Home

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 15 juli 1960.

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 15 juli 1960.

I . - VAN DE PROCEDURE

1 . OVERWEGENDE DAT HET IN HET BELANG VAN EEN GOEDE RECHTSBEDELING JUIST VOORKOMT, DE IN HET REGISTER VAN HET HOF ONDER NOS . 27-59 EN 39-59 INGESCHREVEN ZAKEN WEGENS VERKNOCHTHEID TE VOEGEN EN BIJ EEN EN DEZELFDE ARREST TE BERECHTEN;

OVERWEGENDE DAT PARTIJEN DEZE MAATREGEL HEBBEN VERZOCHT; DAT DE ADVOCAAT-GENERAAL ZICH IN ZIJN CONCLUSIES ER NIET TEGEN HEEFT VERZET; DAT DAARMEDE IS VOLDAAN AAN DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 43 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING;

2 . OVERWEGENDE DAT NOCH DE PROCESPARTIJEN, NOCH DE ADVOCAAT-GENERAAL UIT HET OOGPUNT VAN VORMVOORSCHRIFTEN TEGEN EEN VAN BEIDE BEROEPEN BEZWAREN HEBBEN AANGEVOERD;

DAT EVENMIN AANLEIDING BESTAAT TOT HET MAKEN VAN OPMERKINGEN AMBTSHALVE;

II . - VAN DE VORDERING TOT NIETIGVERKLARING VAN DE BESCHIKKING VERVAT IN DE BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE HOGE AUTORITEIT D.D . 7 MAART 1959 ( ZAAK 27-59 )

1 . TEN AANZIEN VAN DE ONTVANKELIJKHEID

OVERWEGENDE DAT VERZOEKER STELT, DAT DE VOORZITTER VAN DE HOGE AUTORITEIT BIJ BESCHIKKING VAN 7 MAART 1959 HET ONTSLAG, DAT HIJ OP 11 FEBRUARI 1959 HAD AANGEVRAAGD, TEN ONRECHTE HEEFT GEWEIGERD TE VERLENEN;

OVERWEGENDE DAT REEDS AANSTONDS KAN WORDEN OPGEMERKT, DAT HET ONTSLAG HEM VERVOLGENS IS VERLEEND BIJ BESCHIKKING VAN DE VOORZITTER VAN DE HOGE AUTORITEIT VAN 2 JULI 1959;

DAT LAATSTGENOEMDE BESCHIKKING IS UITGEVAARDIGD V}}R DE NEDERLEGGING VAN HET VERWEERSCHRIFT VAN DE HOGE AUTORITEIT ( 13 JULI 1959 ) EN DAT DEZE ZICH ERTOE BEPERKT TEGEN DE VORDERING VAN VERZOEKER WEREN VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID OP TE WERPEN, ENERZIJDS WEGENS HET TARDIEF INSTELLEN VAN BEROEP ( A ), ANDERZIJDS WEGENS GEBREK AAN VOORWERP ( B );

A ) MET BETREKKING TOT HET BEWEERDE TARDIEF INSTELLEN VAN HET BEROEP :

OVERWEGENDE DAT IN RECHTE VASTSTAAT, DAT DE BESTREDEN BESCHIKKING IS GEDATEERD 7 MAART 1959 EN AAN BETROKKENE IS BETEKEND OP 9 MAART 1959;

OVERWEGENDE DAT HET REGLEMENT VAN 21 FEBRUARI 1957 VOOR DE PROCESVOERING BETREFFENDE DE GESCHILLEN BEDOELD IN ARTIKEL 58 VAN HET PERSONEELSSTATUUT VOOR DE INDIENING VAN BEROEPEN VAN AMBTENAREN TEGEN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL EEN TERMIJN VAN TWEE MAANDEN VOORZAG;

- DAT VOLGENS DEZE BEPALING HET OP 8 MEI 1959 INGEDIENDE BEROEP VAN VERZOEKER BINNEN DE VERLANGDE TERMIJN IS INGESTELD, DAAR VOLGENS EEN ALGEMEEN ERKEND RECHTSBEGINSEL TERMIJNEN EERST BEGINNEN TE LOPEN VANAF DE BETEKENING VAN DE BESTREDEN BESCHIKKING;

- DAT EVENWEL, DAAR BEDOELD REGLEMENT IS AFGESCHAFT BIJ HET NIEUWE REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAN 3 MAART 1959, DAT GEEN BEPALING BEVAT OMTRENT DE BEROEPSTERMIJNEN VOOR GESCHILLEN TUSSEN AMBTENAREN EN INSTELLINGEN, DE HOGE AUTORITEIT STELT DAT, DAAR HET HIER EEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING BETREFT, VOLGENS HET VOOR BEROEPEN TOT NIETIGVERKLARING GELDENDE RECHT, ZOALS NEERGELEGD IN ARTIKEL 33 VAN HET VERDRAG E.G.K.S ., DE TOEPASSELIJKE TERMIJN EEN MAAND BEDRAAGT;

OVERWEGENDE DAT TER VERWERPING VAN DEZE STELLING IN CASU GEEN BEROEP BEHOEFT TE WORDEN GEDAAN OP HET PRIMAIRE BETOOG VAN VERZOEKER, DIE UIT HET ONTBREKEN VAN EEN TOEPASSELIJKE BEPALING AFLEIDT, DAT IN DIT GEVAL GEEN SPRAKE IS VAN ENIGE VERVALTERMIJN;

- DAT TOCH HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAN 3 MAART 1959, WELKS ARTIKEL 110 HET REGLEMENT VAN 1957 AFSCHAFT, EERST OP 21 MAART IS OPENBAARGEMAAKT IN HET PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN;

- DAT, NOG AFGEZIEN VAN DE TERMIJNEN WEGENS AFSTAND, HET NIEUWE REGLEMENT V}}R DEZE DATUM, WAAROP DE JUSTITIABELEN EERST GEACHT KONDEN WORDEN DAARVAN KENNIS TE HEBBEN GENOMEN, NIET IN WERKING KON TREDEN;

OVERWEGENDE DAT HET BEROEPSRECHT VAN VERZOEKER, OP HET TIJDSTIP WAAROP HET ONTSTOND, DERHALVE WERD BEHEERST DOOR HET REGLEMENT VAN 1957;

