Home

Arrest van het Hof van 15 december 1961.

Arrest van het Hof van 15 december 1961.

TEN AANZIEN VAN DE ONTVANKELIJKHEID

OVERWEGENDE DAT DE BEROEPEN IN DE EERSTE PLAATS UIT HET OOGPUNT VAN DE ONTVANKELIJKHEID DIENEN TE WORDEN BESCHOUWD;

DAT TEN AANZIEN HIERVAN ONDERSCHEID MOET WORDEN GEMAAKT TUSSEN DE ZAKEN 19 EN 21-60 ENERZIJDS EN 2 EN 3-61 ANDERZIJDS;

1 . ZAKEN 19 EN 21-60

OVERWEGENDE DAT VERZOEKSTERS IN RECHTE OPKOMEN TEGEN EEN STILZWIJGENDE BESCHIKKING VAN DE HOGE AUTORITEIT WAARBIJ DEZE HAAR VERZOEKEN TOT BETALING VAN BEPAALDE BEDRAGEN TER ZAKE VAN DE TRANSPORTPARITEIT HEEFT AFGEWEZEN;

DAT VOOR DE VRAAG VAN DE ONTVANKELIJKHEID DERHALVE DIENT TE WORDEN GELET OP DE VOORWAARDEN WELKE ARTIKEL 35 VAN HET VERDRAG STELT AAN HET INDIENEN VAN EEN BEROEP WEGENS NALATEN;

OVERWEGENDE DAT DE ONTVANKELIJKHEID VAN EEN DERGELIJK BEROEP IN DE EERSTE PLAATS WORDT BEPAALD DOOR DE VRAAG OF DE HOGE AUTORITEIT OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN VAN HET VERDRAG OF VAN DE UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN WAS GEHOUDEN EEN BESCHIKKING TE GEVEN OF EEN AANBEVELING TE DOEN;

OVERWEGENDE DAT IN CASU VASTSTAAT DAT GEEN ENKELE BEPALING VAN HET VERDRAG OF ALGEMENE OF INDIVIDUELE BESCHIKKING, HOUDENDE UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN VAN HET VERDRAG, ENIG VOORSCHRIFT OF REGELING BEVAT OMTRENT EEN VERGOEDING TER ZAKE VAN DE VRACHTPARITEIT;

DAT OOK GEEN VAN DE BESCHIKKINGEN DIE DE HOGE AUTORITEIT OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 53 VAN HET VERDRAG - WETTELIJKE GRONDSLAG VOOR DE OPRICHTING EN WERKING VAN DE VEREVENINGSINSTELLING - HEEFT UITGEVAARDIGD TERZAKE EEN REGELING INHOUDT;

DAT, ZONDER DAT EEN ONDERZOEK BEHOEFT TE WORDEN INGESTELD NAAR DE VRAAG OF DE GEDRAGSLIJN, DIE GEDURENDE ZEKERE TIJD TEN OPZICHTE EN TEN VOORDELE VAN VERZOEKSTERS WERD GEVOLGD, KRACHTENS DEZE BESCHIKKINGEN UITDRUKKELIJK WAS VERBODEN, BEDOELDE BESCHIKKINGEN IN GEEN GEVAL, BIJ GEBREKE VAN EEN ALGEMENE WETTELIJKE GRONDSLAG, UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN VORMDEN WAARUIT VOOR DE HOGE AUTORITEIT DE VERPLICHTING VOORTVLOEIDE OM OP EEN BEPAALDE WIJZE TE HANDELEN;

DAT, DAAR DE HOGE AUTORITEIT NIET TOT HANDELEN WAS GEHOUDEN, DE VOORWAARDEN VAN ARTIKEL 35, LID 1, DERHALVE NIET ZIJN VERVULD;

OVERWEGENDE VOORTS DAT, DAAR HET MIDDEL DETOURNEMENT DE POUVOIR NIET IS OPGEWORPEN, NIET BEHOEFT TE WORDEN NAGEGAAN OF IN DE ZIN VAN HET TWEEDE LID VAN ARTIKEL 35 VOOR DE HOGE AUTORITEIT EEN MOGELIJKHEID TOT HANDELEN BESTOND;

