Home

Arrest van het Hof van 1 juni 1961.

Arrest van het Hof van 1 juni 1961.

A - TEN AANZIEN VAN DE ONTVANKELIJKHEID

OVERWEGENDE DAT HET BEROEP IS INGESTELD MET INACHTNEMING DER IN HET VERDRAG EN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING GESTELDE VORMVOORSCHRIFTEN EN TERMIJNEN;

DAT DE ONTVANKELIJKHEID DOOR VERWEERDER NIET WORDT BESTREDEN EN GEEN AANLEIDING GEEFT TOT OPMERKINGEN AMBTSHALVE;

DAT HET BEROEP ONTVANKELIJK IS;

B - TEN PRINCIPALE

I

OVERWEGENDE DAT HET BEROEP IS GEGROND OP VIER GRIEVEN;

1 . OVERWEGENDE DAT DE EERSTE GRIEF VAN VERZOEKER INHOUDT, DAT DE COMMISSIE VAN VOORZITTERS ARTIKEL 62 VAN HET PERSONEELSSTATUUT HEEFT GESCHONDEN DOOR ARTIKEL 47 SUB 3 VAN DIT STATUUT TE VERVANGEN DOOR EEN BEPALING VAN VOLKOMEN ANDERE STREKKING, ZONDER DE FORMALITEITEN VAN ARTIKEL 62 IN ACHT TE NEMEN;

DAT VERZOEKER TER MOTIVERING VAN ZIJN STELLING AANVOERT, DAT ARTIKEL 47 SUB 3 VAN HET STATUUT NIET MAG WORDEN UITGELEGD OP DE WIJZE ALS IN DE BESTREDEN BESCHIKKING IS GESCHIED;

OVERWEGENDE DAT HET EERSTE GEDEELTE VAN DEZE GRIEF ONGEGROND IS, DAAR NIETS DE CONCLUSIE RECHTVAARDIGT DAT DE COMMISSIE VAN VOORZITTERS DE BEDOELING HAD DE TEKST VAN ARTIKEL 47 SUB 3 TE WIJZIGEN;

DAT DE COMMISSIE VAN VOORZITTERS ZICH ER TOE HEEFT BEPERKT DEZE TEKST TE INTERPRETEREN;

DAT, ZELFS INDIEN DEZE INTERPRETATIE EVENTUEEL ALS ONJUIST ZOU WORDEN BESCHOUWD, DEZE OMSTANDIGHEID NIET DE CONCLUSIE ZOU WETTIGEN DAT DE TEKST IS GEWIJZIGD, DOCH UITSLUITEND GROND ZOU ZIJN VOOR DE VASTSTELLING DAT EEN ZODANIGE UITLEG ONJUIST IS;

DAT DE GRIEF VAN SCHENDING VAN ARTIKEL 62 MITSDIEN BEHOORT TE WORDEN VERWORPEN, DAARGELATEN DE VRAAG OF DE COMMISSIE VAN VOORZITTERS ARTIKEL 47 SUB 3 OP JUISTE WIJZE HEEFT UITGELEGD;

2 . OVERWEGENDE DAT DE TWEEDE GRIEF VAN VERZOEKER INHOUDT, DAT DE PRESIDENT VAN HET HOF VAN JUSTITIE ONBEVOEGD WAS TOT HET NEMEN VAN DE BESTREDEN BESCHIKKING;

DAT DEZE GRIEF OP GELIJKE OVERWEGINGEN BERUST ALS DE VOORGAANDE, DAAR VERZOEKER ZICH NOGMAALS BEROEPT OP ARTIKEL 62 OM AAN TE TONEN DAT WIJZIGING VAN HET STATUUT TOT DE COMPETENTIE VAN HET HOF, NIET TOT DIE VAN DE PRESIDENT BEHOORT;

OVERWEGENDE DAT DEZE GRIEF OP DE HIERBOVEN VERMELDE GRONDEN BEHOORT TE WORDEN VERWORPEN;

OVERWEGENDE DAT VERZOEKER BIJ REPLIEK STELT, DAT EEN NIEUWE WIJZE VAN UITLEG GELIJKSTAAT MET EEN NIEUWE BESCHIKKING;

