Home

Arrest van het Hof van 20 maart 1957.

Arrest van het Hof van 20 maart 1957.

A - DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET BEROEP

1 . HET BEROEP WERD TIJDIG EN MET INACHTNEMING DER VORMVOORSCHRIFTEN INGESTELD . IN DE LOOP DER SCHRIFTELIJKE BEHANDELING HEEFT DE VERWERENDE PARTIJ DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET BEROEP NIET BETWIST; HET HOF ZIET OOK AMBTSHALVE GEEN GROND VOOR ENIGE BEDENKING OP DIT PUNT .

2 . BIJ DE MONDELINGE BEHANDELING WERD BETOOGD, DAT HET RECHTENS NIET GEOORLOOFD IS EEN ENKELE BEPALING VAN EEN BESCHIKKING WELKE EEN GEHEEL VORMT TE BESTRIJDEN, DAAR DE GEDEELTELIJKE VERNIETIGING VAN EEN BESCHIKKING TOT GEVOLG ZOU HEBBEN, DAT DE BESCHIKKING VOOR HET OVERIGE RECHTENS ALS EEN NIEUWE BESCHIKKING ZOU DIENEN TE GELDEN, HETGEEN IN STRIJD ZOU ZIJN MET ARTIKEL 34 VAN HET VERDRAG, DAT, IN GEVAL VAN VERNIETIGING ENER BESCHIKKING, TERUGWIJZING NAAR DE HOGE AUTORITEIT VOORZIET .

DIT BEZWAAR IS ECHTER NIET GEGROND, DAAR INGEVOLGE ARTIKEL 34 EEN VONNIS GEENSZINS PREJUDICIEERT OP DE MAATREGELEN, WELKE DE HOGE AUTORITEIT DIENT TE TREFFEN TEN EINDE DE BESCHIKKING MET INACHTNEMING VAN DE UITGESPROKEN NIETIGVERKLARING TE WIJZIGEN .

3 . DE BESTREDEN BESCHIKKING IS EEN INDIVIDUELE BESCHIKKING, GERICHT TOT DE 19 MIJNBOUWONDERNEMINGEN, EISENDE PARTIJEN SUB 1, EN BETREFT DUS ONDERNEMINGEN DIE KOLEN PRODUCEREN; AAN DEZE ONDERNEMINGEN KOMT HET BEROEPSRECHT TOE .

DE EISENDE PARTIJ SUB 2 MOET WORDEN BESCHOUWD ALS EEN ONDERNEMING WELKE HAAR BEDRIJF MAAKT VAN DE DISTRIBUTIE EN DUS ALS EEN ONDERNEMING IN DE ZIN VAN ARTIKEL 80 VAN HET VERDRAG; MITSDIEN KOMT HAAR OP GROND VAN GENOEMD ARTIKEL, JUNCTO ARTIKEL 65 VAN HET VERDRAG, HET BEROEPSRECHT TOE .

4 . HET BEROEP IS DERHALVE ONTVANKELIJK . DE EISENDE PARTIJEN KUNNEN ALLE IN ARTIKEL 33, 1E ALINEA BEDOELDE MIDDELEN INROEPEN .

B - TEN PRINCIPALE

I ) SCHENDING VAN WEZENLIJKE VORMVOORSCHRIFTEN

1 . DE EISENDE PARTIJEN ZIEN EEN SCHENDING VAN WEZENLIJKE VORMVOORSCHRIFTEN IN DE GEBREKKIGE MOTIVERING VAN ARTIKEL 8 DER BESTREDEN BESCHIKKING EN BETOGEN, DAT EEN ONJUISTE MOTIVERING RECHTENS GELIJK STAAT MET HET ONTBREKEN VAN IEDERE MOTIVERING .

OP DIT PUNT MOET IN BEGINSEL WORDEN AANGENOMEN, DAT DE ALGEMENE BEPALINGEN VAN DE ARTIKELEN 5 EN 15 VAN HET VERDRAG DE HOGE AUTORITEIT VERPLICHTEN HAAR BESCHIKKINGEN TE MOTIVEREN DOOR DE FEITEN WAAROP ZIJ BERUSTEN EN DE OVERWEGINGEN WELKE VOOR HET NEMEN DER BESCHIKKING VAN DOORSLAGGEVENDE BETEKENIS ZIJN GEWEEST, TE VERMELDEN . UIT EEN DERGELIJKE MOTIVERING MOET BLIJKEN OP WELKE OVERWEGINGEN DE BESCHIKKING BERUST, TEN EINDE TE WAARBORGEN DAT ZIJ DOOR DE RECHTER KUNNEN WORDEN ONDERZOCHT .

EEN BESPREKING IN DE CONSIDERANS VAN ALLE DENKBARE BEZWAREN, WELKE TEGEN DE BESCHIKKING ZOUDEN KUNNEN WORDEN AANGEVOERD, IS DAARENTEGEN NIET VEREIST .

2 . ALLEREERST DIENT TE WORDEN OPGEMERKT, DAT VOOR HET BESTREDEN ARTIKEL - ALS ONDERDEEL VAN EEN COMPLEXE BESCHIKKING - EEN ZELFSTANDIGE EN UITPUTTENDE MOTIVERING NIET NODIG WAS . EEN VOLDOENDE MOTIVERING KAN OOK VOLGEN UIT HET ONDERLINGE VERBAND DER VERSCHILLENDE OVERWEGINGEN, WAAROP VOOR ZULK EEN BESCHIKKING EEN BEROEP WERD GEDAAN .

DIT NU IS HIER HET GEVAL . DE HOGE AUTORITEIT HEEFT IN DE CONSIDERANS EERST VASTGESTELD, DAT DE BEPALINGEN VAN DE HANDELSREGELING WELKE EEN OMSCHRIJVING BEVATTEN VAN DE GROEP HANDELAREN DIE VOOR RECHTSTREEKSE LEVERING IN AANMERKING KOMEN - EN TOT DIE BEPALINGEN BEHOORT OOK DE LITIGIEUZE CLAUSULE - EEN "VERDELING VAN DE AFNEMERS EN VAN DE MARKT" IN DE ZIN VAN ARTIKEL 4D ) EN ARTIKEL 65, LID 1, VAN HET VERDRAG INHOUDEN ( PUBLIKATIEBLAD VAN DE GEMEENSCHAP, NO . 6 VAN 13 MAART 1956, BLZ . 33 ). VERVOLGENS HEEFT ZIJ BETOOGD, DAT ZODANIGE REGELINGEN ONDER BEPAALDE VOORWAARDEN KUNNEN WORDEN GOEGEKEURD, EN VOORTS UITEENGEZET, DAT EN WAAROM AAN DEZE VOORWAARDEN VOOR HET DEEL DER HANDELSREGELING, WAARTEGEN BEZWAAR BESTOND, WAS VOLDAAN ( PUBLIKATIEBLAD VAN DE GEMEENSCHAP, NO . 6 VAN 13 MAART 1956, BLZ . 34 ).