OVERWEGENDE DAT BIJGEVOLG, NU AAN DE VEREISTEN VAN ARTIKEL 35 VAN HET VERDRAG NIET IS VOLDAAN, DE VORDERING VAN VERZOEKSTERS NIET-ONTVANKELIJK DIENT TE WORDEN VERKLAARD;

2 . ZAKEN 2 EN 3-61

OVERWEGENDE DAT VERWEERSTER AANVOERT, DAT UIT DE TEKST VAN DE VERZOEKSCHRIFTEN NIET VOLDOENDE DUIDELIJK BLIJKT, WELKE DE INHOUD EN DE STREKKING IS VAN DE MIDDELEN "EXCES DE POUVOIR" EN "SCHENDING VAN UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN VAN HET VERDRAG", DIE ZOUDEN KUNNEN LEIDEN TOT NIETIGVERKLARING VAN DE BESTREDEN BESCHIKKINGEN;

DAT ALDUS INBREUK WORDT GEMAAKT OP DE DWINGENDE REGELEN VAN ARTIKEL 22 VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF VAN DE E.G.K.S ., JO ARTIKEL 38 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING, BEPALENDE DAT DE VERZOEKSCHRIFTEN WAARBIJ EEN ZAAK AANHANGIG WORDT GEMAAKT EEN "SUMMIERE UITEENZETTING VAN DE AANGEVOERDE GRONDEN" DIENEN TE BEVATTEN;

OVERWEGENDE DAT UIT HET BETOOG VAN DE HOGE AUTORITEIT NIET DUIDELIJK VALT AF TE LEIDEN, OF ZIJ ZOWEL DE VERZOEKSCHRIFTEN IN DE ZAKEN 2 EN 3-61 ALS DIE IN DE ZAKEN 19 EN 21-60 UIT HET OOGPUNT VAN DE VORM WENST TE BESTRIJDEN ;

DAT HET HOF EVENWEL AMBTSHALVE OP DEZE VRAAG DIENT IN TE GAAN, DAAR DE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE VORM DER VERZOEKSCHRIFTEN NIET ALLEEN IN HET BELANG VAN PARTIJEN ZIJN GESCHREVEN, DOCH TEVENS HET HOF IN STAAT MOETEN STELLEN TOT HET UITOEFENEN VAN ZIJN TOETSINGSRECHT;

OVERWEGENDE TEN AANZIEN VAN DE BEWOORDINGEN DER VERZOEKSCHRIFTEN, DAT KAN WORDEN TOEGEGEVEN DAT PARTIJEN BIJ HET VOORDRAGEN VAN DE MIDDELEN WAAROP EEN BEROEP IS GEBASEERD NIET ZIJN GEBONDEN AAN DE WOORDEN EN DE OPSOMMING VAN ARTIKEL 33, LID 1, EN DAT ZIJ DE MIDDELEN NIET BEHOEVEN TE KWALIFICEREN, DOCH KUNNEN VOLSTAAN MET HET AANVOEREN VAN FEITELIJKE OF RECHTSGRONDEN, EVENWEL OP VOORWAARDE DAT UIT HET VERZOEKSCHRIFT VOLDOENDE DUIDELIJK BLIJKT, WELKE VAN DE IN HET VERDRAG BEDOELDE MIDDELEN WORDT AANGEVOERD;

DAT DE BLOTE OPSOMMING VAN DE MIDDELEN IN HET VERZOEKSCHRIFT NIET VOLDOET AAN DE VEREISTEN VAN HET STATUUT EN HET REGLEMENT;

DAT DE IN DEZE REGELINGEN GEBRUIKTE WOORDEN "SUMMIERE UITEENZETTING VAN DE GRONDEN" BETEKENEN DAT HET VERZOEKSCHRIFT DUIDELIJK DIENT TE LATEN UITKOMEN, WAAROP HET AAN HET BEROEP TEN GRONDSLAG LIGGENDE MIDDEL IS GEBASEERD;

DAT HET AANGEVOERDE MIDDEL DERHALVE DIENT TE BERUSTEN OP DE VOORGEDRAGEN UITEENZETTING DER FEITEN;

DAT ZULKS EVENWEL IN CASU NIET HET GEVAL IS;