- DAT HET NIEUWE REGLEMENT, NU HET TERZAKE GEEN BEPALING BEVAT OMTRENT BEROEPSTERMIJNEN, NIET MET TERUGWERKENDE KRACHT TEN GEVOLGE KAN HEBBEN, DAT EEN ALGEMENE BEPALING STILZWIJGEND IN DE PLAATS WORDT GESTELD VAN DE VROEGERE BEPALINGEN OMTRENT DE BEROEPEN VAN AMBTENAREN, WELKE HET REGLEMENT VAN 1957 ZORGVULDIG HAD ONDERSCHEIDEN VAN DIE BEDOELD IN ARTIKEL 33 VAN HET VERDRAG, DOOR DAARVOOR EEN BIJZONDERE TERMIJN VAST TE STELLEN;

- DAT HET BEROEP DERHALVE BINNEN DE VOORGESCHREVEN TERMIJNEN IS INGESTELD;

B ) MET BETREKKING TOT HET VOORWERP VAN HET BEROEP :

OVERWEGENDE DAT DE HOGE AUTORITEIT IN DE LOOP VAN HET GEDING VERZOEKERS WENS HEEFT INGEWILLIGD DOOR HET GEVRAAGDE ONTSLAG OP 2 JULI 1959 TE VERLENEN;

- DAT DIT ECHTER NIET BETEKENT, DAT HET DAAROM ZINLEDIG IS TE ONDERZOEKEN OF DE VROEGERE WEIGERING GEGROND WAS;

- DAT HET ONDERZOEK OMTRENT DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET BEROEP IN ELK GEVAL DE BESLISSING TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN BEINVLOEDT;

- DAT OVERIGENS VERWEERSTER, DIE IN HAAR VERWEERSCHRIFT HAD GESTELD DAT DE ZAAK ZONDER VOORWERP WAS GERAAKT, DEZE EXCEPTIE VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID BIJ DUPLIEK NIET HEEFT GEHANDHAAFD;

2 . TEN PRINCIPALE

OVERWEGENDE DAT VERZOEKER STELT DAT ARTIKEL 41 VAN HET PERSONEELSSTATUUT, DAT OP HEM VAN TOEPASSING IS, IS GESCHONDEN EN VERKEERD TOEGEPAST, DAARTOE AANVOERENDE DAT HIJ DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN ONBEPERKTE DUUR AAN DE HOGE AUTORITEIT WAS VERBONDEN, EN DAT HIJ HET RECHT HAD DAARAAN DOOR EEN EENZIJDIGE WILSVERKLARING EEN EIND TE MAKEN;

OVERWEGENDE DAT IN DIT VERBAND VALT OP TE MERKEN, DAT DE POSITIE VAN VERZOEKER, ALS AAN HET STATUUT ONDERWORPEN AMBTENAAR VAN DE HOGE AUTORITEIT, NIET WERD BEPAALD DOOR EEN TUSSEN PARTIJEN GESLOTEN OVEREENKOMST, MAAR DAT ZIJ EEN WETTELIJKE BASIS HAD EN ZO TEN VOOR - ALS TEN NADELE WERD BEHEERST DOOR DE ALGEMENE EN ONPERSOONLIJKE BEPALINGEN VAN HET STATUUT;

- DAT HIJ ALLEEN DAN BEROEP KAN INSTELLEN, INDIEN EEN BEPALING VAN HET PERSONEELSSTATUUT VAN DE GEMEENSCHAP, IN CASU ARTIKEL 41, IS GESCHONDEN;

OVERWEGENDE MET BETREKKING TOT DIT ARTIKEL, DAT VERZOEKER BIJ BRIEF VAN 11 FEBRUARI 1959 ZONDER TWIJFEL "HET ONDUBBELZINNIGE VERLANGEN TE KENNEN HEEFT GEGEVEN OM ZIJN WERKZAAMHEDEN IN DIENST VAN DE INSTELLING TE BEEINDIGEN" EN DAT DIT ONTSLAG NORMALITER MOEST LEIDEN TOT DE GEVOLGEN VOORZIEN IN ARTIKEL 41;

OVERWEGENDE DAT DE OMSTANDIGHEID, DAT AAN EEN AMBTENAAR EEN VERLOF OM REDENEN VAN PERSOONLIJKE AARD WORDT VERLEEND, HEM IN BEGINSEL NIET VAN DE MOGELIJKHEID BEROOFD OM GEDURENDE DEZE PERIODE GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEVOEGDHEID OM NAAR EIGEN GOEDDUNKEN ONTSLAG TE NEMEN OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 41 VOORNOEMD;

OVERWEGENDE EVENWEL DAT DE HOGE AUTORITEIT ONTKENT, DAT VERZOEKER IN FEITE OVER DEZE MOGELIJKHEID BESCHIKTE, DAAR HIJ, DOOR HET VERLOF TE ACCEPTEREN, AFSTAND ZOU HEBBEN GEDAAN VAN DE BEVOEGDHEID OM NAAR GOEDDUNKEN ONTSLAG TE NEMEN EN ZOU HEBBEN INGESTEMD MET EEN VERLOF OM REDENEN VAN PERSOONLIJKE AARD, TOTDAT DE HOGE AUTORITEIT EN DE ANDERE INSTELLINGEN VAN OF BEHORENDE BIJ DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN TOT OVEREENSTEMMING ZOUDEN ZIJN GEKOMEN OMTRENT DE POSITIE DER AMBTENAREN, DIE VAN DE ENE INSTELLING NAAR DE ANDERE OVERGINGEN, OF TOTDAT DIE BESPREKINGEN DEFINITIEF ZOUDEN ZIJN MISLUKT;

OVERWEGENDE DAT IN DIT VERBAND ECHTER MOET WORDEN GECONSTATEERD, DAT DEZE BEWERING IN GEEN VAN DE TEN PROCESSE OVERGELEGDE STUKKEN OP DUIDELIJKE EN ONDUBBELZINNIGE WIJZE STEUN VINDT;

DAT MET NAME DE HOGE AUTORITEIT, DIE IN DE BRIEFWISSELING TUSSEN PARTIJEN HET LAATSTE WOORD HAD, IN HAAR BRIEF VAN 2 MEI 1958, OVEREENKOMSTIG DE GELDENDE GEBRUIKEN, DE DUUR VAN HET AAN VERZOEKER VERLEENDE VERLOF ZONDER MEER HEEFT VASTGESTELD OP TWEE JAAR, WAARBIJ ARTIKEL 33 VAN HET STATUUT, DAT OP DEZE MAATREGEL VAN TOEPASSING IS, ZONDER ENIG VOORBEHOUD EN ZONDER VERWIJZING NAAR DE INTERPRETATIE DER FEITEN DIE DE HOGE AUTORITEIT THANS VOORSTAAT, IS AANGEHAALD;

