Home

Beschikking van het Hof van 31 januari 1962.

Beschikking van het Hof van 31 januari 1962.

OVERWEGENDE DAT ARTIKEL 66 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING BEPAALT :

"ONVERMINDERD DE BEPALINGEN NOPENS DE INTERPRETATIE DER ARRESTEN, KAN HET HOF, HETZIJ AMBTSHALVE, HETZIJ OP VERZOEK VAN EEN DER PARTIJEN, DE SCHRIJF - EN REKENFOUTEN, ALSMEDE KLAARBLIJKELIJKE ONNAUWKEURIGHEDEN BINNEN EEN TERMIJN VAN VEERTIEN DAGEN NA DE UITSPRAAK VAN HET ARREST DOEN HERSTELLEN";

DAT DEZE BEPALING DE MOGELIJKHEID VAN RECTIFICATIE OPENSTELT VOOR HET GEVAL DAT EEN ARREST FOUTEN BEVAT VAN ZUIVER MATERIELE AARD, ZONDER DAT NAAR AANLEIDING VAN ZIN EN STREKKING VAN HET ARREST MOEILIJKHEDEN ZIJN GEREZEN;

DAT EEN RECTIFICATIE IN DE ZIN VAN ARTIKEL 66 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING NIET KAN BETEKENEN DAT HET GEWEZEN ARREST WORDT GEWIJZIGD OF HERZIEN;

OVERWEGENDE EVENWEL DAT HET DOOR REQUESTRANTEN INGEDIENDE VERZOEK NIET STREKT TOT HERSTEL VAN EEN GESTELDE KLAARBLIJKELIJKE ONNAUWKEURIGHEID, DOCH TOT WIJZIGING VAN EEN IN HET ARREST VERVAT RECHTSOORDEEL;

DAT HET VERZOEK DERHALVE NIET-ONTVANKELIJK IS;

HET HOF VAN JUSTITIE

RECHTDOENDE,

VERWERPT HET VERZOEK TOT RECTIFICATIE VAN HET OP 15 DECEMBER 1961 GEWEZEN ARREST;

VEROORDEELT VERZOEKSTERS IN DE KOSTEN;

ONTZEGT HET MEER OF ANDERS GEVORDERDE .

GEZIEN DE VOORGAANDE OVERWEGINGEN;

GEZIEN DE PROCESSTUKKEN;

GEHOORD DE RECHTER-RAPPORTEUR;

GEHOORD DE ADVOCAAT-GENERAAL;

GELET OP DE ARTIKELEN 66 EN 69 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN;

++++

IN DE GEVOEGDE ZAKEN :

19-60 - SOCIETE FIVES LILLE CAIL, GEVESTIGD TE PARIJS,

21-60 - SOCIETE UNION SIDERURGIQUE DU NORD DE LA FRANCE "USINOR", GEVESTIGD TE PARIJS,

2-61 - SOCIETE DES FORGES ET ATELIERS DU CREUSOT, GEVESTIGD TE PARIJS,

3-61 - SOCIETE MARREL FRERES, GEVESTIGD TE RIVE DE GIER,

BIJGESTAAN DOOR MR . J . ARON, ADVOCAAT BIJ DE COUR D'APPEL TE PARIJS,

TEGEN

HOGE AUTORITEIT VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL,

VERTEGENWOORDIGD DOOR I . TELCHINI, JURIDISCH ADVISEUR BIJ DE HOGE AUTORITEIT, ALS GEMACHTIGDE, EN PROF . A . DE LAUBADERE, HOOGLERAAR AAN DE UNIVERSITEIT VAN PARIJS, ALS MEDE-GEMACHTIGDE,