DAT TOCH VERZOEKSTERS VOLSTAAN MET DE HOGE AUTORITEIT TE BETICHTEN VAN "EXCES DE POUVOIR" EN SCHENDING VAN DE UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN VAN HET VERDRAG, ZONDER DE GRONDEN AAN TE GEVEN VOOR HET BESTAAN VAN "EXCES DE POUVOIR" - EEN ALGEMENE UITDRUKKING WELKE ALLE MIDDELEN VAN HET BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN ARTIKEL 33 KAN OMVATTEN - EN VOORTS ZONDER DE RECHTSREGEL TE NOEMEN, WAARVAN DE SCHENDING DOOR DE HOGE AUTORITEIT EEN BEROEP ZOU RECHTVAARDIGEN;

DAT HET BEROEP OP DE STELLING, DAT HET G.B.S.V . OF DE UNION DES CONSOMMATEURS DE FERRAILLES DE FRANCE ZICH BIJ HET AFSLUITEN VAN SCHROOTCONTRACTEN TEN OPZICHTE VAN VERZOEKSTERS HEBBEN VERBONDEN OF EEN BELOFTE HEBBEN GEDAAN, NIET WIJST OP EEN ALGEMENE EN ABSTRACTE RECHTSREGEL, WAARVAN DE SCHENDING AANLEIDING KAN GEVEN TOT EEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING;

DAT VERZOEKSTERS EERST BIJ REPLIEK DE BEWEERDELIJK GESCHONDEN "RECHTSREGEL" OMSCHRIJVEN ALS HET ALGEMENE BEGINSEL DAT DE INTREKKING VAN ADMINISTRATIEVE HANDELINGEN BEHEERST, WELK BEGINSEL "BEHOORT TOT DE UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN VAN HET VERDRAG" E.G.K.S .;

DAT DE ALDUS OMSCHREVEN NIETIGHEIDSGROND NOCH RECHTSTREEKS NOCH IMPLICIET IN DE INLEIDENDE VERZOEKSCHRIFTEN IS AANGEVOERD;

DAT DEZE GROND GEEN UITBREIDING VAN EEN REEDS AANGEVOERD MIDDEL, DOCH EEN GEHEEL NIEUW MIDDEL VORMT;

DAT DIT MIDDEL DERHALVE TARDIEF IS OPGEWORPEN, ZODAT DE VORDERINGEN NIET-ONTVANKELIJK DIENEN TE WORDEN VERKLAARD;

II - DE BEROEPEN TOT SCHADEVERGOEDING

A . TEN AANZIEN VAN DE ONTVANKELIJKHEID

OVERWEGENDE DAT DE VIER VERZOEKSTERS EEN VERGOEDING IN GELD VORDEREN VOOR DE SCHADE DIE HAAR ZOU ZIJN BEROKKEND DOOR EEN DIENSTFOUT VAN DE HOGE AUTORITEIT, DAARTOE STELLENDE :

DAT DEZE DIENSTFOUT VAN DRIELEDIGE AARD IS;

DAT DE HOGE AUTORITEIT IN DE EERSTE PLAATS HEEFT NAGELATEN TIJDIG HAAR GEWIJZIGDE STANDPUNT TEN AANZIEN VAN DE VRACHTVERGOEDING BEKEND TE MAKEN, WAARDOOR DE ONDERNEMINGEN VERBINTENISSEN HEBBEN AANGEGAAN WAARVAN ZIJ ZICH ZOUDEN HEBBEN ONTHOUDEN INDIEN ZIJ BEHOORLIJK WAREN INGELICHT;

DAT DE HOGE AUTORITEIT VOORTS GEEN BEHOORLIJKE CONTROLE HEEFT UITGEOEFEND TENEINDE DE ONDER HAAR TOEZICHT OF LEIDING STAANDE ORGANEN TE BELETTEN, VERKEERDE INITIATIVEN TE NEMEN EN ONGELDIGE VERBINTENISSEN AAN TE GAAN;

DAT ZIJ TEN SLOTTE DE VERANTWOORDELIJKHEID DRAAGT VOOR DE ONREGELMATIGE EN ONJUISTE WERKING VAN DE VEREVENINGSINSTELLING;

OVERWEGENDE DAT DE VORDERINGEN TOT SCHADEVERGOEDING VAN VERZOEKSTERS DERHALVE NIET ZIJN GEGROND OP HET MIDDEL, DAT DE HOGE AUTORITEIT HAAR DE DOOR HET G.B.S.V . TOEGEKENDE RECHTEN EN VOORDELEN TEN ONRECHTE HEEFT ONTNOMEN ;