OVERWEGENDE DAT VERZOEKER DOOR HET ZONDER MEER VERLENEN VAN VERLOF OM REDENEN VAN PERSOONLIJKE AARD NIETTEMIN NIET DE BEVOEGDHEID HAD VERLOREN, OP ELK GEWENST MOMENT ZIJN ONTSLAG IN TE DIENEN;

DAT DE HOGE AUTORITEIT IN CASU NIET ANDERS KON DOEN DAN DE GELDENDE REGELS TOE TE PASSEN, DAAR IN DE EERSTE PLAATS IN DE BESCHIKKING, VERVAT IN DE BRIEF VAN 2 MEI 1958, WAARBIJ AAN VERZOEKER EEN VERLOF OM REDENEN VAN PERSOONLIJKE AARD WERD VERLEEND, GEEN TERMIJN WAS GENOEMD VOOR HET VERSTRIJKEN WAARVAN, IN VERBAND MET DE BESPREKINGEN TUSSEN DE HOGE AUTORITEIT EN DE EUROPESE INVESTERINGSBANK, ONTSLAG VAN VERZOEKER WAS UITGESLOTEN, EN IN DE TWEEDE PLAATS VERZOEKER IN ZIJN BRIEF VAN 25 MEI 1958, WAARBIJ HIJ HET VERLOF AANVAARDDE, NIET HAD INGESTEMD MET EEN DERGELIJKE REGELING, WELKE INBREUK MAAKTE OP DE HEM IN HET STATUUT TOEGEKENDE RECHTEN;

OVERWEGENDE BUITENDIEN DAT HET BEWIJS, DAT VAN DE NORMALE BEPALINGEN IS AFGEWEKEN, RUST OP DEGEEN DIE ZICH OP DE AFWIJKING BEROEPT;

DAT DE HOGE AUTORITEIT DIT BEWIJS NIET NAAR BEHOREN HEEFT GELEVERD;

DAT VERZOEKER DERHALVE TERECHT DE NIETIGVERKLARING HEEFT GEVORDERD VAN DE BESCHIKKING VAN DE VOORZITTER VAN DE HOGE AUTORITEIT VAN 7 MAART 1959, WAARBIJ ZIJN ONTSLAGAANVRAGE VAN 11 FEBRUARI 1959 WERD GEWEIGERD;

DAT ZIJN CONCLUSIES DERHALVE BEHOREN TE WORDEN TOEGEWEZEN, MET VEROORDELING VAN DE HOGE AUTORITEIT IN DE KOSTEN;

III . - VAN DE VORDERING TOT NIETIGVERKLARING VAN DE BESCHIKKING VERVAT IN DE BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE HOGE AUTORITEIT D.D . 2 JULI 1959 ( ZAAK 39-59 )

1 . STREKKING VAN HET BEROEP EN ONTVANKELIJKHEID

OVERWEGENDE DAT VERZOEKER BIJ INLEIDEND VERZOEKSCHRIFT VAN 31 JULI 1959, WAARBIJ DE BESCHIKKING VAN 2 JULI 1959 WORDT AANGEVALLEN, SLECHTS TOT NIETIGVERKLARING CONCLUDEERT "VOOR ZOVER DAARIN DE GEVOLGEN VAN HET ONTSLAG EN DE VERGOEDING WEGENS BEEINDIGING VAN HET DIENSTVERBAND ZIJN GEREGELD, MET ALLE RECHTSGEVOLGEN VAN DIEN";

DAT DE NAUWKEURIGE STREKKING VAN DEZE VORDERING IN HET VERZOEKSCHRIFT ALLEEN WORDT AANGEDUID DOOR DE VERWIJZING NAAR DE BESCHIKKING VAN DE HOGE AUTORITEIT VERVAT IN DE BRIEF VAN 2 JULI 1959, VOORZOVER DEZE VERZUIMT DE DATUM VAN HET ONTSLAG VAST TE STELLEN EN VOORZOVER DAARIN DE VERGOEDINGEN WEGENS DE BEEINDIGING VAN HET DIENSTVERBAND ZIJN VASTGELEGD;

OVERWEGENDE DAT DE VOLGENDE VERGOEDINGEN IN HET VERZOEKSCHRIFT WORDEN VERMELD :

A ) DE INSTALLATIEVERGOEDING BIJ VERTREK, DE REISKOSTEN WEGENS BEEINDIGING VAN HET DIENSTVERBAND EN DE VERHUISKOSTEN ( ARTIKELEN 12, 13 EN 15 VAN HET ALGEMEEN REGLEMENT );

B ) DE TERUGBETALING VAN HET OP REKENING VAN VERZOEKER BIJ HET VOORZIENINGSFONDS GEBOEKTE BEDRAG, DE TER VERKRIJGING VAN PENSIOEN OP ZIJN BEZOLDIGING INGEHOUDEN SOMMEN EN DE UITKERING BIJ VERTREK ( ALGEMEEN REGLEMENT, ARTIKEL 62 );

DAT VERZOEKER ZIJN VORDERING EVENWEL BIJ REPLIEK HEEFT UITGEBREID;

DAT HIJ DAARBIJ HET HOF FORMEEL VERZOEKT DE DATUM VAST TE STELLEN WAAROP ZIJN OP 11 FEBRUARI 1959 AANGEVRAAGDE ONTSLAG VAN KRACHT WORDT, DAAR DE HOGE AUTORITEIT DEZE DATUM IN DE BESTREDEN BESCHIKKING NIET HEEFT VASTGESTELD;

DAT HIJ VOORTS HET HOF VERZOEKT TE VERSTAAN, DAT DE HOGE AUTORITEIT GEHOUDEN IS AAN HEM UIT TE KEREN :

A ) DE INSTALLATIEVERGOEDING BIJ VERTREK TEN BEDRAGE VAN 4 MAANDEN VAN ZIJN LAATSTE BEZOLDIGING;

B ) DE REISKOSTEN VAN LUXEMBURG NAAR BRUSSEL VOOR HEM EN ZIJN GEZIN;

C ) HET GEKAPITALISEERDE BEDRAG VAN ZIJN SALDO BIJ HET VOORZIENINGSFONDS;

D ) HET GEKAPITALISEERDE BEDRAG VAN DE VOOR ZIJN PENSIOEN OP ZIJN BEZOLDIGING INGEHOUDEN BEDRAGEN;

