Home

Arrest van het Hof van 14 juli 1961.

Arrest van het Hof van 14 juli 1961.

A . - TEN AANZIEN VAN DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET BEROEP WEGENS NALATEN ( ZAAK 12-60 )

OVERWEGENDE DAT VERWEERSTER STELT, DAT VERZOEKSTER NIET ALS EEN ONDERNEMING IN DE ZIN VAN ARTIKEL 80 VAN HET VERDRAG KAN WORDEN BESCHOUWD;

OVERWEGENDE DAT EEN BEROEP WEGENS NALATEN SLECHTS DAN ONTVANKELIJK IS INDIEN DE REQUESTRANT EEN ONDERNEMING IS IN DE ZIN VAN ARTIKEL 80; DAT ARTIKEL 35 HIERAAN GEEN TWIJFEL LAAT BESTAAN;

OVERWEGENDE DAT VERZOEKSTER BEWEERT EEN KOLEN-PRODUCERENDE ONDERNEMING TE ZIJN OMDAT ZIJ DE DOOR HAAR INGEVOERDE ANTRACIET EEN AANTAL BEWERKINGEN ZOALS BREKEN, ZEVEN EN WASSEN DOET ONDERGAAN;

OVERWEGENDE DAT VERZOEKSTER OP GROND VAN DEZE WERKZAAMHEDEN NIET GEACHT KAN WORDEN ZICH BEZIG TE HOUDEN MET DE PRODUKTIE IN DE ZIN VAN ARTIKEL 80 VAN HET VERDRAG;

DAT VOLGENS HET VERDRAG SLECHTS DIE WERKZAAMHEDEN TOT DE PRODUKTIE WORDEN GEREKEND, DIE - AFGEZIEN VAN DE DELVING VAN KOLEN EN STAAL - UITDRUKKELIJK ALS ZODANIG WORDEN AANGEDUID;

DAT VOOR DE BEANTWOORDING VAN DE VRAAG OF EEN BEPAALDE WERKZAAMHEID TOT DE "PRODUKTIE" BEHOORT, DIENT TE WORDEN UITGEGAAN VAN DE NAAMLIJST VAN BIJLAGE I BIJ HET VERDRAG;

DAT INDIEN HET EEN WERKZAAMHEID BETREFT WELKE BESTAAT IN DE BEWERKING VAN EEN GRONDSTOF, HET BESLISSENDE KENMERK IS OF HET BETREFFENDE PRODUKT, NADAT DIT DE BEWERKING HEEFT ONDERGAAN, IN BEDOELDE NAAMLIJST ONDER EEN ANDERE RUBRIEK VALT DAN DIE WAARIN HET TEVOREN WAS INGEDEELD;

DAT DIT IN CASU EVENWEL NIET HET GEVAL IS;

DAT TOCH HET AANVANKELIJKE PRODUKT EN HET PRODUKT DAT DE BEWERKING VAN BREKEN, ENZ . HEEFT ONDERGAAN BEIDE BEHOREN TOT DE RUBRIEK "STEENKOOL" ( NUMMER 3.100 VAN DE NAAMLIJST );

OVERWEGENDE DAT DE BEWERKING BESTAANDE IN HET BREKEN, ZEVEN EN WASSEN VAN STEENKOOL, GELIJK VERZOEKSTER BIJ DE PLEIDOOIEN ZELF HEEFT GESTELD, TEN DOEL HEEFT DE STEENKOOL TE SORTEREN, ZODAT DE STUKKEN VAN VERSCHILLENDE GROOTTE, HOEDANIGHEID EN SOORTELIJK GEWICHT VAN ELKAAR WORDEN GESCHEIDEN, ZONDER DAT DAARBIJ EEN BEPAALD PRODUKT EEN VERANDERING ONDERGAAT OF EEN NIEUW PRODUKT WORDT GEFABRICEERD;

DAT HIERAAN NIET AFDOET DE OMSTANDIGHEID DAT DE MIJNBOUWONDERNEMINGEN SOMTIJDS SOORTGELIJKE WERKZAAMHEDEN VERRICHTEN ALS VERZOEKSTER, ZODAT DEZE IN DAT GEVAL TOT DE PRODUKTIE VAN STEENKOOL GEREKEND WORDEN, OMDAT HET DAN EEN BIJKOMENDE WERKZAAMHEID BETREFT, DIE IN GEEN GEVAL OP ZICHZELF MET DE PRODUKTIE VAN STEENKOOL KAN WORDEN GELIJKGESTELD;

OVERWEGENDE DAT VERZOEKSTER ZICH WELISWAAR ALS FABRIKANT VAN BRIKETTEN BEWEEGT OP HET TERREIN VAN DE PRODUKTIE, DOCH DEZE HOEDANIGHEID ZONDER ENIG BELANG IS VOOR DE ONDERHAVIGE ZAAK, WAAR VERZOEKSTER EEN BEROEP HEEFT INGESTELD IN HAAR HOEDANIGHEID VAN IMPORTEUR EN EXPORTEUR, DERHALVE VAN HANDELAAR VAN UIT DERDE LANDEN AFKOMSTIGE STEENKOOL, TERWIJL HAAR HOEDANIGHEID VAN FABRIKANT VAN BRIKETTEN NOCH DIRECT, NOCH INDIRECT ENIGE ROL SPEELT TEN OPZICHTE VAN HET VOORWERP VAN HET GEDING;

OVERWEGENDE DAT UIT DE VOORGAANDE OVERWEGINGEN VOORTVLOEIT , DAT HET BEROEP WEGENS NALATEN NIET ONTVANKELIJK IS, ZODAT GEEN ONDERZOEK BEHOEFT TE WORDEN INGESTELD NAAR DE OVERIGE TER ZAKE DOOR VERWEERSTER OPGEWORPEN EXCEPTIES;