OVERWEGENDE DAT DE GRIEF OOK VANUIT DIT OOGPUNT BEZIEN ONGEGROND IS, DAAR VASTSTAAT DAT DE PRESIDENT VAN HET HOF ( JUISTER : DE GRIFFIER ONDER GEZAG VAN DE PRESIDENT ) BEVOEGD WAS TOT TOEPASSING VAN ARTIKEL 47 SUB 3;

DAT NIET KAN WORDEN ONTKEND DAT DE PRESIDENT VAN HET HOF BEVOEGD EN TEVENS VERPLICHT WAS DE BEPALING, WELKE HIJ GEROEPEN WAS TOE TE PASSEN, UIT TE LEGGEN, ONDER VOORBEHOUD VAN DE CONTROLE VAN HET HOF OP DE JUISTHEID VAN DEZE INTERPRETATIE;

3 . OVERWEGENDE DAT DE DERDE GRIEF VAN VERZOEKER INHOUDT, DAT DE PRESIDENT VAN HET HOF VERKREGEN RECHTEN HEEFT GESCHONDEN;

OVERWEGENDE DAT DE BESCHIKKING WAARBIJ DE SEPARATIEVERGOEDING AAN VERZOEKER WERD TOEGEKEND NIET IS INGETROKKEN MET WERKING EX TUNC, DOCH UITSLUITEND VOOR DE TOEKOMST IS GEWIJZIGD; DAT DE VERGOEDING VOORTS AD PERSONAM WERD GEHANDHAAFD TOTDAT DEZE GELEIDELIJK ZOU ZIJN GEABSORBEERD DOOR TOEKOMSTIGE SALARISVERHOGINGEN;

OVERWEGENDE DAT, INDIEN EEN ADMINISTRATIEVE INSTANTIE ERKENT DAT EEN BEPAALDE UITKERING IS VERLEEND OP GROND VAN DE ONJUISTE INTERPRETATIE VAN EEN WETTELIJK VOORSCHRIFT, ZIJ DE BEVOEGDHEID HEEFT HAAR VROEGERE BESLISSING TE WIJZIGEN;

DAT DE INTREKKING VAN EEN BESCHIKKING OP DE GROND DAT DEZE ONWETTIG IS - ZELFS INDIEN IN SOMMIGE GEVALLEN, VANWEGE VERKREGEN RECHTEN, NIETIGVERKLARING EX TUNC IS UITGESLOTEN - STEEDS DEZE WERKING EX NUNC HEEFT;

OVERWEGENDE DAT DEZE GRIEF MITSDIEN FAALT;

4 . OVERWEGENDE DAT VERZOEKER TEN SLOTTE EEN BEROEP DOET OP SCHENDING VAN ARTIKEL 60 LID 5 SUB 2 VAN HET PERSONEELSSTATUUT, WAARBIJ EEN COMPENSERENDE VERGOEDING WORDT TOEGEKEND AAN DE AMBTENAREN "DIE OP GROND VAN ARTIKEL 47 SUB 3 NIET LANGER DE SEPARATIEVERGOEDING ZOUDEN GENIETEN";

OVERWEGENDE DAT :

A ) ARTIKEL 60 LID 5 SUB 2 EEN OVERGANGSBEPALING BEVAT, DIE UITSLUITEND IS GESCHREVEN VOOR V}}R DE INWERKINGTREDING VAN HET STATUUT BESTAANDE CASUSPOSITIES EN DERHALVE SLECHTS OP DEZE CASUSPOSITIES KON WORDEN TOEGEPAST;

B ) AANGENOMEN DAT DEZE BEPALING TOEPASSING ZOU KUNNEN VINDEN INDIEN ( HETGEEN ZICH IN CASU NIET VOORDOET ) ARTIKEL 47 SUB 3 AFZONDERLIJK ZOU ZIJN GEWIJZIGD, DEZE TOEPASSING ZOU ZIJN UITGESLOTEN IN GEVAL EEN TER UITVOERING VAN DIT ARTIKEL GEGEVEN BESCHIKKING ZOU WORDEN INGETROKKEN, ALTHANS INDIEN DE INTREKKING DAARDOOR WORDT GEMOTIVEERD DAT DE BESCHIKKING WAS GENOMEN OP GROND VAN EEN ONJUISTE UITLEG VAN HET ARTIKEL;