TEVENS HEEFT ZIJ AANGEGEVEN WAAROM NAAR HAAR MENING DE BESTREDEN CLAUSULE NIET BEANTWOORDT AAN GENOEMDE VOORWAARDEN : DEZE CLAUSULE ZOU TEN GEVOLGE HEBBEN, DAT DE HANDELAAR TOT EEN BELOOP VAN 25.000 TON "DE AANKOPEN VAN BRANDSTOFFEN BIJ DE PRODUCENTEN VAN ANDERE BEKKENS ACHTER ZAL STELLEN"; EN VOORTS ZOU ZIJ ( MITSDIEN ) "TOT DISCRIMINATIE LEIDEN" EN "BOVENDIEN BEPERKINGEN INHOUDEN WELKE VERDER GAAN DAN VOOR DE AFBAKENING NOODZAKELIJK IS" - DE AFBAKENING NAMELIJK VAN DE GROEP GROOTHANDELAREN WELKE TOT RECHTSTREEKSE AANKOOP WORDEN TOEGELATEN ( PUBLIKATIEBLAD VAN DE GEMEENSCHAP . NO . 6 VAN 13 MAART 1956, BLZ . 34 ).

DEZE MOTIVERING MOET VOLDOENDE WORDEN GEACHT, DAAR ZIJ DE REDENEN - ZOWEL VAN FEITELIJKE ALS VAN JURIDISCHE AARD - WELKE TOT DE VERWERPING VAN DE CLAUSULE HEBBEN GELEID, ONDUBBELZINNIG EN VOLLEDIG TOT UITDRUKKING BRENGT .

OM DEZE REDENEN, KAN HET HOF DE EISENDE PARTIJEN IN HET BIJZONDER NIET VOLGEN IN HAAR BEWERING, DAT DE UITEENZETTINGEN VAN DE HOGE AUTORITEIT NIET ALS EEN BEHOORLIJKE MOTIVERING MOGEN WORDEN BESCHOUWD DAAR ZIJ OOK VOOR DE OVERIGE WEL GOEDGEKEURDE CRITERIA KUNNEN GELDEN; DIT BETOOG IS REEDS DAAROM NIET HOUDBAAR, DAAR BIJ DEZE CRITERIA WORDT UITGEGAAN VAN DE AANKOOP VAN BEPAALDE KWANTITEITEN BIJ DE GEMEENSCHAP IN HAAR GEHEEL OF BIJ DE EISENDE PARTIJEN, DOCH NIET BIJ ZEKERE ANDERE VERKOOPKANTOREN .

TER BESLISSING VAN DE VRAAG, OF ER SPRAKE IS VAN SCHENDING VAN WEZENLIJKE VORMVOORSCHRIFTEN, BEHOEFT NIET TE WORDEN ONDERZOCHT, OF DE RECHTSOPVATTINGEN VAN DE HOGE AUTORITEIT INDERDAAD JUIST ZIJN; ONDERZOCHT BEHOEFT SLECHTS TE WORDEN OF DEZE OPVATTINGEN LOGISCH MET DE BESCHIKKING SAMENHANGEN .

II ) SCHENDING VAN HET VERDRAG

A - ALGEMEEN

TER MOTIVERING VAN DE GRIEF VAN SCHENDING VAN HET VERDRAG WORDEN TWEE GRONDEN VOORGEDRAGEN, NAMELIJK MISKENNING VAN HET DISCRIMINATIEVERBOD VAN ARTIKEL 4B ) EN MISKENNING VAN HET KARTELVERBOD VAN ARTIKEL 65 .

BIJ DE BEOORDELING VAN DEZE MIDDELEN MOET WORDEN UITGEGAAN VAN HET DOOR DE EISENDE PARTIJEN INGEDIENDE VERZOEK TOT DISPENSATIE, WELKS GEDEELTELIJKE AFWIJZING DOOR DE HOGE AUTORITEIT HET VOORWERP VAN DE ONDERHAVIGE RECHTSSTRIJD VORMT .

DIT VERZOEK BERUSTTE KLAARBLIJKELIJK OP DE ERKENNING, DAT DE DOOR DE EISENDE PARTIJEN SUB 1 GESLOTEN OVEREENKOMST OM "VOOR DE PERIODE 1 APRIL 1956 TOT 31 MAART 1959 BRANDSTOFFEN, UIT HAAR BEDRIJVEN AFKOMSTIG, OP DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT GEMEENSCHAPPELIJK TE VERKOPEN", ZONDER ENIGE TWIJFEL ONDER ARTIKEL 65, LID 1, VAN HET VERDRAG VALT .

DE HOGE AUTORITEIT GING BIJ DE BEOORDELING VAN DE FEITEN UIT VAN DE OPVATTING, DAT HET HIER EEN CONCURRENTIEBEPERKENDE OVEREENKOMST BETROF TEN AANZIEN WAARVAN DIENDE TE WORDEN ONDERZOCHT OF ZIJ VOOR DISPENSATIE IN AANMERKING KWAM; HIERBIJ BERIEP ZIJ ZICH OP HET DISCRIMINATIEVERBOD EN WEL CUMULATIEF OF ALTHANS IN CONCURSUS IDEALIS MET DE IN ARTIKEL 65, LID 2, GENOEMDE DISPENSATIEVOORWAARDEN .