DAT DE GRONDSLAG VAN DEZE BEROEPEN DUS LOS STAAT VAN DIE VAN DE BEROEPEN TOT NIETIGVERKLARING;

DAT DEZE BEROEPEN DERHALVE ONTVANKELIJK ZIJN;

B . TEN PRINCIPALE

1 . TEN AANZIEN VAN DE GESTELDE DIENSTFOUT VAN DE HOGE AUTORITEIT

OVERWEGENDE DAT VERWEERSTER STELT DAT VERZOEKSTERS HAAR TEN ONRECHTE VERWIJTEN, IN 1958 HAAR STANDPUNT TEN OPZICHTE VAN DE VRACHTPARITEIT TE HEBBEN GEWIJZIGD;

DAT ZIJ INTEGENDEEL STEEDS DE MENING IS TOEGEDAAN GEWEEST, DAT DEZE PARITEIT GEEN ONDERDEEL KAN VORMEN VAN DE VEREVENINGSPRIJS;

DAT DE HOGE AUTORITEIT TER ONDERSTEUNING VAN DEZE STELLING IN DE EERSTE PLAATS EEN BEROEP DOET OP DE BESCHIKKING 34-56;

DAT ZIJ VOORTS AANVOERT DAT DE VRAAG BETREFFENDE DE UITKERING VAN DE VRACHTVERGOEDING WELISWAAR INTERN BIJ HET G.B.S.V . NAAR VOREN IS GEKOMEN, DOCH DAT DAAROVER NIMMER IN EEN PRINCIPIELE BESCHIKKING IS BESLIST;

DAT HET EVENWEL NIET NOODZAKELIJK VOORKOMT, DEZE ARGUMENTEN TE ONDERZOEKEN;

DAT, ZELFS INDIEN DEZE STELLINGEN GEGROND WAREN, DAARDOOR NOG NIET HET DOOR DE HOGE AUTORITEIT ERKENDE FEIT ONGEDAAN ZOU WORDEN GEMAAKT, DAT VERSCHEIDENE MALEN BELOFTEN TOT TERUGBETALING VAN DE VRACHTVERGOEDING ZIJN GEDAAN EN NAGEKOMEN;

OVERWEGENDE DAT DEZE BELOFTEN SLECHTS HET GEVOLG KUNNEN ZIJN GEWEEST VAN EEN ONVOLDOENDE CONTROLE VAN DE HOGE AUTORITEIT OP DE VEREVENINGSINSTELLING, ZODAT, GELIJK TROUWENS UIT HAAR EIGEN STELLINGEN VALT AF TE LEIDEN, HET HAAR IS ONTGAAN DAT BEPAALDE METHODEN WERDEN TOEGEPAST WELKE MET HAAR BELEID INZAKE DE VRACHTPARITEIT IN STRIJD WAREN;

OVERWEGENDE DAT DE HOGE AUTORITEIT TEVERGEEFS HAAR ONKUNDE OMTRENT BESTAAN EN OMVANG VAN DE VRACHTPARITEIT TRACHT TE VERKLAREN DOOR DE BETEKENIS ERVAN TE VERKLEINEN EN TERUG TE BRENGEN TOT "EEN DWALING WELKE TOT ENKELE ONDERNEMINGEN IN EEN VAN DE LANDEN VAN DE GEMEENSCHAP BEPERKT IS GEBLEVEN";

DAT TOCH DE OMVANG VAN DE UIT HOOFDE VAN DE VRACHTPARITEIT AAN FRANSE, ITALIAANSE EN NEDERLANDSE ONDERNEMINGEN GEDANE BETALINGEN ( RESPECTIEVELIJK 349.021, 160.000 EN 13.000 DOLLAR ), DERHALVE EEN BEDRAG VAN IN TOTAAL MEER DAN EEN HALF MILJOEN DOLLAR, ZEKER HAAR AANDACHT HAD BEHOREN TE TREKKEN INDIEN ZIJ EEN BEHOORLIJK TOEZICHT HAD UITGEOEFEND , TEMEER OMDAT ZIJ BIJ DE RADEN VAN BEHEER VAN DE ORGANEN TE BRUSSEL EEN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGER HAD;