E ) DE UITKERING BIJ VERTREK TEN BEDRAGE VAN ANDERHALF MAAL ZIJN LAATSTE MAANDELIJKSE BEZOLDIGING WEGENS EEN DIENSTTIJD VAN EEN JAAR EN TIEN MAANDEN;

F ) DE COMPENSATIE TER HOOGTE VAN ACHTDERTIGSTEN VAN ZIJN MAANDELIJKSE INKOMSTEN WEGENS OP 1 MEI 1958 NIET GENOTEN GEWOON VERLOF, ALSMEDE DE REISKOSTEN WEGENS VERLOF;

G ) INTERESSEN AD 5 PROCENT OF EEN ANDER NAAR BEHOREN VAST TE STELLEN BEDRAG TEN HONDERD OVER DE UIT HOOFDE VAN DEZE VERSCHILLENDE VERPLICHTINGEN VERSCHULDIGDE BEDRAGEN, TE REKENEN VANAF 12 MAART 1959, ALTHANS 11 MEI 1959;

DAT BIJ DEZE VERMEERDERING VAN EIS DIENT TE WORDEN ONDERZOCHT, OF DE CONCLUSIES VAN HET VERZOEKSCHRIFT NIET WORDEN OVERSCHREDEN IN EEN MATE DIE IN STRIJD IS MET ARTIKEL 38, PARAGRAAF 1, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING JO . ARTIKEL 22 VAN HET STATUUT VAN HET HOF;

DAT IN DIT VERBAND HET HOF AANNEEMT DAT VERZOEKER, IN ZIJN VERZOEKSCHRIFT SPREKENDE VAN "DE VERGOEDINGEN WEGENS BEEINDIGING VAN HET DIENSTVERBAND, MET ALLE RECHTSGEVOLGEN VAN DIEN", HET OOGMERK HAD DE FINANCIELE ASPECTEN VAN ZIJN ONTSLAG AAN HET OORDEEL VAN HET HOF TE ONDERWERPEN EN DAT HIJ VERVOLGENS BIJ REPLIEK ZIJN VORDERINGEN NADER HEEFT GEPRECISEERD;

DAT ER DERHALVE GROND BESTAAT, DEZELVE AFZONDERLIJK TE ONDERZOEKEN;

2 . DE GEVOLGEN VAN HET ONTSLAG MET BETREKKING TOT DE GEVORDERDE UITKERINGEN EN VERGOEDINGEN

A . - OVERWEGENDE DAT HET IN DE EERSTE PLAATS GEWENST VOORKOMT :

A ) VERZOEKER AKTE TE VERLENEN, DAT DE HOGE AUTORITEIT ZICH BEREID HEEFT VERKLAARD HEM UIT TE BETALEN DE COMPENSATIE WEGENS NIET GENOTEN GEWOON VERLOF, OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 29, SUB E, VAN HET ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE GEMEENSCHAP, ALSMEDE DE REISKOSTEN WEGENS GEWOON VERLOF OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 14, SUB A, VAN HETZELFDE REGLEMENT;

DAT DIT AANBOD AAN VERZOEKERS VORDERING RECHT DOET WEDERVAREN;

B ) DE HOGE AUTORITEIT AKTE TE VERLENEN, DAT VERZOEKER, IN TEGENSTELLING MET HET VERZOEKSCHRIFT, BIJ REPLIEK NIET DE REISKOSTEN VAN FLORENCE, PLAATS VAN HERKOMST, NAAR BRUSSEL VORDERT, DOCH VANAF ZIJN STANDPLAATS, LUXEMBURG, EN DAT HIJ AFZIET VAN TERUGBETALING VAN DE KOSTEN VAN ZIJN VERHUIZING NAAR BRUSSEL, DAAR DEZE KOSTEN HEM INMIDDELS DOOR DE EUROPESE INVESTERINGSBANK ZIJN VERGOED;

DAT ER DERHALVE GROND BESTAAT AKTE TE VERLENEN, DAT VERZOEKER VAN DEZE VORDERINGEN AFSTAND HEEFT GEDAAN;

B . - OVERWEGENDE DAT HET ONDERZOEK DER OVERIGE VORDERINGEN HET HOF AANLEIDING GEEFT TOT DE VOLGENDE OVERWEGINGEN EN BESLISSINGEN :

A ) OVERWEGENDE DAT VERZOEKER VORDERT, DAT HET HOF HEM EEN INSTALLATIEVERGOEDING BIJ VERTREK TOEKENT ALS BEDOELD IN ARTIKEL 12, SUB A, VAN HET ALGEMEEN REGLEMENT;

DAT VOLGENS BEDOELDE BEPALING DEZE VERGOEDING AAN DE AMBTENAAR MOET WORDEN UITBETAALD BIJ BEEINDIGING VAN HET DIENSTVERBAND EN NA OVERLEGGING VAN BEWIJSSTUKKEN WAARUIT BLIJKT DAT HIJ ZICH OPNIEUW HEEFT GEINSTALLEERD;

DAT DEZE BEPALINGEN BEHOREN TE WORDEN GEZIEN IN HET LICHT VAN DE STRUCTURELE EENHEID DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN EN BIJBEHORENDE INSTELLINGEN, WELKE OPVATTING NIET TOELAAT DAT ZOWEL BIJ VERTREK UIT HET ENE DIENSTVERBAND ALS BIJ DE AANVANG VAN EEN ANDER DIENSTVERBAND EEN VERGOEDING WORDT GENOTEN;

DAT DEZE VERGOEDINGEN WELISWAAR OP VASTE BEDRAGEN ZIJN GEFIXEERD, DOCH GEEN AANVULLING VORMEN OP DE TEVOREN DOOR DE AMBTENAAR GENOTEN BEZOLDIGING, MAAR BIJ WIJZE VAN VOORAFGAANDE SCHATTING HET BEDRAG VASTSTELLEN, DAT BENODIGD IS VOOR EEN EN DEZELFDE GEBEURTENIS, IN CASU DE VERANDERING VAN DE WOONPLAATS VAN DE AMBTENAAR VAN DE ENE PLAATS NAAR DE ANDERE;

DAT, DAAR DEZE OVERPLAATSING SLECHTS EENMAAL HEEFT PLAATSGEHAD, VOOR EEN DESBETREFFENDE UITKERING VAN DE HOGE AUTORITEIT GEEN GROND ZOU BESTAAN, NU DE EUROPESE INVESTERINGSBANK OM DEZELFDE REDEN EEN VERGOEDING HEEFT UITBETAALD;

DAT DEZE VORDERING DERHALVE NIET VOOR TOEWIJZING VATBAAR IS ;