EEN EN ANDER BLIJKT DUIDELIJK UIT ONDERSTAANDE OVERWEGINGEN WELKE, HETZIJ AAN DE CONSIDERANS VAN BESCHIKKING NO . 5-56 ZIJN ONTLEEND, HETZIJ UIT HET VERDRAG KUNNEN WORDEN AFGELEID :

- DE BESCHIKKING STEUNT IN HET BIJZONDER OP DE ARTIKELEN 4 EN 65 VAN HET VERDRAG ( PUBLIKATIEBLAD VAN DE GEMEENSCHAP, NO . 6 VAN 13 MAART 1956, BLZ . 29 );

- DE "HANDELSREGELING", VERVAT IN DE TUSSEN DE EISENDE PARTIJEN SUB 1 OP 6 FEBRUARI 1956 GESLOTEN OVEREENKOMST, WERD GEZIEN ALS EEN DEEL ENER OVEREENKOMST TOT GEMEENSCHAPPELIJKE VERKOOP VAN BRANDSTOFFEN ( PUBLIKATIEBLAD VAN DE GEMEENSCHAP, NO . 6 VAN 13 MAART 1956, BLZ . 29, 32 E . V .);

- ARTIKEL 65, LID 2, VOORZIET DE MOGELIJKHEID, DAT VOOR OVEREENKOMSTEN TOT GEMEENSCHAPPELIJKE VERKOOP DISPENSATIE WORDT VERLEEND; HIERUIT, ALSMEDE UIT OVERWEGINGEN VAN ALGEMENE AARD VOLGT, DAT DEZE OVEREENKOMSTEN PRIMAIR VALLEN ONDER HET VERBOD VAN ARTIKEL 65, LID 1, EN MITSDIEN DISPENSATIE BEHOEVEN .

HET BEROEP STEUNT DERHALVE OP EEN BEWEERDE ONJUISTE TOEPASSING VAN ARTIKEL 65 VAN HET VERDRAG . DE CONSTRUCTIE VAN DEZE BEPALING BRENGT MEDE, DAT EERST MOET WORDEN ONDERZOCHT OF ER SPRAKE IS VAN EEN BEPERKING VAN DE CONCURRENTIE WELKE DISPENSATIE BEHOEFT ( ARTIKEL 65, LID 1 ) EN, IN AANSLUITING HIERAAN, OF DEZE BEPERKING VOOR DISPENSATIE IN AANMERKING KOMT ( ARTIKEL 65, LID 2 ).

B - TEN AANZIEN VAN DE SCHENDING VAN ARTIKEL 65 VAN HET VERDRAG

1 . IS ER IN CASU SPRAKE VAN BEPERKING VAN DE CONCURRENTIE IN DE ZIN VAN ARTIKEL 65, LID 1?

A ) DE EISENDE PARTIJEN HEBBEN AANVANKELIJK NIET BESTREDEN, DAT DE IN DE OVEREENKOMST VERVATTE HANDELSREGELING DE CONCURRENTIE BEPERKT EN DAAROM DISPENSATIE BEHOEFT . EERST IN DE REPLIEK HEBBEN ZIJ BETOOGD, DAT DE LITIGIEUZE CLAUSULE ALS ZODANIG DE CONCURRENTIE NIET BEPERKT EN MITSDIEN NIET AAN GOEDKEURING IS ONDERWORPEN .

DEZE STELLING KAN ECHTER WORDEN BESCHOUWD ALS EEN NADERE ONTWIKKELING VAN HET IN HET BEROEP VOORGEDRAGEN MIDDEL VAN SCHENDING VAN ARTIKEL 65 EN VORMT NIET EEN ZELFSTANDIG MIDDEL VAN BEROEP HETWELK KRACHTENS ARTIKEL 22 VAN HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE ALS EEN TARDIEVE BEWERING ZOU MOETEN WORDEN AFGEWEZEN .

B ) NIET BETWIST IS, DAT DE OVEREENKOMST TUSSEN DE EISENDE PARTIJEN INZAKE DE GEMEENSCHAPPELIJKE VERKOOP, MET INBEGRIP VAN DE HANDELSREGELING, IN HAAR GEHEEL AAN DISPENSATIE IS ONDERWORPEN; DEZE OVEREENKOMST VERDEELT DE AFNEMERS ZOWEL ALS DE MARKT EN HEEFT TEN GEVOLGE, DAT DE CONCURRENTIE TUSSEN DE AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN WORDT BEPERKT OF VERVALST . INDIEN ECHTER DE GEMEENSCHAPPELIJKE VERKOOP ALS ZODANIG GOEDKEURING BEHOEFT, DAN MOET ZULKS IN BEGINSEL EVENZEER GELDEN VOOR DE WIJZE WAAROP ZIJ WORDT UITGEVOERD EN DERHALVE IN CASU OOK VOOR DE BETWISTE BEPALING .

BOVENDIEN BEPERKT OF VERVALST IEDERE AFBAKENING VAN DE GROEP GROOTHANDELAREN, WELKE ALS AFNEMERS IN DE EERSTE HAND WORDEN TOEGELATEN, DE CONCURRENTIE TUSSEN DE HANDELAREN IN HET ALGEMEEN, ZONDER DAT HIERBIJ HET AANTAL DER BETROKKENEN VAN OVERWEGEND BELANG IS . OM TOT DEZE CONCLUSIE TE GERAKEN IS HET NIET NODIG DE BETEKENIS VAN HET CONCRETE EFFECT ENER ZODANIGE REGELING IN EEN AFZONDERLIJK GEVAL TE BEOORDELEN; DEZE CONCLUSIE KAN REEDS IN ABSTRACTO UIT ARTIKEL 65, LID 1, WORDEN AFGELEID .

C ) IN HET ONDERHAVIGE GEVAL KAN HIERTOE BOVENDIEN NOG EEN BEROEP WORDEN GEDAAN OP BIJZONDERE GRONDEN . DE CLAUSULE EN DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE ONDERLINGE TOEREKENING VAN DE AANKOPEN VAN RUHRKOLEN LEIDEN TOT VERBETERING VAN DE CONCURRENTIEPOSITIE VAN ALLE VERKOOPKANTOREN VOOR RUHRKOLEN GEZAMENLIJK TEN OPZICHTE VAN DE OVERIGE PRODUCENTEN DER GEMEENSCHAP EN VERVALSEN DERHALVE DE MEDEDINGING TUSSEN IEDER DEZER KANTOREN AFZONDERLIJK ENERZIJDS EN HUN CONCURRENTEN OP DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT ANDERZIJDS . DAT DE CLAUSULE DE CONCURRENTIE VERVALST EN BEPERKT, BLIJKT EVENWEL MET NAME UIT DE MET DIE CLAUSULE GEPAARD GAANDE BEPERKING VAN DE CONCURRENTIE MET BETREKKING TOT DE AFZET VAN DE EIGEN PRODUKTEN TEN GUNSTE VAN DE BEIDE ANDERE VERKOOPKANTOREN VOOR RUHRKOLEN .