B - TEN AANZIEN VAN DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET BEROEP TOT SCHADEVERGOEDING ( ZAAK 9-60 )

OVERWEGENDE DAT VERWEERSTER STELT DAT, INDIEN DE BESLISSING OVER DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HOGE AUTORITEIT GEPAARD GAAT MET EEN OORDEEL OVER DE RECHTSGELDIGHEID VAN HAAR HANDELEN, ARTIKEL 40 NIET VAN TOEPASSING IS EN DAT IN DAT GEVAL HET GESCHIL SLECHTS KAN WORDEN BESLECHT VIA EEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN DE LITIGIEUZE HANDELING, WAARNA - INDIEN DE NIETIGVERKLARING WORDT UITGESPROKEN - DE HOGE AUTORITEIT VOOR EEN SCHADEVERGOEDING IN GELD KAN WORDEN AANGESPROKEN OP DE WIJZE ALS VOORZIEN IN ARTIKEL 34 VAN HET VERDRAG;

DAT TOCH IN HET TEGENOVERGESTELDE GEVAL DE JUSTITIABELEN ZELFS NA HET VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN VOOR HET INDIENEN VAN EEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING EEN UITSPRAAK VAN HET HOF ZOUDEN KUNNEN UITLOKKEN OVER DE RECHTSGELDIGHEID VAN HET HANDELEN VAN DE HOGE AUTORITEIT;

1 ) DE STREKKING VAN ARTIKEL 40, LID 1

OVERWEGENDE DAT ARTIKEL 40, LID 1 HANDELT OVER DE PROCEDURE WAARBIJ DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GEMEENSCHAP WEGENS DIENSTFOUT IN GEDING IS;

DAT HET BEROEP TOT SCHADEVERGOEDING VAN ARTIKEL 40 ZICH VAN HET BEROEP TOT NIETIGVERKLARING ONDERSCHEIDT ZOWEL WAT HET VOORWERP VAN BEROEP ALS WAT DE VOOR TE DRAGEN GRIEVEN BETREFT;

DAT, WAT BETREFT HET VOORWERP VAN HET GEDING, DE VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING NIET STREKT TOT INTREKKING VAN EEN BEPAALDE MAATREGEL, DOCH ALLEEN TOT VERGOEDING VAN SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN HANDELEN OF NALATEN DAT EEN DIENSTFOUT OPLEVERT;

DAT, WAT BETREFT DE GRIEVEN DIE TER ONDERSTEUNING VAN EEN BEROEP TOT SCHADEVERGOEDING KUNNEN WORDEN VOORGEDRAGEN, ALLEEN DAN EEN VEROORDELING VAN DE HOGE AUTORITEIT MOGELIJK IS INDIEN ER SPRAKE IS VAN DIENSTFOUT, TERWIJL BIJ HET BEROEP TOT NIETIGVERKLARING DE VIER MIDDELEN VAN ARTIKEL 33 KUNNEN WORDEN OPGEWORPEN;

DAT ARTIKEL 40 DERHALVE AAN HET HOF EEN BEVOEGDHEID TOEKENT WELKE DUIDELIJK VERSCHILT VAN DE BEVOEGDHEID VAN HET HOF BIJ HET BEROEP TOT NIETIGVERKLARING;

OVERWEGENDE DAT HET HOF ZICH IN DE ONDERHAVIGE ZAAK NIET HEEFT UIT TE SPREKEN OVER DE VRAAG, OF DE BEWEERDE ONGELDIGHEID VAN EEN HANDELING DIE NIET IS NIETIGVERKLAARD, OP ZICHZELF KAN WORDEN GEACHT EEN DIENSTFOUT OP TE LEVEREN DIE RECHT GEEFT OP SCHADEVERGOEDING EX ARTIKEL 40;

DAT TOCH DE HOGE AUTORITEIT IN CASU GEEN BESCHIKKING HEEFT GENOMEN WAARDOOR RECHTEN IN HET LEVEN WERDEN GEROEPEN OF WAARUIT ANDERE RECHTSGEVOLGEN VOORTVLOEIDEN;

DAT BIJGEVOLG, ZONDER DAT VOOR HET ONDERHAVIGE GEDING ANTWOORD BEHOEFT TE WORDEN GEGEVEN OP DE VRAAG OF EEN VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING, WELKE BERUST OP DE ONWETTIGHEID VAN EEN POSITIEVE HANDELING WAARVAN DE NIETIGVERKLARING NIET IS GEVORDERD, ONTVANKELIJK IS, VASTSTAAT DAT BIJ EEN PROCEDURE EX ARTIKEL 40 EEN BEROEP KAN WORDEN GEDAAN OP DE GRIEF DAT HET VERDRAG DOOR EEN NALATEN VAN DE HOGE AUTORITEIT IS GESCHONDEN;

OVERWEGENDE DAT HET VERSCHIL TUSSEN DE BEVOEGDHEID VAN HET HOF WELKE OP DE ARTIKELEN 33 EN 35 EN DIE WELKE OP ARTIKEL 40 BERUST WORDT BEVESTIGD DOOR HET VOORBEHOUD DAT IS NEERGELEGD IN HET EERSTE LID VAN LAATSTGENOEMD ARTIKEL : "ONDER VOORBEHOUD VAN DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 34, EERSTE ALINEA";

DAT DEZE ZINSWENDING IEDERE WIJZIGING NAAR ARTIKEL 34 UITSLUIT EN INTEGENDEEL DOELT OP GEVALLEN ZOALS HET ONDERHAVIGE, WAARIN ARTIKEL 34 NIET TOEPASSELIJK IS;

