Home

Samenvatting van het advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming over het voorstel voor een verordening betreffende het verzamelen en delen van gegevens met betrekking tot kortetermijnverhuur van accommodatie en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1724 2023/C 60/11 (De volledige tekst van dit advies is in het Duits, Engels en Frans beschikbaar op de EDPS-website: https://edps.europa.eu)

Samenvatting van het advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming over het voorstel voor een verordening betreffende het verzamelen en delen van gegevens met betrekking tot kortetermijnverhuur van accommodatie en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1724 2023/C 60/11 (De volledige tekst van dit advies is in het Duits, Engels en Frans beschikbaar op de EDPS-website: https://edps.europa.eu)

17.2.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 60/14


Samenvatting van het advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming over het voorstel voor een verordening betreffende het verzamelen en delen van gegevens met betrekking tot kortetermijnverhuur van accommodatie en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1724

(2023/C 60/11)

(De volledige tekst van dit advies is in het Duits, Engels en Frans beschikbaar op de EDPS-website: https://edps.europa.eu)

Op 7 november 2022 heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het verzamelen en delen van gegevens met betrekking tot kortetermijnverhuur van accommodatie en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1724 (1).

Het voorstel heeft tot doel de registratieregelingen en andere transparantievereisten voor kortetermijnverhuurdiensten te harmoniseren en moet het via de verwerking van gegevens over kortetermijnverhuurdiensten mogelijk maken passende beleidsmaatregelen te bepalen als het gaat om kwesties als betaalbare huisvesting of de bescherming van het stedelijk milieu. De EDPS herinnert er in dit verband aan dat, voor zover de verwerking persoonsgegevens betreft, de beginselen van noodzakelijkheid en evenredigheid in acht moeten worden genomen.

Het voorstel voorziet in regels voor de registratie van aanbieders van kortetermijnverhuur (verhuurders), in informatieverplichtingen waaraan verhuurders moeten voldoen om een registratienummer te ontvangen; in de verplichting voor de bevoegde autoriteiten om de door verhuurders verstrekte informatie te verifiëren, en in de bevoegdheid om verhuurders om aanvullende informatie te verzoeken en de geldigheid van een registratienummer op te schorten. Het voorstel bevat ook regels inzake de verplichting voor onlineplatforms voor kortetermijnverhuur om de geldigheid van registraties door verhuurders te waarborgen.

Daarnaast is in het voorstel bepaald op welke voorwaarde de bevoegde autoriteiten van onlineplatforms voor kortetermijnverhuur specifieke informatie over de activiteiten van verhuurders kunnen ontvangen via het centrale digitale toegangspunt (SDEP). In het voorstel wordt ook gespecificeerd welke autoriteiten toegang hebben tot de gegevens die worden verzameld en gedeeld door onlineplatforms voor kortetermijnverhuur.

In dit advies beveelt de EDPS aan artikel 2 te wijzigen en in het dispositief van het voorstel duidelijk te maken dat dit het gebruik van krachtens het voorstel verwerkte persoonsgegevens voor wetshandhavings- of belasting- en douanedoeleinden uitsluit.

Volgens het voorstel hoeven onlineplatforms voor kortetermijnverhuur geen persoonsgegevens van gasten te melden. De “activiteitsgegevens”, zoals gedefinieerd in artikel 3, punt 11, die door platforms voor kortetermijnverhuur aan de bevoegde autoriteiten moeten worden verstrekt, hebben immers alleen betrekking op “het aantal nachten waarvoor een eenheid wordt gehuurd en het aantal gasten dat per nacht in de eenheid is verbleven”. De EDPS is van mening dat dit een essentieel element van het voorstel is, gelet op de noodzaak ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens beperkt blijft tot hetgeen noodzakelijk en evenredig is.

De EDPS beveelt tevens aan de categorieën persoonsgegevens te specificeren die overeenkomstig artikel 5, lid 3, door verhuurders bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaten moeten worden ingediend, en de formulering betreffende de maximumperiode gedurende welke persoonsgegevens worden bewaard te verduidelijken.