DAT DE HOGE AUTORITEIT IN IEDER GEVAL, REEDS OMDAT ZIJ - IN WELKE VORM DAN OOK - AAN DE VEREVENINGSINSTELLING HAAR GOEDKEURING HEEFT GEHECHT, DIT STELSEL DIENDE TE CONTROLEREN, WELK BEGINSEL TROUWENS IS NEERGELEGD IN HET EERSTE ARTIKEL VAN DE BESCHIKKINGEN 22-54 EN 14-55 WAARBIJ DE INSTELLING IN HET LEVEN WERD GEROEPEN;

OVERWEGENDE DAT HET GEBREK AAN TOEZICHT DAT DE HOGE AUTORITEIT AAN DE DAG HEEFT GELEGD IN DE ONDERHAVIGE GEDINGEN DUIDELIJK TOT UITDRUKKING KOMT;

DAT TOCH IN CASU VERZOEKSTERS DE TOEZEGGING, DAT DE VRACHTVERGOEDING ZOU WORDEN UITGEKEERD, HEBBEN VERKREGEN OP EEN TIJDSTIP WAAROP DE HOGE AUTORITEIT ZICH NIET MEER BEPERKTE TOT HET ALLEEN MAAR UITOEFENEN VAN TOEZICHT OP DE VEREVENINGSINSTELLING, DOCH ZELF, BIJ DE BESCHIKKING 13-58, HET BEHEER VAN DE INSTELLING TER HAND HAD GENOMEN;

DAT ZIJ, GEWAARSCHUWD DOOR DE MOEILIJKHEDEN DIE ZICH VROEGER HADDEN VOORGEDAAN, HAAR WAAKZAAMHEID TEN OPZICHTE VAN DE ORGANEN DIE IN DE PRAKTIJK VOOR HAAR HUN WERKZAAMHEDEN BLEVEN UITOEFENEN HAD BEHOREN TE VERDUBBELEN;

DAT DE HOGE AUTORITEIT DOORDAT ZIJ NIET HEEFT BELET DAT DE IN HET VERLEDEN GEVOLGDE PRAKTIJKEN WERDEN VOORTGEZET EN IN HET BIJZONDER DAT IN OKTOBER 1958 AAN DE VIER VERZOEKSTERS BELOFTEN WERDEN GEDAAN BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN DE VRACHTVERGOEDING - WELKE OOK DE REDENEN VAN DIT NALATEN MOGEN ZIJN - DE VERPLICHTING TOT HET UITOEFENEN VAN TOEZICHT, DIE EEN ZORGVULDIG BESTUUR HAAR OPLEGT, ERNSTIG HEEFT VERWAARLOOSD, HETGEEN EEN FOUT OPLEVERT WAARVOOR ZIJ AANSPRAKELIJK IS;

OVERWEGENDE DAT VERWEERSTER NOG AANVOERT DAT VERZOEKSTERS DOOR HET GEBREK AAN TOEZICHT NIET IN HAAR BELANGEN KUNNEN ZIJN GESCHAAD, DAAR ZIJ ZICH ERVAN BEWUST HADDEN MOETEN ZIJN DAT DE TE HAREN GUNSTE GENOMEN MAATREGELEN ONWETTIG EN DE ORGANEN, VAN WIE DIE MAATREGELEN AFKOMSTIG WAREN, ONBEVOEGD WAREN;

DAT DEZE STELLING NIET OPGAAT;

DAT DE OMSTANDIGHEID DAT HET VEREVENINGSFONDS BIJ DE BESCHIKKING 13-58 WAS BELAST MET DE UITVOERING VAN DE VEREVENINGSINSTELLING, ALSMEDE DAT DESTIJDS HERHAALDE MALEN AAN EEN GROOT AANTAL ONDERNEMINGEN VAN DE GEMEENSCHAP SOORTGELIJKE BELOFTEN WAREN GEDAAN WELKE OOK WAREN NAGEKOMEN, VERZOEKSTERS IN DE WAAN KON BRENGEN DAT DE GEDANE BELOFTEN RECHTSGELDIG WAREN EN MET DE BEDOELINGEN VAN DE HOGE AUTORITEIT OVEREENSTEMDEN;