B ) OVERWEGENDE DAT MET BETREKKING TOT DE DOOR VERZOEKER GEVORDERDE VERGOEDING BIJ VERTREK, ALS BEDOELD IN ARTIKEL 62, SUB C, VAN HET ALGEMEEN REGLEMENT, EEN ANALOGE REDENERING BEHOORT TE WORDEN GEVOLGD;

DAT HET IN HET EERSTE LID VAN DIT ARTIKEL BEDOELDE "VERTREK " NAAR REDELIJKHEID BEHOORT TE WORDEN VERSTAAN ALS VERTREK UIT DE DIENSTEN VAN DE GEMEENSCHAP EN DAT DE BIJBEHORENDE UITKERING BESCHOUWD MOET WORDEN ALS VERGOEDING WEGENS DE OMSTANDIGHEID DAT DE AMBTENAAR GEEN INKOMSTEN HEEFT GEDURENDE DE TERMIJN WELKE HIJ IN DE REGEL BEHOEFT OM EEN NIEUWE WERKKRING TE VINDEN;

DAT DEZE UITLEG VAN DE BEDOELING, DIE BIJ DEZE BEPALING HEEFT VOORGEZETEN, STEUN VINDT IN HET EERSTE LID, VOLGENS HETWELK DEGENEN, DIE NIET MEER GEACHT KUNNEN WORDEN EEN NIEUWE WERKKRING TE VERWERVEN, GEEN RECHT HEBBEN OP EEN DERGELIJKE UITKERING;

DAT DEZE VORDERING DERHALVE NIET GEGROND IS EN BEHOORT TE WORDEN AFGEWEZEN;

C ) OVERWEGENDE DAT VERZOEKER VOORTS TERUGGAVE VAN DE REISKOSTEN VAN LUXEMBURG NAAR BRUSSEL VOOR ZIJN GEZIN VORDERT, DAAR DE EUROPESE INVESTERINGSBANK ALLEEN DE DOOR HEM ZELF GEMAAKTE REISKOSTEN HEEFT VERGOED;

DAT ARTIKEL 13, SUB A, AD 2, VAN HET ALGEMEEN REGLEMENT TERZAKE BEPAALT, DAT DE AMBTENAAR BIJ DE BEEINDIGING VAN HET DIENSTVERBAND RECHT HEEFT OP TERUGBETALING VAN DE REISKOSTEN VAN ZIJN STANDPLAATS NAAR ZIJN PLAATS VAN OORSPRONG, WELKE, VOLGENS SUB F VAN HETZELFDE ARTIKEL, BIJ DE INDIENSTTREDING VAN DE AMBTENAAR WORDT BEPAALD, WAARBIJ REKENING WORDT GEHOUDEN MET DE PLAATS WAARVAN BETROKKENE AFKOMSTIG IS OF MET DE PLAATS, WELKE ALS CENTRUM VAN ZIJN BELANGEN KAN WORDEN BESCHOUWD;

DAT HET REGLEMENT DERHALVE SLECHTS DE TERUGBETALING DER REISKOSTEN VOOR DE TERUGKEER VAN DE AMBTENAAR VAN ZIJN STANDPLAATS NAAR ZIJN PLAATS VAN OORSPRONG, DAT WIL ZEGGEN IN CASU VAN LUXEMBURG NAAR FLORENCE, VOORZIET;

DAT EVENWEL, HOEWEL DEZE REISKOSTEN IN HET VERZOEKSCHRIFT WORDEN GEVORDERD, VERZOEKER DAARVAN BIJ REPLIEK HEEFT AFGEZIEN EN SLECHTS DE VERGOEDING DER REISKOSTEN VAN LUXEMBURG NAAR BRUSSEL VORDERT;

DAT DEZE VORDERING DERHALVE ONGEGROND MOET WORDEN VERKLAARD ;

D ) OVERWEGENDE DAT MET BETREKKING TOT HET GEKAPITALISEERDE BEDRAG, DAT TEN BATE VAN VERZOEKER IS GEBOEKT BIJ HET VOORZIENINGSFONDS, VERTEGENWOORDIGENDE DE BETALINGEN VAN DE INSTELLING, EN HET GEKAPITALISEERDE BEDRAG VAN DE OP ZIJN BEZOLDIGING INGEHOUDEN BEDRAGEN, VERTEGENWOORDIGENDE DE DOOR BETROKKENE GESTORTE BEDRAGEN ALS BIJDRAGE TER VERKRIJGING VAN PENSIOEN, KAN WORDEN VASTGESTELD DAT IN ARTIKEL 62, SUB A EN B, VAN HET ALGEMEEN REGLEMENT DE UITKERING IS VOORGESCHREVEN VAN DEZE BEDRAGEN, DIE TOT HET FONDS BEHOREN, HETWELK BESTEMD IS VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID VAN DE AMBTENAREN BIJ DE BEEINDIGING VAN HUN DIENSTVERBAND;

DAT VERZOEKER BIJ ZIJN INDIENSTTREDING BIJ DE EUROPESE INVESTERINGSBANK IS TOEGETREDEN TOT EEN NIEUW STELSEL VAN SOCIALE ZEKERHEID WAARVAN DE ORGANISATIE, OFWEL HEM NIET VERPLICHT TOT EEN EERSTE STORTING WAARBIJ REKENING WORDT GEHOUDEN MET ZIJN DIENSTJAREN BIJ DE HOGE AUTORITEIT, OFWEL HEM VERPLICHT DE BENODIGDE SOM TE STORTEN IN EEN EIGEN FONDS VAN DE BANK;

DAT IN BEIDE GEVALLEN DE HOGE AUTORITEIT NIET HET RECHT HEEFT, DE UITKERING TE WEIGEREN VAN HET TEN NAME VAN VERZOEKER GEVORMDE RESERVEFONDS;

DAT IMMERS OFWEL DE BANK EEN, OVERIGENS ONBEGRIJPELIJKE, VRIJGEVIGHEID AAN DE DAG LEGT DOOR VRIJWILLIG ZONDER BIJSTORTING DE AAN DE INDIENSTTREDING VAN VERZOEKER VOORAFGAANDE JAREN TE DEKKEN OFWEL VERZOEKER, TOT STORTING GENOOPT, TE DIEN EINDE DE GEVORDERDE BEDRAGEN NODIG HEEFT;

DAT OVERIGENS IN BEIDE GEVALLEN DE KWESTIE TEN OPZICHTE VAN DE HOGE AUTORITEIT EEN RES INTER ALIOS ACTA IS;