DE CONCURRENTIE TUSSEN DE DRIE VERKOOPKANTOREN WORDT TENSLOTTE OOK BEPERKT OF VERVALST TEN GEVOLGE VAN HET FEIT, DAT EEN GROOTHANDELAAR DIE REEDS 12.500 TON VAN DE EISENDE PARTIJ SUB 2 HEEFT BETROKKEN, DE TER VOLDOENING AAN HET LITIGIEUZE CRITERIUM VEREISTE ONTBREKENDE 12.500 TON RUHRKOLEN - VOOR ZOVER HIJ DEZE NIET EVENEENS BIJ DE EISENDE PARTIJ SUB 2 BETREKT - NOODZAKELIJKERWIJS BIJ EEN VAN DE BEIDE ANDERE VERKOOPKANTOREN VOOR RUHRKOLEN MOET KOPEN .

DE DOOR DE VERKOOPKANTOREN "PRASIDENT" EN "MAUSEGATT" AAN DE HOGE AUTORITEIT TER GOEDKEURING VOORGELEGDE OVEREENKOMSTEN BEVATTEN DIENOVEREENKOMSTIGE CLAUSULES ( CF . DE BESCHIKKINGEN NOS . 6-56 EN 7-56, PUBLIKATIEBLAD VAN DE GEMEENSCHAP, NO . 6 VAN 13 MAART 1956, BLZ . 47 EN 60 ). INDIEN DE HOGE AUTORITEIT VOOR DE ONDERHAVIGE CLAUSULE EN DE GELIJKLUIDENDE CLAUSULES, WELKE VOOR DE BEIDE ANDERE KANTOREN GOLDEN, DISPENSATIE HAD VERLEEND, ZOU ZIJ OP DIT PUNT IN FEITE EEN MET EEN KARTEL GELIJK TE STELLEN AANEENSLUITING VAN ALLE KOLENPRODUCENTEN VAN HET RUHRBEKKEN HEBBEN GOEDGEKEURD .

DE HOGE AUTORITEIT WILDE EEN DERGELIJKE VERVALSING VAN DE CONCURRENTIE EN ZODANIGE CONCENTRATIE VERMIJDEN EN STELDE ZICH TEN DOEL, "BIJ DEZE ONTHEFFING DE INSTANDHOUDING VAN DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE DRIE VERKOOPKANTOREN VOOR RUHRKOLEN EN IN HET BIJZONDER DE MOGELIJKHEID TOT ONTWIKKELING VAN EEN EIGEN PRODUKTIE - EN VERKOOPPOLITIEK BINNEN ELK VERKOOPKANTOOR DOOR MIDDEL VAN DOELMATIGE BEPERKINGEN EN VOORWAARDEN TE VERZEKEREN" ( PUBLIKATIEBLAD VAN DE GEMEENSCHAP, NO . 6 VAN 13 MAART 1956, BLZ . 32 ).

DE CONCLUSIE, DAT DOOR DE BESTREDEN CLAUSULE DE CONCURRENTIE WORDT VERVALST EN BEPERKT, VOLGT UIT DE ZUIVER JURIDISCHE BEOORDELING DER HANDELSREGELING, ZONDER DAT DAARTOE VASTSTELLING EN BEOORDELING VAN ECONOMISCHE FEITEN NODIG IS . MITSDIEN IS ER GEEN PLAATS VOOR DE VRAAG, OF HET HOF TOT TOETSING VAN DEZE CONCLUSIE BEVOEGD IS .

UIT DE BOVENSTAANDE OVERWEGINGEN VOLGT, DAT DE CLAUSULE NIET SLECHTS ALS ONDERDEEL DER GEHELE OVEREENKOMST TUSSEN EISENDE PARTIJEN, DOCH OOK OP ZICH ZELF GENOMEN DISPENSATIE BEHOEFDE .

2 . BETREFT HET HIER EEN BEPERKING VAN DE CONCURRENTIE, WELKE VOOR DISPENSATIE IN DE ZIN VAN ARTIKEL 65, LID 2, IN AANMERKING KOMT?

A ) DE HOGE AUTORITEIT MOTIVEERT HAAR WEIGERING DE ONDERHAVIGE CLAUSULE GOED TE KEUREN - VOOR ZOVER DEZE OP GROND VAN ARTIKEL 65, LID 2, WERD UITGESPROKEN - MET HET ARGUMENT, DAT HET IN DIE CLAUSULE NEERGELEGDE CRITERIUM OM TOT DE GROOTHANDEL TE WORDEN TOEGELATEN BEPERKINGEN MEDEBRENGT, WELKE VERDER GAAN DAN HET DOEL, HETWELK MET DE AFBAKENING DEZER BEDRIJVIGHEID WORDT BEOOGD ( PUBLIKATIEBLAD VAN DE GEMEENSCHAP, NO . 6 VAN 13 MAART 1956, BLZ . 34 ).

HIERBIJ KOMT, DAT UIT DE MOTIVERING DER BESCHIKKING IN HET ALGEMEEN OOK KAN WORDEN AFGELEID, DAT DE CLAUSULE ALS ONDERDEEL VAN DE HANDELSREGELING EN DAARMEDE VAN DE AAN DISPENSATIE ONDERWORPEN OVEREENKOMST TOT GEMEENSCHAPPELIJKE VERKOOP WERD BEOORDEELD, WAARBIJ IN HET BIJZONDER WERD ONDERZOCHT OF ZIJ BIJDRAAGT TOT EEN BETERE DISTRIBUTIE VAN DE BRANDSTOFFEN ( PUBLIKATIEBLAD VAN DE GEMEENSCHAP, NO . 6 VAN 13 MAART 1956, BLZ . 30 ), EEN EN ANDER MET INACHTNEMING IN HET BIJZONDER VAN DE VERHOUDINGEN IN DE KOLENMIJNINDUSTRIE ( PUBLIKATIEBLAD VAN DE GEMEENSCHAP, NO . 6 VAN 13 MAART 1956, BLZ . 31 ).