2 ) DE BEVOEGDHEID TOT HET INSTELLEN VAN EEN BEROEP EX ARTIKEL 40

OVERWEGENDE DAT, DAAR VERZOEKSTER, GELIJK BOVEN IS AANGETOOND, GEEN ONDERNEMING IN DE ZIN VAN ARTIKEL 80 VAN HET VERDRAG IS, DIENT TE WORDEN ONDERZOCHT OF ZIJ BEVOEGD IS EEN BEROEP TOT SCHADEVERGOEDING IN TE STELLEN EX ARTIKEL 40 LID 1;

OVERWEGENDE DAT ARTIKEL 40 NIET DE BEPERKINGEN VAN DE ARTIKELEN 33 EN 35 BEVAT TEN AANZIEN VAN DE KRING DERGENEN DIE BEVOEGD ZIJN TOT HET INSTELLEN VAN BEROEP;

DAT, GELET OP HET ONDERSCHEID TUSSEN HET BEROEP TOT NIETIGVERKLARING EN HET BEROEP TOT SCHADEVERGOEDING, DIT TEKSTVERSCHIL OP ZICHZELF ALS VOLDOENDE GROND MOET WORDEN BESCHOUWD OM DE MOGELIJKHEID UIT TE SLUITEN DAT DE OPSTELLERS VAN HET VERDRAG HET INDIENEN VAN EEN BEROEP TOT SCHADEVERGOEDING AAN SOORTGELIJKE BEPERKINGEN HEBBEN WILLEN ONDERWERPEN ALS HET AANHANGIG MAKEN VAN EEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING;

OVERWEGENDE DAT DEZE LETTERLIJKE INTERPRETATIE WORDT BEVESTIGD DOOR ONDERSTAANDE OVERWEGINGEN;

DAT HET BEROEP TOT NIETIGVERKLARING EEN RECHTSTREEKSE CONTROLE OP DE WERKZAAMHEDEN VAN DE HOGE AUTORITEIT MOGELIJK MAAKT, WELKE EVENTUEEL TOT NIETIGVERKLARING DER ONWETTIGE HANDELINGEN KAN LEIDEN, TERWIJL HET BEROEP TOT SCHADEVERGOEDING SLECHTS TOT GEVOLG KAN HEBBEN DAT DE HOGE AUTORITEIT WORDT VEROORDEELD TOT VERGOEDING VAN DE DOOR HAAR OPTREDEN VEROORZAAKTE SCHADE;

DAT HET BEROEP TOT NIETIGVERKLARING DERHALVE AANMERKELIJK INGRIJPENDER GEVOLGEN HEEFT VOOR HET OPTREDEN VAN DE HOGE AUTORITEIT, TERWIJL HET BEROEP TOT SCHADEVERGOEDING SLECHTS DE GEVOLGEN VAN DIT OPTREDEN RAAKT;

OVERWEGENDE DAT DE ZAAK DAARENTEGEN GEHEEL ANDERS LIGT TEN AANZIEN VAN DE VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING,

- ENERZIJDS OMDAT HET VOORWERP VAN EEN BEROEP TOT SCHADEVERGOEDING VEEL BEPERKTER IS DAN DAT VAN EEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING EN OMDAT VOOR HET WELSLAGEN VAN DE VORDERING IS VEREIST DAT HET BESTAAN VAN EEN DIENSTFOUT WORDT BEWEZEN;

- ANDERZIJDS OMDAT ER GEEN ENKELE REDELIJKE GROND IS, RECHTSBESCHERMING TE WEIGEREN AAN DE NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE NIET AAN DE RECHTSMACHT VAN DE GEMEENSCHAP ZIJN ONDERWORPEN, INDIEN SCHADE IS VEROORZAAKT DOOR EEN DIENSTFOUT DIE BIJ DE UITVOERING VAN HET VERDRAG IS BEGAAN - IN WELK GEVAL HET HOF BIJ UITSLUITING BEVOEGD IS VAN DE ZAAK KENNIS TE NEMEN - TERWIJL IEDERE NATUURLIJKE OF RECHTSPERSOON ZICH TOT DE BEVOEGDE NATIONALE RECHTER KAN WENDEN TER VERKRIJGING VAN VERGOEDING VAN SCHADE TOEGEBRACHT DOOR DE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP IN GEVALLEN, WAAROP HET VERDRAG NIET VAN TOEPASSING IS ( ARTIKEL 40, PUNT 3 );

OVERWEGENDE DAT OP DE BOVEN AANGEVOERDE GRONDEN DE DOOR VERWEERSTER OPGEWORPEN EXCEPTIE VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID BEHOORT TE WORDEN VERWORPEN;

3 ) VOORWERP VAN HET BEROEP

OVERWEGENDE DAT VERWEERSTER VOORTS HEEFT GESTELD DAT REQUESTRANTE ZICH IN HAAR VERZOEKSCHRIFT SLECHTS RICHT TEGEN HET OPTREDEN VAN DE HOGE AUTORITEIT VANAF HET JAAR 1957 EN DAT ZIJ HAAR VORDERING HEEFT UITGEBREID IN DE CONCLUSIE VAN REPLIEK, WAAR ZIJ - TARDIEF - GRIEVEN AANVOERT TEGEN HET OPTREDEN VAN DE HOGE AUTORITEIT VOORDIEN;

OVERWEGENDE DAT DE VRAAG OF EEN NALATEN VAN DE HOGE AUTORITEIT ONAFHANKELIJK VAN ENIGE VORDERING VAN DE BELANGHEBBENDEN EEN DIENSTFOUT KAN OPLEVEREN, TOT HET ONDERZOEK VAN DE ZAAK TEN GRONDE BEHOORT;