DAT ALLEEN IN HET HYPOTHETISCHE GEVAL, DAT EEN AKKOORD TOT STAND KOMT OVER DE EENMAKING OF SAMENSMELTING VAN DE VOORZIENINGS - EN PENSIOENFONDSEN VAN ALLE DRIE DE GEMEENSCHAPPEN, DE HOGE AUTORITEIT HET RECHT KAN WORDEN TOEGEKEND VOOR DE BELANGEN VAN DIT GEMEENSCHAPPELIJK FONDS OP TE KOMEN, HOEWEL HET OOK DAN DE VRAAG IS, OP WELKE GROND ZIJ DE PLICHT ZOU HEBBEN, IN DEZEN HET INITIATIEF TE NEMEN ;

DAT AFGEZIEN VAN DE GERINGE VOORTVARENDHEID, DIE DE INSTELLINGEN AAN DE DAG LEGGEN OM HAAR ORGANISATIE AAN TE PASSEN, IN RECHTE NIET VOLDOENDE IS GEBLEKEN, DAT DE VERPLICHTING DIE DE HOGE AUTORITEIT ALS VOORWAARDE VOOR DE AFGIFTE DER FONDSEN AAN VERZOEKER OPLEGT NOODZAKELIJK OF GEWENST IS;

DAT TOCH IN DE TOEKOMST DE HOGE AUTORITEIT, ALS DEELGENOOT IN EEN GEMEENSCHAPPELIJK FONDS DER GEMEENSCHAPPEN VOOR SOCIALE ZEKERHEID, STEEDS VRIJ ZAL ZIJN DE TOELATING VAN VERZOEKER OF DE OMVANG VAN ZIJN PENSIOENRECHTEN TE DOEN AFHANGEN VAN DE STORTING VAN HET BENODIGDE BEDRAG IN HET GEMEENSCHAPPELIJK FONDS, OP DOOR HAAR GESTELDE VOORWAARDEN;

DAT DEZE VORDERING VAN VERZOEKER DERHALVE GEGROND IS;

C ) OVERWEGENDE DAT TEN AANZIEN VAN DE INTERESSEN DIE VERZOEKER ONDERSCHEIDENLIJK VANAF 12 MAART OF 11 MEI 1959 VORDERT OVER DE DOOR HEM VERLANGDE BEDRAGEN, HET VOLGENDE ONDERSCHEID DIENT TE WORDEN GEMAAKT :

DAT INDIEN VERZOEKER DOELT OP MORATOIRE INTERESSEN, DEZE IN BEGINSEL HET BEDRAG VORMEN WAAROP VOLGENS DE WET DE SCHADE WORDT GEWAARDEERD, DIE ONTSTAAT DOOR VERZUIM IN DE NAKOMING VAN EEN VERPLICHTING, WELK VERZUIM BIJ EEN VOORAFGAANDE INGEBREKESTELLING BEHOORT TE WORDEN GECONSTATEERD;

DAT ECHTER IN HET ONDERHAVIGE GEVAL, ZELFS INDIEN BIJ AFWEZIGHEID VAN ENIGE ANDERE HANDELING VAN VERZOEKER HET INLEIDEND VERZOEKSCHRIFT ALS INGEBREKESTELLING MOET WORDEN BESCHOUWD, DE VORDERING MOET WORDEN AFGEWEZEN OMDAT HET GEMEENSCHAPSRECHT GEEN WETTELIJKE BEPALINGEN KENT OMTRENT MORATOIRE INTERESSEN;

DAT INDIEN VERZOEKER DOELT OP COMPENSATOIRE INTERESSEN, DEZE WELISWAAR ZONDER VOORAFGAANDE INGEBREKESTELLING VERSCHULDIGD WORDEN TERZAKE VAN SCHADEVERGOEDING WEGENS WANPRESTATIE, DOCH DAT VOOR DE TOEWIJZING DAARVAN EEN SCHADE VEREIST IS, DIE IN CASU NIET VASTSTAAT, NOCH ZELFS IS GESTELD EN WAARVOOR EVENMIN BEWIJS IS AANGEBODEN;

DAT DEZE VORDERING VAN VERZOEKER DERHALVE BEHOORT TE WORDEN AFGEWEZEN;

3 . MET BETREKKING TOT DE DATUM VAN INGANG VAN HET ONTSLAG

OVERWEGENDE NAAR AANLEIDING VAN VOORGAANDE OVERWEGINGEN, DAT DE VRAAG OP WELKE DATUM HET DOOR VERZOEKER OP 11 FEBRUARI 1959 INGEDIENDE ONTSLAG VAN KRACHT WORDT, NIET RECHTSTREEKS VAN BELANG IS, DAAR DEZE VRAAG NIET VAN INVLOED IS OP DE VORDERINGEN WELKE HIERBOVEN AAN VERZOEKER ZIJN TOEGEWEZEN;

DAT AAN DEZE VORDERING DERHALVE WEGENS NIET-ONTVANKELIJKHEID MOET WORDEN VOORBIJGEGAAN;

HET HOF VAN JUSTITIE ( TWEEDE KAMER )

RECHT DOENDE,

1 . VOEGT DE BEROEPEN DOOR ALBERTO CAMPOLONGO AANHANGIG GEMAAKT ONDER DE NOS . 27-59 EN 39-59, TER BERECHTING BIJ DIT ARREST;

2 . VERNIETIGT DE BESCHIKKING VERVAT IN DE BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE HOGE AUTORITEIT VAN 7 MAART 1959, WAARBIJ ALBERTO CAMPOLONGO IS MEDEGEDEELD, DAT ZIJN ONTSLAGAANVRAGE NIET KON WORDEN AANVAARD;

3 . VERLEENT VERZOEKER AKTE, DAT DE HOGE AUTORITEIT ZICH TIJDENS HET GEDING HEEFT BEREID VERKLAARD, HEM OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 29, SUB E, VAN HET ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE GEMEENSCHAP, TER COMPENSATIE VAN OP HET TIJDSTIP VAN DE BEEINDIGING VAN ZIJN DIENSTVERBAND NIET GENOTEN GEWOON VERLOF EEN BEDRAG TER HOOGTE VAN ACHTDERTIGSTEN VAN ZIJN MAANDELIJKSE BEZOLDIGING OP HET TIJDSTIP VAN DE BEEINDIGING VAN ZIJN DIENSTVERBAND UIT TE KEREN;