OP DIT PUNT BETOGEN DE EISENDE PARTIJEN, DAT DE CLAUSULE IN HET KADER DER HANDELSREGELING NODIG IS VOOR DE KWALIFICATIE ALS GROOTHANDELAAR MET HET RECHT OP DIRECTE AANKOOP; DEZE KWALIFICATIE ZOU SLECHTS ZIJN GEWAARBORGD WANNEER DE GROOTHANDELAAR AANZIENLIJKE HOEVEELHEDEN KOLEN - NAMELIJK 25.000 TON - VAN DEZELFDE SOORT, DAT WIL ZEGGEN RUHRKOLEN, ZOU AFZETTEN ONDER GELIJKE VOORWAARDEN BETREFFENDE TRANSPORTKOSTEN, EXPEDITIE EN OPSLAG .

DE VERVULLING VAN ZIJN TAAK WORDT VOOR DE GROOTHANDELAAR BOVENDIEN NOG VERGEMAKKELIJKT DOOR HET FEIT, DAT DE VOORZIENE MOGELIJKHEID VAN TOEREKENING HEM IN STAAT STELT ZICH ALS GROOTHANDELAAR TE DOEN KWALIFICEREN BIJ ANDERE KANTOREN, WELKE KOLEN VAN GELIJKE SOORT AFZETTEN .

EEN DERGELIJKE DOELTREFFENDE SELECTIE DER HANDELAREN DRAAGT BIJ TOT EEN AANMERKELIJKE VERBETERING VAN DE VERDELING VAN DE PRODUKTIE DER EISENDE PARTIJEN EN BEANTWOORDT DERHALVE AAN DE IN ARTIKEL 65, LID 2, OMSCHREVEN DOELSTELLINGEN .

IN VERBAND MET DE INHOUD DER CLAUSULE EN MET NAME DE DAARIN VOORZIENE ONDERLINGE TOEREKENING VAN AANKOPEN BIJ ANDERE VERKOOPKANTOREN VOOR RUHRKOLEN, MOET WORDEN VASTGESTELD, DAT HET HIER HOOGSTENS EEN VERBETERING KAN BETREFFEN VAN DE DISTRIBUTIE DER RUHRKOLEN IN HET ALGEMEEN . DIT IS ECHTER EEN TAAK, WELKE, ZOALS UIT DE GESLOTEN OVEREENKOMSTEN BLIJKT, AAN BEPAALDE GEMEENSCHAPPELIJKE ORGANISATIES DER DRIE VERKOOPKANTOREN IS VOORBEHOUDEN .

INDERDAAD HEEFT DE HOGE AUTORITEIT, VOOR ZOVER HET VERDRAG - EN MET NAME ARTIKEL 65 - DIT TOELAAT, DOOR DE GOEDKEURING VAN ZEKERE GEMEENSCHAPPELIJKE ORGANISATIES EN MAATREGELEN REKENING GEHOUDEN MET DE NATUURLIJKE GESTELDHEID VAN DE GEHELE MIJNBOUW IN HET RUHRBEKKEN .

DEZE ORGANISATIES BEHARTIGEN IN RUIME MATE DE BELANGEN WELKE DE EISENDE PARTIJEN MET DE LITIGIEUZE CLAUSULE BEWEREN NA TE STREVEN, NAMELIJK HET MAKEN VAN PROPAGANDA VOOR DE RUHRKOLEN ( RUHRKOLEN-BERATUNGSGESELLSCHAFT - PUBLIKATIEBLAD VAN DE GEMEENSCHAP, NO . 6 VAN 13 MAART 1956, BLZ . 31 ) ALSMEDE EGALISATIE IN GEVAL VAN SCHAARSTE ( GEMEENSCHAPPELIJK BUREAU - PUBLIKATIEBLAD VAN DE GEMEENSCHAP, NO . 6 VAN 13 MAART 1956, BLZ . 71 ).

KRACHTENS DE BESCHIKKING VAN DE HOGE AUTORITEIT NO . 5-56 MOETEN DE NIEUW OPGERICHTE VERKOOPKANTOREN ELK EEN EIGEN AFZETPOLITIEK VOEREN . DE HANDELSREGELING KOMT SLECHTS IN ZOVERRE VOOR DISPENSATIE KRACHTENS ARTIKEL 65, LID 2, IN AANMERKING, ALS ZIJ DE DISTRIBUTIE VAN DE DOOR DE LEDEN GEWONNEN PRODUKTEN BEVORDERT .

DE AANGEVALLEN CLAUSULE VOLDOET NIET AAN DEZE VOORWAARDE, DAAR ZIJ TER BEPALING VAN HET BEGRIP GROOTHANDELAAR ONDERLINGE TOEREKENING VAN AANKOPEN BIJ DE BEIDE ANDERE VERKOOPKANTOREN ALS CRITERIUM STELT, HETGEEN, GELIJK HIERBOVEN UITEENGEZET, VOOR EEN BETERE VERDELING VAN DE EIGEN PRODUKTIE NIET NOODZAKELIJK IS EN DERHALVE EEN VERDERGAANDE BEPERKING BETEKENT DAN VOOR HET GESTELDE DOEL WORDT VEREIST . DEZE GEVOLGTREKKING KAN UIT DE TEKST ZELF VAN DE CLAUSULE WORDEN AFGELEID ZONDER ENIGE - WELLICHT AAN HET OORDEEL VAN HET HOF ONTTROKKEN - BEOORDELING VAN ECONOMISCHE VERHOUDINGEN .

B ) NIET AAN HET OORDEEL VAN HET HOF IS ONDERWORPEN DE VRAAG, OF DE CLAUSULE WEL VOOR DISPENSATIE IN AANMERKING ZOU KOMEN INDIEN ZIJ EEN AANKOOP VAN 25.000 TON ALLEEN BIJ DE "GEITLING" VOORSCHREEF EN NIET VERDER GING DAN NODIG WAS VOOR HET BEREIKEN ENER AANZIENLIJKE VERBETERING VAN DE DISTRIBUTIE VAN DE PRODUKTEN VAN GENOEMD VERKOOPKANTOOR .

DE HOGE AUTORITEIT WAS TROUWENS NIET GEHOUDEN EEN HAAR TER GOEDKEURING VOORGELEGDE OVEREENKOMST ZODANIG TE WIJZIGEN, DAT ZIJ VOOR DISPENSATIE IN AANMERKING ZOU KOMEN .

C ) DERHALVE DIENT TE WORDEN BESLIST, DAT DE VERWERENDE PARTIJ DOOR VERWERPING VAN DE BESTREDEN CLAUSULE ARTIKEL 65 VAN HET VERDRAG NIET HEEFT GESCHONDEN .