OVERWEGENDE DAT MITSDIEN DEZE GRIEF ONGEGROND IS;

II

OVERWEGENDE DAT THANS NOG DE VRAAG DIENT TE WORDEN BEANTWOORD, OF DE INTERPRETATIE VAN ARTIKEL 47 SUB 3, WELKE DOOR DE COMMISSIE VAN VOORZITTERS IS AANVAARD EN DOOR DE PRESIDENT VAN HET HOF IS GEVOLGD, JUIST IS;

OVERWEGENDE DAT VERWEERDER STELT, DAT DE TEKST VAN DIT ARTIKEL, DAT ARTIKEL 16 SUB B VAN HET VOORLOPIGE REGLEMENT VAN HET PERSONEEL VERVING, WAS VOORGESTELD DOOR DE HOGE AUTORITEIT, WELKE STEEDS, ZOWEL ONDER HET SYSTEEM VAN HET VOORLOPIGE REGLEMENT ALS VAN HET STATUUT, HET CRITERIUM VAN DE AFSTAND IN VOGELVLUCHT HEEFT TOEGEPAST;

DAT HIERUIT ZOU BLIJKEN DAT DE AUTEURS VAN DEZE BEPALING NIET DE BEDOELING HADDEN, WIJZIGING TE BRENGEN IN HET STELSEL ZOALS DIT DUIDELIJK TOT UITDRUKKING KWAM IN DE VROEGERE TEKST EN "DAT HET VERVALLEN VAN HET WOORD STRAAL NIET HET GEVOLG IS VAN EEN FORMELE BESLISSING, DOCH SLECHTS VAN EEN VEREENVOUDIGING VAN REDACTIE";

OVERWEGENDE DAT DIT ARGUMENT EVENWEL NIET WORDT GESTAAFD DOOR ENIG DOCUMENT, WAARUIT BLIJKT DAT DE BEDOELING, HET BESTAANDE STELSEL TE WIJZIGEN, UITGESLOTEN MOET WORDEN GEACHT;

DAT DAARENTEGEN HET VERSCHIL IN REDACTIE TUSSEN BEIDE BEPALINGEN OP ZICHZELF EEN ARGUMENT IS VOOR HET VERMOEDEN, DAT DE AUTEURS VAN DE NIEUWE BEPALING DE BEDOELING HADDEN HET VROEGERE CRITERIUM TE WIJZIGEN; DAT IMMERS BEHOUDENS TEGENBEWIJS MOET WORDEN AANGENOMEN, DAT ELK VERSCHIL IN REDACTIE EEN VERSCHIL IN BETEKENIS IMPLICEERT, INDIEN DE NIEUWE TEKST AANLEIDING GEEFT TOT EEN VERSCHILLENDE INTERPRETATIE;

OVERWEGENDE DAT DE FORMULERING VAN DE VROEGERE BEPALING GEEN TWIJFEL LIET BESTAAN, DAAR HET WOORD "STRAAL" GEHEEL BEANTWOORD AAN HET BEGRIP AFSTAND IN VOGELVLUCHT;

DAT DAARENTEGEN DE WOORDEN VAN ARTIKEL 47 SUB 3, LETTERLIJK GENOMEN, VOOR DUBBELE UITLEG VATBAAR ZIJN, DAAR EEN BEPAALDE AFSTAND ZOWEL IN VOGELVLUCHT KAN WORDEN GEMETEN ALS LANGS DE WEG OF PER SPOOR;

OVERWEGENDE DAT BIJGEVOLG, INDIEN IN EEN VOORSCHRIFT HET WOORD "STRAAL" WAS INGEVOERD TER VERVANGING VAN HET WOORD "AFSTAND", DE BETEKENIS VAN DE WIJZIGING DUIDELIJK ZOU ZIJN GEWEEST, DAAR HET DAN KENNELIJK IN DE BEDOELING VAN DE AUTEURS VAN HET NIEUWE VOORSCHRIFT ZOU HEBBEN GELEGEN, TUSSEN DE BEIDE MOGELIJKE INTERPRETATIES VAN DE VROEGERE TEKST TE KIEZEN VOOR DIE LEZING, VOLGENS WELKE DE AFSTAND IN VOGELVLUCHT MOET WORDEN GEMETEN;