4 . VERLEENT VERZOEKER AKTE, DAT DE HOGE AUTORITEIT ZICH BEREID HEEFT VERKLAARD, HEM OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 14, SUB A, VAN HET ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE GEMEENSCHAP DE REISKOSTEN WEGENS GEWOON VERLOF VOOR HEM EN ZIJN GEZIN VAN LUXEMBURG NAAR FLORENCE UIT TE KEREN;

5 . VERLEENT DE HOGE AUTORITEIT AKTE, DAT VERZOEKER TIJDENS HET GEDING HEEFT AFGEZIEN VAN TERUGVORDERING VAN DE REISKOSTEN VAN LUXEMBURG NAAR FLORENCE VOOR HEM EN ZIJN GEZIN, WAAROP HIJ OP GROND VAN ARTIKEL 13, SUB A, AD 2, VAN HET ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE GEMEENSCHAP AANSPRAAK MAAKTE;

6 . VERLEENT DE HOGE AUTORITEIT AKTE, DAT VERZOEKER HEEFT AFGEZIEN VAN TERUGVORDERING VAN DE VERHUISKOSTEN VAN LUXEMBURG NAAR BRUSSEL;

7 . ONTZEGT DE VORDERING VAN VERZOEKER TOT TOEKENNING VAN EEN INSTALLATIEVERGOEDING BIJ VERTREK ALS BEDOELD IN ARTIKEL 12, SUB A, VAN HET ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE GEMEENSCHAP;

8 . ONTZEGT DE VORDERING VAN VERZOEKER TOT TOEKENNING VAN EEN UITKERING BIJ VERTREK ALS BEDOELD IN ARTIKEL 62, SUB C, VAN HET ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE GEMEENSCHAP;

9 . ONTZEGT DE VORDERING VAN VERZOEKER TOT TERUGBETALING VAN DE REISKOSTEN VAN LUXEMBURG NAAR BRUSSEL VOOR HEM EN ZIJN GEZIN;

10 . BEPAALT DAT DE HOGE AUTORITEIT IS GEHOUDEN AAN VERZOEKER UIT TE KEREN HET BEDRAG, DAT BIJ DE BEEINDIGING VAN ZIJN DIENSTVERBAND TE ZIJNEN NAME BIJ HET VOORZIENINGSFONDS VOOR HET PERSONEEL VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL WAS GEBOEKT, GEKAPITALISEERD NAAR HET PERCENTAGE BEDOELD IN ARTIKEL 91 VAN HET ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL;

11 . BEPAALT DAT DE HOGE AUTORITEIT IS GEHOUDEN AAN VERZOEKER UIT TE KEREN HET BEDRAG VAN DE OP ZIJN BEZOLDIGING INGEHOUDEN BEDRAGEN ALS BIJDRAGE TER VERKRIJGING VAN EEN PENSIOEN, GEKAPITALISEERD NAAR HET PERCENTAGE BEDOELD IN ARTIKEL 91 VAN HET ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, MET AFTREK VAN DE OP DEZE INHOUDINGEN EVENTUEEL OPGENOMEN BEDRAGEN;

12 . ONTZEGT DE VORDERING VAN VERZOEKER TOT TOEKENNING VAN INTERESSEN;

13 . ONTZEGT DE VORDERING VAN VERZOEKER TOT VASTSTELLING VAN DE DATUM, WAAROP ZIJN ONTSLAG VAN KRACHT WORDT;

14 . VEROORDEELT DE HOGE AUTORITEIT AAN VERZOEKER DE DOOR HEM IN DE ZAAK 27-59 GEMAAKTE KOSTEN TE VERGOEDEN;

VEROORDEELT DE HOGE AUTORITEIT AAN VERZOEKER EEN DERDE VAN DE DOOR HEM IN DE ZAAK 39-59 GEMAAKTE KOSTEN TE VERGOEDEN;

BEPAALT DAT DE HOGE AUTORITEIT HAAR EIGEN KOSTEN DRAAGT;

ONTZEGT HET MEER OF ANDERS GEVORDERDE .

1 . DE OMSTANDIGHEID, DAT AAN EEN AMBTENAAR VAN DE E.G.K.S . EEN VERLOF OM REDENEN VAN PERSOONLIJKE AARD WORDT VERLEEND, BEROOFT HEM NIET VAN DE MOGELIJKHEID, GEDURENDE DEZE PERIODE GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEVOEGDHEID OM NAAR EIGEN GOEDDUNKEN ONTSLAG TE NEMEN OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 41 VAN HET STATUUT, INDIEN DEZE BEVOEGDHEID NIET UITDRUKKELIJK IS UITGESLOTEN VOLGENS EEN MET DE ADMINISTRATIE GESLOTEN OVEREENKOMST .

2 . DE BEPALINGEN BETREFFENDE DE VERSCHILLENDE VERGOEDINGEN EN TOELAGEN BIJ INSTALLATIE EN VERTREK BEHOREN TE WORDEN GEZIEN IN HET LICHT VAN DE STRUCTURELE EENHEID DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN EN BIJBEHORENDE INSTELLINGEN . DEZE OPVATTING LAAT NIET TOE, DAT ZOWEL BIJ VERTREK UIT HET ENE DIENSTVERBAND ALS BIJ DE AANVANG VAN EEN ANDER DIENSTVERBAND EEN VERGOEDING WORDT GENOTEN .

3 . DE VERGOEDINGEN BIJ VERTREK UIT HET ENE DIENSTVERBAND EN BIJ DE AANVANG VAN EEN ANDER DIENSTVERBAND VORMEN GEEN AANVULLING OP DE AAN DE AMBTENAAR VERSCHULDIGDE BEZOLDIGING , DOCH HET - TEVOREN OP EEN VASTE SOM BEGROTE - BEDRAG, DAT BENODIGD IS VOOR EEN EN DEZELFDE GEBEURTENIS, NAMELIJK DE VERANDERING VAN DE WOONPLAATS VAN DE AMBTENAAR VAN DE ENE PLAATS NAAR DE ANDERE .

4 . DE HOGE AUTORITEIT HEEFT NIET HET RECHT, DE UITKERING TE WEIGEREN VAN HET TEN NAME VAN VERZOEKER GEVORMDE RESERVEFONDS, INDIEN DEZE, NA ONTSLAG TE HEBBEN GENOMEN, BIJ EEN ANDERE EUROPESE INSTELLING IN DIENST TREEDT . ALLEEN INDIEN EEN AKKOORD TOT STAND KOMT OVER DE EENMAKING OF SAMENSMELTING VAN DE VOORZIENINGS - EN PENSIOENFONDSEN VAN ALLE DRIE DE GEMEENSCHAPPEN, KAN DE HOGE AUTORITEIT HET RECHT WORDEN TOEGEKEND, VOOR DE BELANGEN VAN DIT GEMEENSCHAPPELIJK FONDS OP TE KOMEN .