C - TEN AANZIEN VAN DE DISCRIMINATIE

TER MOTIVERING VAN DE VERWERPING VAN HET BESTREDEN DEEL DER HANDELSREGELING VOERT DE HOGE AUTORITEIT MEDE AAN, DAT DE BESTREDEN CLAUSULE TOT DISCRIMINATIE LEIDT TUSSEN DE PRODUCENTEN VAN DE GEMEENSCHAP, ALSMEDE TUSSEN BEPAALDE GROEPEN VAN HANDELAREN .

DE EISENDE PARTIJEN NU ZIEN EEN SCHENDING VAN HET VERDRAG IN HET FEIT, DAT DE HOGE AUTORITEIT DE ONDERLINGE VERHOUDING TUSSEN DE ARTIKELEN 4B ) EN 65 HEEFT MISKEND ( 1 ) EN BOVENDIEN ARTIKEL 4B ) ONJUIST HEEFT TOEGEPAST ( 2 ).

1 . TEN AANZIEN VAN DE MISKENNING DER ONDERLINGE VERHOUDING TUSSEN DE ARTIKELEN 4B ) EN 65 BETOGEN DE EISENDE PARTIJEN, DAT DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 65 ALS LEX SPECIALIS DE TOEPASSING VAN DE FUNDAMENTELE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 4B ) UITSLUITEN .

DIT IS ECHTER NIET JUIST .

DE ARTIKELEN 4B ) EN 65 VAN HET VERDRAG REGELEN - ELK OP ZIJN EIGEN GEBIED - ONDERSCHEIDEN ASPECTEN VAN DE ECONOMISCHE VERHOUDINGEN .

DE ONDERLINGE VERHOUDING DER BEIDE ARTIKELEN BRENGT GEENSZINS MEDE DAT ZIJ ELKANDER UITSLUITEN OF OPHEFFEN; VEELEER DIENEN BEIDE TOT VERWERKELIJKING VAN DE DOELSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP EN VULLEN ELKANDER IN DIT OPZICHT AAN .

IN EEN BEPAALD GEVAL KUNNEN HUN BEPALINGEN EEN CONCRETE SITUATIE BETREFFEN, WELKE AANLEIDING GEEFT HAAR TOEPASSING NAAR TIJD EN INHOUD TE DOEN SAMENVALLEN .

DIT GELDT MET NAME IN HET ONDERHAVIGE GEVAL, WAAR DE LITIGIEUZE CLAUSULE BEPERKINGEN VOORZIET WELKE VERDER GAAN DAN HET DOEL DER OVEREENKOMST MEDEBRENGT, HETGEEN TEN GEVOLGE HEEFT, DAT DE CLAUSULE OP GROND VAN ARTIKEL 65 NIET VOOR DISPENSATIE IN AANMERKING KOMT, TERWIJL ZIJ BUITENDIEN NOG AANLEIDING KAN GEVEN TOT DISCRIMINATIE IN DE ZIN VAN ARTIKEL 4B ).

DOOR HAAR BESCHIKKING MEDE OP ARTIKEL 4B ) TE DOEN STEUNEN , HEEFT DE HOGE AUTORITEIT HET VERDRAG DAN OOK NIET GESCHONDEN .

2 . DE HOGE AUTORITEIT IS VOORTS TERECHT VAN OORDEEL, DAT DE CLAUSULE TOT DISCRIMINATIE KON LEIDEN .

A ) IN DE EERSTE PLAATS IS DISCRIMINATIE TUSSEN PRODUCENTEN DENKBAAR EN OOK IN FEITE MOGELIJK, GELIJK DE HOGE AUTORITEIT MET JUISTHEID HEEFT AANGENOMEN .

KRACHTENS DE AANGEVALLEN CLAUSULE REKENEN DE EISENDE PARTIJEN DE GROOTHANDELAREN AANKOPEN TOE BIJ TWEE ANDERE VERKOOPKANTOREN, HOEWEL DE EISENDE PARTIJEN MET DEZE LAATSTE EVENZEER DIENDEN TE CONCURREREN ALS MET DE OVERIGE PRODUCENTEN VAN DE GEMEENSCHAP, WIER OMZET DE EISENDE PARTIJEN DE HANDELAREN NIET WENSEN TOE TE REKENEN .

EEN DERGELIJKE GANG VAN ZAKEN VORMT EEN INDIRECTE DISCRIMINATIE, IN ZOVERRE DE KOPERS DAARDOOR WORDEN GENOOPT ZICH TER DEKKING VAN HUN BEHOEFTEN BIJ VOORKEUR TE WENDEN TOT DE PRODUCENTEN VAN RUHRKOLEN, WAARDOOR DE OVERIGE PRODUCENTEN DER GEMEENSCHAP WORDEN BENADEELD .

B ) UIT DE FEITEN BLIJKT VOORTS DAT ER VAN DISCRIMINATIE TUSSEN HANDELAREN SPRAKE IS .

OP GROND VAN DE CLAUSULE ZOUDEN NAMELIJK HANDELAREN - DAT WIL ZEGGEN KOPERS IN DE ZIN VAN ARTIKEL 4B ) - DIE TEN BEHOEVE VAN DE "GEITLING" GELIJKE PRESTATIE VOLBRENGEN DOOR EEN VAN HAAR AFKOMSTIGE HOEVEELHEID VAN 12.500 TON AF TE ZETTEN, NIETTEMIN - EN ZONDER DAT DAARTOE RECHTENS VOLDOENDE GROND BESTAAT - ONGELIJK WORDEN BEHANDELD NAARGELANG ZIJ AL OF NIET NOG DAARENBOVEN 12.500 TON VAN "PRASIDENT" OF "MAUSEGATT" BETREKKEN . DIENTENGEVOLGE WORDEN HANDELAREN IN DERGELIJKE GEVALLEN BENADEELD; DAARIN IS EEN DISCRIMINATIE GELEGEN .

DE GRIEF DAT DE DISCRIMINATIEBEPALINGEN ZOUDEN ZIJN GESCHONDEN, IS DERHALVE ONGEGROND .

HET BEROEP MOET OP DEZE GRONDEN WORDEN AFGEWEZEN .

HET HOF VAN JUSTITIE

VERWERPENDE AL HETGEEN MEER OF ANDERS IS GEVORDERD,

VERKLAART EN BESLIST ALS VOLGT :

VERWERPT HET BEROEP TOT VERNIETIGING VAN ARTIKEL 8 VAN DE BESCHIKKING VAN DE HOGE AUTORITEIT NO . 5-56 VAN 15 FEBRUARI 1956 .