DAT HIERTEGEN NIET KAN WORDEN AANGEVOERD, DAT ZOWEL DE AARD VAN DE VEREVENINGSINSTELLING ALS DE BEGINSELEN VAN HET VERDRAG MET EEN DERGELIJKE TOEPASSING VAN DE VOOR DE VEREVENING GELDENDE VOORSCHRIFTEN IN STRIJD WAREN;

DAT TOCH, ONGEACHT DE WAARDE VAN EEN DERGELIJK BETOOG, VASTSTAAT DAT DE VRACHTPARITEIT EERST BIJ DE BESCHIKKING 18-60 IN DUIDELIJKE EN UITDRUKKELIJKE BEWOORDINGEN IS VERBODEN;

DAT HET BEGRIJPELIJK IS DAT VERZOEKSTERS, ZONDER DIEPGAAND ONDERZOEK VAN DE RECHTSVRAGEN DIE TER ZAKE KONDEN RIJZEN, DEZE VERGOEDING ALS EEN NORMALE TOEPASSING VAN DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN HEBBEN OPGEVAT;

2 . TEN AANZIEN VAN DE DOOR VERZOEKSTERS GELEDEN SCHADE

OVERWEGENDE DAT VERZOEKSTERS DE SCHADE WAARVOOR ZIJ VERGOEDING VORDEREN VASTSTELLEN OP DE BEDRAGEN VAN DE VRACHTVERGOEDING DIE AAN HAAR ZIJN BELOOFD OF UITGEKEERD;

DAT HET HOF DEZE BEREKENINGSWIJZE NIET AANVAARDT;

DAT TOCH DE FOUT WAARUIT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HOGE AUTORITEIT VOORTVLOEIT NIET IS GELEGEN IN HET FEIT DAT ZIJ BEDOELDE VERGOEDING NIET HEEFT UITBETAALD, DOCH IN HET ONTBREKEN VAN EEN BEHOORLIJK TOEZICHT OP DE ORGANEN DIE MET DE VEREVENINGSWERKZAAMHEDEN WAREN BELAST;

DAT DE VRAAG BETREFFENDE HET BESTAAN EN DE OMVANG VAN DE SCHADE DERHALVE UIT DIT OOGPUNT DIENT TE WORDEN BESCHOUWD;

OVERWEGENDE DAT EERST DAN ZOU KUNNEN WORDEN AANGENOMEN DAT VERZOEKSTERS SCHADE HEBBEN GELEDEN, INDIEN WERD BEWEZEN DAT ZIJ BIJ DE AANKOOP VAN SCHEEPSSLOOPSCHROOT, EXCLUSIEF DE VRACHTVERGOEDING, EEN HOGERE PRIJS HADDEN MOETEN BETALEN DAN BIJ DE AANKOOP VAN IMPORTSCHROOT;

DAT VERZOEKSTERS TER ZAKE GEEN BEWIJS HEBBEN BIJGEBRACHT OF BEWIJSAANBOD HEBBEN GEDAAN;

DAT DE VORDERINGEN DERHALVE NIET VOOR TOEWIJZING VATBAAR ZIJN;

HET HOF VAN JUSTITIE

RECHTDOENDE,

VERWERPT DE BEROEPEN;

VEROORDEELT VERZOEKSTERS IN DE KOSTEN;

ONTZEGT HET MEER OF ANDERS GEVORDERDE .

1 . DE ONTVANKELIJKHEID VAN EEN OP ARTIKEL 35, LID 1, GEGROND BEROEP WEGENS NALATEN WORDT IN DE EERSTE PLAATS BEPAALD DOOR DE VRAAG OF DE HOGE AUTORITEIT OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN VAN HET VERDRAG OF VAN DE UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN VAN HET VERDRAG WAS GEHOUDEN EEN BESCHIKKING TE GEVEN OF EEN AANBEVELING TE DOEN .

2 . HET HOF DIENT AMBTSHALVE DE NALEVING VAN DE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE VORM DER VERZOEKSCHRIFTEN TE ONDERZOEKEN, DAAR DEZE NIET ALLEEN IN HET BELANG VAN PARTIJEN ZIJN GESCHREVEN, DOCH TEVENS HET HOF IN STAAT MOETEN STELLEN TOT HET UITOEFENEN VAN ZIJN TOETSINGSRECHT .