DAT VOOR DE VRAAG VAN DE ONTVANKELIJKHEID KAN WORDEN VOLSTAAN MET DE OPMERKING DAT HET VOORWERP VAN DE EIS IN HET VERZOEKSCHRIFT VOLDOENDE DUIDELIJK IS OMSCHREVEN IN DE STELLINGEN VAN VERZOEKSTER, DIE DE HOGE AUTORITEIT VERWIJT DAT DEZE NIMMER IS OPGETREDEN, GELIJK ZIJ VERPLICHT WAS, TENEINDE TE BEREIKEN DAT HET BEGINSEL VAN HET VRIJE VERKEER VAN UIT DERDE LANDEN INGEVOERDE GOEDEREN DOOR DE FRANSE REGERING WERD NAGELEEFD;

DAT VOORTS NIET MAG WORDEN VERWARD TUSSEN HET VOORWERP VAN DE EIS, DAT BESTAAT IN DE VERGOEDING VAN SCHADE VANAF EEN ZEKER TIJDSTIP, EN DE RECHTSGRONDEN VOOR HET BESTAAN VAN EEN DIENSTFOUT, WELKE TIJDENS DE PROCEDURE KUNNEN WORDEN AANGEVULD EN UITGEBREID;

DAT DERHALVE OOK DEZE TWEEDE EXCEPTIE DIENT TE WORDEN VERWORPEN;

C - TEN PRINCIPALE

A ) OVERWEGENDE DAT VERZOEKSTER STELT DAT, WAAR HET VERDRAG HET BEGINSEL VAN HET VRIJE GOEDERENVERKEER IN DE LID-STATEN PROCLAMEERT, DIT VOORSCHRIFT MEDE OMVAT HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN DIE AFKOMSTIG ZIJN UIT DERDE LANDEN EN DIE MET INACHTNEMING DER VOORSCHRIFTEN OP HET GRONDGEBIED VAN EEN VAN DE LID-STATEN ZIJN TOEGELATEN;

DAT DEZE OPVATTING NIET WORDT BESTREDEN DOOR DE HOGE AUTORITEIT, DIE HAAR IN 1955 OFFICIEEL HEEFT AANVAARD EN IN EEN BRIEF VAN 28 MEI 1955 AAN DE REGERINGEN VAN DE LID-STATEN ALS VOLGT ONDER WOORDEN HEEFT GEBRACHT :

"AAN HET DOOR DE GEMEENSCHAP OMVATTE GEBIED LIGT HET BEGINSEL VAN DE EENHEID TEN GRONDSLAG, NL . DAT VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT, WAARBIJ WORDT UITGEGAAN VAN EEN ONBELEMMERD GOEDERENVERKEER VAN ALLE ONDER DE JURISDICTIE VAN DE GEMEENSCHAP VALLENDE KOLEN - EN STAALPRODUCTEN . DIT IN ARTIKEL 4, SUB A, VAN HET VERDRAG NEERGELEGDE PRINCIPE VAN HET VRIJE GOEDERENVERKEER GELDT NIET ALLEEN VOOR UIT EEN LAND VAN DE GEMEENSCHAP AFKOMSTIGE PRODUCTEN . HET VINDT EVENEENS TOEPASSING TEN AANZIEN VAN KOLEN - EN STAALPRODUCTEN UIT DERDE LANDEN, MITS DEZE PRODUCTEN OP GEREGELDE WIJZE IN EEN VAN DE LANDEN DER GEMEENSCHAP ZIJN INGEVOERD" ( BIJLAGE NO . 12 BIJ HET VERZOEKSCHRIFT IN DE ZAAK 9-60 );

DAT HET HOF HET BEGINSEL VAN HET VRIJE VERKEER VAN PRODUKTEN UIT DERDE LANDEN, WELK BEGINSEL TROUWENS DOOR PARTIJEN NIET WORDT BETWIST, ERKENT EN VAN OORDEEL IS DAT IN HET ONDERHAVIGE GEVAL TER ZAKE GEEN NADER ONDERZOEK BEHOEFT TE WORDEN INGESTELD;

B ) OVERWEGENDE DAT VERZOEKSTER STELT DAT DE HOGE AUTORITEIT EEN DIENSTFOUT HEEFT BEGAAN DOOR NA TE LATEN, MET GEBRUIKMAKING VAN DE PROCEDURE VAN ARTIKEL 88, OP DE NALEVING VAN DE VOORMELDE REGEL VAN HET VRIJE VERKEER TOE TE ZIEN, DAT VERZOEKSTER TEN GEVOLGE VAN DEZE DIENSTFOUT NIET IN STAAT IS GEWEEST DE STEENKOOL DIE ZIJ IN BELGIE HAD GEáMPORTEERD IN FRANKRIJK AF TE ZETTEN EN DAT DE HOGE AUTORITEIT MITSDIEN GEHOUDEN IS DE SCHADE TE VERGOEDEN DIE VERZOEKSTER TEN GEVOLGE VAN DEZE SCHENDING VAN HAAR RECHTEN HEEFT GELEDEN;

OVERWEGENDE DAT HET HOF, ALVORENS TE ONDERZOEKEN OF HET NALATEN VAN DE HOGE AUTORITEIT ALS EEN DIENSTFOUT MOET WORDEN BESCHOUWD, EERST ZAL NAGAAN OF DE BELANGEN VAN VERZOEKSTER DOOR DIT NALATEN ( ZELFS INDIEN DIT EEN DIENSTFOUT ZOU OPLEVEREN ) DUSDANIG ZIJN GESCHONDEN, DAT ZIJ RECHT HEEFT OP SCHADEVERGOEDING;

DAT ARTIKEL 4 SUB A DIENT TE WORDEN GEZIEN IN HET LICHT VAN DE ARTIKELEN 2 EN 3 SUB B, IN HET BIJZONDER VAN DE ONDERSCHEIDEN IN DIE ARTIKELEN NEERGELEGDE DOELSTELLINGEN, NAMELIJK DAT "IN TOENEMENDE MATE DE OMSTANDIGHEDEN ( WORDEN GESCHAPEN ), DIE UIT ZICHZELF DE MEEST RATIONELE VERDELING VAN DE PRODUKTIE ...... VERZEKEREN" EN DAT "AAN ALLEN, DIE IN HET GEMEENSCHAPPELIJK MARKTGEBIED ALS VERBRUIKER OPTREDEN ...... OP VOET VAN GELIJKHEID DE TOEGANG TOT DE PRODUKTIEBRONNEN" WORDT GEWAARBORGD;