DAT IN HET ONDERHAVIGE GEVAL EVENWEL HET TEGENDEEL IS GESCHIED;

OVERWEGENDE DAT, NU DE OPSTELLERS VAN DE TEKST IN CASU HET WOORD "STRAAL" DOOR HET WOORD "AFSTAND" HEBBEN VERVANGEN, DUIDELIJK IS AANGETOOND, DAT ZIJ HET BEGRIP "VOGELVLUCHT" ( HETWELK DUIDELIJK WERD UITGEDRUKT DOOR HET WOORD "STRAAL ") WILDEN VERWERPEN EN DAARENTEGEN HET BEGRIP "TRAJECT" LANGS DE WEG OF PER SPOOR WILDEN INVOEREN;

OVERWEGENDE DAT, NU UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE TOTSTANDKOMING VAN HET STATUUT DE BEDOELING VAN DE AUTEURS DER BEPALING NIET DUIDELIJK BLIJKT, HET HOF SLECHTS VAN DE BETEKENIS VAN DE BESTAANDE TEKST KAN UITGAAN EN DAARAAN DE ZIN GEVEN, DIE UIT EEN LETTERLIJKE EN LOGISCHE INTERPRETATIE VOORTVLOEIT;

OVERWEGENDE TEN SLOTTE DAT HET ARGUMENT, DAT HET CRITERIUM VAN DE AFSTAND IN VOGELVLUCHT ZOWEL ONDER HET SYSTEEM VAN HET VOORLOPIGE REGLEMENT ALS VAN HET STATUUT VOORTDUREND IS TOEGEPAST, WORDT VERZWAKT DOOR DE OMSTANDIGHEID DAT HET HOF ZICH NIET AAN DIT CRITERIUM HEEFT GEHOUDEN TOEN HET OP VERZOEK VAN BELANGHEBBENDEN UITVOERING GAF AAN ARTIKEL 47 SUB 3;

OVERWEGENDE DAT NOG DIENT TE WORDEN OPGEMERKT, DAT ARTIKEL 47 SUB 3 NIET NAUWKEURIG AANGEEFT OP WELKE WIJZE DE AFSTAND MOET WORDEN BEREKEND ( LANGS DE WEG, PER SPOOR, VOLGENS HET KORTSTE TRAJECT VAN DE TWEE );

OVERWEGENDE EVENWEL DAT, NU DE BEPALING GEBREKKIG IS GEFORMULEERD, DIENT TE WORDEN ERKEND DAT NIETS BELET, BIJ DE INTERPRETATIE UIT TE GAAN VAN HET CRITERIUM DAT HET MEEST VOOR DE HAND LIGT, DAT WIL ZEGGEN DAT VAN DE KORTSTE AFSTAND, LANGS DE WEG OF PER SPOOR, BEREKEND LANGS EEN NORMAAL TRAJECT;

OVERWEGENDE DAT BIJGEVOLG HET HOF, HOEWEL ERKENNENDE DAT DE FORMULERING VAN ARTIKEL 47 SUB 3 OP HET EERSTE GEZICHT VOOR TWEEERLEI UITLEG VATBAAR IS, MOET CONSTATEREN DAT DE DOOR DE COMMISSIE VAN VOORZITTERS EN DE PRESIDENT VAN HET HOF GEGEVEN INTERPRETATIE NIET MET DE BETEKENIS VAN DEZE BEPALING IN OVEREENSTEMMING IS;

DAT DE BESCHIKKING, WAARBIJ DE VROEGERE BESCHIKKING WERD INGETROKKEN, ONWETTIG IS EN BIJGEVOLG BEHOORT TE WORDEN NIETIGVERKLAARD;

HET HOF VAN JUSTITIE

RECHTDOENDE,

VERNIETIGT DE BESCHIKKING VAN DE PRESIDENT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN HOUDENDE INTREKKING VAN DE AAN VERZOEKER TOEGEKENDE SEPARATIEVERGOEDING;

BEPAALT DAT DE KOSTEN TEN LASTE VAN VERWEERDER KOMEN;

ONTZEGT HET MEER OF ANDERS GEVORDERDE .