Wat betreft de verificatie door de bevoegde autoriteiten en door onlineplatforms voor kortetermijnverhuur van de door verhuurders ingediende informatie, is de EDPS ingenomen met de vaststelling van de aan verhuurders te verstrekken informatie over de uitkomst van deze verificatie, die de verhuurder in staat moet stellen die uitkomst aan te vechten of de informatie te corrigeren.

De EDPS beveelt ook aan te specificeren of door het SDEP persoonsgegevens worden opslagen.

Tot slot beveelt de EDPS aan in artikel 12, lid 4, te specificeren dat deze bepaling betrekking heeft op de aggregatie van niet-persoonsgebonden gegevens.

1. INLEIDING

1.

Op 7 november 2022 heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het verzamelen en delen van gegevens met betrekking tot kortetermijnverhuur van accommodatie en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1724 (hierna “het voorstel” genoemd).

2.

Doel van het voorstel is het harmoniseren en verbeteren van het kader voor het verzamelen en delen van gegevens over de kortetermijnverhuur van accommodatie in de hele Europese Unie, en het vergroten van de transparantie in de sector voor kortetermijnverhuur (2).

3.

Meer in het bijzonder wordt met het voorstel beoogd te voorzien in:

i)

een geharmoniseerde benadering van de registratieregelingen voor verhuurders, met de verplichting voor overheidsinstanties om dergelijke regelingen toe te passen als zij gegevens willen verkrijgen voor beleids- en handhavingsdoeleinden (3);

ii)

een verplichting voor onlineplatforms om verhuurders in staat te stellen registratienummers te vermelden (om ervoor te zorgen dat de verhuurders aan de registratievereisten voldoen) en specifieke gegevens over de activiteiten van de verhuurders en hun gepubliceerde eenheden te delen met overheidsinstanties;

iii)

specifieke instrumenten en procedures om ervoor te zorgen dat het delen van gegevens veilig is, in overeenstemming is met de AVG en kosteneffectief is voor alle betrokken partijen (4).

4.

Dit advies van de EDPS wordt uitgebracht naar aanleiding van een raadpleging door de Europese Commissie van 7 november 2022, overeenkomstig artikel 42, lid 1, EUVG (5). De EDPS is ingenomen met de verwijzing naar deze raadpleging in overweging 38 van het voorstel. In dit verband merkt de EDPS ook met tevredenheid op dat hij al eerder informeel is geraadpleegd overeenkomstig overweging 60 EUVG.

4. CONCLUSIES

23.

In het licht van het voorgaande beveelt de EDPS aan om:

(1)

artikel 2 te wijzigen om in het dispositief van het voorstel duidelijk te maken dat dit het gebruik van krachtens het voorstel verwerkte persoonsgegevens voor wetshandhavings- of belasting- en douanedoeleinden uitsluit;

(2)

de laatste zin van overweging 37 te schrappen;

(3)

de categorieën van nadere persoonsgegevens te specificeren waarom de bevoegde autoriteiten van de lidstaten overeenkomstig artikel 5, lid 3, kunnen verzoeken;

(4)

de formulering met betrekking tot de beperking van de bewaartermijn in artikel 5, lid 5, te verduidelijken;

(5)

een eventuele wijziging van de eerste zin van artikel 10, lid 4, te overwegen in het licht van het feit dat in het SDEP mogelijk toch persoonsgegevens worden opgeslagen;

(6)

in artikel 12, lid 4, te specificeren dat deze bepaling betrekking heeft

Brussel, 16 december 2022

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI


(1) COM(2022) 571 final.

(2) Zie de toelichting, blz. 1.

(3) Tevens zij opgemerkt dat artikel 17 van het voorstel voorziet in een wijziging van Verordening (EU) 2018/1724 van het Europees Parlement en de Raad van 2 oktober 2018 tot oprichting van één digitale toegangspoort voor informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 1). Volgens overweging 32 van het moeten de procedures voor de registratie door verhuurders worden opgenomen in bijlage II van Verordening (EU) 2018/1724, waarbij de digitale toegangspoort is opgericht, die voorziet in algemene regels voor het online verstrekken van informatie, procedures en ondersteunende diensten die relevant zijn voor de werking van de interne markt.

(4) Zie de toelichting, blz. 1.

(5) Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39)