DAT DE REGEL VAN HET VRIJE VERKEER VERVAT IN ARTIKEL 4 SUB A IN HET BIJZONDER IS OPGENOMEN IN HET BELANG VAN DE PRODUKTIE VAN DE GEMEENSCHAP EN DAT DE UITBREIDING VAN DEZE REGEL TOT UIT DERDE LANDEN AFKOMSTIGE PRODUKTEN DIE BEHOORLIJK ZIJN INGEKLAARD, NIET IS AANVAARD TER BESCHERMING VAN DEZE PRODUKTEN OF VAN DE BETROKKEN PRODUCENTEN, DOCH TENEINDE TE VERMIJDEN DAT DOOR BELEMMERING VAN HET VRIJE VERKEER VAN BEDOELDE PRODUKTEN, HET BEGINSEL VAN HET VRIJE VERKEER VAN DE PRODUKTEN VAN DE GEMEENSCHAP IN FEITE ZELF WORDT VERZWAKT OF IN GEVAAR GEBRACHT;

DAT BIJGEVOLG, INDIEN DE HOGE AUTORITEIT, DIE TEN OPZICHTE VAN DE LID-STATEN EN DE ONDERNEMINGEN VAN DE GEMEENSCHAP GEHOUDEN IS TOE TE ZIEN OP DE NALEVING VAN ARTIKEL 4 SUB A, DEZE VERPLICHTING NIET NAKOMT, DE BELANGHEBBENDEN ZICH TERECHT IN HUN GEWETTIGDE VOORUITZICHTEN OF IN HUN RECHTEN GESCHAAD KUNNEN ACHTEN EN VERGOEDING VOOR DE ALDUS ONTSTANE SCHADE KUNNEN VORDEREN;

DAT DE ZAAK ANDERS LIGT VOOR PRODUKTEN DIE UIT DERDE LANDEN AFKOMSTIG ZIJN, OMDAT DEZE PRODUKTEN WELISWAAR ONDER BEPAALDE VOORWAARDEN ONDER DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 4 SUB A VALLEN, DOCH DIT SLECHTS EEN BIJKOMEND VOORDELIG GEVOLG IS VAN DE WAARBORGEN WAARMEDE HET VERDRAG DE PRODUKTEN VAN DE GEMEENSCHAP HEEFT WILLEN OMRINGEN, ZODAT DE PRODUCENTEN UIT DERDE LANDEN ALSMEDE DE HANDELAREN DIE DE BETREFFENDE PRODUKTEN OP DE MARKT BRENGEN NIET GERECHTIGD ZIJN, INDIEN BOVENGENOEMDE BEPALING NIET GEHEEL TE HUNNEN VOORDELE WERKT, SCHADEVERGOEDING TE VORDEREN WEGENS SCHENDING VAN EEN HUN TOEKOMEND RECHT;

OVERWEGENDE DAT VOLGENS ARTIKEL 73 HET BEHEER OVER DE INVOERVERGUNNINGEN IN DE BETREKKINGEN MET DERDE LANDEN TOEKOMT AAN DE REGERING, OP WIER GRONDGEBIED DE PLAATS VAN BESTEMMING VAN DE INVOER IS GELEGEN;

DAT UIT DE STELLINGEN VAN VERZOEKSTER ZELF EN IN HET BIJZONDER UIT DE BIJ HET VERZOEKSCHRIFT IN DE ZAAK 9-60 OVERGELEGDE STUKKEN VOORTVLOEIT, DAT DE LITIGIEUZE STEENKOOL NIMMER IS BESTEMD GEWEEST VOOR DE BINNENLANDSE HANDEL IN BELGIE OF VOOR DE GEMEENSCHAP IN HET ALGEMEEN, DOCH UITSLUITEND VOOR FRANKRIJK;

DAT DE OMSTANDIGHEID DAT DE STEENKOOL IN BELGIE EEN BEWERKING HEEFT ONDERGAAN - WASSEN, ZEVEN EN BREKEN - GEEN VERANDERING BRENGT IN DE EERSTE EN DEFINITIEVE BESTEMMING VAN DEZE STEENKOOL;

DAT DE TOELATING VAN DEZE STEENKOOL TOT HET VRIJE VERKEER IN BELGIE ZONDER ENIGE MOEILIJKHEID OF BIJKOMENDE ONKOSTEN KON WORDEN VERWEZENLIJKT;

DAT VERZOEKSTER ZICH DERHALVE TEN ONRECHTE BEROEPT OP EEN EVENTUEEL NIET-NAKOMEN DOOR DE HOGE AUTORITEIT VAN HAAR VERPLICHTINGEN TENEINDE VERGOEDING TE VORDEREN VOOR DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE SCHADE;

OVERWEGENDE DAT WELISWAAR HET OOK DOOR HET HOF AANVAARDE BEGINSEL VAN HET VRIJE GOEDERENVERKEER DE LID-STATEN VERBIEDT, UIT DERDE LANDEN AFKOMSTIGE PRODUKTEN WELKE MET INACHTNEMING DER VOORSCHRIFTEN IN EEN ANDERE LID-STAAT ZIJN INGEVOERD TE WEIGEREN OP HUN GRONDGEBIED TOE TE LATEN, DOCH DAT ARTIKEL 73 VAN HET VERDRAG AAN DE REGERING OP WIER GRONDGEBIED DE PLAATS VAN BESTEMMING VAN DE INVOER IS GELEGEN HET BEHEER TOEKENT VAN DE DAARTOE BENODIGDE INVOERVERGUNNINGEN;