1 . NIET KAN WORDEN ONTKEND, DAT DE PRESIDENT VAN HET HOF BEVOEGD EN TEVENS VERPLICHT IS HET PERSONEELSSTATUUT, DAT HIJ GEROEPEN IS TOE TE PASSEN, UIT TE LEGGEN, ONDER VOORBEHOUD VAN DE CONTROLE VAN HET HOF OP DE JUISTHEID VAN DEZE INTERPRETATIE .

2 . INDIEN EEN ADMINISTRATIEVE INSTANTIE ERKENT DAT EEN BEPAALDE UITKERING IS VERLEEND OP GROND VAN DE ONJUISTE INTERPRETATIE VAN EEN WETTELIJK VOORSCHRIFT, IS ZIJ BEVOEGD HAAR VROEGERE BESLISSING TE WIJZIGEN .

3 . DE INTREKKING VAN EEN BESCHIKKING WAARBIJ SUBJECTIEVE RECHTEN OF SOORTGELIJKE VOORDELEN WORDEN TOEGEKEND, OP DE GROND DAT DE BESCHIKKING ONWETTIG IS, HEEFT - ZELFS INDIEN IN SOMMIGE GEVALLEN, VANWEGE VERKREGEN RECHTEN, NIETIGVERKLARING EX TUNC IS UITGESLOTEN - STEEDS EEN WERKING EX NUNC . ( 1 )

( 1 ) VGL . SAMENVATTING VAN HET ARREST 7-56 EN 3 - 7-57, NO . 2 ( JUR . DEEL III, BLZ . 89 ) EN SAMENVATTING VAN HET ARREST 42 EN 49-59, NO . 10 ( JUR . DEEL VII, BLZ . 105 )

4 . ARTIKEL 60 LID 5 SUB 2 VAN HET PERSONEELSSTATUUT E.G.K.S . BEVAT EEN OVERGANGSBEPALING, DIE UITSLUITEND IS GESCHREVEN VOOR V}}R DE INWERKINGTREDING VAN HET STATUUT BESTAANDE CASUSPOSITIES EN DERHALVE SLECHTS OP DEZE CASUSPOSITIES KON WORDEN TOEGEPAST .

AANGENOMEN DAT DEZE BEPALING TOEPASSING ZOU KUNNEN VINDEN INDIEN ARTIKEL 47 SUB 3 AFZONDERLIJK ZOU ZIJN GEWIJZIGD, ZOU DEZE TOEPASSING ZIJN UITGESLOTEN IN GEVAL EEN TER UITVOERING VAN DIT ARTIKEL GEGEVEN BESCHIKKING ZOU WORDEN INGETROKKEN, ALTHANS INDIEN DEZE INTREKKING DAARDOOR WORDT GEMOTIVEERD DAT DE BESCHIKKING WAS GENOMEN OP GROND VAN EEN ONJUISTE UITLEG VAN HET ARTIKEL .

5 . INDIEN EEN BESTAANDE BEPALING DOOR EEN ANDERE WORDT VERVANGEN MOET BEHOUDENS TEGENBEWIJS WORDEN AANGENOMEN, DAT ELK VERSCHIL IN REDACTIE EEN VERSCHIL IN BETEKENIS IMPLICEERT, INDIEN DE NIEUWE TEKST AANLEIDING GEEFT TOT EEN VERSCHILLENDE INTERPRETATIE .

6 . NU HET WOORD "STRAAL" IN ARTIKEL 16 SUB B VAN HET VOORLOPIGE REGLEMENT VAN HET PERSONEEL IN ARTIKEL 47 SUB 3 VAN HET PERSONEELSSTATUUT VAN DE E.G.K.S . IS VERVANGEN DOOR HET WOORD "AFSTAND", IS DUIDELIJK AANGETOOND , DAT DE AUTEURS VAN HET STATUUT HET BEGRIP "VOGELVLUCHT" HEBBEN WILLEN VERWERPEN .

7 . INDIEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE TOTSTANDKOMING VAN EEN BEPALING DE BEDOELING VAN DE AUTEURS NIET DUIDELIJK BLIJKT, KAN HET HOF SLECHTS VAN DE BETEKENIS VAN DE BESTAANDE TEKST UITGAAN EN DAARAAN DE ZIN GEVEN, DIE UIT EEN LETTERLIJKE EN LOGISCHE INTERPRETATIE VOORTVLOEIT .