3 . DE IN HET STATUUT EN HET REGLEMENT GEBRUIKTE WOORDEN "SUMMIERE UITEENZETTING VAN DE GRONDEN" BETEKENEN DAT HET VERZOEKSCHRIFT NIET IS GEBONDEN AAN DE WOORDEN VAN ARTIKEL 33, LID 1, DOCH WEL DUIDELIJK DIENT TE LATEN UITKOMEN, WAAROP HET AAN HET BEROEP TEN GRONDSLAG LIGGENDE MIDDEL IS GEBASEERD . DE BLOTE OPSOMMING VAN DE MIDDELEN IN HET VERZOEKSCHRIFT VOLDOET NIET AAN DIT VEREISTE, DOCH WEL KAN WORDEN VOLSTAAN MET HET AANVOEREN VAN FEITELIJKE OF RECHTSGRONDEN ZONDER KWALIFICATIE VAN DE MIDDELEN, MITS HET AAN HET BEROEP TEN GRONDSLAG LIGGENDE MIDDEL BERUST OP DE VOORGEDRAGEN UITEENZETTING DER FEITEN .

4 . DE VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING EX ARTIKEL 40 VAN HET VERDRAG E.G.K.S ., WELKE SUBSIDIAIR WORDT INGESTELD NAAST EEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING, IS SLECHTS ONTVANKELIJK INDIEN DE GRONDSLAG VAN DEZE VORDERING LOS STAAT VAN DIE VAN HET BEROEP TOT NIETIGVERKLARING .

++++

1 . PROCEDURE - BEROEP WEGENS NALATEN - ONTVANKELIJKHEID - VERPLICHTING TOT HANDELEN VAN DE HOGE AUTORITEIT

( VERDRAG E.G.K.S ., ART . 35, LID 1 )

2 . PROCEDURE - VERZOEKSCHRIFTEN - VORMVEREISTEN - AMBTSHALVE ONDERZOEK DOOR HET HOF

( PROTOCOL BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF E.G.K.S ., ART . 22 )

( REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, ART . 38 )

3 . PROCEDURE - VERZOEKSCHRIFTEN - VORMVEREISTEN - VOORGEDRAGEN MIDDELEN - SUMMIERE UITEENZETTING - BEGRIP

( PROTOCOL BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF E.G.K.S ., ART . 22 )

( REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, ART . 38 )

4 . PROCEDURE - BEROEP TOT SCHADEVERGOEDING - ONTVANKELIJKHEID

( VERDRAG E.G.K.S ., ART . 40 )

OVERWEGENDE DAT VERZOEKSTERS IN HET ONGELIJK ZIJN GESTELD EN DERHALVE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 69 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN IN DE KOSTEN DIENEN TE WORDEN VEROORDEELD;

GEZIEN DE PROCESSTUKKEN;

GEHOORD HET RAPPORT VAN DE RECHTER-RAPPORTEUR;

GEHOORD PARTIJEN IN HAAR PLEIDOOIEN;

GEHOORD DE CONCLUSIE VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL;

GELET OP DE ARTIKELEN 35, 40 EN 53 VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL;

GELET OP HET PROTOCOL BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL;

GELET OP HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN;

IN DE GEVOEGDE ZAKEN :

19-60 - SOCIETE FIVES LILLE CAIL,

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP, GEVESTIGD TE PARIJS, RUE DE MONTALIVET 7, VERTEGENWOORDIGD DOOR R . BARRAINE, HOOFD VAN DE ADMINISTRATIEVE EN JURIDISCHE DIENST,

21-60 - SOCIETE UNION SIDERURGIQUE DU NORD DE LA FRANCE "USINOR",

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP, GEVESTIGD TE PARIJS, RUE D'ATHENES 14, VERTEGENWOORDIGD DOOR R . DAMIEN, PRESIDENT VAN DE RAAD VAN BEHEER,

2-61 - SOCIETE DES FORGES ET ATELIERS DU CREUSOT,

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP, GEVESTIGD TE PARIJS, RUE PASQUIER 15, VERTEGENWOORDIGD DOOR G . CHAMBON, DIRECTEUR,