VEROORDEELT DE EISENDE PARTIJEN IN DE KOSTEN .

ARTIKEL 34 VAN HET VERDRAG VERZET ZICH NIET TEGEN DE BESTRIJDING VAN SLECHTS EEN DER BEPALINGEN ENER BESCHIKKING, DAAR EEN VONNIS, WAARBIJ DE VORDERING WORDT TOEGEWEZEN, NIET PREJUDICIEERT OP DE MAATREGELEN, WELKE DE HOGE AUTORITEIT EVENTUEEL DIENT TE TREFFEN TEN EINDE DE BESCHIKKING MET INACHTNEMING VAN DE UITGESPROKEN NIETIGVERKLARING TE WIJZIGEN ( ARTIKELEN 33 EN 34 VAN HET VERDRAG ).

DE ALGEMENE BEPALINGEN VAN DE ARTIKELEN 5 EN 15 VAN HET VERDRAG VERPLICHTEN DE HOGE AUTORITEIT HAAR BESCHIKKINGEN TE MOTIVEREN DOOR DE FEITEN WAAROP ZIJ BERUSTEN EN DE OVERWEGINGEN WELKE VOOR HET NEMEN DER BESCHIKKING VAN DOORSLAGGEVENDE BETEKENIS ZIJN GEWEEST, TE VERMELDEN . UIT EEN DERGELIJKE MOTIVERING MOET BLIJKEN OP WELKE OVERWEGINGEN DE BESCHIKKING BERUST, ZODAT RECHTERLIJKE CONTROLE MOGELIJK WORDT . EEN BESPREKING IN DE CONSIDERANS VAN ALLE DENKBARE BEZWAREN, WELKE TEGEN DE BESCHIKKING ZOUDEN KUNNEN WORDEN AANGEVOERD, IS NIET VEREIST .

VOOR EEN ENKEL ARTIKEL ALS ONDERDEEL VAN EEN COMPLEXE BESCHIKKING IS EEN ZELFSTANDIGE EN UITPUTTENDE MOTIVERING NIET NODIG, MITS EEN VOLDOENDE MOTIVERING VOLGT UIT HET ONDERLINGE VERBAND VAN ALLE OVERWEGINGEN, WAAROP VOOR ZULK EEN BESCHIKKING EEN BEROEP WERD GEDAAN ( ARTIKELEN 5 EN 15 VAN HET VERDRAG ) ( 1 ).

VOOR HET ONDERZOEK VAN DE VRAAG, OF WEZENLIJK VORMVOORSCHRIFTEN GESCHONDEN ZIJN, IS NIET BESLISSEND OF DE RECHTSOPVATTING VAN DE HOGE AUTORITEIT JUIST IS, DOCH SLECHTS OF DEZE OPVATTING LOGISCH MET DE GENOMEN BESCHIKKING OVEREENSTEMT ( ARTIKEL 33 VAN HET VERDRAG ).

NIET SLECHTS EEN OVEREENKOMST INZAKE GEMEENSCHAPPELIJKE VERKOOP BEHOEFT ALS ZODANIG GOEDKEURING, DOCH IN BEGINSEL OOK DE WIJZE WAAROP DEZE GEMEENSCHAPPELIJKE VERKOOP WORDT UITGEVOERD EN DE AFZONDERLIJKE, DAARVOOR OPGESTELDE REGELS ( ARTIKEL 65 VAN HET VERDRAG ).

DE HOGE AUTORITEIT IS NIET GEHOUDEN EEN HAAR KRACHTENS ARTIKEL 65 VAN HET VERDRAG TER GOEDKEURING VOORGELEGDE OVEREENKOMST ZODANIG TE WIJZIGEN, DAT ZIJ VOOR DISPENSATIE IN AANMERKING KOMT ( ARTIKEL 65 VAN HET VERDRAG ).

INDIEN VOOR DE BEOORDELING VAN HET CONCURRENTIEBEPERKENDE KARAKTER ENER OVEREENKOMST GEEN VASTSTELLING EN WAARDERING VAN ECONOMISCHE FEITEN NODIG ZIJN, KAN HET HOF DEZE BEOORDELING IN VOLLE OMVANG TOETSEN ( ARTIKEL 33, 1E ALINEA , 2E ZIN, VAN HET VERDRAG ) ( 1 ).

DE ARTIKELEN 4B ) EN 65 VAN HET VERDRAG REGELEN - ELK OP ZIJN EIGEN GEBIED - ONDERSCHEIDEN ASPECTEN VAN DE ECONOMISCHE VERHOUDINGEN . DE ONDERLINGE VERHOUDING DER BEIDE ARTIKELEN BRENGT GEENSZINS MEDE, DAT ZIJ ELKANDER UITSLUITEN OF OPHEFFEN; VEELEER DIENEN BEIDE TOT VERWERKELIJKING VAN DE DOELSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP EN VULLEN ELKANDER IN DIT OPZICHT AAN .

IN EEN BEPAALD GEVAL KUNNEN HUN ONDERSCHEIDENE BEPALINGEN EEN CONCRETE SITUATIE BETREFFEN, WELKE AANLEIDING GEEFT HAAR TOEPASSING NAAR TIJD EN INHOUD TE DOEN SAMENVALLEN ( ARTIKELEN 4B ) EN 65 VAN HET VERDRAG ).

DISCRIMINATIE TUSSEN PRODUCENTEN IS MOGELIJK - REKENT EEN VERKOOPKANTOOR ZIJN GROOTHANDELAREN AANKOPEN TOE BIJ TWEE BEPAALDE ANDERE VERKOOPKANTOREN, HOEWEL HET MET DEZE LAATSTE EVENZEER DIENDE TE CONCURREREN ALS MET DE OVERIGE PRODUCENTEN DER GEMEENSCHAP WIER OMZET HET DE HANDELAREN NIET TOEREKENT, DAN VORMT EEN DERGELIJKE GANG VAN ZAKEN EEN INDIRECTE DISCRIMINATIE, IN ZOVERRE DE KOPERS DAARDOOR WORDEN GENOOPT BIJ VOORKEUR IN HUN BEHOEFTE TE VOORZIEN DOOR AANKOOP VAN DE VAN DEZE VERKOOPKANTOREN AFKOMSTIGE PRODUKTIE, WAARDOOR DE OVERIGE PRODUCENTEN DER GEMEENSCHAP WORDEN BENADEELD ( ARTIKEL 4B ) VAN HET VERDRAG ).