++++

1 . AMBTENAREN - PERSONEELSSTATUUT E.G.K.S . - UITLEG EN TOEPASSING - BEVOEGDHEID VAN DE PRESIDENT VAN HET HOF ALS HOOFD VAN DE ADMINISTRATIE

2 . BESCHIKKING WAARBIJ SUBJECTIEVE RECHTEN OF SOORTGELIJKE VOORDELEN WORDEN TOEGEKEND - ONJUISTE INTERPRETATIE VAN EEN WETTELIJK VOORSCHRIFT - INTREKKING

3 . BESCHIKKING WAARBIJ SUBJECTIEVE RECHTEN OF SOORTGELIJKE VOORDELEN WORDEN TOEGEKEND - INTREKKING - GEVOLG VAN NIETIGVERKLARING

4 . AMBTENAREN - SEPARATIEVERGOEDING - INTREKKING VAN EEN TER UITVOERING VAN EEN VOORSCHRIFT GEGEVEN BESCHIKKING - WEIGERING VAN EEN COMPENSERENDE VERGOEDING

( PERSONEELSSTATUUT VAN DE E.G.K.S ., ARTIKEL 60 LID 5 SUB 2 EN 47 )

5 . INTERPRETATIE - VERVANGING VAN EEN BESTAANDE BEPALING DOOR EEN ANDERE - VERSCHIL IN REDACTIE - VERSCHIL IN BETEKENIS - VERMOEDEN

6 . AMBTENAREN - SEPARATIEVERGOEDING - AFSTAND TUSSEN DE WOONPLAATS EN DE ZETEL VAN DE INSTELLING - BEGRIP

( PERSONEELSSTATUUT VAN DE E.G.K.S ., ARTIKEL 47 )

7 . INTERPRETATIE - ONTBREKEN VAN DE GESCHIEDENIS VAN DE TOTSTANDKOMING ENER BEPALING - LETTERLIJKE EN LOGISCHE INTERPRETATIE

OVERWEGENDE DAT VERZOEKER IN HET GELIJK IS GESTELD;

DAT BIJGEVOLG VERWEERDER KRACHTENS ARTIKEL 69 PARAGRAAF 2 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING IN DE KOSTEN BEHOORT TE WORDEN VEROORDEELD;

GEZIEN DE PROCESSTUKKEN;

GEHOORD HET RAPPORT VAN DE RECHTER-RAPPORTEUR;

GEHOORD PARTIJEN IN HAAR PLEIDOOIEN;

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL;

GELET OP ARTIKEL 58 VAN HET PERSONEELSSTATUUT VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL;

GELET OP DE ARTIKELEN 47 SUB 3, 60 LID 5 SUB 2 EN 62 VAN DIT STATUUT;

GELET OP DE PROTOCOLLEN BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE E.G.K.S ., DE E.E.G . EN DE E.G.A .;

GELET OP HET REGLEMENT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, IN HET BIJZONDER ARTIKEL 69;

IN DE ZAAK :

GABRIEL SIMON,

AMBTENAAR BIJ HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

TEN DEZE DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG, AVENUE PASTEUR 12,

VERZOEKER

BIJGESTAAN DOOR MR . P . FINCOEUR, ADVOCAAT TE ARLON ( BELGIE ),

TEGEN

HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

TEN DEZE DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG, RUE DE LA COTE D'EICH 12,

VERWEERDER

VERTEGENWOORDIGD DOOR DE GRIFFIER VAN HET HOF, A . VAN HOUTTE,

ALS GEMACHTIGDE,

BETREFFENDE EEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN DE BESCHIKKING VAN DE PRESIDENT VAN HET HOF VAN JUSTITIE D.D . 21 SEPTEMBER 1960, WAARBIJ, OVEREENKOMSTIG HET BESLUIT VAN DE COMMISSIE VAN VOORZITTERS VAN 9 MEI 1959, DE AAN VERZOEKER TOEGEKENDE SEPARATIEVERGOEDING WERD INGETROKKEN;