5 . DAAR HET GEMEENSCHAPSRECHT GEEN WETTELIJKE BEPALINGEN KENT OMTRENT MORATOIRE INTERESSEN, KAN BIJ VERZUIM IN DE NAKOMING DOOR DE ADMINISTRATIE VAN EEN OP HAAR RUSTENDE VERPLICHTING GEEN BETALING VAN DERGELIJKE INTERESSEN AAN EEN AMBTENAAR PLAATSVINDEN .

++++

1 . AMBTENAREN VAN DE E.G.K.S . - ONTSLAG - VERLOF OM REDENEN VAN PERSOONLIJKE AARD - BEVOEGDHEID TOT HET NEMEN VAN ONTSLAG

( PERSONEELSSTATUUT VAN DE E.G.K.S ., ARTIKEL 41 )

2 . AMBTENAREN VAN DE E.G.K.S . - INDIENSTTREDING BIJ EEN ANDERE EUROPESE INSTELLING - STRUCTURELE EENHEID DER GEMEENSCHAPPEN - VERGOEDING BIJ VERTREK UIT HET ENE DIENSTVERBAND EN BIJ DE AANVANG VAN HET ANDERE DIENSTVERBAND - GEEN CUMULATIE

( PERSONEELSSTATUUT VAN DE E.G.K.S ., ALGEMEEN REGLEMENT, ARTIKEL 12 SUB A, ARTIKEL 62 SUB C )

3 . AMBTENAREN VAN DE E.G.K.S . - VERGOEDING BIJ VERTREK UIT HET ENE DIENSTVERBAND EN BIJ DE AANVANG VAN HET ANDERE DIENSTVERBAND - BEGRIPPEN

( PERSONEELSSTATUUT VAN DE E.G.K.S ., ALGEMEEN REGLEMENT, ARTIKEL 12 SUB A, ARTIKEL 62 SUB C )

4 . AMBTENAREN VAN DE E.G.K.S . - BEEINDIGING VAN DIENSTVERBAND - INDIENSTTREDING BIJ EEN ANDERE EUROPESE INSTELLING - VOORZIENINGSFONDS - VERPLICHTE TERUGBETALING VAN GESTORTE BEDRAGEN

( PERSONEELSSTATUUT VAN DE E.G.K.S ., ALGEMEEN REGLEMENT, ARTIKEL 12 SUB A EN B )

5 . AMBTENAREN VAN DE E.G.K.S . - VERPLICHTING VAN DE ADMINISTRATIE - VERZUIM IN DE NAKOMING - MORATOIRE INTERESSEN - VORDERING ONGEGROND

OVERWEGENDE DAT KRACHTENS ARTIKEL 70 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAN HET HOF DE DOOR DE HOGE AUTORITEIT GEMAAKTE KOSTEN TE HAREN LASTE BLIJVEN;

OVERWEGENDE MET BETREKKING TOT DE DOOR VERZOEKER GEMAAKTE KOSTEN, DAT HIJ IN DE ZAAK 27-59 IN HET GELIJK IS GESTELD EN DAT DE HOGE AUTORITEIT DERHALVE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 69, PARAGRAAF 2, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING IN DE DOOR HEM GEMAAKTE KOSTEN MOET WORDEN VEROORDEELD;

DAT IN DE ZAAK 39-59 GROND BESTAAT DE KOSTEN TE COMPENSEREN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 69, PARAGRAAF 3, VAN HET REGLEMENT , DAAR PARTIJEN ONDERSCHEIDENLIJK OP VERSCHILLENDE PUNTEN IN HET ONGELIJK ZIJN GESTELD;

GEZIEN DE PROCESSTUKKEN;

GEHOORD HET RAPPORT VAN DE RECHTER-RAPPORTEUR;

GEHOORD PARTIJEN IN HAAR PLEIDOOIEN;

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL;

GELET OP HET PROTOCOL BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL;

GELET OP HET PERSONEELSSTATUUT VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, IN HET BIJZONDER DE ARTIKELEN 2, 33, 41 EN 58;

GELET OP HET ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, IN HET BIJZONDER DE ARTIKELEN 12, 13, 14, 15, 29, 47, 61, 62 EN 91;

GELET OP HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL VAN 21 FEBRUARI 1957 BETREFFENDE DE GESCHILLEN BEDOELD IN ARTIKEL 58 VAN HET PERSONEELSSTATUUT VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL;

GELET OP HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN;

IN DE ZAKEN :

ALBERTO CAMPOLONGO,

AMBTENAAR BIJ DE EUROPESE INVESTERINGSBANK TE BRUSSEL,

BIJGESTAAN DOOR MR . F . PECORARO, ADVOCAAT TE FLORENCE,

TEN DEZE DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TEN KANTORE VAN MR . F . PROBST, RUE ERMESINDE 103, LUXEMBURG,

VERZOEKER,

TEGEN

HOGE AUTORITEIT VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL,

VERTEGENWOORDIGD DOOR PROF . G . PASETTI, JURIDISCH ADVISEUR BIJ DE HOGE AUTORITEIT, ALS GEMACHTIGDE,

BIJGESTAAN DOOR PROF . A . TRABUCCHI, HOOGLERAAR AAN DE UNIVERSITEIT TE PADUA,

ADVOCAAT BIJ DE CORTE DI CASSAZIONE, TE ROME,

TEN DEZE DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE HAREN KANTORE, PLACE DE METZ 2, LUXEMBURG,

VERWEERSTER,

BETREFFENDE :

ZAAK 27-59 : HET BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN DE BESCHIKKING VERVAT IN DE BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE HOGE AUTORITEIT D.D . 7 MAART 1959, WAARBIJ VERZOEKER IS MEDEGEDEELD DAT ZIJN ONTSLAGAANVRAGE NIET KON WORDEN AANVAARD;

ZAAK 39-59 : HET BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN DE BESCHIKKING VAN DE VOORZITTER VAN DE HOGE AUTORITEIT D.D . 2 JULI 1959, VOORZOVER DAARIN DE GEVOLGEN VAN HET ONTSLAG VAN VERZOEKER, DAT IN DEZE BESCHIKKING IS AANVAARD, EN DE VERGOEDING WEGENS BEEINDIGING VAN HET DIENSTVERBAND ZIJN GEREGELD .