DAT GELIJK BOVEN IS GEZEGD, IN CASU IN FEITE, ONDER HET MOM VAN INVOER IN BELGIE, EEN POGING IS GEDAAN TOT RECHTSTREEKSE INVOER IN FRANKRIJK;

OVERWEGENDE DAT, ZELFS INDIEN ER VAN WORDT UITGEGAAN DAT DE LID-STATEN ZICH TEGEN DERGELIJKE METHODEN TE WEER KUNNEN STELLEN MET BEHULP VAN DE WEDERZIJDSE BIJSTAND BEDOELD IN ARTIKEL 71, DE VERPLICHTING TOT GEBRUIKMAKING VAN DIT MIDDEL NIET STREKT TOT WAARBORGING VAN HET BELANG VAN EVENTUELE DERDEN, DOCH UITSLUITEND VAN HET BELANG VAN DE GEMEENSCHAP;

DAT BIJGEVOLG DEZE DERDEN ZICH NIET, VIA EEN PROCEDURE OP GROND VAN ARTIKEL 40 VAN HET VERDRAG, ER OP KUNNEN BEROEPEN, DAT DE PROCEDURE VAN DE WEDERZIJDSE BIJSTAND NIET WORDT TOEGEPAST, TENEINDE DAARDOOR BEPAALDE PRAKTIJKEN TE VERDEDIGEN EN IN BESCHERMING TE NEMEN, DIE HET INSTITUUT VAN DE WEDERZIJDSE BIJSTAND JUIST BEOOGT OP TE HEFFEN;

DAT DERHALVE ALTHANS VERZOEKSTER NIET GERECHTIGD IS EEN VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING IN TE STELLEN WEGENS EEN BEWEERDE SCHENDING VAN RECHTEN, DIE HET GEVOLG ZOU ZIJN VAN EEN NALATEN VAN DE HOGE AUTORITEIT;

DAT HET BEROEP OP GROND VAN DEZE OVERWEGINGEN BEHOORT TE WORDEN AFGEWEZEN, ZONDER DAT DE OVERIGE ARGUMENTEN VAN VERZOEKSTER AAN EEN ONDERZOEK BEHOEVEN TE WORDEN ONDERWORPEN;

HET HOF VAN JUSTITIE

RECHTDOENDE,

VERWERPT HET BEROEP 9-60;

VERKLAART NIET-ONTVANKELIJK HET BEROEP 12-60;

VEROORDEELT VERZOEKSTER IN DE KOSTEN;

ONTZEGT HET MEER OF ANDERS GEVORDERDE .

1 . EEN BEROEP VAN EEN NATUURLIJKE OF RECHTSPERSOON EX ARTIKEL 35 IS SLECHTS DAN ONTVANKELIJK INDIEN DE REQUESTRANT EEN ONDERNEMING IS IN DE ZIN VAN ARTIKEL 80 .

2 . VOLGENS HET VERDRAG WORDEN SLECHTS DIE WERKZAAMHEDEN TOT DE PRODUKTIE GEREKEND, DIE - AFGEZIEN VAN DE DELVING VAN KOLEN EN STAAL - UITDRUKKELIJK ALS ZODANIG WORDEN AANGEDUID, EN DIE ZIJN OMSCHREVEN IN DE NAAMLIJST VAN BIJLAGE I .

DE WERKZAAMHEID BESTAANDE IN HET BREKEN, ZEVEN EN WASSEN MAAKT DEEL UIT VAN DE PRODUKTIE VAN STEENKOOL ALS ZIJNDE EEN DAARBIJ BEHORENDE BIJKOMENDE WERKZAAMHEID, DOCH DEZE WERKZAAMHEID WORDT NIET TOT DE PRODUKTIE GEREKEND, INDIEN ZIJ PLAATSVINDT IN EEN ONDERNEMING DIE ZICH NIET ZELF MET DE DELVING VAN STEENKOOL BEZIGHOUDT .

3 . HET BEROEP TOT SCHADEVERGOEDING VAN ARTIKEL 40 ONDERSCHEIDT ZICH VAN HET BEROEP TOT NIETIGVERKLARING ZOWEL WAT HET VOORWERP VAN BEROEP ALS WAT DE VOOR TE DRAGEN GRIEVEN BETREFT . IMMERS, DE VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING STREKT NIET TOT INTREKKING VAN EEN BEPAALDE MAATREGEL, DOCH ALLEEN TOT VERGOEDING VAN SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN HANDELEN OF NALATEN DAT EEN DIENSTFOUT OPLEVERT; VOORTS IS ALLEEN DAN EEN VEROORDELING VAN DE HOGE AUTORITEIT MOGELIJK INDIEN ER SPRAKE IS VAN DIENSTFOUT, TERWIJL BIJ HET BEROEP TOT NIETIGVERKLARING DE VIER MIDDELEN VAN ARTIKEL 33 KUNNEN WORDEN OPGEWORPEN . ARTIKEL 40 KENT DERHALVE AAN HET HOF EEN BEVOEGDHEID TOE WELKE DUIDELIJK VERSCHILT VAN DE BEVOEGDHEID VAN HET HOF BIJ HET BEROEP TOT NIETIGVERKLARING .

4 . DE VERMELDING IN ARTIKEL 40 VAN DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 34 SLUIT IEDERE VERWIJZING NAAR LAATSGENOEMD ARTIKEL UIT EN DOELT INTEGENDEEL OP GEVALLEN WAARIN ARTIKEL 34 NIET TOEPASSELIJK IS .