INDIEN HANDELAREN - DAT WIL ZEGGEN KOPERS IN DE ZIN VAN ARTIKEL 4B ) - DIE TEN BEHOEVE VAN EEN BEPAALD VERKOOPKANTOOR GELIJKE PRESTATIE VOLBRENGEN DOOR NAMELIJK EEN GELIJKE HOEVEELHEID AF TE ZETTEN, DOOR DIT VERKOOPKANTOOR ONGELIJK WORDEN BEHANDELD NAARGELANG ZIJ AL OF NIET DAARENBOVEN NOG BIJ BEPAALDE ANDERE VERKOOPKANTOREN BETREKKEN, DAN MIST DEZE ONGELIJKE BEHANDELING RECHTENS VOLDOENDE GROND EN LEVERT DISCRIMINATIE TUSSEN HANDELAREN OP ( ARTIKEL 4B VAN HET VERDRAG ).

++++

1 - PROCEDURE - BEROEP TOT NIETIGVERKLARING - GEDEELTELIJKE BESTRIJDING

2 - BESCHIKKINGEN VAN DE HOGE AUTORITEIT - MOTIVERING - OMVANG VAN DE MOTIVERINGSPLICHT

3 - BEROEP TOT NIETIGVERKLARING - WEZENLIJKE VORMVOORSCHRIFTEN

4 - KARTELS - OBJECT VAN HET VERZOEK TOT DISPENSATIE

5 - KARTELS - DISPENSATIE

6 - BEROEP TOT NIETIGVERKLARING - OMVANG VAN 'S HOFS BEVOEGDHEID TOT TOETSING

7 - DISCRIMINATIE - KARTELS

8 - DISCRIMINATIE - INDIRECTE DISCRIMINATIE DOOR PRODUCENTEN TEN AANZIEN VAN ANDERE PRODUCENTEN BEGAAN

9 - DISCRIMINATIE - KOPERS - DISCRIMINATIE TUSSEN HANDELAREN

OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 60 VAN HET REGLEMENT VAN HET HOF VAN JUSTITIE BEHOORT DE PARTIJ WELKE IN HET ONGELIJK IS GESTELD IN DE PROCESKOSTEN TE WORDEN VEROORDEELD . DE KOSTEN VAN HET GEDING MOETEN DERHALVE DOOR DE EISENDE PARTIJEN WORDEN GEDRAGEN .

GEZIEN DE PROCESSTUKKEN;

GEHOORD PARTIJEN IN HAAR PLEIDOOIEN;

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL;

GELET OP DE ARTIKELEN 4, 5, 15, 33, 34, 65 EN 80 VAN HET VERDRAG;

GELET OP HET PROTOCOL BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE;

GELET OP HET REGLEMENT VAN HET HOF VAN JUSTITIE ALSMEDE OP HET REGLEMENT VAN HET HOF VAN JUSTITIE BETREFFENDE DE JUSTITIEKOSTEN;

IN DE ZAAK

1 . DE IN DE "GEITLING RUHRKOHLEN-VERKAUFSGESELLSCHAFT MBH" AANEENGESLOTEN, HIERONDER VERMELDE, KOLENMIJNONDERNEMINGEN VAN HET RUHRBEKKEN :

STEINKOHLENBERGWERK HEINRICH ROBERT AG, HERRINGEN,

BERGWERKE ESSEN-ROSSENRAY AG, ESSEN,

BERGBAU AG LOTHRINGEN, BOCHUM,

MULHEIMER BERGWERKSVEREIN, MULHEIM/RUHR,

RHEINPREUSSEN AG FUR BERGBAU UND CHEMIE, HOMBERG / NIEDERRHEIN,

STEINKOHLENBERGWERK MATHIAS STINNES AG, ESSEN,

GEBR . STUMM GMBH, ZECHE MINISTER ACHENBACH, BRAMBAUER / WESTFALEN,

HOESCH BERGWERKS AG, DORTMUND,

GEWERKSCHAFT VER . KLOSTERBUSCH, HERBEDE/RUHR,

STEINKOHLENBERGWERK FRIEDRICH DER GROSSE AG, HERNE,

RHEINELBE BERGBAU AG, GELSENKIRCHEN,

GRAF MOLTKE BERGBAU AG, GELSENKIRCHEN,

STEINKOHLENBERGBAU HANNOVER-HANNIBAL AG, BOCHUM,

BERGWERKSGESELLSCHAFT WALSUM MBH, WALSUM/NIEDERRHEIN,

GEWERKSCHAFT SOPHIA JACOBA, HUCKELHOVEN/AACHEN,

HARPENER BERGBAU AG, DORTMUND,

MONOPOL BERGBAU AG, KAMEN,

GEWERKSCHAFT ALTE HAASE, DORTMUND .

GEWERKSCHAFT GOTTESSEGEN, DORTMUND,

VERTEGENWOORDIGD DOOR DE "GEITLING RUHRKOHLEN-VERKAUFSGESELLSCHAFT MBH" TE ESSEN, FRAU-BERTA-KRUPP-STRASE 4,

2 . DE "GEITLING RUHRKOHLEN-VERKAUFSGESELLSCHAFT MBH"

TE ESSEN, FRAU-BERTA-KRUPP-STRASE 4

TE DEZER ZAKE DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TEN HUIZE VAN HAAR ADVOCAAT TE CAPELLEN, LUXEMBURG,

EISENDE PARTIJEN

VERTEGENWOORDIGD DOOR DR . WERNER VON SIMSON, ADVOCAAT BIJ HET "OBERLANDESGERICHT" TE DUSSELDORF,

TEGEN

HOGE AUTORITEIT VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL,

TE DEZER ZAKE DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE PLACE DE METZ 2 TE LUXEMBURG,

VERWERENDE PARTIJ

VERTEGENWOORDIGD DOOR DR . R . KRAWIELICKI,

JURIDISCH ADVISEUR BIJ DE HOGE AUTORITEIT,

ALS GEMACHTIGDE,

BIJGESTAAN DOOR PROF . DR . PH . M(HRING,

ADVOCAAT BIJ HET "BUNDESGERICHTSHOF" TE KARLSRUHE,

BETREFFENDE HET BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN ARTIKEL 8 VAN DE BESCHIKKING DER HOGE AUTORITEIT NO . 5-56 VAN 15 FEBRUARI 1956,