556 948

6 683 373

3 1 1

Verkoop van andere eigendommen

0

59 465

6 500

0

65 965

59 465

6 500

65 965

0

3 1 2 0

Verhuur en onderverhuur van onroerend goed — Bestemmingsontvangsten

0

4 189 098

12 551 907

0

16 741 004

4 028 078

12 536 205

16 564 283

176 721

3 2 0 2

Ontvangsten van de levering van goederen, diensten en werkzaamheden voor andere instellingen, agentschappen en organen van de Unie — Bestemmingsontvangsten

0

15 655 810

823 783

0

16 479 593

15 333 099

764 912

16 098 011

381 582

3 2 2

Ontvangsten afkomstig van derden wegens verrichte leveringen, diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

0

3 347 905

363 219

13 646

3 697 478

2 960 982

342 364

3 303 345

394 133

3 3 0

Terugbetalingen van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

0

23 721 908

3 233 320

592 719

26 362 509

22 888 313

708 148

23 596 461

2 766 048

3 3 3

Ontvangen verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

0

61 083

1 174 375

0

1 235 458

55 434

1 174 375

1 229 809

5 649

3 3 9

Overige ontvangsten uit het administratieve beheer

2 000

638 666

2 158 960

0

2 797 626

636 854

30 068

666 922

2 130 704

4 0 0

Ontvangsten afkomstig van uitgezette en uitgeleende middelen en bankrekeningen

0

122 352

0

0

122 352

122 352

0

122 352

0

Totaal

181 000 000

236 065 962

27 556 876

606 364

263 016 475

234 354 253

16 119 520

250 473 772

12 542 702


BIJLAGE VIII

Adenauer II-project — Belangrijkste cijfers

Geraamde kosten 2009-2012

Kosten op 31.12.2022

Onderbesteding/overbesteding

Waarde in miljoen EUR oktober 2012

I.

Bouwwerkzaamheden (vanaf 7.2013)

432,8

417,4

-15,4

waaronder: bezoekersruimte Europa Experience (12 miljoen)

II.

Overige

Projectbeheer

57,7

125,4

67,7

Financieringskosten

119

5,7

- 113,3

Grond/verzekeringen/diensten

2,4

28,4

26,0

TOTAAL

611,9

576,9

-35,0

Voorbereidende en geothermische werkzaamheden

16,8

16,8

Schadeloosstellingen voor vertragingen

32,2

32,2

“Afwerking”, onderhoud, beveiliging

20,6

20,6