5 . DAAR ARTIKEL 40 NIET DE BEPERKINGEN VAN DE ARTIKELEN 33 EN 35 BEVAT TEN AANZIEN VAN DE KRING DERGENEN DIE BEVOEGD ZIJN TOT HET INSTELLEN VAN BEROEP EN DAAR HET BEROEP TOT NIETIGVERKLARING EN HET BEROEP TOT SCHADEVERGOEDING DUIDELIJK VAN ELKAAR ZIJN ONDERSCHEIDEN, IS HET UITGESLOTEN DAT HET INDIENEN VAN EEN BEROEP TOT SCHADEVERGOEDING AAN SOORTGELIJKE BEPERKINGEN IS ONDERWORPEN ALS HET AANHANGIG MAKEN VAN EEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING .

6 . DE RECHTSGRONDEN WAAROP DE REQUESTRANT ZIJN VORDERING DOET STEUNEN KUNNEN TIJDENS DE PROCEDURE WORDEN AANGEVULD EN UITGEBREID .

7 . ARTIKEL 4 SUB A DIENT TE WORDEN GEZIEN IN HET LICHT VAN DE ARTIKELEN 2 EN 3 SUB B, IN HET BIJZONDER VAN DE ONDERSCHEIDEN IN DIE ARTIKELEN NEERGELEGDE DOELSTELLINGEN, NAMELIJK DAT "IN TOENEMENDE MATE DE OMSTANDIGHEDEN ( WORDEN GESCHAPEN ), DIE UIT ZICHZELF DE MEEST RATIONELE VERDELING VAN DE PRODUKTIE .... VERZEKEREN" EN DAT "AAN ALLEN, DIE IN HET GEMEENSCHAPPELIJK MARKTGEBIED ALS VERBRUIKER OPTREDEN .... OP VOET VAN GELIJKHEID DE TOEGANG TOT DE PRODUKTIEBRONNEN" WORDT GEWAARBORGD .

8 . DE REGEL VAN HET VRIJE VERKEER VERVAT IN ARTIKEL 4 SUB A IS IN HET BIJZONDER OPGENOMEN IN HET BELANG VAN DE PRODUKTIE VAN DE GEMEENSCHAP . DE UITBREIDING VAN DEZE REGEL TOT UIT DERDE LANDEN AFKOMSTIGE PRODUKTEN DIE BEHOORLIJK ZIJN INGEKLAARD, IS NIET AANVAARD TER BESCHERMING VAN DEZE PRODUKTEN OF VAN DE BETROKKEN PRODUCENTEN, DOCH TENEINDE TE VERMIJDEN DAT DOOR BELEMMERING VAN HET VRIJE VERKEER VAN BEDOELDE PRODUKTEN, HET BEGINSEL VAN HET VRIJE VERKEER VAN DE PRODUKTEN VAN DE GEMEENSCHAP IN FEITE ZELF WORDT VERZWAKT OF IN GEVAAR GEBRACHT . INDIEN BIJGEVOLG DE HOGE AUTORITEIT, DIE TEN OPZICHTE VAN DE LID-STATEN EN DE ONDERNEMINGEN VAN DE GEMEENSCHAP GEHOUDEN IS TOE TE ZIEN OP DE NALEVING VAN ARTIKEL 4 SUB A, DEZE VERPLICHTING NIET NAKOMT, KUNNEN DE BELANGHEBBENDEN ZICH TERECHT IN HUN GEWETTIGDE VOORUITZICHTEN OF IN HUN RECHTEN GESCHAAD ACHTEN EN VERGOEDING VOOR DE ALDUS ONTSTANE SCHADE VORDEREN . DE ZAAK LIGT ANDERS VOOR PRODUKTEN DIE UIT DERDE LANDEN AFKOMSTIG ZIJN, OMDAT DEZE PRODUKTEN WELISWAAR ONDER BEPAALDE VOORWAARDEN ONDER DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 4 SUB A VALLEN, DOCH DIT SLECHTS EEN BIJKOMEND VOORDELIG GEVOLG IS VAN DE WAARBORGEN WAARMEDE HET VERDRAG DE PRODUKTEN VAN DE GEMEENSCHAP HEEFT WILLEN OMRINGEN, ZODAT DE PRODUCENTEN UIT DERDE LANDEN ALSMEDE DE HANDELAREN DIE DE BETREFFENDE PRODUKTEN OP DE MARKT BRENGEN NIET GERECHTIGD ZIJN, INDIEN BOVENGENOEMDE BEPALING NIET GEHEEL TE HUNNEN VOORDELE WERKT , SCHADEVERGOEDING TE VORDEREN WEGENS SCHENDING VAN EEN HUN TOEKOMEND RECHT .

9 . HET BEGINSEL VAN HET VRIJE GOEDERENVERVOER, DAT DE LID-STATEN VERBIEDT, UIT DERDE LANDEN AFKOMSTIGE PRODUKTEN WELKE MET INACHTNEMING DER VOORSCHRIFTEN IN EEN ANDERE LID-STAAT ZIJN INGEVOERD, TE WEIGEREN OP HUN GRONDGEBIED TOE TE LATEN, IS NIET VAN TOEPASSING INDIEN EEN POGING WORDT GEDAAN TOT RECHTSTREEKSE INVOER IN EEN LID-STAAT ONDER HET MOM VAN INVOER IN EEN ANDERE LID-STAAT, DAAR ARTIKEL 73 VAN HET VERDRAG AAN DE REGERING OP WIER GRONDGEBIED DE PLAATS VAN BESTEMMING VAN DE INVOER IS GELEGEN HET BEHEER TOEKENT VAN DE DAARTOE BENODIGDE INVOERVERGUNNINGEN .