3-61 - SOCIETE MARREL FRERES,

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP, GEVESTIGD TE RIVE DE GIER ( LOIRE ) , RUE CLAUDE DRIVON 28,

VERTEGENWOORDIGD DOOR J . MARREL, DIRECTEUR-GENERAAL,

VERZOEKSTERS

BIJGESTAAN DOOR MR . J . ARON,

ADVOCAAT BIJ DE COUR D'APPEL TE PARIJS,

TEN DEZE DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TEN KANTORE VAN DE CHAMBRE SYNDICALE DE LA SIDERURGIE FRANCAISE,

BOULEVARD JOSEPH II 49, LUXEMBURG,

TEGEN

HOGE AUTORITEIT VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL,

VERWEERSTER

VERTEGENWOORDIGD DOOR I . TELCHINI, JURIDISCH ADVISEUR BIJ DE HOGE AUTORITEIT, ALS GEMACHTIGDE, EN PROF . A . DE LAUBADERE, HOOGLERAAR AAN DE UNIVERSITEIT VAN PARIJS, ALS MEDE-GEMACHTIGDE,

TEN DEZE DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE HAREN KANTORE, PLACE DE METZ 2, LUXEMBURG,

BETREFFENDE ONDERSCHEIDENLIJK :

A ) ZAAK 19-60 :

EEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN DE STILZWIJGENDE BESCHIKKING WAARBIJ DE HOGE AUTORITEIT WEIGERT AAN VERZOEKSTER, SOCIETE FIVES LILLE CAIL, EEN VRACHTVERGOEDING TE BETALEN AD NF 5.764,16, WELK BEDRAG WORDT GEVORMD DOOR HET VERSCHIL TUSSEN DE KOSTEN VAN HET VERVOER VAN SCHROOT NAAR DE FABRIEK DIE DIT AFNEEMT, ENERZIJDS VANAF HET STATION DAT HET DICHTST BIJ DE PLAATS VAN HERKOMST VAN HET SCHROOT IS GELEGEN EN ANDERZIJDS VANAF DE DICHTSTBIJ GELEGEN ZEEHAVEN;

SUBSIDIAIR TOT VEROORDELING VAN DE HOGE AUTORITEIT TOT BETALING AAN VERZOEKSTER VAN GENOEMD BEDRAG AD NF 5.764,16 WEGENS SCHADEVERGOEDING;

B ) ZAAK 21-60 :

EEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN DE STILZWIJGENDE BESCHIKKING WAARBIJ DE HOGE AUTORITEIT WEIGERT AAN VERZOEKSTER, SOCIETE USINOR, EEN VRACHTVERGOEDING TE BETALEN ALS VOORMELD TEN BEDRAGE VAN NF 14.912,71;

SUBSIDIAIR TOT VEROORDELING VAN DE HOGE AUTORITEIT TOT BETALING AAN VERZOEKSTER VAN GENOEMD BEDRAG AD NF 14.912,71 WEGENS SCHADEVERGOEDING;

C ) ZAAK 2-61 :

EEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN DE EXECUTORIALE BESCHIKKING VAN DE HOGE AUTORITEIT D.D . 14 DECEMBER 1960, HOUDENDE EEN BEVEL AAN VERZOEKSTER, SOCIETE DES FORGES ET ATELIERS DU CREUSOT, TOT TERUGBETALING VAN EEN BEDRAG AD NF 20.800 ,-, DAT HAAR TEN ONRECHTE ZOU ZIJN UITBETAALD IN HET KADER VAN DE VEREVENINGSINSTELLING VOOR INGEVOERD EN GELIJKSOORTIG SCHROOT;

SUBSIDIAIR TOT VEROORDELING VAN DE HOGE AUTORITEIT TOT BETALING AAN VERZOEKSTER VAN GENOEMD BEDRAG AD NF 20.800, - WEGENS SCHADEVERGOEDING;

D ) ZAAK 3-61 :

EEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN DE EXECUTORIALE BESCHIKKING VAN DE HOGE AUTORITEIT D.D . 14 DECEMBER 1960, HOUDENDE EEN BEVEL AAN VERZOEKSTER, SOCIETE MARREL FRERES, TOT TERUGBETALING VAN EEN BEDRAG AD NF 4.760 ,-;

SUBSIDIAIR TOT VEROORDELING VAN DE HOGE AUTORITEIT TOT BETALING AAN VERZOEKSTER VAN GENOEMD BEDRAG AD NF 4.760 ,- WEGENS SCHADEVERGOEDING;