ZELFS INDIEN ER VAN WORDT UITGEGAAN DAT DE LID-STATEN ZICH TEGEN DERGELIJKE METHODEN TE WEER KUNNEN STELLEN MET BEHULP VAN DE WEDERZIJDSE BIJSTAND BEDOELD IN ARTIKEL 71, STREKT DE VERPLICHTING TOT GEBRUIKMAKING VAN DIT MIDDEL NIET TOT WAARBORGING VAN HET BELANG VAN EVENTUELE DERDEN, DOCH UITSLUITEND VAN HET BELANG VAN DE GEMEENSCHAP . BIJGEVOLG KUNNEN DEZE DERDEN ZICH NIET, VIA EEN PROCEDURE OP GROND VAN ARTIKEL 40 VAN HET VERDRAG, ER OP BEROEPEN, DAT DE PROCEDURE VAN DE WEDERZIJDSE BIJSTAND NIET WORDT TOEGEPAST, TENEINDE DAARDOOR BEPAALDE PRAKTIJKEN TE VERDEDIGEN EN IN BESCHERMING TE NEMEN, DIE HET INSTITUUT VAN DE WEDERZIJDSE BIJSTAND JUIST BEOOGT OP TE HEFFEN .

++++

1 . PROCEDURE - BEROEP WEGENS NALATEN - ONTVANKELIJKHEID - ONDERNEMING IN DE ZIN VAN ARTIKEL 80

( VERDRAG E.G.K.S ., ARTT . 35, 80 )

2 . ONDERNEMINGEN - PRODUKTIE IN DE ZIN VAN HET VERDRAG - BEGRIP - BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

( VERDRAG E.G.K.S ., ART . 80, BIJLAGE I )

3 . PROCEDURE - BEROEP TOT NIETIGVERKLARING EN BEROEP TOT SCHADEVERGOEDING - VOORWERP EN MIDDELEN VERSCHILLEND - VERSCHILLENDE BEVOEGDHEID VAN HET HOF

( VERDRAG E.G.K.S ., ARTT . 33,40 )

4 . PROCEDURE - BEROEP TOT SCHADEVERGOEDING - VERWIJZING NAAR ARTIKEL 34 IN ARTIKEL 40 - BETEKENIS

( VERDRAG E.G.K.S ., ARTT . 34, 40 )

5 . PROCEDURE - BEROEP TOT SCHADEVERGOEDING - KRING DERGENEN DIE BEVOEGD ZIJN TOT HET INSTELLEN VAN BEROEP

( VERDRAG E.G.K.S ., ART . 40 )

6 . PROCEDURE - RECHTSGRONDEN - AANVULLING TIJDENS DE PROCEDURE

7 . GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT VOOR KOLEN EN STAAL - GRONDBEGINSELEN - BEGINSEL VAN HET VRIJE GOEDERENVERKEER - INTERPRETATIE

( VERDRAG E.G.K.S ., ARTT . 2, 3 SUB B, 4 SUB A )

8 . GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT - GRONDBEGINSELEN - BEGINSEL VAN HET VRIJE VERKEER GELDT SLECHTS VOOR DE PRODUKTEN VAN DE GEMEENSCHAP - PRODUKTEN AFKOMSTIG UIT DERDE LANDEN - BEPERKTE BESCHERMING - BELANG BIJ OPTREDEN IN RECHTE

( VERDRAG E.G.K.S ., ART . 4 SUB A )

9 . HANDELSPOLITIEK - INVOERVERGUNNINGEN - GECAMOUFLEERDE RECHTSTREEKSE INVOER - BEGINSEL VAN HET VRIJE VERKEER NIET VAN TOEPASSING - DOEL VAN DE WEDERZIJDSE BIJSTAND - BELANG VAN DE GEMEENSCHAP

( VERDRAG E.G.K.S ., ARTT . 4 SUB A, 71, 73 )

OVERWEGENDE DAT VOLGENS ARTIKEL 69 PARAGRAAF 2 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDT VERWEZEN;

DAT VERZOEKSTER IN CASU IN HET ONGELIJK IS GESTELD;

DAT ZIJ DERHALVE DE GEDINGKOSTEN BEHOORT TE DRAGEN;

GEZIEN DE PROCESSTUKKEN;

GEHOORD HET RAPPORT VAN DE RECHTER-RAPPORTEUR;

GEHOORD PARTIJEN IN HAAR PLEIDOOIEN;

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL;

GELET OP DE ARTIKELEN 2, 3, 4, 33, 35, 40, 71 EN 73 VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL;

GELET OP HET PROTOCOL BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL;

GELET OP HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN;

IN DE GEVOEGDE ZAKEN 9-60 EN 12-60;

SOCIETE COMMERCIALE ANTOINE VLOEBERGHS,

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NAAR BELGISCH RECHT, GEVESTIGD TE ANTWERPEN,

VERZOEKSTER

VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR PRESIDENT EN GEDELEGEERD BESTUURDER A . VLOEBERGHS,

BIJGESTAAN DOOR MR . J . MERTENS DE WILMARS, ADVOCAAT TE ANTWERPEN,

TEN DEZE DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TEN KANTORE VAN MR . E . ARENDT, ADVOCAAT BIJ DE COUR D'APPEL, AVENUE GUILLAUME 27, LUXEMBURG,

TEGEN

HOGE AUTORITEIT VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL,

VERWEERSTER

VERTEGENWOORDIGD DOOR G . OLIVIER, JURIDISCH ADVISEUR BIJ DE HOGE AUTORITEIT,

TEN DEZE DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE HAREN KANTORE, PLACE DE METZ 2, LUXEMBURG,

BETREFFENDE ONDERSCHEIDENLIJK :

- EEN BEROEP TOT GELDELIJKE VERGOEDING DOOR DE GEMEENSCHAP VAN BEWEERDELIJK DOOR EEN DIENSTFOUT VAN DE HOGE AUTORITEIT VEROORZAAKTE SCHADE;

- EEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN DE BESCHIKKING VAN DE HOGE AUTORITEIT VERVAT IN DE BRIEF VAN 16 JUNI 1960 VAN DE VOORZITTER VAN DE HOGE AUTORITEIT AAN VERZOEKSTER;